Informator przemysłowy

Komentarze

Transkrypt

Informator przemysłowy
Wydział Mechaniczny
2
WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A-1
tel. +48 71 320 26 00
fax +48 71 328 36 64
www.pwr.wroc.pl
STUDIA STACJONARNE
ul. I. Łukasiewicza 5, bud. B-4
50-371 Wrocław
tel.: +48 71 320 27 55, +48 71 320 26 21
fax: +48 71 320 35 98, +48 71 320 26 21
STUDIA NIESTACJONARNE
ul. I. Łukasiewicza 7/9, bud. B-5
tel. +48 71 320 27 57
KIEROWNICTWO UCZELNI
prof. dr hab. inż. TADEUSZ WIĘCKOWSKI,
prof. zw.
Rektor
prof. dr hab. inż. ANDRZEJ KASPRZAK,
prof. zw.
Prorektor ds. Nauczania
e-mail: [email protected]
e-mail pracowników: imię[email protected]
www.wm.pwr.wroc.pl
prof. dr hab. inż. JERZY WALENDZIEWSKI,
prof. zw.
Prorektor ds. Organizacji
prof. dr hab. inż. CEZARY MADRYAS,
prof. zw.
Prorektor ds. Rozwoju
KIEROWNICTWO WYDZIAŁU
prof. dr hab. inż. EUGENIUSZ RUSIŃSKI,
prof. zw.
Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Gospodarką
dr inż. ZBIGNIEW SROKA
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. EDWARD CHLEBUS,
prof. zw.
Dziekan
bud. B-4, p. 1.16
tel. +48 71 320 20 75
fax +48 71 320 42 02
dr hab. inż. TADEUSZ SMOLNICKI,
prof. nadzw. PWr
Prodziekan ds. Rozwoju i Finansów
bud. B-4, p. 1.14
tel. +48 71 320 42 49
dr hab. inż. MIECZYSŁAW SZATA,
prof. nadzw. PWr
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
kierunek MBM, TR oraz IB – II stopień kształcenia
bud. B-4, p. 2.42
tel. +48 71 320 43 65
dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,
prof. nadzw. PWr
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
kierunek ZIP, AR oraz MTR
bud. B-4, p. 2.42
tel. +48 71 320 42 52
dr inż. STANISŁAW IŻYKOWSKI
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
bud. B-5, p. 114
tel. +48 71 320 27 57
dr inż. TADEUSZ LEWANDOWSKI
Prodziekan ds. Studenckich
bud. B-4, p. 2.42
tel. +48 71 320 39 46
mgr inż. MAŁGORZATA GOŚCINIAK
Kierownik Sekcji Administracyjnej Wydziału
bud. B-4, p. 1.11
tel. +48 71 320 31 75
DANUTA DĄBEK
Kierownik Dziekanatu
bud. B-4, p. 1.12
tel. +48 71 320 26 21
4
WYDZIAŁ MECHANICZNY
STRUKTURA UCZELNI
Z HISTORII UCZELNI
Politechnika Wrocławska powstała dzięki wysiłkowi rzeszy ofiarnych ludzi, którzy swą energię
całkowicie oddali tworzącej się polskiej wyższej
uczelni w zrujnowanym Wrocławiu. Decydujący wpływ wywarła Grupa Naukowo-Kulturalna,
składająca się z profesorów, inżynierów, księży
i muzealników, która przybyła do Wrocławia
9 i 10 maja 1945 roku celem zabezpieczenia mienia poniemieckich uczelni i instytucji naukowych.
Na czele tej 50-osobowej Grupy stał prof. Stanisław Kulczyński, pełnomocny delegat ministra
oświaty, były rektor (1936-1938) Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. W skład Grupy wchodzili
m.in.: prof. Kazimierz Idaszewski, były kierownik
Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki
Lwowskiej, mgr inż. Dionizy Smoleński, wywieziony na roboty przymusowe do Wrocławia, dr
hab. Władysław Ślebodziński, były wykładowca
matematyki na Uniwersytecie Poznańskim, więzień obozu w Oświęcimiu, prof. Włodzimierz
Trzebiatowski, były kierownik Katedry Chemii
Nieorganicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, prof. Kazimierz Zipser, były rektor
(1928/29, 1932/33) Politechniki Lwowskiej, a także późniejsi pracownicy naszego wydziału: mgr
inż. Władysław Chowaniec, dr inż. Egon Dworzak, Tadeusz Karlic i Zdzisław Samsonowicz.
Bazę materialną stanowiły budynki i urządzenia
po Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej przy
Wybrzeżu Wyspiańskiego i ul. M. Smoluchowskiego oraz po Szkole Budowlanej i Studium
Budowy Maszyn przy ul. B. Prusa. Nad zabezpieczeniem mienia tworzącej się uczelni, szczególnie
po 2 lipca 1945 roku, tzn. po przekazaniu przez
wojska radzieckie budynków politechniki, czuwała Straż Akademicka. W jej skład wchodzili m.in.
późniejsi pracownicy naszego wydziału: Antoni Dziama, Henryk Hawrylak, Roman Jaworski,
Zdzisław Samsonowicz. Podstawą prawną tworzenia wyższej uczelni we Wrocławiu był dekret
Rady Ministrów poz. 207 z dnia 24 sierpnia 1945
roku o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie
państwowe szkoły akademickie (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej nr 34 z dnia 19 września 1945
roku). Tak rozpoczynała swą działalność Politechnika Wrocławska, która połączona była z Uniwersytetem Wrocławskim osobą rektora, wspólnym
senatem, wspólną administracją i finansami, pod
nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Rektorem obu uczelni został prof. Stanisław
Kulczyński (1945–1951), a prorektorami ds. politechniki kolejno profesorowie: Edward Sucharda (1945–1947), Kazimierz Zipser (1947–1949),
Dionizy Smoleński (1949–1951). Kadrę nauczającą stanowili w głównej mierze profesorowie
(9 osób), docenci, adiunkci, aspiranci i asystenci
(52 osoby) oraz wychowankowie (74 osoby) Politechniki Lwowskiej. W 1945 roku politechnika
dzieliła się na wydziały: Chemiczny, Mechaniczno-Elektrotechniczny, Budownictwa i GórniczoHutniczy. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się
15 listopada 1945 roku wykładem prof. Kazimierza Idaszewskiego – pierwszego dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. W roku
akademickim 1945/46 studiowało 499 osób.
Rozłączenie uczelni na Uniwersytet Wrocławski
i Politechnikę Wrocławską nastąpiło w roku 1951.
Rektorem politechniki został prof. Dionizy Smoleński. W roku akademickim 1951/52 było 7 wydziałów: Architektury, Chemii Technicznej, Elektryczny, Inżynierii, Inżynierii Sanitarnej, Lotniczy
oraz Mechaniczny. Studiowało 2964 studentów.
W roku 1955 przyłączono do politechniki Wieczorową Szkołę Inżynierską z wydziałami: Chemicznym, Elektrycznym, Inżynierii i Mechanicznym,
6
WYDZIAŁ MECHANICZNY
POCZĄTKI WYDZIAŁU
otwartą w roku 1949 z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej, tworząc z niej Studium
Wieczorowe Politechniki Wrocławskiej. W roku
1962 utworzono studia zaoczne z punktami
konsultacyjnymi w: Świdnicy, Bielawie, Jelczu,
Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Oleśnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Po zlikwidowaniu tego typu
studiów utworzono filie politechniki w: Wałbrzychu (1968), Polkowicach (1969), Legnicy (1969),
Świdnicy (1971), Kłodzku (1972) i Jeleniej Górze
(1975). Do roku 1968 struktura uczelni oparta
była na wydziałach z katedrami i zakładami oraz
katedrach pozawydziałowych. W roku 1963 na
Wydziale Mechanicznym utworzono 3 instytuty
i na Wydziale Chemicznym 1 instytut, a w roku
1968 na pozostałych wydziałach dodatkowo 25
instytutów, które były samodzielnymi jednostkami podległymi rektorowi, tak jak wydziały. Wydział pozostał tylko koordynatorem procesu dydaktycznego, a senat otrzymał funkcje opiniujące
i doradcze. W roku 1990 przywrócono pierwotną
rolę wydziałom jako podstawowym jednostkom
organizacyjnym, a senatowi rolę najwyższego organu uczelni. W roku akademickim 2010/2011
w skład politechniki wchodzi 12 wydziałów, 4 studia, 4 Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w: Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Bielawie oraz
7 centrów. Studiuje 32718 studentów na studiach
inżynierskich i magisterskich w systemie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces dydaktyczny obsługuje 1986 nauczycieli akademickich,
w tym 197 na stanowiskach profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny powstał
jako jeden z czterech pierwszych wydziałów powołanej do życia w 1945 roku Politechniki Wrocławskiej. Był organizowany od początku jako
Oddział Mechaniczny i Oddział Elektryczny. Na
czele wydziału stanął dziekan prof. zw. dr inż.
Kazimierz Idaszewski, były kierownik Katedry
Pomiarów Elektrycznych i Katedry Maszyn Elektrycznych Politechniki Lwowskiej. Do pracy nad
przywracaniem do życia politechniki i organizowaniem wydziału stanęło wielu wspaniałych ludzi,
a wśród nich późniejsi pracownicy naszego wydziału. Tadeusz Karlic, wychowanek Politechniki
Lwowskiej, wraz z rzemieślnikami niemieckimi
i chemikiem Janem Malczewskim zabezpieczyli
i doprowadzili do stanu zdatności zdewastowane
maszyny i urządzenia pomocnicze oraz uczelnianą kotłownię i wodociągi. Zdzisław Samsonowicz, pracujący do dzisiaj profesor Wydziału
Mechanicznego, zorganizował bazę transportową
Politechniki, umożliwiając tym dowóz materiałów
do odbudowy. W roku 1945 działy mechaniczne
usytuowano w trzech obiektach: Laboratorium
Obróbki i Obrabiarek w niskim budynku obok
bramy gospodarczej, do którego przylgnęła potem nazwa Karlicówka, Laboratorium Pomiarów
Warsztatowych na wysokim parterze gmachu
głównego, dział maszyn i urządzeń energetycznych w poniemieckim Laboratorium Maszynowym przy ul. M. Smoluchowskiego. Dział obróbki zorganizował mgr inż. Władysław Chowaniec
wraz z pracownikami: inż. Wincentym Kosem,
Tadeuszem Karlicem, Kazimierzem Steinem, Stanisławem Kowalskim, Stefanem Józewiczem, Bolesławem Markiewiczem, Rudolfem Haimannem
i wolontariuszem Antonim Dziamą. Działem tym,
przekształconym w 1946 roku w Katedrę Obróbki Metali, kierował zastępca prof. dr inż. Euge-
niusz Kuczyński. Mgr inż. Władysław Chowaniec,
równolegle z organizowaniem działu obróbki,
wspólnie z technikiem Władysławem Święcickim
i studentami Stefanem Katarzyńskim i Andrzejem
Sołtyńskim uruchomili Laboratorium Wytrzymałości. Prace przygotowawcze w dziale technologii
metali spoczęły na dr. inż. Egonie Dworzaku i ówczesnym studencie Romanie Jaworskim. Dr inż.
Egon Dworzak, zatrudniony początkowo na Wydziale Górniczo-Hutniczym, po jego rozwiązaniu
w roku 1946, wraz ze współpracownikami mgr.
inż. Hilarym Gumiennym, Stanisławem Romanowem, Zdzisławem Samsonowiczem i Rudolfem
Haimannem, zorganizowali Katedrę Technologii
Metali. Katedrę Mechaniki zorganizowali zastępca asystenta Jerzy Zawadzki i student Władysław
Siuta, a jej kierownictwo w roku 1946 objął zastępca prof. mgr inż. Stanisław Bodaszewski.
W tym samym czasie zorganizowano Katedrę Elementów Maszyn, pod kierownictwem zastępcy
prof. dr. inż. Eugeniusza Kuczyńskiego, z pracownikami: mgr. inż. Adamem Pepłowskim, Markiem
Zakrzewskim, Zbigniewem Warczakiem i Andrzejem Nalepą. Dział energetyczny zorganizowali: dr
inż. Mieczysław Sąsiadek, mgr inż. Ludwik Maluga i mgr inż. Adam Negrusz. Z działu tego w roku
1946 powstała Katedra Pomiarów Maszynowych,
a kierownictwo jej objął kontraktowy prof. dr inż.
Mieczysław Sąsiadek. Nauczanie przedmiotów
podstawowych na wydziale realizowane było
przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego oraz katedr międzyuczelnianych. Wykłady
prowadzili profesorowie: z matematyki – Władysław Ślebodziński, Hugon Steinhaus i Edward
Marczewski; z fizyki – Henryk Niewodniczański
i Jan Nikliborc; z chemii – Henryk Kuczyński; geometrii wykreślnej – mgr inż. Konrad Dyba. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 15 listopada 1945
roku wspomnianym wykładem prof. Kazimierza
Idaszewskiego, a na Oddziale Mechanicznym
– w drugiej połowie listopada, wykładami: prof.
Władysława Ślebodzińskiego, dr. hab. Henryka
Kuczyńskiego, dr. inż. Egona Dworzaka i mgr.
inż. Władysława Chowańca. Pierwsza Rada Wydziału obradowała 13 marca 1946 roku. Składała
się z przewodniczącego – dziekana prof. zw. dr.
inż. Kazimierza Idaszewskiego oraz członków:
prof. dr. hab. Władysława Ślebodzińskiego, kontraktowego prof. dr. inż. Mieczysława Sąsiadka,
zastępcy prof. dr. inż. Egona Dworzaka oraz dr.
inż. Andrzeja Jellonka. Utworzono sekcje: ogólno-konstrukcyjną, technologiczno-warsztatową,
energetyczno-ruchową, rolniczą, lotniczą i samochodową. W roku akademickim 1945/46 na całym Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym
powołano 19 katedr. Studiowało 262 studentów.
Stały rozwój prowadził do powstawania nowych
katedr, zatrudniania większej liczby pracowników
i przyjmowania większej liczby studentów. Z inicjatywy studentów pierwszego rocznika, m.in.
Henryka Hawrylaka, w roku 1946 powołano
Katedrę Dźwignic i Urządzeń Transportowych,
którą opiekował się mgr inż. Zbigniew Leśniewski. Działalność dydaktyczną rozpoczęła jednak
w roku 1948 i wówczas kierownictwo jej objął
zastępca prof. mgr inż. Roman Sobolski. W roku
1946 utworzono Katedrę Budowy Narzędzi i Maszyn Rolniczych z kierownikiem prof. dr. inż.
Czesławem Kanafojskim (później mgr. inż. Zbisławem Martinim). W tym samym roku utworzono
Katedrę Budowy Samochodów i Ciągników, która
faktycznie rozpoczęła działalność w roku 1948
z chwilą objęcia kierownictwa przez zastępcę
prof. mgr. inż. Ryszarda Podarewskiego (później
prof. dr. inż. Jerzego Teisseyre’a). W roku 1947
powstały trzy katedry: Teorii Maszyn Cieplnych
8
WYDZIAŁ MECHANICZNY
DZIEKANI WYDZIAŁU
z kierownikiem prof. dr. inż. Stanisławem Ochęduszko (a od roku 1950 prof. mgr. inż. Wiktorem
Wiśniowskim), Kotłów Parowych z kierownikiem
prof. mgr. inż. Teodorem Wróblewskim oraz Silników Tłokowych z kierownikiem kontraktowym
prof. mgr. inż. Kazimierzem Szawłowskim (później mgr. inż. Andrzejem Teisseyrem). W roku
1948 powołano Katedrę Budowy Turbin Parowych i Spalinowych kierowaną przez prof. dr. inż.
Roberta Szewalskiego.
