Siedziba Związku: ul

Komentarze

Transkrypt

Siedziba Związku: ul
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie.
2.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na lata 20132023.
3.
Organizacja komunikacji miejskiej.
4.
Wykonawcy usług przewozowych.
5.
Kontrola realizacji usług przewozowych.
6.
Gospodarka biletowa.
7.
Analiza kontroli biletów.
8.
Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji.
9.
Analiza realizacji przewozów w systemie „netto".
10. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej.
11. Kontrola działalności Związku.
12. Sprawozdanie finansowe.
13. Podsumowanie.
2
Sprawozdanie
z działalności Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja
Międzygminna” w Olkuszu za rok 2014
1. WPROWADZENIE
Związek
Komunalny
Gmin
„Komunikacja
Międzygminna”
w
Olkuszu,
został
utworzony
w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Publicznym transportem
zbiorowym jest powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i
po określonych liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.
Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w
zakresie dotyczącym związków międzygminnych. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku
związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku
(Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98).
Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył
osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek
rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin – Członków Związku dokonano
zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku (określono zadania Związku) oraz 13.04.2005
r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (określono
organy nadzoru Związku, dodano nowe zadania Związku).
Zgodnie z § 6 Statutu Związku, zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze.
Zadania Związku obejmują w szczególności:
a)
organizację lokalnego transportu zbiorowego,
b)
wykonywanie czynności koordynacji (na dzień dzisiejszy niezgodne z ustawą) i uzgadniania rozkładów
jazdy,
c)
badanie natężenia ruchu pasażerów,
d)
opracowywanie rozkładów jazdy,
e)
emisję i dystrybucję biletów,
f)
zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów,
g)
marketing usług przewozowych,
h)
opracowywanie taryfy biletowej,
i)
ustalanie cen urzędowych,
j)
kontrolę realizacji usług przewozowych,
k)
kontrola biletowa,
l)
administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi,
3
ł)
przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o
podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu
zbiorowego,
m)
dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których
właściwe są organy gmin – członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
opracowano nowy Statut uwzględniający przepisy prawa wynikające z cyt. wyżej Ustawy, jak również
dostosowano go do innych obowiązujących norm prawnych.
Znowelizowany Statut przyjęty został przez Gminy Bolesław, Bukowno i Olkusz. Brakuje uchwały Rady Gminy
Klucze. Uchwały zebrane ze wszystkich gmin są podstawą do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego znowelizowanego Statutu zgodnie z obowiązującymi ustawami.
2. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO
NA
OBSZARZE
ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO
GMIN
„KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” W OLKUSZU NA LATA 2013-2023
Organizowanie, a w szczególności finansowanie
komunikacji miejskiej wymaga opracowania planu
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Komunalnego
Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na lata 2013 – 2023 został uchwalony w dniu 22 listopada 2012r.
przez Zgromadzenie Związku Uchwałą NR LXXXVIII/318/2012 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego pod poz. 391 w dniu 10 stycznia 2013 r. Plan ten stanowi prawo miejscowe na
terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno.
Celem głównym tegoż planu jest zapewnienie racjonalnego podziału zadań przewozowych pomiędzy
transport zbiorowy i transport indywidualny.
Celami uzupełniającymi są:
Zapewnienie mobilności komunikacyjnej mieszkańców z równoczesnym ograniczeniem jej
negatywnych następstw w postaci kongestii, wypadków komunikacyjnych i szkód środowiskowych.
Preferowanie komunikacji miejskiej w centrum Olkusza.
Zwiększenie efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej.
Oczekiwane rezultaty to:
- wzrost udziału podróży odbywanych komunikacją miejską,
- dostosowanie komunikacji miejskiej do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców,
- poprawa jakości i efektywności usług w publicznym transporcie zbiorowym ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie roli transportu publicznego.
Wyciąg z Planu:
Plan „Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” (dalej zwany „planem transportowym”)
jest aktem prawa miejscowego. Z chwilą jego uchwalenia jest źródłem zasad o charakterze „lex specialis”
w stosunku do ustawy o transporcie drogowym, a także w stosunku do przepisów ustawy o publicznym
4
transporcie zbiorowym. Z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego plan stanowi
prawo miejscowe na terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno.
Obszar działania Związku obejmuje zwartą część powiatu olkuskiego o powierzchni 374,8 km² na którym
zamieszkuje około 84,5 tys. mieszkańców. Tworzą go gminy: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno.
Kluczową rolę na obszarze działania Związku pełni miasto Olkusz. Jako siedziba władz powiatu
i gminy, oferuje szereg usług administracyjnych i publicznych: urzędy, szkoły średnie, szpital, baza hotelowa,
usługi specjalistyczne, finansowe, handlowe.
Miasto i gmina Olkusz - gmina miejsko–wiejska o powierzchni 150,7 km², w tym miasto Olkusz 25,6 km².
Gminę Olkusz zamieszkuje 49 795 mieszkańców, w tym miasto Olkusz 36 753. Obszar miasta podzielony jest
na dziesięć osiedli: Centrum, Czarna Góra, Glinianki,
Os. Młodych, Os 1000-lecia, Pomorzany, Słowiki,
Skalskie, Śródmieście, Wschód. W skład gminy wchodzą sołectwa: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice,
Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, Zadole
Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.
Gmina
Bukowno - Bukowno zajmuje obszar 63,4 km². Miasto zostało podzielone na 6 osiedli: Centrum
Południe, Centrum Północ, Podlesie, Bór Biskupi z Przeniem, Stare Bukowno i Przymiarki, Wodąca. Gminę
Bukowno zamieszkuje około 10 300 mieszkańców.
