Współczesny rynek wydawniczy

Transkrypt

Współczesny rynek wydawniczy
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
Opis
Współczesny rynek prasowy
Humanistyczny
PPWSZ – FP – 1- 23D-s
filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny
rok I, semestr II
30 godzin ćwiczeń
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
7
8
9
10
11
Pracochłonność
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Efekty
kształcenia
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
20
10
30
30
dr hab. Magdalena Sadlik
dr hab. Magdalena Sadlik
brak
Zapoznanie się studentów ze specyfiką rynku prasowego XXI wieku
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
społeczne)
kierunkowych
1. Student zna specyfikę współczesnego rynku prasy
polskiej, potrafi wyjaśnić przyczyny transformacji
prasy po 1989 roku i przedstawić jej przebieg
2. Student potrafi wartościować procesy i zjawiska
związane z rynkiem prasowym
3.Student potrafi współdziałać w grupie przy
realizacji konkretnych zadań i poleceń
12
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Inne
Efekt kształcenia
1-3
Odniesienie do
efektów
obszarowych
K_W08
H1P_W08
K_U10
K_K02
H1P_U10
H1P_K02
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
aktywne uczestnictwo w zajęciach
Prasa polska przed 1989 r. Podział prasy (kryteria podziału: częstotliwość, zasięg,
tematyka). Gazety, czasopisma i magazyny. Podział prasy specjalistycznej. Język
prasowy. Nakłady prasy. Obraz świata kreowany przez współczesne media. Prasa
współczesna a inne media. Reklama w prasie.
Dziennikarstwo i jego konteksty, Kraków 1991; Słownik terminologii medialnej,
Kraków 2006; W.M. Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998,
Kraków 2004; tenże, Współczesne czasopisma popularnonaukowe, Kraków 1998;
Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska, red. J.
Jarowiecki, W. M. Kolasa, A. Paszko, Kraków 2007; Dziennikarstwo i świat mediów,
Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
R. Filas, Prasa ogólnokrajowa po 1989 r W: Słownik wiedzy o mediach, Warszawa
2007, s. 108-125; W. Sonczyk, Zmiany na rynku i ewolucja formuły wydawniczej prasy
codziennej w Polsce 1990-2004, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 4, s. 11-25; M.
(pomocniczej)
Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków 2004; taż, Media
powszednie, Kraków 2009.

Podobne dokumenty