Dynamiczny rozwój prowadził do powstawania
przez podział nowych wydziałów. Uwidoczniono to na planszy Transfromacja Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego 1945-2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TRANSFORMACJA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTROTECHNICZNEGO
1945-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kazimierz Idaszewski
Jerzy Skowroński
Eugeniusz Kuczyński
Mieczysław Sąsiadek
Władysław Chowaniec
Wiktor Wiśniowski
Jerzy Teisseyre
Hilary Gumienny
9. Marek Zakrzewski
1945–1946
1946–1947
1947–1949
1949–1950
1950–1952
1952–1954
1954–1956
1956–1958
1964–1967
1958–1964
10. Henryk Hawrylak
11. Władysław Kaczmar
12. Stefan Stryczek
13. Zdzisław Gabryszewski
14. Jan Koch
15. Wacław Kollek
16. Eugeniusz Rusiński
17. Edward Chlebus
1967–1975
1990–1993
1975–1981
1981–1987
1987–1990
1993–1999
1999–2005
2005–2008
od 2008
10
WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁ DZISIAJ
Wydział ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul.
I. Łukasiewicza 5 w budynku B-4 i B-5. Instytuty
oraz wydziałowy zakład wchodzące w skład wydziału rozmieszczone są w głównym kompleksie
gmachów Politechniki Wrocławskiej i częściowo
na obrzeżach miasta. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (I-16) mieści się w budynkach:
B-5 i B-7 przy ul. I. Łukasiewicza 7/9, B-8 przy
ul. M. Smoluchowskiego 48, P-14 przy ul. Braci Gierymskich 164. Instytut Materiałoznawstwa
i Mechaniki Technicznej (I-19) oraz Wydziałowy
Zakład Wytrzymałości Materiałów (Z-1) mieszczą
się w budynku B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego
25, a Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
(I-24) w budynkach: B-4 i B-9 przy ul. I. Łukasiewicza 3/5 i 7/9 oraz B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego 25.
Wydział Mechaniczny ma nie tylko bogatą przeszłość, ale i godny pokazania dzień dzisiejszy.
Wydział jest podstawową naukowo-dydaktyczną
jednostką organizacyjną uczelni i ma pełną samodzielność w kształtowaniu swojego wizerunku w dziedzinie uprawianej nauki, współpracy
naukowej z jednostkami gospodarczymi i z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
w kreowaniu kierunków studiów i wypełnianiu ich
właściwymi treściami oraz w stwarzaniu dobrych
i nowoczesnych warunków studiowania. Wydział
Mechaniczny jest dziś klasyczny już tylko z nazwy. Pod względem kształcenia i badań jest połączeniem mechaniki i elektrotechniki, inżynierii
materiałowej, automatyki i robotyki, informatyki
oraz technik organizacji i zarządzania.
Wydział jest jednym z najprężniejszych wydziałów
Politechniki Wrocławskiej i jednym z najlepszych
spośród Wydziałów Mechanicznych w Polsce. Od
wielu lat utrzymuje pierwszą kategorię w ocenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wydział Mechaniczny kształci inżynierów i magistrów inżynierów w trybie stacjonarnym na I stopniu (inżynierskim), II stopniu (magisterskim), jak
również niestacjonarnym na I stopniu (inżynierskim) i II stopniu (magisterskim) oraz doktorów
nauk technicznych w trybie studiów stacjonarnych
(III stopień). Wydział ma do zaproponowania bardzo szeroką ofertę kształcenia na sześciu kierunkach w kilku obszarach dyplomowania. Dzisiaj,
tylko we Wrocławiu, na studiach stacjonarnych
studiuje 3532 osób. Natomiast całkowita liczba
studentów wydziału osiąga wartość 5017 osób,
uwzględniając studentów studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych oraz osoby studiujące w ramach
wydziału w trzech Zamiejscowych Ośrodkach
Dydaktycznych: w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej
Górze. Rocznie przyjmowanych jest około 1300
studentów na wszystkie typy studiów. Prowadzone są grupy z językiem wykładowym angielskim.
Od początku swojej działalności, w okresie 65
lat, wydział wydał 16387 dyplomów.
Wydział oferuje także studia podyplomowe,
które obejmują tematykę zgłaszaną przez instytuty, zakłady pracy lub grupy zainteresowanych.
Studia trwają rok – od 300 do 350 godzin zajęć
dydaktycznych. W miarę potrzeby organizowane
są także kursy specjalistyczne (około 100 godzin)
pogłębiające wiedzę ze zgłoszonych tematów.
Studenci, znający jeden z języków zachodnich
(angielski, francuski, niemiecki, portugalski),
mogą część studiów odbyć w: Niemczech, Francji, Portugalii, Słowacji, Słowenii, na Ukrainie,
w USA i Wielkiej Brytanii. Studia te odbywają się
w ramach integracji z Unią Europejską (programy
ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO, PHARE)
lub poprzez instytucje wspierające wymianę
międzynarodową (Fundacja Stefana Batorego,
DAAD, Daimler-Chrysler, Siemens). Studia te są
12
WYDZIAŁ MECHANICZNY
opłacane ze środków tych instytucji. Studenci
z dobrym przygotowaniem z nauk podstawowych, gwarantującym wysoki poziom posiadanej
wiedzy, mogą w czasie trwania studiów przejść
na indywidualny program studiów, umożliwiający
im ukierunkowanie swej nauki pod kątem zainteresowań i późniejszych potrzeb. Pozostali studenci mają także możliwość kształtowania swego
wykształcenia poprzez kursy wybieralne, które
można wybierać poza kursami obowiązkowymi.
Mocną stroną wydziału jest kadra naukowa. Na
wydziale pracuje blisko 240 nauczycieli akademickich w tym: 17 profesorów tytularnych
(11 na stanowisku profesora zw. PWr); 23 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWr; 2 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego; 150 adiunktów ze stopniem
doktora; 12 doktorów na stanowisku docenta
dydaktycznego PWr oraz 31 asystentów i 4 wykładowców.
Również liczba doktorantów na wydziale jest
duża. Na studiach doktoranckich studiuje około 100 doktorantów, spośród których wielu, po
obronie pracy, pozostaje na uczelni. Wydział
może pochwalić się największą na PWr liczbą
stypendiów na studiach doktoranckich.
Ogółem od 1951 roku do chwili obecnej wypromowano na wydziale 650 doktorów. Natomiast
od chwili uzyskania uprawnień do samodzielnego nadawania stopnia doktora habilitowanego tj.
od 1965 roku, wydział przeprowadził 87 pozytywnie zakończonych przewodów habilitacyjnych oraz 42 procedury nadania tytułu profesora
nauk technicznych.
Siedmiu pracownikom Wydziału Mechanicznego
nadano najwyższą godność akademicką, godność doktora honoris causa.
Od kilkunastu lat nasz wydział organizuje studia podyplomowe. Oferta jest bardzo bogata.
W ostatnich pięciu latach wydział prowadził od
3 do 5 typów studiów rocznie.
Prowadzimy bardzo bogatą działalność naukowo-badawczą, realizując rocznie ok. 200 projektów badawczych we współpracy z przemysłem oraz ponad 20 projektów finansowanych ze
środków MNiSzW i kilka międzynarodowych.
Wydział patronuje dwóm czasopismom notowanym na liście filadelfijskiej („Acta of Bioengineering and Biomechanics” oraz „Archives of Civil
and Mechanical Engineering”).
Wydział prowadzi współpracę naukową z ponad 40 ośrodkami za granicą: w Belgii, Bułgarii,
Czechach, Danii, Francji, Holandii, Korei, Łotwie,
Niemczech, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Każdego roku na wydziale organizuje się od 5 do
8 konferencji krajowych i o zasięgu międzynarodowym, wydaje się około 10 książek i podręczników oraz opracowuje ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Wydział realizuje rocznie
około 30 projektów badawczych finansowanych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Biblioteka wydziałowa gromadzi księgozbiór
z zakresu mechaniki technicznej, materiałoznawstwa, konstrukcji i eksploatacji maszyn, technologii budowy maszyn oraz transportu. Z dziedziny projektowania, konstruowania i eksploatacji
maszyn tematyka księgozbioru dotyczy: maszyn
roboczych ciężkich i górniczych, pojazdów lądowych, statków śródlądowych, maszyn i urządzeń
hydraulicznych, teorii mechanizmów i maszyn,
tribologii, metodologii projektowania maszyn
i urządzeń, teorii niezawodności ocen systemów,
biomechaniki, konstrukcji, eksploatacji, diagno-
styki maszyn i urządzeń, napędów hydraulicznych i spalinowych, robotów, logistyki i systemów
transportowych. Księgozbiór z zakresu materiałoznawstwa i mechaniki technicznej obejmuje
prace zarówno z podstaw nauki o materiałach,
jak i podstaw teoretycznych kształtowania części
i mechanizmów maszyn. Tematyka wydawnictw
z zakresu specjalności technologicznych obejmuje: spawalnictwo, odlewnictwo, obrabiarki,
obróbkę plastyczną i ubytkową, a także technologię budowy maszyn, robotykę, zintegrowane
systemy produkcyjne, przyrządy, narzędzia obróbkowe, manipulatory, gospodarkę narzędziową
metrologię techniczną inżynierię powierzchni,
jakość wytwarzania, automatyzację procesów
technologicznych, wspomaganie komputerowe
projektowania i wytwarzania maszyn. Zbiory
biblioteki to również wydawnictwa ciągłe: czasopisma krajowe i zagraniczne (ok. 219 tytułów,
w tym 126 zagranicznych). Gromadzone są także
prace doktorskie i habilitacyjne, raporty z badań
naukowych serii SPR (sprawozdania) i PRE (preprinty). Studentom udostępniane są instrukcje
do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na
wydziale. Biblioteka ma dostęp online do informacji o zbiorach znajdujących się we wszystkich
bibliotekach uczelni poprzez centralny katalog
komputerowy. Biblioteka dysponuje wypożyczalnią, nowoczesną czytelnią z dostępem do księgozbioru lektoryjnego oraz czasopism polskich
i zagranicznych.
14
WYDZIAŁ MECHANICZNY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
RODZAJE STUDIÓW
16
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUTY I ZAKŁADY
INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN
ul. I. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław
tel. +48 71 320 27 15
fax +48 71 322 76 45
e-mail: [email protected]
www.ikem.pwr.wroc.pl
Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. TOMASZ NOWAKOWSKI,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 2715,
bud. B-5, p. 14
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
dr hab. inż. STANISŁAW KRAWIEC,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 15, +48 71 320 40 56
bud. B-5, p. 208a
Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju Kadr
prof. dr hab. inż. JAN KULCZYK,
prof. zw.
tel. +48 71 320 27 15, +48 71 320 25 70
bud. B-5, p. 305
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Współpracy
z Przemysłem
dr hab. inż. WOJCIECH WIELEBA,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 15, +48 71 320 27 74
bud. B-5, p. 207
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr HALINA NOGIEĆ
tel. +48 71 320 27 15, +48 71 320 29 73
bud. B-5, p. 12
W roku 1963 pięć katedr Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej: Maszyn Dźwignicowych
i Urządzeń Transportowych, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Maszynoznawstwa Ogólnego i Teorii
Mechanizmów, Silników Tłokowych oraz Nadwozi
połączyło się w jeden organizm pod nazwa Instytut
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Ideą utworzenia
instytutu było przekonanie o celowości skupienia
w jednej placówce naukowo-dydaktycznej katedr
zajmujących się konstrukcją i eksploatacją maszyn,
umożliwiającą ścisłą współpracę w tej samej specjalności naukowej oraz stworzenie bazy do podejmowania i rozwiązywania dużych problemów badawczych. Korzystną stronę integracji dostrzegano
także w stałym uzupełnianiu unikatowej aparatury
naukowej w instytutowych laboratoriach badawczych zlokalizowanych w zakładach, ale dostępnych dla wszystkich pracowników instytutu.
Obecnie instytut tworzy dziesięć zakładów prowadzących badania naukowe oraz działalność
dydaktyczną:
• Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki
Eksperymentalnej
• Zakład Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych
• Zakład Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki
• Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania
• Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
• Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków
• Zakład Napędów i Automatyki Hydraulicznej
• Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii
• Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych
• Zakład Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych.
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, po blisko 50 latach istnienia, stał się znaczącą placówką
naukową i dydaktyczną w Politechnice Wrocław-
skiej. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia uzyskane przez pracowników instytutu, m.in.:
nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, nagrody Ministrów:
Edukacji Narodowej oraz Infrastruktury.
Działalność dydaktyczna instytutu
Instytut realizuje zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki i Studium Kształcenia
Podstawowego. Działalność dydaktyczna jest
prowadzona na studiach inżynierskich (I stopnia)
i jednolitych studiach magisterskich w trybie studiów stacjonarnych oraz na studiach inżynierskich
(I stopnia) i uzupełniających studiach magisterskich
(II stopnia) w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Politechniki
Wrocławskiej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni instytutu
prowadzą zajęcia na wszystkich sześciu kierunkach
kształcenia na Wydziale Mechanicznym.
Instytut opiekuje się specjalnościami:
• Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn
• Automatyzacja Maszyn i Procesów Produkcyjnych
• Logistyka
• Organizacja i Projektowanie Systemów Transportowych
• Inżynieria i Ekologia Środków Transportu
• Systemy Mechatroniczne w Maszynach i Pojazdach
• Inżynieria Biomedyczna.
W ramach wymienionych specjalności studenci mogą realizować prace dyplomowe. Instytut
oferuje także studia podyplomowe z zakresu
następujących zagadnień:
• inżynierii biomedycznej
• eksperymentalnego i numerycznego wytrzymałościowego kształtowania elementów i zespołów
maszyn
• eksploatacji układów hydrostatycznych
• energooszczędnych układów napędowych maszyn
• konstrukcji i eksploatacji mobilnych maszyn
roboczych, w tym ładowarek
• metodologii i komputerowego wspomagania
projektowania maszyn
• metod racjonalnej eksploatacji maszyn i pojazdów
• napędu i sterowania hydraulicznego
• pomp i układów pompowych
• tworzyw sztucznych w budowie maszyn.
Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują około 300 godzin zajęć zorganizowanych.
Działalność naukowo-badawcza instytutu
Instytut prowadzi badania naukowe w dyscyplinie
Budowa i Eksploatacja Maszyn. Badania obejmują
szeroko rozumianą problematykę projektowania,
konstruowania i eksploatacji maszyn zorientowaną na realizację innowacyjnej strategii w nauce.
Badania podstawowe, takie jak: metodologia
projektowania, teoria maszyn i mechanizmów,
mechatronika, podstawy konstrukcji maszyn
z uwzględnieniem tworzyw sztucznych jako materiałów konstrukcyjnych, komputerowe wspomaganie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem
analizy wytrzymałościowej metodami numerycznymi, tribologia, biomechanika, hydromechanika,
logistyka i systemy transportowe, niezawodność
oraz diagnostyka zintegrowane są z badaniami
stosowanymi ukierunkowanymi na określone klasy
obiektów, takich jak: maszyny robocze i pojazdy
przemysłowe; maszyny i urządzenia oraz napędy
hydrauliczne; silniki spalinowe i pojazdy samochodowe; statki śródlądowe; roboty itp.
18
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Laboratoria działające w ramach zakładów są
wyposażone w nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie zarówno standardowych,
jak i unikalnych badań. Posiadają również specjalistyczne stanowiska do badania maszyn (w tym
również pojazdów) i urządzeń, a także ich zespołów, podzespołów i elementów.
Zakłady zajmują się również zagadnieniami projektowania, modelowania i diagnostyki. Prowadzone są między innymi prace związane z:
• konstruowaniem nowych maszyn i urządzeń
oraz modernizacją istniejących rozwiązań
konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów metalicznych, polimerowych i ceramicznych
• projektowaniem innowacyjnych rozwiązań
maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych
o dowolnej strukturze podwozia, jak również
maszyn oraz urządzeń do transportu bliskiego
i przeładunku
• liniową i nieliniową analizą wytrzymałościową dowolnych konstrukcji nośnych metodami
numerycznymi, a także doświadczalną weryfikacją stanu odkształcenia i naprężenia oraz
optymalizacją kształtu
• projektowaniem, optymalizacją i modernizacją elementów i układów hydraulicznych
• diagnostyką wibroakustyczną i termalną elementów maszyn
• badaniami, projektowaniem i modelowaniem
systemów transportowych i logistycznych
• modelowaniem niezawodności i bezpieczeństwa systemów i procesów technicznych
• oceną bezpieczeństwa czynnego i biernego
w pojazdach (symulacja numeryczna zderzeń)
• modelowaniem i projektowaniem układów
biomechanicznych.