Gmina Bolesław - zamieszkiwana jest przez około 8 000 mieszkańców na obszarze 41,3 km². Gminę tworzą
sołectwa: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Podlipie, Ujków Nowy, Kolonia,
Międzygórze, Krze.
Gmina Klucze - zajmuje obszar 119,3 km², który zamieszkuje około 15 000 mieszkańców. W skład gminy
wchodzą sołectwa: Bogucin Duży, Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Hucisko, Jaroszowiec,
Klucze,
Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek, Zalesie Golczowskie.
Na terenie objętym planem transportowym, ze względu na posiadaną infrastrukturę transportową,
komunikacja miejska jest możliwa wyłącznie jako przewozy drogowe.
Celem głównym planu jest zapewnienie racjonalnego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport
zbiorowy i transport indywidualny.
Celami uzupełniającymi są:
Zapewnienie mobilności komunikacyjnej mieszkańców z równoczesnym ograniczeniem jej
negatywnych
następstw
w
postaci
kongestii,
wypadków
komunikacyjnych
i
szkód
środowiskowych.
Preferowanie komunikacji miejskiej w centrum Olkusza.
Zwiększenie efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej.
Oczekiwane rezultaty to:
- wzrost udziału podróży odbywanych komunikacją miejską,
- dostosowanie komunikacji miejskiej do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców,
- poprawa jakości i efektywności usług w publicznym transporcie zbiorowym ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie roli transportu publicznego.
Okres objęty planem transportowym obejmuje lata: 2013 – 2023.
5
Nie planuje się drastycznego zmniejszenia ilości kursów, ponieważ skutkuje to utratą pasażerów.
O atrakcyjności komunikacji decydują przede wszystkim: pewność, punktualność, czas przejazdu. Niezbędna
jest korekta przebiegu linii. Linia komunikacyjna powinna mieć jednoznacznie wskazaną trasę podstawową
z kursami o powtarzalnym interwale czasowym.
- zmiany na terenie miasta Olkusza
Uporządkować przebieg linii w obrębie miasta Olkusza tak, aby
linie komunikacji miejskiej kończyły się
w węźle przesiadkowym. Rozpoczynanie linii z węzła sieci np. Olkusz ZKG „KM” umożliwi przesiadki „drzwi
w drzwi”.
- zmiany w przebiegu tras w gminie Bolesławiu
Uruchomić linie wewnętrzne umożliwiające połączenie Bolesławia z pozostałymi sołectwami gminy.
- zmiany w przebiegu tras w Bukownie
Utworzyć węzeł przesiadkowy w okolicach dworca PKP oraz uruchomić linie wewnętrzne skomunikowane
z istniejącymi połączeniami komunikacji publicznej.
- zmiany w przebiegu tras w gminie Klucze
Uruchomić linie wewnętrzne umożliwiające połączenie Klucz z pozostałymi sołectwami gminy.
Finansowanie usług przewozowych.
Zasady finansowania usług przewozowych w ramach przewozów użyteczności publicznej muszą
uwzględniać:
a) uregulowania prawne Rozdziału 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – określający
„finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej”
b) Statut Związku,
c) Budżet Związku,
Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej są:
1) Dopłaty z budżetów gmin tworzących związek;
2) Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.
Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej polega na pokryciu kosztów poniesionych
w związku ze świadczeniem przez operatora usług w komunikacji miejskiej według rozkładu jazdy i taryfy
ustalonej przez organizatora. Wpływy ze sprzedaży biletów przez operatora stanowią formę zapłaty za
wykonaną pracę przewozową. Planuje się również udostępnienie operatorowi wyłonionemu w postępowaniu
konkurencyjnym środków transportu będących własnością organizatora celem realizacji przewozów w zakresie
komunikacji miejskiej.
Organizacja komunikacji miejskiej wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji
zależy od
przyjętej
polityki
cenowo – taryfowej
(ulgi gminne),
i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W
stosowanych marszrutyzacji
końcowym
efekcie
każda
z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę obliczoną zgodnie
z zapisami Statutu Związku.
Planuje się, by docelowo dotacja gmin do komunikacji miejskiej pokrywała nie więcej niż 40% kosztów jej
organizacji.
6
Pożądany standard usług.
Autobusy:
Co najmniej 50% pojazdów to autobusy niskopodłogowe w rozumieniu stosownych przepisów,
Co najmniej 30% autobusów obsługujących linie komunikacyjne na obszarze Związku posiada silniki
z normą emisji spalin EURO 5,
a w ciągu 10 lat od wejścia w życie planu (tj. do roku 2023r), co
najmniej 70% autobusów było wyposażonych w silniki z normą spalin EURO 6. Pozostałe autobusy
spełniają normę emisji spalin na poziomie nie mniejszym niż EURO 2,
Planuje się zakup 10 sztuk autobusów 12 metrowych o pojemności 90+, niskopodłogowych,
z klimatyzacją, w ramach dofinansowania ze środków wspólnotowych,
I.
Planuje się ujednolicenie zewnętrznego wyglądu autobusów obsługujących linie komunikacji miejskiej
na obszarze Związku (kolor nadwozia, logotyp, wygląd i umiejscowienie tablic informacyjnych
zewnętrznych) do 2017 roku.
Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej.
Na terenie objętym planem transportowym, ze względu na posiadaną infrastrukturę transportową
komunikacja publiczna będzie realizowana jako przewozy drogowe.
Istniejąca linia kolejowa nie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego
transportu zbiorowego. Nie planuje się wykorzystywać przewozów kolejowych, jako komunikacji użyteczności
publicznej.
