Regulamin Konkursu fotograficznego „Przyrodnicze puzzle” 1

Transkrypt

Regulamin Konkursu fotograficznego „Przyrodnicze puzzle” 1
Regulamin Konkursu fotograficznego „Przyrodnicze puzzle”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Konkurs fotograficzny „Przyrodnicze puzzle”, zwany dalej Konkursem, to IV edycja
konkursu „Przyroda chroniona i uwieczniona”. Organizatorami Konkursu są Grupa
Problemowa Parków Narodowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Celem Konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz
podkreślenie roli parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony w
zakresie zachowania najcenniejszych elementów przyrody zarówno w Polsce jak i na
całym świecie. W tegorocznej edycji zadaniem uczestników będzie znalezienie w
przyrodzie fragmentów układanki („puzzli”), zwrócenie uwagi na oryginalne wzory,
struktury i powtarzalność w przyrodzie, podkreślenie artyzmu detalu i zaskakujących
kontrastów.
W Konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich poznańskich uczelni wyższych.
Konkurs odbywa się pod hasłem: „Przyrodnicze puzzle”. Zgłoszone prace winny w
sposób kreatywny nawiązywać do przedstawionego hasła, prezentować artystyczne
wizje przyrodniczych szczegółów, ukazywać porządek i logikę przyrody przy jej dużym
zróżnicowaniu. Każde zdjęcie powinno zostać wykonane na obszarze chronionym (np.
park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 itd.) w Polsce lub za granicą.
Liczba prac: do 10 zdjęć od jednej osoby. Ocenie podlegać będzie każde zdjęcie z
osobna, a nie zestaw prac danego autora.
Format prac: dowolny, zdjęcia czarno-białe lub kolorowe; zapisane w formacie .jpg,
zaleca się minimalny rozmiar 1200x1600 (zdjęcia wywoływane będą w dużych
rozmiarach). Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden inny sposób.
Nie można także dokonywać fotomontaży.
Zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone do Konkursu należy przesłać do dnia 14 kwietnia na adres
[email protected] W nazwie pliku należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz
tytuł pracy. Dodatkowo w zgłoszeniu prosimy podać kierunek i rok studiów oraz nazwę
uczelni, a także informację, na terenie jakiego obszaru chronionego powstało dane
zdjęcie. Fotografie bez wyżej wymienionych danych nie będą brały udziału w Konkursie.
Zalecany jest także krótki komentarz (w jakich okolicznościach przyrody zdjęcie zostało
zrobione, co stanowiło inspirację do wykonania fotografii itp.). Wszelkie uwagi i pytania
prosimy kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
Uczestnik Konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:
I. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w
zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
II. poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przekazuje Organizatorom prawo
do korzystania z wszelkich autorskich praw majątkowych do nich, na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późniejszymi zmianami), które obejmują:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie techniką
drukarską i cyfrową egzemplarzy utworu;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w podpunkcie a)
- wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych Organizatorów, a także
we wszelkich publikacjach promocyjnych, reklamowych, naukowych i
dydaktycznych wydawanych przez Organizatorów bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
III. zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie
obejmuje prywatnych galerii zgłaszającego, w tym galerii internetowych.
IV. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię,
nazwisko, adres e-mail - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
V.
na podstawie oświadczeń wymienionych w punktach od I. do IV. nadesłane
fotografie przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do
nieodpłatnego wykorzystania ich na wskazanych w punkcie II. polach eksploatacji w
nieograniczonym zakresie.
VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych
celach promocyjno-reklamowych z zachowaniem nazwiska autora.
10.
15.
Oceny prac dokona jury, w którego składzie znajdą się osoby wyznaczone przez
Organizatorów. Funkcję Przewodniczącego Jury sprawować będzie mgr Wojciech Rosik –
pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG UAM), pasjonat
fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki, miłośnik gór.
Spośród zdjęć zakwalifikowanych do Konkursu jury wyłoni prace, które zajmą pierwsze,
drugie i trzecie miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania
wyróżnień. Prace nagrodzone, jak również ewentualne prace wyróżnione otrzymają
atrakcyjne nagrody niespodzianki. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane
na wystawie na Wydziale Nauk Geograficzny i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Osoby, których prace zakwalifikują się na wystawę zostaną o
tym poinformowane drogą mailową.
Wybrane fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach
internetowych: www.skng.amu.edu.pl, www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/parki oraz
www.zpkww.pl
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się około 22 kwietnia 2010
roku. Informacje na temat dokładnego terminu i miejsca rozstrzygnięcia Konkursu
zostaną opublikowane na stronach Organizatorów oraz przesłane drogą mailową do
autorów prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie.
Nagrody może odebrać autor zdjęć lub upoważniona przez niego osoba w dniu
uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Jeśli z ważnych przyczyn autor zdjęć nie może
odebrać nagród w dniu uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu, może to uczynić w
terminie uzgodnionym z Organizatorami w ciągu jednego miesiąca po uroczystym
rozstrzygnięciu Konkursu. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na
własność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące strony formalnej Konkursu rozstrzygają Organizatorzy.
16.
Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu.
11.
12.
13.
14.