Do prowadzenia symulacji, modelowania oraz
analizy wykorzystywane jest profesjonalne
oprogramowanie, m.in.: ABAQUS, COSMOS/M,
I-DEAS, CATIA, LMS FALANCS, LS-DYNA, LMS
DADS, MSC.Adams, SAM6.0, Lab.View, SimuFluid, WinLab, RAMS. itp. Warte podkreślenia jest
posiadanie przez Laboratorium Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania akredytacji PCA na badania konstrukcji maszyn roboczych, urządzeń mechanicznych i pojazdów.
•
•
•
Współpraca instytutu z zagranicą
Instytut współpracuje z wieloma pokrewnymi
ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wiele
prac podejmowanych jest na potrzeby przemysłu
krajowego, a w szczególności dolnośląskiego, jak
również firm zachodnich. Współpraca w ostatnim okresie obejmowała m.in.:
• Austrię – współpraca naukowa z AVL LIST
GmbH w Grazu. Wykonano wspólne badania
działania wewnętrznych katalizatorów spalin.
Badania wykonano w Grazu w roku 2010
• Czechy – współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Libercu i Akademią Obrony w Brnie
w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa
systemów technicznych
• Indie – współpraca w zakresie projektowania, nadzoru nad procesem produkcji, dostaw
i odbiorów maszyn podstawowych górnictwa
odkrywkowego oraz urządzeń przeładunkowych. Współpracą objęte są następujące firmy: Neyveli Lignite Corporation Limited, Takraf India Pvt. Ltd., Larsen & Toubro Limited,
Thyssen Krupp Industries India Ltd
• Kazachstan – uczelnia: Wschodnio-Kazachstański Państwowy Uniwersytet Techniczny;
Ust – Kamienogorsk. Wizyty profesorów (2 oso-
•
•
by) i studentów (5 osób). Uzgodniono zasady
realizacji rozpraw doktorskich w I-16
Niemcy – Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing, Drezno i Asmec Advanced
Surface Mechanics, Drezno
Niemcy – nawiązana współpraca z FH Dresden, wycieczka studencka do Drezna i Lipska, współpraca naukowa, w przygotowaniu
wspólna konferencja. Współpraca od roku
2010
Niemcy – stała współpraca dydaktyczna z Instytutem Pojazdów TU Braunschweig w Wolfsburgu. Pobyty tygodniowe dla 15-20 studentów
z opiekunami, udział w seminariach, wykłady
dla studentów niemieckich. Współpraca od
roku 2000
Rumunię – współpraca z Hydraulics an Pneumatics Research Institute w Bukareszcie i rumuńskim stowarzyszenie FLUIDAS; współorganizowanie cyklu konferencji: NSHIP we
Wrocławiu, HERVER w Calimenesti; wymiana
pracowników (stażysta doktorant: 3 miesiące),
wspólny projekt badawczy (w przygotowaniu)
na temat hydrostatycznych układów hybrydowych, udostępnienie miejsc ekspozycyjnych
na targach i wystawach
Słowację – współpraca ze specjalistami firmy
HYDROPNEUTECH w Żilinie głównie w obszarze organizacji corocznych International
Control and Fluid Systems Conference oraz
czasopisma kwartalnego „Hydraulike a Pneumatyke”.
20
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁADY
ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
I MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 13
e-mail: [email protected]
www.biomech.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• analiza naprężeń i odkształceń w konstrukcjach mechanicznych metodami bezdotykowymi i kontaktowymi
• badania właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych
• badania zmęczeniowe materiałów i konstrukcji
• badania tempa degradacji polimerów resorbowalnych
• symulacje numeryczne
• doświadczalna analiza kinematyki robotów,
manipulatorów i innych mechanizmów
Stanowiska badawcze/aparatura
1. Maszyny wytrzymałościowe do badań statycznych i dynamicznych:
• MTS 858 Mini Bionix dla obiektów o rozmiarach 500x500x700 [mm] z zakresem
siły ±15 kN
• MTS Synergie 100 dla obiektów o rozmiarach 200x200x500 [mm] z dwoma czujnikami siły: do 0,5 kN oraz do 0,01 kN
Dodatkowo na wyposażeniu:
• ekstensometr o bazie pomiarowej 25 mm,
odkształcenie ±50%
• ekstensometr o bazie pomiarowej 3 mm,
odkształcenie ±4%
• ekstensometr o bazie pomiarowej 5 mm,
odkształcenie ±25%
• czujnik przemieszczenia o zakresie ±12,5 mm.
2. MTS Tytron 250 maszyna do pomiarów dynamicznych elementów o dużej odkształcalności, siła maksymalna ±250 N, rozdzielczość
siły 0,01 N.
3. Dwuosiowa maszyna Zwick/Roell do badań
płaskiego stanu naprężenia w materiałach
o dużej odkształcalności; możliwość generowania siły o wartości do 250N oraz przemieszczeń z dokładnością 0,01 mm.
4. Analiza mikrostruktury materiałów z użyciem
mikroskopów: optycznego ZEISS Axio Imager
oraz stereoskopowego ZEISS SteREO Discovery V.20.
5. Metody do bezdotykowego pomiaru deformacji obiektów: zestawy optyczne do badań metodą interferometrii holograficznej i fotografii
plamkowej, układ pomiarowy ESPI Q-300
(Electronic Speckle Pattern Interferometry).
6. Wyznaczanie stanu naprężeń na powierzchni
obiektu metodami elastooptycznej warstwy
powierzchniowej, z wykorzystaniem polaryskopu odbiciowego typu V firmy Vishay
model 032 – badania w warunkach obciążeń
statycznych i dynamicznych.
7. Pomiar odkształceń powierzchni obiektów
metodami tensometrii rezystancyjnej z wykorzystaniem 12 kanałowego wzmacniacza
pomiarowego MGC firmy Hottinger.
8. Doświadczalna analiza kinematyki mechanizmów maszyn metodami bezdotykowymi
z użyciem systemu śledzenia ruchu: 3D-RealTime-Motion-Capture System – Optotrak Certus (full focus e-type), firmy NDI.
9. Obliczenia numeryczne w zakresie analizy
obiektów poddanych obciążeniom statycznym
i zmęczeniowym, modelowanie materiałów
o liniowych i nieliniowych charakterystykach
mechanicznych, zagadnienia kontaktowe, metoda elementów skończonych z użyciem pakietu ANSYS.
10. Doświadczalno-numeryczna analiza konstrukcji mechanicznych oraz optymalizacja ich konstrukcji.
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje z ośrodkami naukowymi,
między innymi:
• Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
• Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
• Akademią Medyczną we Wrocławiu
• OBR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
• Uniwersytetem Wrocławskim
• Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing,
Drezno, Niemcy
Współpraca z przemysłem:
• NovaSpine sp. z o. o.
• AESCULAP AG & Co. KG, Tuttlingen, Niemcy
• Asmec Advanced Surface Mechanics, Niemcy
• Aesculap-Chifa, Nowy Tomyśl
• BHH Micromed, Dąbrowa Górnicza
• Medgal, Białystok
• Medort Sp. z o.o.
Udział w projektach współfinansowanych z funduszów europejskich:
1. WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny
Sercowo-Naczyniowej (Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013).
2. Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków
tkanki kostnej u chorych onkologicznych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na
2010-2013).
ZAKŁAD INŻYNIERII MASZYN ROBOCZYCH
I POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH (ZIMRiPP)
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, prof. zw.
tel. +48 71 321 53 96
e-mail: [email protected]
www.imr.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• projektowanie innowacyjnych rozwiązań maszyn roboczych i pojazdów przemysłowych
o dowolnej strukturze podwozia, jak również
maszyn oraz urządzeń do transportu bliskiego
i przeładunku
• konwencjonalne i energooszczędne układy
napędowe
• dynamika maszyn roboczych i pojazdów
przemysłowych oraz maszyn i urządzeń do
transportu bliskiego
• mechanika współdziałania elementów jezdnych oraz narzędzi roboczych z dowolnym
podłożem
• badania symulacyjne oraz eksperymentalne
złożonych układów mechanicznych/mechatronicznych
• aplikacje układów mechatronicznych w maszynach roboczych i pojazdach przemysłowych, w tym budowa niekonwencjonalnych
przetworników pomiarowych
Stanowiska badawcze/aparatura
1. Stanowisko do badania podwozi z gąsienicami elastomerowymi, w tym sprzężenia między
kołem napędowym a gąsienicą.
2. Stanowiska do badań eksperymentalnych procesu skrętu pojazdu gąsienicowego oraz przegubowego pojazdu na podwoziu kołowym.
22
WYDZIAŁ MECHANICZNY
3. Stanowisko do eksperymentalnej identyfikacji
sztywności zginania taśm kompozytowych na
bazie elastomerów, np. gąsienic.
4. Stanowisko do eksperymentalnego określania
stateczności statycznej i dynamicznej pojazdów przemysłowych.
5. Stanowisko do eksperymentalnej identyfikacji
statycznych i dynamicznych właściwości sprężysto – tłumiących kół oponowych.
6. Stanowisko do analizy dokładności pozycjonowania manipulatorów maszyn roboczych
sterowanych konwencjonalnie i za pomocą
techniki laserowej.
7. Stanowisko do identyfikacji zjawisk w procesach cyklicznych (quasistatycznego lub wspomaganego wibracjami) konwencjonalnego
i automatycznego ładowania materiałów ziarnistych.
8. Stanowisko do określania oporów urabiania
skał silnie zwięzłych.
9. Stanowisko do badania (symulowania) stanów
nieustalonych w elektrycznych układach napędowych dźwignic.
10. Stanowisko do badań eksperymentalnych nowych rozwiązań z zakresu sterowań, napędów
i konstrukcji ustrojów nośnych suwnic oraz żurawi.
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje między innymi z takimi firmami, jak: LEGMET, PHZ BUMAR Warszawa, FADROMA Wrocław, OBRMZiT Stalowa Wola, Hak
Wrocław, FAMAK Kluczbork, INTERTRACTOR,
WEIDEMANN, IAMT, IBAF, LIEBHERR, MECALAC
AHLMANN Niemcy, MICHELIN Francja, KOMATSU
Japonia, CUBEX Kanada, VOLVO Szwecja.
ZAKŁAD INŻYNIERII NIEZAWODNOŚCI
I DIAGNOSTYKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek, prof. zw.
tel. +48 601 864 147
e-mail: [email protected]
www.zind.ikem.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• badania w obszarze niezawodności i diagnostyki maszyn i urządzeń technicznych
• symulacja procesu eksploatacji maszyn
• tworzenie baz wiedzy o niezawodności i bezpieczeństwie maszyn
• diagnostyka wibroakustyczna i termalna elementów maszyn
• badania parametrów eksploatacyjnych obiektów mechanicznych
• badania rozkładów odkształceń i naprężeń
statycznych i dynamicznych elementów maszyn
• badania naprężeń własnych w elementach
maszyn
• ocena parametrów dynamicznych maszyn
• ocena stopnia wytężenia materiału ustrojów
nośnych i ich mechanizmów
• identyfikacja parametrów rozkładów statystycznych obciążeń zewnętrznych działających na maszynę
Stanowiska badawcze/aparatura
• cyfrowe przenośne rejestratory danych analogowych
• trzyosiowe analogowe czujniki przyspieszeń
• kamera termowizyjna AGEMA wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem IRWIN
• zestaw do pomiarów tensometrycznych
• VIBSCANNER – Priftechnik – przenośne urządzenie pomiarowe do mierzenia stanów maszyn, przetwarzania wyników i diagnozowania
Informacje dodatkowe
Zakład posiada uprawnienia do wydawania opinii atestacyjnych, dotyczących specjalistycznych
maszyn i urządzeń do urabiania, zwałowania
i transportu o odkrywkowych zakładach górniczych, nadane przez Wyższy Urząd Górniczy
w Katowicach.
Pracownicy zakładu zostali przeszkoleni i posiadają certyfikaty nadane przez:
• firmę FLIR (Szwecja) do prowadzenia badan
termowizyjnych
• firmę Vishay (USA) i Hottinger (Niemcy) do
prowadzenia badań metodami elastooptycznymi i tensometrii oporowej.
24
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁAD KOMPUTEROWEGO
WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, prof. zw.
tel. +48 71 320 42 85
e-mail: [email protected]
www.ikem.pwr.wroc.pl/cad
Zakres działalności
• konstruowanie nowych maszyn i urządzeń
• modernizacja konstrukcji nośnych
• liniowa i nieliniowa analiza wytrzymałościowa
dowolnych konstrukcji nośnych
• analiza termiczna i przepływy ciepła
• analiza modalna
• analiza zmęczeniowa
• dynamika nieliniowa
• symulacje crash-test pojazdów
• analiza wizyjna zjawisk szybkozmiennych
• monitorowanie stanu konstrukcji nośnych
Stanowiska badawcze/aparatura
• termowizyjny zestaw pomiarowo-badawczy
do określenia przestrzennego pola naprężeń
oraz do badań nieniszczących
• zestaw pomiarowo-badawczy do analizy przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń
• szybka kamera monochromatyczna wraz
z osprzętem
• analizator drgań COMMTEST vb7
• interferometr laserowy LASERTEX
• defektoskop USM35 KRAUTKRAMER
• twardościomierz COMPUTEST
• pirometr FLUKE 576
• rejestrator TEAC LX10 wraz z zestawem czujników przyspieszeń
• miernik głębokości szczelin RMG4015
Informacje dodatkowe
Zakład CAD uzyskał akredytację PCA na badania konstrukcji maszyn roboczych, urządzeń mechanicznych i pojazdów na bazie dokumentacji
technicznej w następującym zakresie:
• wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa metodą elementów skończonych – Procedura badawcza PB-200 wyd. z dnia 03.04.2005 r.
• wytrzymałość na obciążenia o charakterze
udarowym metodą elementów skończonych
– Procedura badawcza PB-300 wyd. z dnia
03.04.2005 r.
REGULAMIN EKG ONZ 66 wersja 28.09.2006 r.,
Rev 1.
ZAKŁAD LOGISTYKI
I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 35 11
e-mail: [email protected]
www.zlist.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• podstawy logistyki i logistycznego zarządzania
łańcuchami dostaw towarowych
• metodologia projektowania i implementacji
logistycznych systemów zaopatrzenia i dystrybucji
• technika i technologia przepływu materiałów
i magazynowania
• komputerowe wspomaganie logistyki (CAL)
• ekologistyka i systemy recyklingu
• analiza techniczna systemów transportowych
• organizacja i projektowanie systemów transportu pasażerskiego i towarowego
• technika i technologia transportu towarowego
w warunkach izotermicznych i chłodniczych
• analiza i ocena niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i pojazdów
• komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn i urządzeń (CAO)
Stanowiska badawcze/aparatura
Aparatura do monitorowania i analizy procesowej:
• mechanicznego transportu, przeładunku, składowania i przetwarzania materiałów sypkich
• przepływów dwufazowych w transporcie
pneumatycznym
• automatycznego pozycjonowania, magazynowania i kompletacji jednostek ładunkowych
• automatycznej identyfikacji towarów produkcyjnych i handlowych za pośrednictwem kodów kreskowych i tagów.
Profesjonalne oprogramowaniem do:
• komputerowego wspomagania logistyki (CAL)
• planowania przepływów materiałowych przez
systemy magazynowe (komputerowy system
„QGUAR” firmy Quantum Software S.A.)
• komputerowego wspomagania zarządzania
logistyką przedsiębiorstwa (system ERP –„MOVEX” firmy Intentia S.A.)
• badań symulacyjnych (system „WITNESS”)
• budowy systemów ekspertowych EXSYS
• analizy i oceny eksploatacji, niezawodności
i bezpieczeństwa maszyn RAMS (Reliability,
Availability, Maintainability, Safety).