Planując sieć komunikacji miejskiej należy mieć na uwadze zarówno możliwości jej finansowania, jak
również zaspokojenie potrzeb społecznych ze względu na istniejące źródła ruchu oraz ograniczenie korzystania
z własnego samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej.
Należy tak dopasować sieć połączeń komunikacji miejskiej i innych gminnych przewozów pasażerskich, by
były to dwa uzupełniające się kierunki rozwoju publicznej komunikacji zbiorowej. Umożliwi
to poprawę
dostępności czasowej środków komunikacji publicznej poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania
autobusów, oraz lepszą dostępność przestrzenną poprzez umożliwienie uruchomienia
innych przewozów
pasażerskich tam, gdzie warunki uniemożliwiają lub utrudniają realizację komunikacji miejskiej.
W celu zapobieżenia kongestii na głównych ulicach miast, należy dążyć do zwiększenia roli komunikacji
miejskiej oraz ograniczać w ścisłym centrum Olkusza do minimum inne przewozy gminne oraz wykorzystywanie
indywidualnych samochodów.
Zachętą do pozostawienia własnego samochodu winno być takie ustawienie taryfy biletowej by koszty jego
eksploatacji były znacząco wyższe, licząc w tym również koszty płatnych parkingów, niż cena biletu.
Zakłada się, że co najmniej 60% autobusów obsługujących linie komunikacji miejskiej będzie dostosowane
do obsługi osób niepełnosprawnych w rozumieniu stosownych przepisów (niepełnosprawność ruchowa, słabo
widzący, osoby starsze, osoby z małymi dziećmi na rękach lub w wózkach).
Zasady planowania oferty przewozowej publicznego transportu zbiorowego.
Rozkłady jazdy:
Przed planowaną zmianą rozkładu jazdy linii komunikacji miejskiej wymagane jest przeprowadzenie badania
napełnień i preferencji komunikacyjnych mieszkańców.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby korekta rozkładów dotyczyła:
zmniejszenia ilości „wariantów” w obrębie jednej linii,
dostosowania oferty do popytu,
7
dostosowania odjazdów autobusów do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy dużych zakładów
pracy i szkół,
przyjmowania, w miarę możliwości, interwałów czasowych umożliwiających zapamiętanie godzin
odjazdów autobusu (powtarzalność minut w każdej kolejnej godzinie ).
Taryfa:
Taryfa przewozowa, a w niej ceny biletów i zakres ulg, jest ważnym elementem systemu transportu
publicznego i polityki transportowej organizatora i winna być tak ustalona, żeby pasażerowie korzystali
z komunikacji miejskiej dostępnej cenowo dla pasażera, a dotacja ze strony gmin była minimalna. W statucie
Związku należy umieścić zapisy dotyczące zasad tworzenia taryfy przewozowej pozwalające na finansowanie
komunikacji miejskiej z dotacji gmin na poziomie nie większym niż 40% jej kosztów.
Należy uprościć sposób uiszczenia opłaty za przejazd poprzez: zmniejszenie ilości nominałów biletów,
zakup automatów biletowych, wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych służących do pobierania
opłaty za przejazd.
Węzły przesiadkowe.
Planuje się integrację transportu publicznego na obszarze Związku poprzez:
1) Podjęcie działań w celu ustanowienia zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Olkuszu przy
ul. Składowej i w Bukownie w okolicach dworca PKP,
2) Zmianę organizacji ruchu na ulicy Składowej poprzez likwidację przystanku przy dworcu PKP
w Olkuszu,
3)
Zachowanie
dotychczasowej
funkcji
węzła
przesiadkowego
przy
ul.
Kościuszki
w
Olkuszu
z priorytetem dla obsługi komunikacji miejskiej,
4)
Obowiązkowe
współdziałanie
organów
zarządzających
ruchem
z
organizatorem
transportu
w procesie przygotowania zmian w organizacji ruchu na terenie Związku.
Planowany układ sieci komunikacyjnej.
a) Komunikacji miejskiej
Ustanawia się sieć komunikacyjną objętą zakresem obowiązywania planu, na której jest planowane
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, na liniach wymienionych w poniższej tabeli.
B
Hutki Las – Sławków Rynek 2
BP
Olkusz Dworzec PKS – Braciejówka
G
Olkusz ZKG „KM” – Gorenice Pętla
M
Olkusz Os. Młodych – Olkusz Dworzec PKS
PS
Olkusz Cmentarz – Olkusz Os. Młodych
SŁ
Olkusz Dworzec PKS – Olkusz Jasna
WK
Olkusz ZKG „KM” – Zadole Kosmolowskie II
ZP
Olkusz ZKG „KM” – Kogutek 2
ZZ
Olkusz ZKG „KM” – Zawada Pętla
Ż
Olkusz ZKG „KM” – Żurada Pętla
Mbis
Olkusz ZKG „KM” – Olkusz Os. Młodych - Olkusz ZKG
„KM”
457
Olkusz ZKG „KM” – Lgota II
460
Sławków Dworzec PKP – Olkusz Dworzec PKS
8
461
Olkusz Orzeszkowej – Sławków Rynek 2
462
Olkusz Orzeszkowej – Sławków Rynek 2
463
Olkusz ZKG „KM” – Bukowno Dworzec PKP
464
Olkusz Dworzec PKS – Bukowno Dworzec PKP
465
Olkusz Os. Młodych – Bukowno Dworzec PKP
466
Olkusz Dworzec PKS – Bukowno Stare Pętla
467
Bukowno Leśna – Bukowno Podlesie 2
SW
Bukowno Stare Pętla – Bukowno Wodąca – Bukowno
Dworzec PKP
K
Klucze – Jaroszowiec – Chechło - Klucze
470
Olkusz Os. Młodych – Cieślin Dom Ludowy
471
Olkusz ZKG „KM” – Rodaki Pętla
472
Chechło Pętla – Olkusz Orzeszkowej
473
Olkusz ZKG „KM” – Golczowice Pętla
474
Golczowice Pętla – Olkusz ZKG „KM”
475
Olkusz ZKG „KM” – Bogucin Mały
476
Olkusz ZKG „KM” – Rodaki Pętla
477
Olkusz ZKG „KM” – Rodaki Pętla
Sieć komunikacyjna, w ramach której realizowana jest komunikacja miejska, może być dofinansowana na
zasadach określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz innych aktach szczegółowych.
b) Innej komunikacji zbiorowej
Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również gminne przewozy pasażerskie
wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza.
Aktywność
przewoźników
koncentruje
się
na
trasach
o
najwyższych
potokach
pasażerskich
i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane
przez
przewoźników
rozkłady
jazdy
mają
wpływ
na
ilość
pasażerów
przewożonych
w komunikacji miejskiej, a w konsekwencji na wielkość dotacji z gmin.
3. ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o charakterze
użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego
zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze.
Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu wszystkie
podmioty, spełniające warunki zamówienia. Model ten umożliwia konkurencję w świadczeniu usług
przewozowych, co jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm
przewozowych. Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów,
poprawy jakości i standardu świadczenia usług.
W 2014 roku kontynuowano badanie napełnień na poszczególnych kursach celem określenia wielkości
przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie
struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, okresowych)
9
oraz przejazdów bezpłatnych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do opracowywania
rozkładów jazdy i taryfy biletowej.
Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne
wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza.
Ponadto przez obszar gmin tworzących Związek przebiegają linie komunikacji publicznej wykonywane
na podstawie zezwoleń wydanych przez starostę olkuskiego lub marszałków województw, np. Olkusz – Kraków,
Olkusz – Katowice, Olkusz – Wobrom.
Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych
potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak
również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych
w komunikacji miejskiej.
Należy podkreślić, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach
i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów
społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest
ustalana znacznie niżej niż cena biletów sprzedawanych na komunikację miejską. Busy, bez względu na to, jaki
mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą przed autobusami komunikacji miejskiej, co powoduje, że Związek
„przewozi” w większości pasażerów, którzy mają prawo do darmowych lub ulgowych przejazdów.
Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując
przewozy na 28 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we
wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych.
Wykres 1: Praca przewozowa w latach 2000 –2014 r. (w km)
10
W 2014 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 569 399,5 km. Wzrost pracy przewozowej
w porównaniu do roku 2013 był spowodowany wprowadzeniem dodatkowych kursów w ramach linii ZP relacji
Osiek Pętla – Olkusz ZKG”KM”, linii PS1 relacji Olkusz Os. Młodych Pętla – Pomorzany Remiza oraz
koniecznością utworzenia nowej linii tymczasowej OD relacji Olkusz ZKG”KM” – Pomorzany Las. Wzrost pracy
przewozowej był spowodowany również objazdami na Podlipiu w ramach linii 462 oraz 463.
4. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH
W 2014 roku zawarto 12 umów w trybie bezpośrednim, których przedmiotem było wykonywanie
przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej, zgodnie
z poniższą tabelą:
ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW W TRYBIE BEZPOŚREDNIM W ROKU 2014
Lp.
Nazwa i tryb zamówienia
Wybrany Wykonawca
Czas trwania
umowy
1.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 460
ZP/ZKG”KM”/147/2014
P.H.U. POLKAR
Paulina Szczepanik
ul. Filarecka 17A/B27
30-110 Kraków
01.02.2014
31.01.2015
2.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 463
ZP/ZKG”KM”/148/2014
Firma „NATAN”
Bogdan Głogowski
ul. Krzywoustego 5
32-552 Płaza
01.02.2014
31.01.2015
3.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 465
ZP/ZKG”KM”/149/2014
F.P.H.U. „Sioła Trans”
Janusz Sioła
ul. A. Mickiewicza 7/44
32-300 Olkusz
01.02.2014
31.01.2015
4.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 466
ZP/ZKG”KM”/150/2014
PKM Sp. z o.o. w Olkuszu
ul. Wspólna 5D
32-300 Olkusz
01.02.2014
31.01.2015
5.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 467
ZP/ZKG”KM”/151/2014
F.P.H.U. „Sioła Trans”
Janusz Sioła
ul. A. Mickiewicza 7/44
32-300 Olkusz
01.07.2014
30.06.2015
6.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej OD
ZP/ZKG”KM”/152/2014
PKM Sp. z o.o. w Olkuszu
ul. Wspólna 5D
32-300 Olkusz
09.07.2014
zakończenie
prac na
Pomorzanach
7.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej M
ZP/ZKG”KM”/153/2014
PKM Sp. z o.o. w Olkuszu
ul. Wspólna 5D
32-300 Olkusz
16.08.2014
31.12.2014
8.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej SW
ZP/ZKG”KM”/154/2014
F.P.H.U. „Sioła Trans”
Janusz Sioła
ul. A. Mickiewicza 7/44
32-300 Olkusz
01.09.2014
30.06.2015
9.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 471,472
ZP/ZKG”KM”/155/2014
F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska
Kwaśniów Górny
ul. Polna 33
32-310 Klucze
01.10.2014
31.12.2015
11
10.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 473,474
ZP/ZKG”KM”/156/2014
F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska
Kwaśniów Górny
ul. Polna 33
32-310 Klucze
01.10.2014
31.12.2015
11.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej 475
ZP/ZKG”KM”/157/2013
Firma „NATAN”
Bogdan Głogowski
ul. Krzywoustego 5
32-552 Płaza
01.10.2014
31.12.2015
12.