Informacje dodatkowe
W zakładzie wykonywanych było w ciągu ostatnich lat wiele opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym na zlecenie podmiotów gospodarczych (np.: KGHM „Polska Miedź” S.A., KWB
Bełchatów, FAMAK S.A. w Kluczborku, POLTEGOR – Instytut we Wrocławiu, Instytut Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu, PROTIM Sp. z o.o.
w Poznaniu i szereg innych) oraz jednostek samorządowych (np. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
26
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁAD MODELOWANIA MASZYN
I URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH
ORAZ STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Zygmunt Domagała
tel. +48 71 320 34 14
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• analiza i synteza struktur układów hydraulicznych
• projektowanie układów hydraulicznych i elektro-hydraulicznych
• symulacja zjawisk dynamicznych w układach
i elementach hydraulicznych
• budowa siatek numerycznych oraz modelowanie przepływu cieczy
• quasi-trójwymiarowa analiza palisad maszyn
wirowych
• analiza przepływów cieczy rzeczywistej, przepływów wielofazowych, przepływów ciepła
• numeryczne modelowanie oddziaływań hydrodynamicznych w układzie napędowym
statku
• badania układów jedno- i wieloźródłowych
(hybrydowych) z silnikiem spalinowym jako
pierwotnym źródłem energii wraz ze sterowaniem tymi układami.
Stanowiska badawcze/aparatura
Zakład posiada następujące licencyjne oprogramowanie:
• MATLAB
• AMESIM
• ANSYS
• FLUENT.
ZAKŁAD NAPĘDÓW
I AUTOMATYKI HYDRAULICZNEJ
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje z:
• HYDRAULICS & PNEUMATICS RESEARCH
INSTITUTE w Bukareszcie – Rumunia
• CETOP European Fluid Power Committee
• Korporacją Producentów Elementów Hydrauliki i Pneumatyki
• Poltegor-Instytut
• Hydropneutech s.r.o. Żylina Słowacja
• Assocjacją Hydrauliki i Pneumatyki – Moskwa.
Zakres działalności
• problemy zmniejszenia hałasu i drgań maszyn
i urządzeń
• badania hałaśliwości pracy elementów i układów hydraulicznych, poszukiwanie głównych
źródeł dźwiękotwórczych w elementach i układach hydraulicznych na podstawie przebiegów
widmowych poziomu ciśnienia akustycznego
• badania kompleksowe układów hydraulicznych w maszynach roboczych i pojazdach
• pomiary charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów hydraulicznych
• bilans energetyczny układów hydraulicznych
• projektowanie, optymalizacja i modernizacja
elementów i układów hydraulicznych
• badania i ocena funkcjonowania i dynamiki
układów hydraulicznych
• badania i wdrożenia filtrów akustycznych
• badania rozwojowe mikrohydrauliki
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Michał Stosiak
tel. +48 71 320 27 16
e-mail: [email protected]
Stanowiska badawcze/aparatura
• akustyczna komora pogłosowa, objętość 103 m3,
izolacyjność w stosunku do zakłóceń zewnętrznych 50 dB
• układ pomiarowy firmy Brüel & Kjaer
• sonda akustyczna oraz dwukanałowy analizator częstotliwości typ 2144 firmy Brüel & Kjaer
wraz z oprogramowaniem komputerowym do
lokalizacji źródła hałasu
• symulator hydrauliczny liniowego napędu hydrostatycznego firmy Rexroth wraz z oprogramowaniem do sterowania stanowiskiem i symulacją teoretyczną (program HYVOS 4.0)
• system Spectral Dynamics GmbH do wzbudzania i pomiaru pulsacji ciśnienia i drgań
w układach hydraulicznych
• system Spectral Dynamics GmbH do pomiaru
i regulacji drgań
• 4 kanałowy moduł do pomiarów i przetwarzania sygnałów A/C
• zestaw do pomiarów akustycznych metodą
holografii akustycznej (STSF)
• wibrometr laserowy do pomiaru bezkontaktowego drgań
• specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń
procesów statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych, m.in.: Matlab,
Simerics, Mathematica.
Informacje dodatkowe
Współpraca z ośrodkami naukowymi:
• Uniwersytetem w Dreźnie
• Uniwersytetem w Stuttgarcie
• Uniwersytetem w Hamburgu
• Wyższą Szkołą Inżynierską w Koblencji.
28
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
I TRIBOLOGII
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 20 70
e-mail: [email protected]
www.ikem.pwr.wroc.pl/pkmit
Zakres działalności
• badania elementów, zespołów i układów
maszynowych (łożyska ślizgowe, koła zębate
ewolwentowe i cykloidalne, a szczególnie do
silnie redukujących przekładni oraz maszyn
hydraulicznych)
• konstruowanie przekładni zębatych o dużym
przełożeniu
• podstawy konstrukcji zazębień cykloidalnych
• diagnostyka maszyn i zagadnień systemowych
• badania elementów i układów smarowniczych
• badania procesów tribologicznych, szczególnie
w aspektach materiałowych i smarowniczych
• reologia smarów plastycznych i ich uszlachetnianie
• tworzenie kompozytów na bazie polimerów
termoplastycznych, badanie ich właściwości
tribologicznych oraz zastosowania w węzłach
ślizgowych maszyn
Stanowiska badawcze/aparatura
• stanowisko do napędu maszyn w ruchu obrotowym N=40KW + tory pomiarowe momentu i prędkości obrotowej oraz ciśnień i natężenia przepływu
• komora klimatyczna z tribotesterem do badań
tribologicznych w zakresie temperatury od -70
do 150°C i wilgotności powietrza od 25 do 95%
(w temperaturze od 5 do 95 °C)
• stanowisko pin-on-disc do badań tarcia i zużycia
• stanowisko do badania ścieralności materiałów konstrukcyjnych
• tribotester do badania materiałów na uszczelnienia techniczne (nacisk jednostkowy do 5 MPa,
prędkość ślizgania do 20 m/s)
• aparat czterokulowy
• reometry rotacyjne
• lepkościomierz Brookfielda, lepkościomierze
kapilarne
• mikrotwardościomierz Shimadzu HMV-2T
• kamera termowizyjna FLIR T335
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje z :
• Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu
• Kombinatem PZL Wrocław
• Wytwórnią Pomp Hydraulicznych Wrocław
• Politechniką Gdańską
• Politechniką Krakowską
• Politechniką Kijowską
• Purdue University
• Uniwersytet Delft.
ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
I SILNIKÓW SPALINOWYCH
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Wojciech Walkowiak
tel. +48 71 347 79 18
e-mail: [email protected]
www.pojazdy.ikem.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• budowa pojazdów – obliczenia i symulacja obciążeń nadwozia pojazdu
• ocena bezpieczeństwa biernego pojazdów
(symulacja numeryczna zderzeń)
• diagnostyka podwozia i opon
• ekologia napędu spalinowego
• obciążenia cieplne elementów silnika
• zastosowanie paliw odnawialnych i niekonwencjonalnych
• badania katalizatorów w tym katalizatorów
wewnętrznych spalania
• projektowanie i dobór wyposażenia stacji obsługi pojazdów
• symulacja procesu spalania w tłokowych silnikach spalinowych oraz kotłach
• modelowanie układów dolotu powietrza do silników spalinowych oraz układów wylotu spalin
z silników spalinowych
Stanowiska badawcze/aparatura
• stanowiska hamowniane z hamulcami hydraulicznymi i wiroprądowymi o mocy pochłanianej do 300 kW
• systemy analizatorów spalin Pierburg i Hartmann-Braun
• system indykowania ciśnień spalania Smetec
• chromatograf gazowy Varian
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje z: WIMAD, VW Motor Polska, Volvo, OBR Bosmal, Politechniką Poznańską
i Rzeszowską, PAN o/Wrocław.
30
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT MATERIAŁOZNAWSTWA I MECHANIKI TECHNICZNEJ
ZAKŁAD TEORII MASZYN
I UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Jacek Bałchanowski
tel. +48 71 320 27 10
e-mail: [email protected]
www.tmm.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• teoretyczne i aplikacyjne aspekty mechaniki
układów kinematycznych, robotyki i mechatroniki
• projektowanie nowych, modernizacja lub
analiza już istniejących maszyn i urządzeń
a w szczególności:
synteza strukturalna (opracowanie koncepcji rozwiązania)
synteza geometryczna (określenie i dobór
optymalnych wymiarów)
projektowanie mechatroniczne
analiza kinematyczna i dynamiczna
badania symulacyjne
Stanowiska badawcze/aparatura
• trzy stanowiska manipulatorów równoległych: dwóch przestrzennych translacyjnych
MR3R6C (z napędami obrotowymi) i MTUTU
(z napędami liniowymi) oraz płaskiego MR3R
• manipulator montażowy, z przenośnikiem
taśmowym oraz system akwizycji obrazu,
w skład którego wchodzą kamery Baslera, sterowniki National Instrument oraz oprogramowanie Lab.View z modułem Vision
• uniwersalny robot kołowo kroczący „LegVan”
• specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
(LMS DADS, MSC.Adams, SAM6.0, I-DEAS) do
badań dynamicznych i wirtualnych symulacji
ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław
tel. +48 71 320 27 65
fax: +48 71 321 12 35
e-mail: [email protected]
www.immt.pwr.wroc.pl
Dyrektor Instytutu
dr inż. GRZEGORZ PĘKALSKI, doc.
tel. +48 71 320 34 26, +48 71 320 27 61
bud. B-1, p. 207
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
dr inż. MIROSŁAW BOCIAN
tel. +48 71 320 27 54, bud. B-1, p. 115
Zastępca Dyrektora ds. Nauki
i Współpracy z Przemysłem
prof. dr hab. inż. MAREK RYBACZUK
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 3496, bud. B-1, p. 113
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr GRAŻYNA KOŃCZAL
tel. +48 71 320 27 65, +48 71 321 12 35
bud. B-1, p. 124
Instytut powstał w lipcu 1963 roku, w jego skład
wchodziły katedry Wydziału Mechanicznego,
a mianowicie Katedra Mechaniki Technicznej
i Katedra Metaloznawstwa. Przybrał wtedy nazwę Instytut Materiałoznawstwa. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem został prof. dr inż.
Marek Zakrzewski, przewodniczącym Rady Naukowej natomiast prof. dr inż. Jerzy Zawadzki.
Katedra Mechaniki Technicznej powstała w roku
1946. W latach od 1946 do 1952 kierował nią
prof. dr inż. Stanisław Bodaszewski, dojeżdżający
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Katedrę Metaloznawstwa wyłoniono w 1963 roku
z Katedry Technologii Metali. Kierownikiem jej był
prof. dr inż. Zakrzewski, powołany na to stanowisko w roku 1964.
Podczas reorganizacji uczelni w roku 1968 instytut przyjął nazwę Instytutu Materiałoznawstwa
i Mechaniki Technicznej.
Zakłady:
• Mechaniki Ośrodków Ciągłych
• Mechaniki Układów Dyskretnych
• Materiałoznawstwa
Laboratoria:
• Dynamiki
• Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
• Materiałoznawstwa
• Badania Wysokociśnieniowych Butli Kompozytowych
• Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii
• Wielofunkcyjnych Materiałów Amorficznych
i Krystalicznych
Działalność dydaktyczna instytutu
Organizacją nauczania zajmują się dwa Zespoły
Dydaktyczne: Materiałoznawstwa oraz Mechaniki. Instytut kształci studentów w zakresie szeroko
pojmowanych podstaw mechaniki, wytrzymałości materiałów i inżynierii materiałowej oraz
materiałoznawstwa w tym chemii i fizykochemii
materiałów. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe
i laboratoryjne oraz seminaria prowadzone są dla
studentów Wydziału Mechanicznego, dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji, Transport oraz w ramach
Indywidualnego Programu Studiów.
32
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Ponadto prowadzone są zajęcia dla studentów
Wydziałów: Mechaniczno-Energetycznego, Elektroniki, Elektrycznego, Informatyki i Zarządzania,
Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Podstawowych Problemów Techniki. Odbywają się one
zarówno we Wrocławiu jak i w Zamiejscowych
Ośrodkach Dydaktycznych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, na studiach dziennych, niestacjonarnych i podyplomowych.
Działalność naukowo-badawcza instytutu
Zakład Materiałoznawstwa (kierownik: dr hab.
inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr)
prowadzi badania struktury oraz własności mechanicznych i użytkowych szerokiego spektrum
materiałów konstrukcyjnych służących do wytwarzania maszyn i urządzeń. W szczególności
dotyczy to badań metalograficznych i korozyjnych oraz kinetyki i mechanizmów przemian
fazowych w stopach żelaza, miedzi i aluminium
oraz struktury i własności zmęczeniowych materiałów spiekanych i wzmocnionych kompozytów
polimerowych oraz biomateriałów.
Posiadane wyposażenie laboratoryjne (mikroskopy świetlne, elektronowe transmisyjne i skaningowe, mikroanalizatory widm energetycznych,
dyfraktometry rentgenowskie, urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w próżni oraz
do pomiarów własności fizyko-chemicznych)
umożliwia stosowanie różnorodnych metod badań materiałoznawczych dla oceny stopnia degradacji materiałów lub przyczyn ich uszkodzeń
w długotrwale eksploatowanych maszynach
i urządzeniach przemysłowych oraz materiałów
stosowanych na implanty biologiczne.
Zakład podejmuje się opracowywania technologii
wytwarzania nowych materiałów dla zastosowań
laboratoryjnych, przemysłowych i medycznych
oraz prowadzi badania kontrolne nad procesami
ich realizacji.
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (kierownik: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw.
PWr) zajmuje się rozwojem metod badawczych
mechaniki eksperymentalnej, matematycznym
modelowaniem procesów uszkodzenia materiałów oraz ewolucji układów biologicznych, teorią
podobieństwa modelowego i planowania eksperymentu z wykorzystaniem analizy wymiarowej.
Znaczącym obszarem aktywności jest opis rozwoju procesu zmęczenia i pękania materiałów
konstrukcyjnych. Realizowane są prace mające
na celu budowę modeli ciała w złożonym stanie
naprężenia w warunkach obciążeń zmiennych.
Identyfikacja i aplikacja wybranych krzyżowych
efektów magnetomechanicznych i termomechanicznych w procesie zmęczenia jest wykorzystywana do budowy nowych metod badań nieniszczących (magnetowizja, termiczna analiza stanu
naprężeń). Przedmiotem zainteresowania są różnorodne kompozyty polimerowe o programowanej strukturze i własnościach. Prowadzone są
badania mające na celu opanowanie metod wytwarzania, badania i identyfikacji własności nanomateriałów uzyskiwanych technologiami zolżel (sensory polimerowe). Obiektem badań jest
też szeroka paleta materiałów magnetycznych
z grupy SMART (ciecze magnetoreologiczne, materiały o gigantycznej magnetostrykcji, materiały
z pamięcią kształtu).
Zakład Mechaniki Układów Dyskretnych (kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz).
Ogólnym celem nowo utworzonego zakładu
(wrzesień 2002) jest rozwijanie metod mechaniki opartych na modelach dyskretnych w sfe-
rze teorii i zastosowań praktycznych (aplikacja).
Dotyczy to zarówno dynamiki jak i statyki, przy
czym zakres dynamiki jest zdecydowanie wiodący. Kierownik zakładu jest również redaktorem
(vice-editor) czasopisma naukowego „Studia
Geotechnica et Mechanica” wydawanego przez
Politechnikę Wrocławską i wysyłanego do ponad
60 krajów świata.
Zakład zajmuje się dynamiką układów materialnych konstrukcji, rozwojem metod badawczych
mechaniki eksperymentalnej, matematycznym
modelowaniem procesów uszkodzenia materiałów.
W sferze mechaniki eksperymentalnej opracowywane są nowe metody badań konstrukcji dynamicznych poddanych złożonym obciążeniom
cyklicznym (obciążenia niesinusoidalne ciągłe,
impulsowe, „losowe”). Metody te są zbudowane na bazie nieliniowych układów dyskretnych
z uwzględnieniem na przykład nieliniowego tłumienia wiskotycznego lub/i tłumienia typu tarcia
suchego. Nowe rozwiązania w tej dziedzinie są
weryfikowane eksperymentalnie zarówno metodami symulacji komputerowej, jak i doświadczalnie.