TRYB BEZPOŚREDNI
Na linii komunikacji autobusowej M
ZP/ZKG”KM”/158/2014
Firma „NATAN”
Bogdan Głogowski
ul. Krzywoustego 5
32-552 Płaza
01.01.2015
31.12.2015
Zadania przewozowe w 2014 r. realizowane były przez niżej wymienionych operatorów:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D
F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, 32-310 Klucze
F.P.U.H. „SIOŁA TRANS” Janusz Sioła, ul. Mickiewicza 7/44, 32-300 Olkusz
POLKAR Paulina Szczepanik, ul. Filarecka 17A/B27, 30-110 Kraków
Firma „NATAN” – Bogdan Głogowski , ul. Krzywoustego 5, 32-552 Płaza
Usługi Przewozowe „IREX”, ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27, 41-219 Sosnowiec
Firma „IREX” świadczyła usługi na liniach obsługujących połączenia z Olkusza do Bukowna i Sławkowa oraz
linię WK kursującą do Zadola Kosmolowskiego tylko przez miesiąc styczeń 2014 r. Pozostałe w/w firmy
świadczyły usługi przewozowe przez cały rok 2014.
Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców usług w 2014 r. ilustruje poniższy wykres:
Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2014 r. (w tys. wozokm)
Strukturę pracy przewozowej w 2014 roku ilustruje wykres nr 3:
12
Wykres 3. Struktura pracy przewozowej w roku 2014 r.
5.
KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH
Realizacja przewozów ZKG „KM” podlega regularnej, codziennej i kompleksowej kontroli. Kontrola
dokonywana jest poprzez:
- system monitoringu wizyjnego składającego się z kamer na placu przy ul. Kościuszki, na pętli na
Osiedlu Młodych oraz na Dworcu PKS oraz
- pracowników Związku dokonujących kontroli bezpośrednio w autobusach.
Kontroli podlega wszystko co ma wpływ na jakość podróży tj:
punktualność i regularność realizacji kursów,
stan techniczny autobusów,
utrzymanie czystości i estetyki autobusów,
kultura kierowców.
Ponadto inne wymogi wynikające z zawartych umów jak:
oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów,
sprawność kasowników,
umieszczenie kompletów informacji w autobusach (cennik, wyciąg z regulaminu, wykaz osób i
dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów),
prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców,
bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją
i Pogotowiem Ratunkowym.
W wyniku 1044 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach przez pracowników Związku oraz
bieżącej kontroli zapisu monitoringu wizyjnego, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, za które zostały
nałożone kary umowne. Ich ilość została wyszczególniona w poniższej tabeli.
13
Tabela 1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Suma
Brak realizacji kursu
Opóźnienie kursu
Zaniżona pojemność
taboru
Autobus niesprawny
technicznie
Samowolna zmiana
trasy kursu
Brak w sprzedaży
biletów
Brak / źle ustawione
tablice elektroniczne
Kurs realizowany
przed czasem
Nieprawidłowe kody
kasowania lub
niesprawne
kasowniki
Brak regulaminu/
cennika w autobusie
Brak ogrzewania
5
7
1
4
–
7
3
4
1
8
5
5
–
8
–
4
1
3
–
2
–
6
1
19
17
77
2
2
–
–
1
–
2
–
1
–
–
–
8
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
2
–
1
–
5
4
–
–
–
–
–
–
2
12
–
3
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
5
–
–
–
–
–
6
22
4
11
2
6
7
58
6
1
2
–
4
1
1
1
–
1
1
–
18
5
2
16
1
4
3
16
3
–
3
5
5
63
3
–
8
2
–
–
1
1
–
–
–
1
16
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
3
Brak numeru
taborowego
Brak czystości i
estetyki pojazdu
Inne przypadki
–
–
–
–
36
4
–
3
–
–
–
–
43
8
–
1
–
3
3
1
1
–
–
3
4
24
–
2
7
4
2
1
5
2
–
3
1
3
30
RAZEM
38
16
41
19
64
28
56
20
17
12
22
43
376
Tabela 2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Suma
PKM Sp z o.o.
F.P.U.H. Sioła-Trans
2
6
–
1
4
15
3
3
7
12
10
8
10
16
1
9
2
4
1
4
6
6
8
2
54
86
F.P.H.U. M.Kurkowska
6
8
3
3
5
4
4
–
8
3
5
8
57
PHU Polkar
–
2
2
–
2
1
1
–
2
1
–
2
13
Firma „NATAN”
3
5
17
10
38
5
25
10
1
3
5
23
145
IREX
21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21
RAZEM
38
16
41
19
64
28
56
20
17
12
22
43
376
Tabela 1 przedstawia ilość poszczególnych nieprawidłowości na przestrzeni 2014 roku za które zostały
nałożone kary umowne. Wynika z niej, że najczęstszym uchybieniem było „opóźnienie kursu” za które nałożono
77 kar, następnie „nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki” – 63 kary, 58 kar zostało
nałożonych za „brak/źle ustawione tablice elektroniczne”. Dużo kar zostało wystawionych za: „brak numeru
taborowego” – 43, „inne przypadki” (do których zaliczono – nieobsłużenie przystanku, autobus niezgłoszony do
obsługi linii, palenie tytoniu przez kierowcę podczas kursu, utrudnianie kontroli przez kierowcę pracownikom
14
Związku, zabrudzenie płynami samochodowymi placu autobusowego, sprzedaż biletu o niewłaściwym
nominale) – 30 oraz „brak czystości i estetyki pojazdu” – 24.
Tabela 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych
operatorów. Najwięcej kar w 2014 r. nałożono na Firmę Natan (145). Najmniej otrzymał PHU POLKAR (13).
Firma IREX otrzymała kary tylko w miesiącu styczniu, gdyż od lutego 2014 roku ten operator przestał
realizować kursu na liniach ZKG „KM”.
W 2014 roku nałożono 376 kar umownych czyli o 67 więcej niż w 2013 r., należy jednak podkreślić, że jakość
świadczonych usług znacznie wzrosła. Większa ilość kar wynika z większej ilości kontroli oraz z ich większej
szczegółowości i wnikliwości. Ponadto zaczęto bardziej restrykcyjnie przestrzegać postanowień zawartych
umów.
6. GOSPODARKA BILETOWA
Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów
okresowych poprzez:
własną
kolekturę
biletową
zlokalizowaną
w
budynku
na
placu
przy
Supersamie
w Olkuszu,
kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku,
kolektury w Bolesławiu, Bukownie i Kluczach
oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez:
kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku,
35 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy – na podstawie umów zawartych ze Związkiem.
Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco:
-
Miasto i Gmina Olkusz
16
-
Gmina Bolesław
4
-
Miasto Bukowno
2
-
Gmina Klucze
13
W roku 2014 liczba punktów sprzedaży biletów jednorazowych znacznie
się zmniejszyła z powodu braku
zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów.
Kosztami Związku jest druk biletów i prowizja udzielana punktom sprzedaży:
Koszt druku biletów w 2014 roku:
bilety jednorazowe i okresowe – 27 284,00 zł
Prowizja w 2014 roku wyniosła:
bilety jednorazowe: 108 813,70 zł,
bilety miesięczne: 17 371,40 zł
co daje kwotę: 126 185,10 zł.
Całkowity koszt druku biletów i prowizja od nich naliczana to 153 469,10 zł.
15
W zestawieniach na poniższych wykresach zostały przedstawione dane ze sprzedaży biletów
okresowych i jednorazowych wykorzystywanych na liniach, gdzie wpływy ze sprzedaży biletów są po stronie
Związku jako organizatora komunikacji miejskiej.
Wykres 4.Sprzedaż biletów okresowych w poszczególnych latach 1999 - 2014 (w szt.)
Wykres 5. Sprzedaż biletów okresowych (brutto) w latach 2008-2014 (w zł.)
W 2014 r. Związek odnotował niewielki wzrost w ilości sprzedaży biletów okresowych oraz
jednorazowych. Zwiększona sprzedaż biletów jednorazowych normalnych to głównie zasługa linii M i PS, które
przyciągają pasażerów niską ceną biletu (1 zł) oraz duża częstotliwość kursowania tych linii na terenie miasta
Olkusza. Linii M pozwala mieszkańcom gmin Klucze, Bolesław, Bukowno i miasta Olkusz w sposób
zdecydowanie lepszy i szybszy przemieszczać się między centrum miasta Olkusza, a Os. Młodych. Spadek
sprzedaży biletów okresowych normalnych jest spowodowany obowiązywaniem przez cały 2014 rok
darmowych przejazdów na dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Z ulgi tej korzystało dużo pasażerów
16
dojeżdżających codziennie do zakładów pracy w Olkuszu, Kluczach, Bukownie i Bolesławiu. Duża dysproporcja
w liczbie sprzedanych biletów jednorazowych normalnych i ulgowych jest spowodowana taryfą obowiązującej
na linii M oraz PS, tzn. młodzież szkolna jest zobowiązana do przejazdu na bilecie normalnym za 1 zł, a ulga
ustawowa dotyczy tylko studentów oraz kombatantów.
Wykres 6.Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach 1999 - 2014 (w szt.)
Wykres 7.Sprzedaż biletów jednorazowych (brutto) w latach 2008-2014 (w zł.)
Zgromadzenie Związku uchwałą nr XCIV/330/2013 z dnia 20.06.2013 r. wyraziło zgodę na czasowe
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej osobom legitymującym się dowodem
rejestracyjnym samochodu osobowego z ważnymi badaniami technicznymi oraz prawem jazdy uprawniającym
do kierowania takim pojazdem. Okres obowiązywania takich przejazdów przedłużono do końca 2014 r.
Głównym celem utrzymania formy bezpłatnych przejazdów dla kierowców było odciążenia centrum miasta
z dużego ruchu samochodów osobowych oraz brak miejsc parkingowych w mieście. Mniej samochodów na
ulicach miasta to mniej spalin i hałasu. Zbiorowa komunikacja publiczna jest przyjazna wobec człowieka
i środowiska naturalnego forma transportu i do takiej staramy się naszych mieszkańców zachęcić. Bezpłatne
17
przewozy wydają się być jednym ze sposobów na poprawę komunikacji w zatłoczonych ulicach naszych miast.
Każdy samochód w ruchu kołowym to emisja spalin i hałas oraz konieczność remontu dróg.
Pomimo utrzymania bezpłatnych przejazdów dla kierowców na „dowód rejestracyjny” Związek
odnotował niewielki wzrost w gospodarce biletowej co świadczy o tym, że w zeszłym roku z naszych usług
skorzystała większa liczba pasażerów.