Współpraca instytutu z zagranicą
Instytut prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma renomowanymi naukowymi
ośrodkami zagranicznymi. Umowy międzynarodowe umożliwiają wymianę pracowników
i studentów oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych z Uniwersytetami Technicznymi w Stuttgardzie, Siegen, Dortmundzie, Essen,
Dreźnie, Karlsruhe, Kaiserslautern i we Lwowie
oraz ponadto obejmuje ośrodki badawcze m.in.
z: Francji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Finlandii,
Włoch, Izraela, USA, Brazylii i Chile. W ramach
rozwijającej się w ostatnich latach współpracy
i wymiany naukowej partnerzy ci uczestniczą
w organizowanych wspólnie badaniach oraz konferencjach naukowych.
Instytut prowadzi dwa programy międzynarodowe w ramach uzyskanych w roku 2002 dwóch
centrów doskonałości, a mianowicie: Europejskiego Centrum Doskonałości „Sol-Gel Materials
and Nanotechnology”. W ramach 6. i 7. PR Unii
Europejskiej zespoły badawcze instytutu zostały
włączone do dwóch dużych europejskich konsorcjów badawczych. W ramach tych programów
realizowanych jest obecnie 7 projektów badawczych.
Instytut współpracuje ściśle (w ramach międzynarodowych projektów badawczych) z Instytutem
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Medyczną we
Wrocławiu. Organizuje w rytmie dwuletnim międzynarodową konferencję „International Conference on Sol-Gel Materials. Research, Technology, Applications – SGM”. Zespół bierze również
udział w edycji angielskojęzycznego czasopisma
„Materials Science”, którego redaktorem naukowym jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, były dyrektor instytutu. Wspólnie realizowane są prace magisterskie i doktorskie, tematyczne
szkoły letnie, staże.
34
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁADY
ZAKŁAD MATERIAŁOZNAWSTWA
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
prof. nadzw. PWr
tel.: +48 71 320 37 80
e-mail: [email protected]
www.immt.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• badania metalograficzne
• korozja
• kompozyty i polimery
• mikroskopia elektronowa
• analiza strukturalna
• analiza chemiczna
• mikroanaliza chemiczna
• dobór materiałów
• odtwarzanie technologii wykonania
• analiza przyczyn zużycia
• analiza przyczyn uszkodzeń
Stanowiska badawcze/aparatura
• mikroskopy elektronowe transmisyjne HITACHI
H800/8010, EM301-PHILIPS
• mikroskopy elektronowe skaningowe JEOL JSM
6610A, JEOL JMS-5800LV i SC-180 CAMBRIDGE
wraz z systemami do mikroanalizy rentgenowskiej
• mikroanalizator widma rentgenowskiego EDSISIS 300-OXFORD i EX-54245JMH JEOL
• spektrometr SPECTROLAB M-5
• system komputerowego przetwarzania obrazów
• kompletne stanowisko do badań korozyjnych
• piec próżniowy firmy SECO-WARWICK oraz
zestaw pieców atmosferycznych do obróbki
cieplnej
• urządzenie do określania odporności na ścieranie TESTER T-07
• napylarki próżniowe E306 firmy EDWARDS
i HBA1 firmy ZEISS
• twardościomierze firmy ZWICK, REICHERT
oraz innych do pomiarów twardości metodą
Vickersa, Brinella i Rockwella oraz mikrotwardości metodą Vickersa i Hannemana
ZAKŁAD MECHANIKI
OŚRODKÓW CIĄGŁYCH
Informacje dodatkowe
Współpraca z licznymi zakładami przemysłowymi z Polski oraz Europy Zachodniej w zakresie
badań metalograficznych oraz ekspertyz przemysłowych.
Współpraca z jednostkami naukowymi z Wrocławia, Polski oraz Niemiec (Duisburg, Essen, Hannower).
Szkolenie pracowników z zakładów przemysłowych w zakresie prowadzenia badań metalograficznych.
Zakres działalności
• metody badawcze mechaniki eksperymentalnej, w tym z użyciem SHM (Structural Health
Monitoring)
• matematyczne modelowanie procesów uszkodzenia materiałów oraz ewolucji układów biologicznych (w tym z użyciem fraktali, automatów komórkowych, teorii chaosu)
• teoria podobieństwa modelowego i planowania eksperymentu z wykorzystaniem analizy
wymiarowej
• opis rozwoju procesu zmęczenia i pękania
materiałów konstrukcyjnych, hipotezy kumulacyjne
• budowa modeli ciała w złożonym stanie naprężenia, w tym w warunkach przemian fazowych i fizykalnych pól krzyżowych
• identyfikacja i aplikacja wybranych krzyżowych efektów magnetomechanicznych i termomechanicznych; nowe metod badań nieniszczących (magnetowizja, termiczna analiza
stanu naprężeń)
• materiały magnetyczne z grupy SMART (ciecze i kompozyty magnetoreologiczne, materiały o gigantycznej magnetostrykcji, materiały
z pamięcią kształtu)
• kompozyty polimerowe i metaliczne o programowanej strukturze i własnościach. Konstrukcje ekstremalnie obciążone (wysokoci-
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 66
e-mail: [email protected]
www.immt.pwr.wroc.pl
śnieniowe zbiorniki kompozytowe na wodór
i metan)
• metody wytwarzania, badania i identyfikacji własności nanomateriałów uzyskiwanych
technologiami zol-żel
• wytwarzanie i badanie materiałów magnetycznie miękkich, w tym nanokompozytów na
bazie pierwiastków ziem rzadkich
Stanowiska badawcze/aparatura
W zakładzie działają następujące laboratoria:
• Laboratorium Dynamiki
(kierownik: dr hab. inż. Jerzy Kaleta,
prof. ndzw. PWr, tel. +48 71 320 27 66,
e-mail: [email protected])
dwuosiowy pulsator hydrauliczny MTS 319.25
jednoosiowy pulsator hydrauliczny MTS 810
(2 szt.)
dyfraktometr rentgenowski XSTRESS X3000
światłowodowy system pomiaru odkształceń i temperatury SOFO
system czujnikowy z siatkami Bragga (BraggSCOPE oraz IPHT Jena; statyczny i dynamiczny pomiar odkształceń i temperatury)
światłowodowy system z czujnikami FabryPerot (FISO; pomiary odkształceń, temperatury, ciśnienia, przemieszczeń)
laserowy miernik przemieszczeń
kamera magnetowizyjna.
36
WYDZIAŁ MECHANICZNY
• Laboratorium Badania Wysokociśnieniowych
Butli Kompozytowych
(kierownik: dr inż. Wojciech Błażejewski,
tel.: +48 71 320 21 40, +48 71 320 43 08,
e-mail: [email protected])
stanowisko do cyklicznego badania butli
kompozytowych (ciśnienie max.: 1400 barów)
stanowisko do quasi-statycznego badania butli kompozytowych (ciśnienie max.:
3000 barów)
system pomiarowy emisji akustycznej
nawijarka do wytwarzania zbiorników i rur
kompozytowych
komora termiczna (temp. minim.: -52°C)
kamera termowizyjna
• Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych
i Nanotechnologii
(kierownik: dr inż. Mariusz Hasiak,
tel.: +48 71 320 34 96,
e-mail: [email protected])
skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi S-3400N
spektrofotometr emisyjny z układem do
pomiarów czasu życia FluoroMax-3
mikroskop fluorescencyjny z przystawką
konfokalną Fluorolog FL 3-11
system do pomiaru porowatości metodą
izotermy adsorpcji BET ASAP2020
zintegrowany system do pomiarów widm
wibracyjnych LabRam HR800 (spektrometr
Ramana)
mikroskop Sił Atomowych XE-100
dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny Nicolet Evolution 100
proszkowy dyfraktometr rentgenowski
ULTIMA IV
• Laboratorium Wielofunkcyjnych Materiałów
Amorficznych i Krystalicznych – termin otwarcia: czerwiec 2012
(kierownik: dr inż. Mariusz Hasiak,
tel. +48 71 320 34 96,
e-mail: [email protected])
uniwersalne urządzenie do pomiaru własności fizycznych w szerokim zakresie temperatur – PPMS
urządzenia do wytwarzania materiałów
amorficznych i nanokrystalicznych – melt
spinner i arc melter
maszyna wytrzymałościowa
twardościomierz
DCS/DTA/TGA
wibrometr laserowy
kamera termowizyjna
piece do wygrzewania próbek.
Informacje dodatkowe
• Projekty realizowane w ramach 6th i 7th
Framework Programm Unii Europejskiej
oraz inne projekty międzynarodowe:
Storage of Hydrogen – StorHy; 6th FP
Integrated gas powertrain – low emission,
CO2 optimised and efficient CNG engines
for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV) – InGas; 7th FP
Energy efficiency, optimised resources use
and process innovation of home appliances and their domotic integration – GREEN
KITCHEN, 7th FP
Enhanced Design Requirements and Testing
Procedures for Composite Cylinders intended
for the Safe Storage of Hydrogen – HyCOMP;
7th FP
KIC InnoEnergy, Lighthouse Innodriver project HY-Cube; 7th FP
Textile reinforced Al-matrix composites
(T-MMC) for complex stressed components
in automobile applications and mechanical
engineering, Binational Joint Project between Germany and Poland, 2008-2010
3D textile reinforced aluminum matrix composites for complex loading situations in lightweight automobile and machine parts,
Binational Joint Project between Germany
and Poland, 2010-2012
• Projekty finansowane ze Środków Strukturalnych:
modelowe kompleksy agroenergetyczne
jako przykład kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Zadanie 2.5. Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa
do silnika spalinowego, program POIG
anokompozyty i materiały typu Smart.
Podprojekt: Materiały magnetyczne grupy
Smart. 2010-2013
materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii. Podprojekt: Wysokociśnieniowe
gromadzenie wodoru
nowe materiały na bazie pierwiastków
ziem rzadkich. Podprojekt: Opracowanie
nanokompozytowych materiałów magnetycznych. 2011-2014
anowłókna ditlenku tytanu: synteza nanowłókien tytanianowych w warunkach
hydrotermalnych. Modyfikacja, badanie
morfologii i struktury powierzchni otrzymanych nanowłókien. 2011-2014
• Partnerzy przemysłowi oraz R&D
CRF Fiat, Daimler, Volvo, Magna Steyr,
Ford, Opel, PSA, GM
AirLiquide, Ventrex, Smartec S.A., Comat
Dynetek, Ullit, Faber, Hexagon, Xperion
BAM, CEA
• Partnerzy naukowi (uniwersytety i instytuty
badawcze)
vDie Technische Universität Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik,
Niemcy
National Aviation University, Kyiv, Ukraina
Karpenko Physico-Mechanical Institute,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraina
Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Institutsteil Dresden (IZFP-D),
Niemcy
Die Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl Werkstoffkunde und Technologie der
Metalle, Niemcy
Slovak University of Technology, Bratislava,
Słowacja
Nagasaki University, Nagasaki, Japonia
38
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI
ZAKŁAD DYNAMIKI
UKŁADÓW DYSKRETNYCH
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
prof. dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 65
e-mail: [email protected]
www.immt.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• dynamika układów dyskretnych
• statyka układów mechanicznych
• szczeliny zmęczeniowe
• kinetyka rozwoju pęknięć zmęczeniowych
• mechanika pękania materiałów metalicznych
• żywotność materiałów i konstrukcji pod obciążeniami dynamicznymi
• osłony balistyczne
• obciążenia udarowe
• analiza modalna
• identyfikacja układów dynamicznych
Stanowiska badawcze/aparatura
Analizatory drgań (widmowe) wraz oprogramowaniem (LMS, HP, Wibrometr laserowy, Wzbudniki dynamiczne, Generatory obciążeń dynamicznych, piezoelektryczne czujniki przyspieszeń,
czujniki prędkości, czujniki siły, młotki modalne
do obciążeń udarowych, mikroskop stereoskopowy świetlny z kamerą i układem rejestrującym
wraz z oprogramowaniem do obserwacji zmian
stanu powierzchni w czasie, ekstensometr do pomiaru rozwarcia szczeliny (MTS).
Informacje dodatkowe
Współpraca z:
• Instytutem Inżynierii Lądowej PWr
• Fizykochemicznym Instytutem im. Karpenki
we Lwowie (Ukraina)
• Politechniką Opolską: Katedrą Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji Politechniki Opolskiej
• Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we
Wrocławiu.
ul. I. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
tel. +48 71 320 27 05
fax +48 71 328 06 70
e-mail: [email protected]
www.itma.pwr.wroc.pl
Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW GRONOSTAJSKI,
prof. zw.
tel. +48 71 320 27 05, +48 71 322 70 37,
+48 71 320 21 73, bud. B-4, p. 2.22
Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Przemysłem
dr inż. TOMASZ BORATYŃSKI
tel. +48 71 320 27 05, +48 71 320 28 40
bud. B-4, p. 2.24
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Kadry
Naukowej i Dydaktyki
dr hab. inż. KAZIMIERZ GRANAT,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 29 96
bud. B-1, p. 101
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr inż. ADAM ADAMIAK
tel. +48 71 320 27 09, bud. B-4, p. 2.21
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji powstał w roku 1963 z trzech katedr: Obróbki Metali, Odlewnictwa oraz Technologii Metali.
Jest on zlokalizowany w budynkach B-4, B-6 i B-9
położonych przy ul. I. Łukasiewicza 5 i 7/9 oraz
w budynku B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego 25.
W instytucie jest zatrudnionych ponad 170 osób,
z których połowa to pracownicy naukowo-dydaktyczni (w tym 7 profesorów tytularnych, 9 dok-
torów habilitowanych, w tym 7 na stanowiskach
profesorów nadzwyczajnych, 5 docentów oraz
62 doktorów). Ponadto w instytucie realizuje prace doktorskie ponad 60 doktorantów.
W skład instytutu wchodzi sześć następujących
zakładów naukowo-dydaktycznych:
• Odlewnictwa i Automatyzacji (Z-1)
• Spawalnictwa (Z-2)
• Inżynierii Procesów Kształtowania Plastycznego (Z-3)
• Obróbki Wiórowej, Ściernej, Erozyjnej i Metrologii (Z-4)
• Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (Z-5)
• Obrabiarek i Systemów Mechatronicznych (Z-6).
Ponadto w instytucie są takie jednostki organizacyjne, jak:
• Laboratorium Tworzyw Sztucznych
• Środowiskowe Laboratorium Badań Nieniszczących
• Środowiskowe Laboratorium Projektowania
w Systemie CATIA
• Laboratorium Podstaw Automatyzacji
• Centrum Systemów Produkcyjnych i Metalurgii Proszków
• Zespół Lean Manufacturing
• Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT
• Autoryzowane Centrum Szkoleniowe AutoCAD
• Laboratorium Szybkiego Prototypowania
• Laboratorium Reverse Engineering
• Laboratorium Optomechatroniki i Systemów
Wizyjnych
• Laboratorium Technologii Laserowych.
40
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Działalność dydaktyczna instytutu
Instytut kształci studentów w dziedzinie szeroko
pojętych technik wytwarzania i montażu, a także
zagadnień projektowania konstrukcyjno-technologicznego, sterowania i automatyzacji, organizacji i zarządzania produkcji oraz zapewnienia
jakości. Są to studenci zarówno z Wydziału Mechanicznego jak i Mechaniczno-Energetycznego,
Informatyki i Zarządzania oraz Podstawowych
Problemów Techniki. Wykłady, seminaria, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz prace
przejściowe i dyplomowe prowadzone są dla
kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (MBM), Automatyka i Robotyka (AR), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Mechatronika (MR) oraz Transport (TR). Na kierunku MBM
instytut prowadzi specjalność Procesy, Maszyny
i Systemy Produkcyjne (PMiSP) z dwoma obszarami dyplomowania: Inżynieria Procesów Obróbki Ubytkowej oraz Inżynieria Procesów Obróbki
Bezubytkowej, na kierunku AR specjalność Systemy Produkcyjne (SP), a na kierunku ZIP dwie
specjalności: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi (ZSP) i Zarządzanie Jakością (ZJ) na kierunku transport Bezpieczeństwo i Inżynieria Napraw
Środków Transportu.
Instytut dysponuje nowoczesnymi laboratoriami
dydaktycznymi z zakresu: zastosowań systemów
komputerowych w projektowaniu konstrukcyjno-technologicznym wyrobów, systemów do
modelowania i symulacji zarówno procesów
wytwórczych, jak i maszyn i urządzeń oraz całych instalacji produkcyjnych, sterowania i automatyzacji, sieciowych systemów komunikacyjnych, obrabiarek CNC, robotów przemysłowych,
urządzeń do pomiarów oraz badań elementów
i zespołów maszyn, systemów wizyjnych, a także
organizacji i zarządzania produkcją.
Prowadzimy także studia podyplomowe, np. dla
uzyskania tytułu zawodowego Eurospawalnika.
W instytucie prowadzone są także szkolenia
i kursy w zakresie systemów wspomagania komputerowego CAD/CAM (AutoCAD, ProEngineer,
CATIA), programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a także wykonywania aplikacji i serwisowania układów sterowania CNC
i napędów obrabiarek. Prowadzone są również
szkolenia dla pracowników przemysłu w zakresie
przemysłowych sieciowych systemów komunikacyjnych (PROFIBUS, Interbus, Industrial Ethernet), budowy rozproszonych układów sterowania
oraz zasad aplikacji sterowników PLC.
Działalność naukowo-badawcza instytutu
W zakresie technologii odlewniczych realizowane prace badawcze i wdrożeniowe obejmują:
technologię form odlewniczych, pomiary właściwości mas formierskich i rdzeniowych, inżynierię
stopów odlewniczych oraz mechanizację i automatyzację procesów odlewniczych. Na zlecenie
przemysłu prowadzone są m.in. prace obejmujące badania składu chemicznego różnego rodzaju
stopów z wykorzystaniem analizatora spektralnego, opracowywanie procesów odlewniczych,
projektowanie maszyn i urządzeń odlewniczych,
zagospodarowanie i utylizację odpadów.
Realizowane w instytucie prace w zakresie technologii spawalniczych to nie tylko zagadnienia takie jak: spawanie, zgrzewanie i lutowanie w łączeniu metali, ale także klejenie, nanoszenie warstwo
specjalnych właściwościach oraz nowe materiały
dodatkowe do lutowania i napawania, a także regeneracji i uszlachetniania powierzchni.
Problemy badawcze z zakresu technologii obróbki plastycznej dotyczą komputerowo wspomaganego projektowania procesów obróbki
plastycznej, wytwarzania wyrobów ze spieków
i kompozytów, konstrukcji przyrządów i urządzeń do cięcia plastycznego prętów i rur, a także badań oraz modelowania zjawisk i przebiegu
procesów w szerokim zakresie zmian temperatur
i prędkości odkształcania podczas plastycznego
kształtowania materiałów. Prowadzone prace
obejmują m.in.: zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu procesów
obróbki plastycznej, których celem jest poprawa
efektów technologicznych uzyskiwanych w tych
procesach.
W obszarze technologii obróbki ubytkowej realizowane są prace w zakresie procesów obróbki
skrawaniem i obróbki erozyjnej, które koncentrują się w pięciu głównych obszarach: badaniu
zjawisk fizykalnych towarzyszących oddzielaniu
materiału, inżynierii powierzchni wytwarzanych
wyrobów, narzędziach i systemach narzędziowych, niekonwencjonalnych metodach obróbki
materiałów trudno obrabialnych oraz optymalizacji warunków obróbki.
Natomiast prace dotyczące projektowania i badań maszyn technologicznych oraz systemów
wytwórczych obejmują obliczenia oraz badania
właściwości dynamicznych i cieplnych obrabiarek i ich zespołów, zautomatyzowane obrabiarki i centra obróbkowe, systemy sterowania
PLC i CNC, nadzorowanie i diagnostykę maszyn
i procesów wytwórczych, a także automatyzację
i robotyzację procesów montażu. Realizowane
są prace w zakresie rozwoju i wdrażania systemów komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), zapewnienia
jakości (CAQ), zintegrowanego wytwarzania
(CIM), organizacji, zarządzania i sterowania
procesów produkcyjnych (ERP/MRP/PPC/SFC),
a także modelowania i symulacji procesów i sys-
temów wytwórczych. Instytut prowadzi projekty badawcze dotyczące rozwoju i aplikacji
technologii laserowych, specjalistycznych i hybrydowych. Zbudowano system technologiczny
umożliwiający wykonanie procesów napawania powłok funkcjonalnych w tym wielometalicznych. Umożliwia on obróbkę hybrydową,
łączącą technologie generatywne z obróbką
ubytkową, powierzchniową i wykończeniową.
Prowadzi badania nad rozwojem technologii w aplikacjach medycznych. Specjalizuje się
także w indywidualizowanych systemach optomechatronicznych, inspekcyjnych, wizyjnych,
pomiarowych, a także silnie rozwija dział badań
materiałowych.
W ostatnim okresie instytut wzbogacił się m.in.
o unikalny zestaw aparatury do zobrazowania 3D
różnego rodzaju obiektów w wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality), skaner do pomiarów geometrycznych przedmiotów, obrabiarkę laserową
3D, TruLaser Cell 3010 firmy TRUMPF, laser diodowy, laser impulsowy, laser dyskowy, laser pikosekundowy, system do wytwarzania trójwymiarowych obiektów metodą laserowego nakładania
warstw proszków metali, system monitorowania
wiązki laserowej firmy PRIMES, interferometr Talysurf CCI firmy Taylor Hobson, skaterometr firmy Radiant Imaging, mikroskop konfokalny LEXT
OLS4000 firmy OLYMPUS, skaningowy mikroskop elektronowy EVO 25 MA firmy ZEISS, kamera do obserwacji zjawisk szybkozmiennych firmy
Phantom V710 firmy Vision Research, kamera do
analiz termowizyjnych SC7500 firmy FLIR, system
plazmowy do nanoszenia mikro- i nano- powłok,
metrologiczny tomograf techniczny METROTOM
1500 firmy ZEISS, urządzenia wytrzymałościowe, metalograficzne, detektory optyczne, układy oświetleniowe, oprogramowanie do analiz
42
WYDZIAŁ MECHANICZNY
termicznych (SYSWELD) modelowania (CATIA,
SolidWorks), programowania CNC (SurfCAM,
RobotWorks), obrazowania przestrzennego z danych tomografii komputerowej (VolumeGraphics,
Mimics), obróbki plików CAD (Magics), środowisko obliczeń numerycznych (Matlab/Simulink +
16 Toolboxów), środowisko pomiarów i sterowania oraz obsługi kart PC (LabView 2010, Signal
Express, Vision Development), oprogramowanie
do przetwarzania obrazów (Halcon 8.0, Matrox
Inspector, Wit, OpenCV), oprogramowanie do
obliczeń matematycznych (MathCAD i Mathematica), środowisko programistyczne (MS VisualStudio 2005), pakiety symulacji układów optycznych (ZEMAX, FRED Optimum).
Nowym obszarem działalności instytutu są prace
badawcze prowadzone nad rozwojem zastosowań systemów wizyjnych w różnych dziedzinach
wytwarzania wyrobów (np. kontrola jakości, nadzorowanie procesów montażu itp.).
W dziedzinie metrologii mechanicznej prowadzone są natomiast prace dotyczące projektowania procesów i oprzyrządowania do pomiarów
oraz komputeryzacji procesów metrologicznych,
a także pomiarów i badań różnego rodzaju przedmiotów i wyrobów.
Środowiskowe Laboratorium Badań Nieniszczących
zajmuje się zastosowaniem defektoskopii ultradźwiękowej i specjalnych technik pomiarowych do
badania metalowych elementów niejednorodnych.
Laboratorium Tworzyw Sztucznych prowadzi
działalność w zakresie technologii wytwarzania
elementów maszyn z tworzyw sztucznych na
drodze wtryskiwania, termoformowania i prasowania. Ponadto prowadzone są badania nad
wytwarzaniem elementów z materiałów kompozytowych umacnianych włóknami metalowymi
i ceramicznymi.
Laboratorium Podstaw Automatyzacji zajmuje się
zagadnieniami automatyzacji procesów odlewniczych oraz projektowaniem i badaniami urządzeń odlewniczych.
Na szczególną uwagę zasługuje realizowana
w instytucie działalność w zakresie szybkiego
wykonywania modeli oraz prototypów wyrobów
i narzędzi z zastosowaniem technologii szybkiego
prototypowania RP/RT (Rapid Prototyping/Rapid
Tooling). Do tego celu służą m.in. systemy komputerowe, skanery laserowe, maszyna steroeolitograficzna i inne urządzenia. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest szybkie uzyskanie
modeli i prototypów wyrobów, a także wytwarzanie krótkich serii wyrobów. W ciągu ostatnich
kilku lat w instytucie w technologii RP/RT zostało
wykonanych ponad 300 różnego rodzaju modeli
i prototypów na zlecenie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Współpraca instytutu z zagranicą
Od początków swego powstania instytut prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną. Umowy
międzyrządowe umożliwiały współpracę i wymianę doświadczeń z politechnikami w Kijowie,
Mińsku, Dreźnie, Magdeburgu, Pradze, Miskolcu,
Sofii, Tbilisi i Brnie. Współpraca z tymi partnerami jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i wychodzi już poza, typową w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wymianę doświadczeń
i wzajemnych seminariów. W ramach rozwijającej
się w ostatnich latach działalności integracyjnej
krajów Unii Europejskiej ci tradycyjni partnerzy
współpracują dzisiaj z instytutem w ramach wielu
projektów badawczych prowadzonych wspólnie
z uniwersytetami zachodniej Europy. Najbardziej
owocna współpraca z uczelniami tego obszaru ma miejsce z uniwersytetami w Stuttgarcie,
Monachium, Berlinie, Bochum, Wiedniu, Bernie,
Leuven, Londynie, Sztokholmie, Clausthal, Glasgow, Goeteborgu, Kopenhadze, Skopie, Taejon
i Changwon (Korea Pd.). Najbardziej dynamicznie
rozwijała się i nadal rozwija współpraca z zagranicznymi uniwersytetami w ramach europejskich
programów badawczych I edukacyjnych TEMPUS,
COPERNICUS, PHARE, TESSA i LEONARDO,
a ostatnio także w 6. i 7. Programie Ramowym UE.
44
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁADY
ZAKŁAD ODLEWNICTWA I AUTOMATYZACJI
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. nadzw. PWr.
tel. +48 71 320 29 96, fax: +48 71 328 06 70
e-mail: [email protected]
www.itma.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• projektowanie procesów odlewniczych
• mechanizacja i automatyzacja procesów odlewniczych
• badanie materiałów formierskich i rdzeniowych
• wytwarzanie form i rdzeni odlewniczych
• topienie i inżynieria stopów odlewniczych
• wytwarzanie i badanie materiałów kompozytowych
• wytwarzanie wyrobów z materiałów kompozytowych
• zastosowanie mikrofal do utwardzania mas
formierskich i rdzeniowych
• utylizacja odpadów przemysłowych z użyciem
energii mikrofalowej
Stanowiska badawcze/aparatura
• analizator spektralny GDS 750 QDP
• dylatometr bezpośredni z indukcyjnym czujnikiem wydłużenia oraz systemem komputerowym
• Cristaldigraf NCX do analizy termicznej i derywacyjnej (ATD)
• mikroskop skaningowy Tesla BS-340 z mikrosondą EXAN NL2001A
• mikroskop metalograficzny Neophot 2
• mikroskop metalograficzny CA-25 firmy
OLYMPUS z systemem archiwizacji i analizy
obrazu
• mikrotwardościomierz PMT 3
• półautomatyczne urządzenie do preparatyki
próbek metalograficznych LaboPol-5 firmy
Struers
• reaktor mikrofalowy o regulowanej mocy od 0
do 6 kW
• detektor fali stojącej
Informacje dodatkowe
Współpraca badawcza z ośrodkami krajowymi,
zagranicznymi oraz z przemysłem:
• FACHGEBIET FERTIGUNGSTECHNIK TU BERLIN, NIEMCY, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. J. Wilden
• LISTEMANN A.G., Dr.-Ing. M. Boretius, LICHTENSTEIN
• INSTITUT für OBERFLÄCHENTECHNIK, RWTH
AACHEN, NIEMCY., Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin
• Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. w Polkowicach
ZAKŁAD SPAWALNICTWA
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak,
prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 35
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• spawanie
• napawanie
• natryskiwanie
• lutowanie
• zgrzewanie
• cięcie termiczne
• badania złączy
• badania nieniszczące
• materiały dodatkowe
• klejenie
Stanowiska badawcze/aparatura
• stanowiska do spawania OAW, SMAW, GTA,
GMA, SAW
• stanowiska do natryskiwania termicznego
• stanowiska do napawania
• stanowiska do zgrzewania oporowego
• stanowisko do zgrzewania tarciowego
• stanowisko do cięcia plazmą
• stanowisko do spawania zrobotyzowanego
• Laboratorium Metalograficzne
• Laboratorium Badań Nieniszczących
Informacje dodatkowe
Zakład liczy 19 pracowników, w tym 2 profesorów i 5 doktorantów, współpracuje z uczelniami
w Lille (Francja) i Windsor (Kanada). Rocznie jego
mury opuszcza ok. 50 absolwentów. Od lat prowadzi podyplomowy kurs Europejskiego Inży-
niera Spawalnika i Międzynarodowego Inżyniera
Spawalnika (EWE, IWE) oraz zajęcia w języku angielskim. Organizuje międzynarodowe konferencje dotyczące lutowania, napawania i natryskiwania. Współpraca z przemysłem: Lincoln, ASPA,
Sitech, Faurecia, Winkelmann i inni.
46
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESÓW
KSZTAŁTOWANIA PLASTYCZNEGO
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, prof. zw.
tel. +48 71 320 27 05, +48 71 320 21 73
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• walcowanie
• tłoczenie
• badania plastomeryczne
• kucie
• zużycie narzędzi
• modelowanie
Stanowiska badawcze/aparatura
• specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM:
Pro/Engineer, Abaqus, MSC.Patran, MSC.Dytran, MSC.MARC Mentat, MSC.SuperForm,
MSC.SuperForge
• urządzenia pomiarowe do rejestracji naprężeń, odkształceń i temperatury
• urządzenie do realizacji złożonych stanów odkształcania
• maszyny wytrzymałościowe: Zwick, INSTRON
3369, TIRATEST 3000
• mikroskop skaningowy Tuscan z EDS
• mikroskop optyczny firmy Olympus GX 51
z kamerą cyfrową Olympus D12
• młot rotacyjny do wyznaczania charakterystyk
materiałowych dla prędkości odkształcania
ponad 500 s-1
• plastomer skręcający
• prasy mechaniczne i hydrauliczne
• urządzenia do realizacji różnych procesów kucia, ciągnienia, walcownia
• mikrotwardościomierz
Informacje dodatkowe
Zakład współpracuje z firmami i szkołami wyższymi takimi, jak: GKN Driveline, Hutmen S.A.,
Kirchhoff, Kuźnia Jawor, Politechnika Śląska,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metalurgii Żelaza, Instytut Podstawowych Problemów
Techniki, Politechnika Lubelska, Instytut Obróbki
Plastycznej, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Technical University of
Denmark, Lyngby w Danii, University of Bacau
w Rumunii, University of Savoie we Francji, University of Porto w Portugalii, Technische Universität Bergakademie we Freibergu.
ZAKŁAD OBRÓBKI WIÓROWEJ, ŚCIERNEJ,
EROZYJNEJ I METROLOGII
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 21 57
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• badanie zjawisk fizycznych towarzyszących
oddzielaniu materiałów
• inżynieria powierzchni
• narzędzia i systemy narzędziowe
• wycinanie za pomocą ściernych strun diamentowych
• obróbka elektrochemiczna i elektrochemiczno-ścierna
• obróbka elektroerozyjna
• optymalizacja warunków obróbki
• analiza możliwości zwiększania efektywności
wytwarzania skrawaniem
• metrologia ogólna (wielkości geometryczne,
współrzędnościowa technika pomiarowa)
Stanowiska badawcze/aparatura
• obrabiarki do obróbki ściernej, elektrochemicznościernej, elektroerozyjnej wgłębnej
• urządzenie do wytwarzania diamentowych
strun ściernych
• tory wizyjne i pomiarowe do badań jakości
strun
• wycinarka drutowa
• wysokościomierz
• okrągłościomierz
Informacje dodatkowe
Bogata współpraca naukowo-badawcza z przemysłem krajowym. Wieloletnia współpraca na-
ukowa z Uniwersytetem im. św. Cyryla i Metodego w Skopje.
Powołanie ogólnopolskiego forum pt. Szkoła
Obróbki Skrawaniem zrzeszającego środowiska
akademickie i przemysłowe zajmujące się skrawaniem narzędziami.
48
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ZAKŁAD MECHATRONIKI, AUTOMATYZACJI
I ORGANIZACJI PRODUKCJI
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, prof. zw.
tel. +48 71 320 20 46
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
W ramach zakładu funkcjonują następujące jednostki:
• Zespół Lean Manufacturing
• Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT
• Autoryzowane Centrum Szkoleniowe AutoCAD
• Laboratorium Szybkiego Prototypowania
• Laboratorium Reverse Engineering
• Laboratorium Optomechatroniki i Systemów
Wizyjnych
• Laboratorium Technologii Laserowych.
Stanowiska badawcze/aparatura
Informacje szczegółowe w opisach jednostek.
Informacje dodatkowe
Informacje szczegółowe w opisach jednostek.
ZESPÓŁ LEAN MANUFACTURING
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 22 14
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
Zespół badawczy koncentruje się na następujących tematach:
• metodyka tworzenia mapy kosztów, zasobów
i wyników produkcyjnego strumienia wartości
• projektowanie produktów z zastosowaniem
koncepcji Lean Product Development
• Lean Systems Engineering
• projektowanie systemów demontażu i ponownego przetwarzania (ang. remanufacturing) z zastosowaniem koncepcji Lean Manufacturing
• zastosowanie koncepcji szczupłego wytwarzania w produkcji jednostkowej i małoseryjnej
typu „high-mix-low-volume manufacturing”
i „make-to-order”
• metodyka harmonizacji systemów produkcyjnych współpracujących przedsiębiorstw
w łańcuchu dostawców
• optymalizacja procesów obsługowych maszyn
pracujących w trybie automatycznym zorientowana na poprawę wskaźnika Całkowitej
Efektywności Sprzętu OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness)
• doradcza i szkoleniowa współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania metod
Lean Manufacturing.
Informacje dodatkowe
Wyniki badań oraz doświadczenie zespołu są wykorzystywane we współpracy z przedsiębiorstwami przy współdziałaniu z Lean Enterprise Institute
Polska (www.lean.org.pl), który jest organizacją
typu spin-off z Politechniki Wrocławskiej, z siedzibą we Wrocławskim Parku Technologicznym.
Prof. Tomasz Koch jest członkiem międzynarodowej
sieci Lean Global Network (www.leanglobal.org),
zarejestrowanej w USA jako organizacja non profit.
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW
PRODUKCYJNYCH CAMT
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, prof. zw.
tel. +48 71 320 20 75, +48 71 2046, +48 71 25 56
e-mail: [email protected],
[email protected]
www.camt.pl
Zakres działalności
• technologie laserowe i plazmowe
• mechatronika i systemy wizyjne
• mikroskopia i pomiary
• badania materiałowe i wytrzymałościowe
• inżynieria odwrotna i tomografia komputerowa
• monitorowanie procesów
• rozwój produktu, Rapid Prototyping, Tooling,
Manufacturing
• obróbka precyzyjna
• organizacja produkcji i IT
Stanowiska badawcze/aparatura
Obrabiarka laserowa 3D, TruLaser Cell 3010 firmy TRUMPF, laser diodowy, laser impulsowy,
laser dyskowy, laser pikosekundowy, system do
wytwarzania trójwymiarowych obiektów metodą
laserowego nakładania warstw proszków metali, system monitorowania wiązki laserowej firmy
PRIMES, urządzenie do mikrometalurgii proszków metali SLM 250 i SLM 50 firmy Realizer
GmbH, drukarka 3D 510 firmy Z-Corporation,
urządzenie PolyJet do wykonywania modeli 3D
firmy OBJET, urządzenie Fused Deposition Modelling do wykonywania modeli 3D firmy 3D
Dimension, urządzenie SLA do wykonywania
modeli 3D firmy 3D Systems, skaner optyczny
50
WYDZIAŁ MECHANICZNY
3D GOM ATOS II, skaner Renishaw Cyclone II
3D z głowicą dotykową i laserową, skaner laserowy Digibot II 3D, ramię pomiarowe FARO Gage,
interferometr Talysurf CCI firmy Taylor Hobson,
skaterometr firmy Radiant Imaging, mikroskop
konfokalny LEXT OLS4000 firmy OLYMPUS,
skaningowy mikroskop elektronowy EVO 25
MA firmy ZEISS, kamera do obserwacji zjawisk
szybkozmiennych firmy Phantom V710 firmy
Vision Research, kamera do analiz termowizyjnych SC7500 firmy FLIR, system plazmowy do
nanoszenia mikro- i nanopowłok, metrologiczny
tomograf techniczny METROTOM 1500 firmy
ZEISS, urządzenia wytrzymałościowe, metalograficzne, detektory optyczne, układy oświetleniowe, oprogramowanie do analiz termicznych
(SYSWELD) modelowania (CATIA, SolidWorks),
programowania CNC (SurfCAM, RobotWorks),
obrazowania przestrzennego z danych tomografii
komputerowej (VolumeGraphics, Mimics), obróbki plików CAD (Magics), środowisko obliczeń numerycznych (Matlab/Simulink + 16 Toolboxów),
środowisko pomiarów i sterowania oraz obsługi
kart PC (LabView 2010, Signal Express, Vision
Development), oprogramowanie do przetwarzania obrazów (Halcon 8.0, Matrox Inspector, Wit,
OpenCV), oprogramowanie do obliczeń matematycznych (MathCAD i Mathematica), środowisko programistyczne (MS VisualStudio 2005),
pakiety symulacji układów optycznych (ZEMAX,
FRED Optimum).
Informacje dodatkowe
Obszary badawcze i kompetencje CAMT mieszczą się w najnowszych trendach rozwojowych
technologii, systemów wytwórczych i systemów
informatycznych znanych nie tylko w Polsce.
Szeroki zakres realizowanych badań i projektów
wdrożeniowych zapewnia ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo-badawczy CAMT. Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz pozwala na realizowanie
projektów badawczych w konsorcjach krajowych
i międzynarodowych – aktualnie realizowanych
jest kilkanaście projektów w ramach FP7, POIG,
projektów badawczych, infrastrukturalnych, strategicznych oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie niemieckiego.
CAMT posiada certyfikat Komisji Europejskiej
i MNiSW jako Centrum Doskonałości, posiada akredytację PCA nr AB969 oraz wspólnie
z Fraunhofer Gesellschaft (IWS Drezno) powołał
Fraunhofer Project Center for Laser Integrated
Manufacturing z siedzibą w CAMT.
W wyniku tego Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki (DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN powołał Klaster Innowacyjnych Technologii i koordynuje jego pracami
(uzyskano projekt z RPO), a także przygotował
wiele umów z klastrami europejskimi.
AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE
AUTOCAD
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, prof. zw.
tel. +48 71 320 20 46
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
Centrum organizuje szkolenia umożliwiające
zapoznanie się z najnowszymi narzędziami stojącymi do dyspozycji inżyniera. Długoletnie doświadczenia laboratorium w stosowaniu technik
komputerowych oraz jego wyposażenie gwarantuje gruntowne opanowanie systemu AutoCAD,
przeznaczonego do interaktywnego projektowania i edycji dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej niezbędnej w budowie maszyn, budownictwie, architekturze i elektronice.
Stanowiska badawcze/aparatura
Pracowania wyposażona w 16 stanowisk do profesjonalnego szkolenia systemu CAD 3D.
Informacje dodatkowe
W centrum prowadzone są następujące kursy:
• AutoCAD – kurs podstawowy
• AutoCAD – kurs zaawansowany
• AutoCAD Mechanical Power Pack – kurs rozszerzający
• Mechanical Desktop Power Pack – kurs rozszerzający.
LABORATORIUM SZYBKIEGO
PROTOTYPOWANIA
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Tomasz Boratyński
tel. +48 71 320 28 40
e-mail: [email protected]
www.lrpd.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• Rapid Prototyping – technologie szybkiego
prototypowania
• Rapid Tooling – technologie szybkiego wytwarzania serii prototypowych
• Rapid Manufacturing – technologie prototypowania zindywidualizowanego
• rozwój technologii generatywnych
• kreowanie nowych wyrobów rynkowych
• wsparcie przy badaniach marketingowych
• wsparcie w wdrażaniu produktów rynkowych
• doradztwo, konsulting i szkolenia
Stanowiska badawcze/aparatura
• SLA 250/50 stereolitograf firmy 3D Systems
• Z406 i Z510 Drukarka 3D firmy Z Corporation
• Eden 350 firmy Objet Geometrics
• FDM Elite firmy Dimension
• T76+ firmy SolidScape
• Realizer II 250 SLM firmy MCP HEK
• Realizer 50 SLM firmy Realizer GmbH
52
WYDZIAŁ MECHANICZNY
• technologia odlewania próżniowego tworzyw
sztucznych Vacuum Casting firmy MPC HEK
• technologia precyzyjnego odlewania metali
nieżelaznych MPC firmy MPC HEK
• mieszarko-dozownik Eldo-mix firmy Dopag
• premium 4820 obrabiarka 3+2 osiowa firmy
I-mes GmbH
• B300U obrabiarka 5-osiowa firmy Hermle
• System Laser Cladding firmy Arnold
• oprogramowanie systemowe: SolidWorks, Catia, SurfCAM, DeCAM, IsyCAM
Informacje dodatkowe
Laboratorium wykonuje prace badawczo-rozwojowe na zlecenie przemysłu, realizuje projekty
badawcze finansowane z funduszy krajowych
i europejskich. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy.
LABORATORIUM REVERSE ENGINEERING
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
Działalność Laboratorium Reverse Engineering
związana jest z digitalizacją obiektów fizycznych do postaci ich komputerowych modeli
przestrzennych. W laboratorium prowadzane
są badania, stanowiące pierwszy etap inżynierii
odwrotnej. Ich wynikiem są cyfrowe obrazy badanych przedmiotów w postaci chmury punktów
w przestrzeni trójwymiarowej. Tego typu dane
mogą stanowić podstawę dalszych prac konstruktorskich, analiz komputerowych (np. metodą elementów skończonych), bądź porównań modelu
fizycznego z komputerowym. Uzyskanie postaci
cyfrowej obiektu pozwala także na bezpośrednie
wykorzystanie tych danych w technologiach wytwarzania wspomaganego komputerowo.
Niespotykany w skali kraju potencjał technologiczny umożliwia pozyskiwanie i przetwarzanie
danych geometrycznych szerokiej gamy obiektów fizycznych pochodzenia naturalnego lub wytworów człowieka.
Stanowiska badawcze/aparatura
Dysponujemy najwyższej klasy oprogramowaniem do przetwarzania danych pomiarowych,
a także rekonstrukcji obiektów na podstawie
danych z tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego.
Wyposażenie laboratorium stanowią:
• skaner optyczny GOM ATOS II
• skaner Renishaw Cyclone II z głowicą dotykową i laserową
• skaner laserowy Digibot II
• ramię pomiarowe FARO Gage
• tomograf techniczny Metrotom 1500.
Oprogramowanie do rekonstrukcji obiektów na
podstawie danych z urządzeń do obrazowania
medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny): Mimics.
Oprogramowanie do przetwarzania danych pomiarowych i modelowania CAD: Magics, Geomagic Studio, Power Inspect, PowerShape, SolidWorks, Rhino 3D.
LRE posiada możliwość wizualizacji stereoskopowej prototypów i wyników rekonstrukcji w systemie rzeczywistości wirtualnej Vircinity Cycloop.
Informacje dodatkowe
LRE świadczy usługi związane z zastosowaniami
inżynierii odwrotnej obejmujące: przemysł wytwórczy (projektowanie konstrukcji oraz planowanie i weryfikacja technologii produkcji nowych
wyrobów), bioinżynierię (np. projektowanie implantów), historię sztuki (np. rekonstrukcje obiektów zabytkowych) i badania naukowe (np. modelowanie właściwości obiektów fizycznych) itp.
Na kompleksową ofertę Laboratorium Reverse
Engieering składają się: digitalizacja obiektów
fizycznych (w tym także projektów stylistycznych, dzieł sztuki, obiektów naturalnych) do postaci chmury punktów, siatki trójkątów (format
STL) lub modelu CAD (powierzchnie NURBS),
wsparcie w projektowaniu wyrobów zindywidualizowanych i planowaniu regeneracji uszkodzonych części maszyn, kontrolę jakości w procesie
wytwarzania opartą na porównywaniu wyrobu
z jego modelem komputerowym, pomiary obiektów o prostej i złożonej postaci geometrycznej.
Laboratorium Reverse Engineering posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr
akredytacji AB 969. W ramach uzyskanej akredytacji LRE prowadzi badania przy użyciu metody dotykowej i optycznej, oferując usługi w zakresie digitalizacji obiektów nie większych niż
600x500x400 mm.
LRE w ramach Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych uzyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę laboratorium w wysokości 75% inwestycji.
Pracownicy związani z laboratorium posiadają
wieloletnie doświadczenie z zakresu inżynierii
odwrotnej, metrologii i modelowania komputerowego. LRE współpracuje z ośrodkami przemysłowymi i naukowymi w całym kraju, udostępniając
posiadane technologie na etapie rozwoju nowych
i modyfikacji istniejących wyrobów, a także weryfikacji geometrycznej produktów.
54
WYDZIAŁ MECHANICZNY
LABORATORIUM OPTOMECHATRONIKI
I SYSTEMÓW WIZYJNYCH
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Jacek Reiner
tel. +48 71 320 29 81, +48 71 320 28 22
www.mvlab.pl
Zakres działalności
• pomiary topografii powierzchni (poniżej 10nm)
• pomiary spektralne VIS/NIR
• pomiary rozpraszalności światła
• pomiary fotometryczne źródeł światła
• projektowanie systemów wizyjnych
• projektowanie układów oświetleniowych LED
• walidacja medyczna FDA CRF21 lub ISO
13485
• walidacja urządzeń pomiarowych MSA 4 lub
VDA 5
Stanowiska badawcze/aparatura
• mikroskop cyfrowy (Keyence)
• mikroskop konfokalny (Olympus LEXT)
• interferometr (Taylor-Hobson)
• skaterometr (Radiant-Imaging)
• fotometr (Radiant Imaging)
• spektrometry (Andor)
• kamera termowizyjna (FLIR)
• LabView + Vision
• Zemax, Fred
Informacje dodatkowe
Projekty i wdrożenia przemysłowe medyczne
i automotive (wałeczki łożysk, śruby kostne, przeguby homokinetyczne, skaner kryminalistyczny).
Wiele nagród międzynarodowych i krajowych za
innowacyjność.
LABORATORIUM TECHNOLOGII
LASEROWYCH
Zakładu Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Jacek Reiner
tel. +48 71320 29 81, +48 71 320 28 22
ZAKŁAD OBRABIAREK
I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
Zakres działalności
• badania i rozwój technologii laserowych
• rozwój metod napawania proszków
• mikroobróbka laserowa
• opracowywanie metod monitorowania procesów obróbki laserowej
• badanie parametrów wiązki laserowej (rozkład
gęstości mocy, kaustyka, aberracje)
Zakres działalności
Prace badawcze koncentrują się w głównych obszarach takich, jak:
• eksperymentalna identyfikacja, projektowanie
i optymalizacja własności cieplnych obrabiarek
• badanie własności dynamicznych: obrabiarek,
robotów, układów wielkomasowych (mostów)
• rozwój układów mechatronicznych.
Stanowiska badawcze/aparatura
• obrabiarka laserowa TruLaser Cell3010
(Trumpf)
• laser dyskowy TruDisk 2KW (Trumpf)
• laser impulsowy TruPulse (Trumpf)
• laser diodowy 4KW (LaserLine)
• zrobotyzowane stanowisko laserowe (Reis)
• laser CO2 2KW (Rofin)
• stanowisko do laserowego grawerowania (Rofin)
• laser pikosekundowy (Time-Bandwith)
• stanowisko do mikroobróbki laserowej
• system do napawania proszków metali
• monitor wiązki laserowej (Primes)
• monitory mocy wiązki (do 8KW)
• pirometry i kamery termowizyjne
Stanowiska badawcze/aparatura
• komora termostatyczna ze stabilizacją temperatury otoczenia w zakresie 10-35°C dla badań
maszyn i urządzeń o wysokości do 5m
• komora do badań dynamicznych, wyposażona w fundament zapewniający izolację drganiową od otoczenia
• system pomiarowy Spider 8 z oprogramowaniem Catman firmy HBM do wielopunktowych pomiarów temperatur, przemieszczeń
i drgań
• system mikrokamer cyfrowych z oprogramowaniem do pomiarów małych przemieszczeń
liniowych (<2mm)
• laserowe systemy pomiarowe LS-30
• system pomiarowy wielkości mechanicznych
• przyrząd QC10 firmy Renishaw do diagnostyki
obrabiarek CNC
• dotykowe i bezdotykowe czujniki drgań
• elektrodynamiczne wzbudniki drgań (od kilkunastu do kilku tysięcy Hz)
Informacje dodatkowe
Naszym partnerem strategicznym jest Instytut
IWS Fraunhofera z Drezna, we współpracy z którym tworzymy FPC (Fraunhofer Project Centre).
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr hab. inż. Wacław Skoczyński, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 26 39
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Zakład prowadzi współpracę między innymi z:
• The University of Sheffield
• Centro Ricerche Fiat SCpA
• Rolls-Royce UK
• Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
• The University of Nothingham
• Electrolux Home Products Ilaty Sp.A.
56
WYDZIAŁ MECHANICZNY
PRACOWNIA OPTYMALIZACJI OBRABIAREK
I SYSTEMÓW OBRÓBKOWYCH
Zakład Obrabiarek i Systemów Mechatronicznych
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Zbigniew Kowal
tel. +48 71 320 2639
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• symulacja cieplnego i statycznego zachowania
się konstrukcji: zespołów oraz całych obrabiarek
• analiza, ocena i doskonalenie konstrukcji obrabiarek oraz ich zespołów z wykorzystaniem
systemu ekspertowego do optymalizacji
• rozwiązywanie problemów cieplnych w różnych typach konstrukcji maszyn
• ekspertowe analizy konstrukcji zespołów obrabiarek w celu doskonalenia ich własności
statycznych i cieplnych
• opracowanie systemów ekspertowych do diagnostyki obrabiarek i do optymalizowania konstrukcji obrabiarek
• metody SI w nadzorowaniu, diagnostyce
i kompensacji błędów wytwarzania centrów
obróbkowych
Stanowiska badawcze/aparatura
• specjalistyczne oprogramowanie:
system obliczeniowy do wyznaczania strat
mocy, rozkładu temperatur i odkształceń
obrabiarek
system ekspertowy do optymalizacji przemieszczeń cieplnych obrabiarek
system MO2GO do modelowania działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie
system PRODIS do planowania i sterowania produkcji
• CAD/CAM/CAE
CATIA 4, CATIA 5
FEMAP
Expert CAD
• Programy do budowy systemów SI:
GURU – systemy exportowe
QNET – sieci neuronowe
Informacje dodatkowe
Współpraca z funduszami europejskimi COST
Action P4, współpraca z KITECH Korea Institute
of Industrial Technology oraz Korea Institute of
Machinery and Materials KIMM. Wieloletnia
współpraca z wiodącą w świecie fabryką obrabiarek Doosan Infracore Korea.
LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr hab. inż. Jacek W. Kaczmar, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 27 58
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• wytwarzanie i badania materiałów kompozytowych na osnowach polimerów termoplastycznych wzmacnianych włóknami syntetycznymi i naturalnymi
• wytwarzanie i badania materiałów hybrydowych typu metal-polimer
• badania zjawisk fizycznych podczas procesów
wtryskiwania
• konstrukcja form do wtryskiwania
• symulacja procesów wtryskiwania
• badania właściwości fizycznych i chemicznych
tworzyw polimerowych
Stanowiska badawcze/aparatura
• wtryskarki o sile zamykania formy 400 kN
i 1800 kN
• wytłaczarka 1-ślimakowa
• prasa hydrauliczna o sile 630 kN
• urządzenia laboratoryjne do formowania próżniowego
• maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych w temperaturach od -70°C do + 300°C
• urządzenia do badania udarności
• urządzenie do badania zwilżalności substratów metalowych i ceramicznych przez tworzywa polimerowe
• urządzenie do badania wskaźnika szybkości
płynięcia (MFI)
Informacje dodatkowe
Laboratorium współpracuje z firmami wytwarzającymi elementy polimerowe i formy wtryskowe
oraz urządzenia stosowane w przetwórstwie polimerów: Koelner, Polmer, Darpin, Hasco.
58
WYDZIAŁ MECHANICZNY
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM
PROJEKTOWANIA W SYSTEMIE CATIA
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Lesław Sozański
tel. +48 71 320 37 78
e-mail: [email protected]
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr inż. Wojciech Modrzycki
tel. +48 71 320 20 61
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
• badania wizualne
• badania ultradźwiękowe
• badania penetracyjne
• pomiar grubości materiałów
• badania magnetyczno-proszkowe
Zakres działalności
• modelowanie i symulacja zachowania się konstrukcji
• analiza MES
• wspomaganie procesu projektowania
• projektowanie i symulacja procesów obróbkowych
Stanowiska badawcze/aparatura
Kompletna aparatura do badań:
• ultradźwiękowych
• magnetycznych
• penetracyjnych.
Informacje dodatkowe
Posiadamy certyfikaty II i III stopnia (wg PN EN
473) z zakresu badań wizualnych, penetracyjnych, magnetycznych, ultradźwiękowych i radiograficznych. Możemy sprawować nadzór nad laboratoriami nieposiadającymi takich uprawnień.
Stanowiska badawcze/aparatura
Laboratorium wyposażone jest w 15 komputerów z systemem Windows i zaawansowaną wersją systemu CATIA V5.
Informacje dodatkowe
Pracownia uczestniczy w wieloletniej współpracy
z fabryką obrabiarek i jednostkami naukowymi
w Korei Południowej.
LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYZACJI
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikulczyński, prof. zw.
tel. +48 71 320 27 22
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
Prace badawcze koncentrują się w obszarze projektowania i badania wybranych maszyn i urządzeń technologicznych, pneumatycznych układów napędowych oraz ich aplikacji do realizacji
zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
W szczególności laboratorium specjalizuje się
w obszarze automatyzacji dyskretnych procesów
produkcyjnych. Do automatyzacji procesów produkcyjnych jest stosowana opracowana w laboratorium uniwersalna metoda Grafpol modelowania i programowania procesów produkcyjnych.
Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie prac w zakresie:
• badania wilgotności materiałów sypkich
• badania własności technologicznych materiałów i mas formierskich
• badania własności reologicznych, w szczególności własności lepkich i sprężystych materiałów ziarnistych
• badania procesów dynamicznego zagęszczania materiałów ziarnistych:
procesu impulsowego
procesu dynamicznego prasowania płytą
prasującą
• badania własności dynamicznych elementów
i układów pneumatyki
• badania szybkozmiennych napędów pneumatycznych
• badania szybkozmiennych ciśnień i nacisków
w ośrodkach ciągłych i materiałach rozdrobnionych
• modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC
• projektowanie dowolnych cyfrowych układów
sterowania: stykowo-przekaźnikowych, programów użytkowych sterowników PLC oraz
pneumatycznych układów logicznych.
Stanowiska badawcze/aparatura
• formierka impulsowa typ FI-1
• formierka z głowicą prasującą typ FP-1
• automatyczne urządzenie do pomiaru wilgotności typ WI-1
• stanowisko modelowe do pomiarów ultradźwiękowych materiałów ziarnistych
• tory pomiarowe firmy KISTLER do pomiaru ciśnień szybkozmiennych
• stanowiska do realizacji zadań modelowania
procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC
• Moduły Produkcyjnych Systemów (MPS) firmy
FESTO
Informacje dodatkowe
Laboratorium współpracuje między innymi z:
• OBR EiUP w Kielcach
• TECHNICAL w Nowej Soli
• ZANAM–LEGMET w Polkowicach
• Wydziałem Odlewnictwa AGH.
60
WYDZIAŁ MECHANICZNY
WYDZIAŁOWY ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
CENTRUM SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
I METALURGII PROSZKÓW
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. nadzw. PWr
tel. +48 71 320 37 01
e-mail: [email protected]
Zakres działalności
Centrum oferuje pomoc, konsultacje, szkolenia
lub wdrożenia gotowych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne. Oferta obejmuje
świadczenie usług w zakresie technicznym i organizacyjnym, których celem jest doskonalenie
i optymalizowanie procesów wytwarzania przez:
• racjonalne konstrukcje oprzyrządowania do
procesów kształtowania plastycznego
• skracanie czasów wymiany oprzyrządowania
pras (SMED)
• projektowanie systemów zapewniania jakości
z wykorzystaniem metod statystyki
• optymalizowania zapasów materiałów, wyrobów lub części zamiennych do maszyn i urządzeń
• wdrażanie systemów „kanban” lub projektowanie płynności produkcji z użyciem metody
ścieżki krytycznej
• udzielanie doraźnych, nieodpłatnych konsultacji w zakresie materiałowym, technologicznym lub organizacyjnym.
Informacje dodatkowe
Najczęstszymi problemami, z którymi firmy zgłaszają się do centrum, są zagadnienia doboru materiałów, ich właściwości technologicznych i przydatności do wytworzenia określonych wyrobów
na drodze kształtowania plastycznego metali lub
spawania.
ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław
tel. +48 71 320 40 98
fax: +48 71 320 40 98
e-mail: [email protected]
www.wzwm.pwr.wroc.pl
Kierownik Zakładu
dr inż. LESZEK KORUSIEWICZ
tel. +48 71 320 29 49, +48 71 320 27 23
bud. B-1, p. 212
e-mail: [email protected]
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
jest samodzielną jednostką działającą w strukturze Wydziału Mechanicznego. Powołany został
na podstawie zarządzenia wewnętrznego Rektora Politechniki Wrocławskiej nr 37/2001 z dnia
12.03.2001 r. oraz na podstawie pisma Rektora
Politechniki Wrocławskiej R/0060/2002 z dnia
08.01.2002 r. Integralną częścią zakładu jest
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów powołane uchwałą Rektora Politechniki Wrocławskiej
w 1945 r.
Działalność dydaktyczna zakładu
Zakład specjalizuje się w kształceniu studentów i doktorantów w sposób umożliwiający im
samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie
obliczeń wytrzymałościowych oraz przewidywania i zapobiegania uszkodzeniom mechanicznym materiałów odkształcalnych. W działalności
dydaktycznej wykorzystuje się doświadczenie
i umiejętności nabywane podczas realizacji prac
naukowo-badawczych oraz zleceń dla klientów
zewnętrznych. Efektem takiego podejścia jest
dostosowywanie tematyki zajęć ze studentami
do tendencji rozwoju nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w technice. Dzięki sko-
jarzeniu matematycznych metod obliczeniowych
z fizykalnymi aspektami wytrzymałości materiałów studenci uzyskują możliwość sterowania niezawodnością obiektów technicznych. Wiedza na
temat niezawodności wytrzymałościowej materiałów pozwala zajmować naszym absolwentom
czołowe miejsca w strukturach organizacyjnych
liczących się biur i przedsiębiorstw projektowokonstrukcyjnych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.
Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne w postaci
wykładów, ćwiczeń obliczeniowych i laboratoriów dla Wydziału Mechanicznego, Mechaniczno-Energetycznego, Elektrycznego, Chemicznego
oraz filii tych wydziałów, mieszczących się w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Słuchaczami
wspomnianych zajęć są zarówno studenci studiów magisterskich, jak i inżynierskich, studiujący
na studiach dziennych i zaocznych. Laboratorium
dydaktyczne umożliwia badanie zachowania się
materiałów przy różnych schematach obciążenia.
Ponadto, jest wyposażane w komputery z programem MES, umożliwiającym rozwiązywanie
zarówno typowych, jak i złożonych zadań inżynierskich.
W zakładzie prowadzone jest seminarium naukowo-dydaktyczne z wytrzymałości materiałów,
umożliwiające prezentację najnowszych osiągnięć naukowych pracowników i doktorantów
oraz zapoznawanie się z najnowszymi trendami
w rozwoju mechaniki ciał odkształcalnych.
62
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Działalność naukowo-badawcza zakładu
• określenie właściwości fizycznych materiałów
konstrukcyjnych podczas badań statycznych
i dynamicznych w prostych i złożonych stanach naprężenia
• analiza problemów zmęczenia mechanicznego i cieplnego oraz pełzania materiałów konstrukcyjnych
• mechanika pękania i mechanika uszkodzeń
ośrodków ciągłych
• analiza mechanizmów uszkodzeń mechanicznych (mezomechanika)
• własności mechaniczne materiałów stosowanych w medycynie
• badania kości, tkanek miękkich, ścięgien itp.
oraz ich układów
• analiza odkształceń i naprężeń w elementach
konstrukcji
• doświadczalne określanie odkształceń i naprężeń w warunkach laboratoryjnych i polowych
• zastosowanie metod numerycznych do obliczeń elementów konstrukcji
• badania zmęczeniowe tworzyw sztucznych
i zbrojonych włóknem dla różnych cykli obciążenia w różnych temperaturach
• badania urządzeń poddozorowych, ekspertyzy poawaryjne
• badania odbiorcze i atestacyjne
LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI
MATERIAŁÓW
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
mgr inż. Dariusz Bąkowski
tel: +48 71 320 27 70, kom.: +48 606 964 156
e-mail: [email protected]
www.wzwm.pwr.wroc.pl
Zakres działalności
• wyznaczanie podstawowych własności mechanicznych materiałów
• badania zmęczeniowe
• badania w niskich i wysokich temperaturach
• badania w złożonych stanach obciążeń
• badania elementów konstrukcyjnych
• pomiary tensometryczne (laboratoryjne i polowe)
• wyznaczanie naprężeń własnych
• badania połączeń spawanych, klejonych itp.
• mechanika pękania
• badania z dziedziny biomechaniki
Stanowiska badawcze/aparatura
Urządzenia posiadające Świadectwa Wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące
uznane przez PCA:
• maszyna wytrzymałościowa MTS 858 (15 kN)
nr fabr. 199006
• maszyna wytrzymałościowa MTS 810.23
(250 kN) nr fabr. 0219793
• maszyna wytrzymałościowa Instron 1126
(250 kN) nr fabr. H00038
• maszyna wytrzymałościowa FPZ-100/1
(100 kN) nr fabr. 28/85
• maszyna wytrzymałościowa ZD-100
(1000 kN) nr fabr. 283/9
• maszyna wytrzymałościowa Fu1000e
Inne urządzenia:
• mostki tensometryczne
• czujniki przemieszczeń i ekstensometry (w tym
wideoekstensometr)
• komory temperaturowe i wiele innych.
Informacje dodatkowe
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów działa
zgodnie z ISO 9001 na podstawie normy PN-EN
ISO/IEC 17025.
Posiada akredytacje:
• POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI NR AB
837 uzyskaną w roku 2007
• URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO NR
LBU 158/28 uzyskaną w roku 1997.
Laboratorium prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczą skierowaną do podmiotów gospodarczych.
Naszymi klientami są takie firmy, jak:
• Volvo
• Fagor Mastercook
• DYWIDAG
• ThyssenKrupp i inni.
Prowadzimy także współpracę z jednostkami naukowymi, np.: Akademią Medyczną we Wrocławiu w zakresie badań biomedycznych.
Wydział Mechaniczny
www.wm.pwr.wroc.pl
[email protected]

Podobne dokumenty

Co oferujemy

Co oferujemy ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo badawczy CAMT FPC – w czasie istnienia Centrum (od 2000 roku) Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus wzrosło od 16 osób do 76 w chwili obecne...

Bardziej szczegółowo