7. Analiza kontroli biletów.
Kontrola biletów to ważny punkt w organizacji komunikacji miejskiej, gdyż to właśnie wspomniana kwota
przewoźnego stanowi podstawowe źródło dochodu firm zajmujących się przewozem osób w lokalnym
transporcie zbiorowym. Zatem, aby ograniczyć skalę nierzetelności pasażerów i zminimalizować skutki
finansowe związane z bez biletowymi przejazdami środkami komunikacji miejskiej należy zadbać o skuteczną
kontrolę oraz podjąć zdecydowane działania zmierzające do odzyskania wierzytelności od dłużnika.
W tym właśnie celu, Związek Komunalny Gmin ”Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu postawił na
podpisanie umów z większą liczbą kontrolerów tj. sześć osób, dzięki którym wzrosła częstotliwość
przeprowadzanych kontroli zgodnie z zaproponowanym regulaminem, według którego podstawą do
egzekwowania opłaty dodatkowej od pasażera jest: nieposiadanie ważnego biletu na przejazd, nieposiadanie
biletu na przewożony bagaż lub zwierzę, przejazd na podstawie biletu ulgowego bez uprawnień lub przejazd na
podstawie biletu noszącego znamiona sfałszowania lub poprawiania. Na tej podstawie, w 2014 roku wystawiono
łącznie 1541 opłat dodatkowych, które ilustruje poniższy wykres z rozbiciem na poszczególne miesiące.
Wykres 8. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 2014 r. przez kontrolerów ZKG KM (szt.)
Ilość spraw związanych z wystawieniem opłat dodatkowych, które zostały zakończone w 2014 roku
w wyniku uiszczenia zaległości zgodnie z obowiązującym cennikiem, bądź uregulowania opłaty manipulacyjnej
pobieranej w przypadku anulowania wezwania wyniosła 486 co stanowi 31,54% wszystkich spraw z 2014 roku.
Dane te przedstawia wykres 9.
18
Wykres 9. Ilość spraw zakończonych w 2014 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące (szt.)
W celu zaspokojenia poniesionych strat wynikających z nieprzestrzegania obowiązku zakupu biletu, jaki
został nałożony na pasażera przez Regulamin przewozu osób i bagażu podręcznego organizowanego przez
Związek Komunalny Gmin ”Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, prowadzono usilne czynności zmierzające
do odzyskania od dłużników zapłaty należności za pomocą wysyłanych pisemnych wezwań do zapłaty
z informacją o aktualnej kwocie zadłużenia.
Należy pamiętać, iż na wniosek dłużnika istniała możliwość
rozłożenia na raty wcześniej nałożonej opłaty dodatkowej. Niemniej jednak, wielokrotne przejazdy bez ważnego
biletu środkami komunikacji miejskiej oraz brak uregulowania w/w należności skutkowało przekazaniem sprawy
na policję na podstawie art. 121 Kodeksu wykroczeń wraz z pełną dokumentacją oraz skierowaniem wniosku do
sądu o ukaranie w sprawie wyłudzenia przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
Ponadto, w przypadku braku jakiegokolwiek odzewu ze strony dłużnika, Związek Komunalny Gmin ”KM”
w Olkuszu przekazał 939 spraw za rok 2013 do Kancelarii ”STATIMA” S.A. z siedzibą w Katowicach,
Al. Korfantego 2, która wykonuje usługi polegające na dokonaniu czynności windykacyjnych w celu odzyskania
zapłaty należności tj. kieruje pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjuje sposoby oraz terminy spłaty
wierzytelności oraz sprawuje nadzór nad terminowością dokonanych spłat. Dodatkowo, niniejsza kancelaria
reprezentowała ZKG ”KM” w Olkuszu w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi, organami
egzekucyjnymi i organami administracji w sprawach przysługujących ZKG ”KM” należności powstałych
w związku z przejazdem bez ważnego biletu. Tym sposobem, w roku 2014 do Elektronicznego Postępowania
Upominawczego zostało przekazanych 121 spraw z czego w 115-tu wydano prawomocny nakaz zapłaty, który
daje prawo do egzekwowania zadłużenia przez kolejne 10 lat bez zagrożenia przedawnienia się sprawy.
Porównując dane z roku 2014 z latami ubiegłymi należy uznać, iż wprowadzenie powyższych rozwiązań należy
zaliczyć na plus, gdyż przyczyniły się one do znacznego spadku wystawionych opłat dodatkowych (różnica
z rokiem 2013 wynosi 859), a odnotowany wzrost efektywności działań windykacyjnych sprawiły, iż coraz
większa liczba pasażerów zakupuje bilet z obawy na konsekwencje wynikające z nieuregulowania należności.
19
8. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI
Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej,
wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego, której świadczenia, w przypadku braku
dopłaty lub zapłaty za wozokilometr, przewoźnik nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie
lub na takich samych warunkach, ze względu na swój własny interes gospodarczy.
Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony
gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo – taryfowej (ulgi gminne),
stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym
efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do
ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie / zgodnie z postanowieniem Statutu /.
Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną
pracą przewozową w latach 2006 do 2014 przedstawiają wykresy nr 10 i 11.
Wykres 10. Praca przewozowa w latach 2006 – 2014 (w tys. km)
Wzrost pracy przewozowej na terenie gminy Olkusz jest spowodowany uruchomieniem nowych kursów
na linii ZP oraz PS1, a także uruchomieniem linii tymczasowej OD. Na terenie gminy Bukowno również
dołożono nowe kursy w ramach linii SW. W gminie Bolesław wzrost pracy przewozowej był spowodowany
objazdami na liniach 462 i 463 w Podlipiu.
20
Wykres 11. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2006 – 2014 ( w tys. zł.)
Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy
proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie mamy następującą sytuację. Linie: ZZ,
ZP, Ż, BP, WK, M, PS, G, SŁ, 457 oraz 475 przebiegają w całości po terenie gminy Olkusz
i są przez nią dofinansowywane w 100%. Natomiast linie o numerach 47_ obsługują teren gminy Klucze, a linie
o numerach 46_ terem gmin Bolesław i Bukowno, jednak przebiegają również w granicach Olkusza i są
dofinansowywane również z budżetu gminy Olkusz.
Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2014 r. przedstawia wykres / wpłaty
gmin w 2014/:
Wykres 12. Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 2014 r.
21
Poniżej przedstawiono dzienną pracę przewozową (stan na grudzień 2014 r.) na poszczególnych liniach
wraz z analizą pracy przewozowej realizowanej na liniach 460 - 467 przebiegających przez gminy Olkusz,
Bolesław, Bukowno oraz liniach 470 - 477 przebiegających przez gminy Olkusz, Klucze.
Aktualne dzienne kilometry ( dzień powszedni ) - Tabela zbiorcza
Nr linii
457
Bolesław
Olkusz
Sławków
Klucze
Trzebinia
12,5
G
331,2
331,2
M
601,3
601,3
P,S
491,2
491,2
SŁ
150,1
150,1
WK
293,2
293,2
ZP
356,5
356,5
ZZ
377,5
377,5
Ż
244,0
244,0
460
461
462
463
464
465
466
467
190,3
32,16%
114,5
26,24%
59,3
28,44%
53,2
13,07%
100,3
36,03%
110,2
50,30%
80,0
20,41%
13,1
4,40%
472
473
474
476
477
3,81%
385,5
171,4
28,97%
288,2
66,06%
144,7
69,40%
260,8
64,06%
137,7
49,46%
74,0
33,77%
24,5
6,25%
49,7
16,70%
182,4
30,83%
37,1
9,11%
40,4
14,51%
34,9
15,93%
287,4
73,34%
234,8
78,90%
33,6
591,7
47,6
8,04%
33,6
7,70%
4,5
2,16%
56,0
13,76%
436,3
208,5
407,1
278,4
219,1
391,9
297,6
33,6
174,8
31,67%
113,7
44,89%
35,3
33,62%
106,5
38,12%
80,1
30,23%
113,0
30,77%
5116,1
267,3
25,1
9,39%
SW
470
5,3
1,62%
razem
327,9
BP
475
11
3,35%
Bukowno
299,1
91,22%
242,2
90,61%
385,5
551,9
377,1
68,33%
139,6
55,11%
69,7
66,38%
172,9
61,88%
184,9
69,77%
254,3
69,23%
1162,0
855,9
22
141,7
1223,6
253,3
105,0
279,4
265,0
367,3
12,5
8511,8
Aktualne dzienne kilometry ( soboty ) -Tabela zbiorcza
Nr linii
457
475
Olkusz
163,1
Bolesław
Bukowno
Sławków
Klucze
Trzebinia
7
razem
170,1
204,5
BP
192,3
94,03%
178,5
G
262,1
262,1
M
470,4
470,4
P,S
491,2
491,2
WK
228,2
228,2
ZP
146,5
146,5
ZZ
288,2
288,2
Ż
127,8
127,8
460
98,2
29,42%
53,2
14,02%
134,6
38,87%
463
464
12,2
5,97%
178,5
98,9
29,63%
233,2
61,45%
169,3
48,89%
467
470
471
473
474
36,4
25,42%
55,6
22,66%
20,2
32,79%
71
40,53%
3017,5
501,4
125,9
37,72%
37,1
9,78%
42,4
12,24%
73,9
279,3
379,5
346,3
73,9
66,8
23
333,8
10,8
3,24%
56,0
14,76%
106,8
74,58%
189,8
77,34%
41,4
67,21%
104,2
59,47%
454,4
143,2
245,4
61,6
175,2
7
4326,4
Aktualne dzienne kilometry ( niedziele i święta ) -Tabela zbiorcza
Nr linii
Bolesław
Olkusz
Bukowno
Sławków
Klucze
Trzebinia
7
razem
176,7
457
169,7
475
BP
160,3
93,58%
178,5
G
234,8
234,8
M
399
399,0
P,S
287,3
287,3
WK
200,2
200,2
ZP
156
156,0
ZZ
253,4
253,4
Ż
135,9
135,9
460
98,2
30,46%
53,2
14,12%
116,4
35,48%
463
464
178,5
97,1
30,12%
230,6
61,18%
169,3
51,60%
467
470
471
473
474
125,9
39,05%
37,1
9,84%
42,4
12,92%
58,4
322,4
1,2
0,37%
56,0
14,86%
376,9
328,1
58,4
36,4
25,42%
55,6
22,66%
20,2
34,59%
70,6
40,02%
2625,7
171,3
11
6,42%
143,2
106,8
74,58%
189,8
77,34%
38,2
65,41%
105,8
59,98%
497,0
263,8
24
57,2
451,6
245,4
58,4
176,4
7
3902,3
9. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE „NETTO”
Od 2008 r. realizowane są przewozy w systemie „netto” - czyli rekompensaty z tytułu stosowanych ulg
i rozkładów jazdy.
Wykres 13. Praca przewozowa w systemie „netto” w latach 2008 – 2014 (w km)
W 2014 r. w systemie dopłat „netto” zrealizowanych zostało 696 254,1 wozokm na liniach: G, BP, Ż, ZP,
ZZ, WK oraz przez miesiąc styczeń na liniach 46_. Wykonana praca przewozowa na liniach „netto” stanowi
27,10 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,53 zł netto.
Z danych dostarczonych przez operatorów wynika, razem w systemie „netto" operatorzy sprzedali
biletów okresowych ulgowych i normalnych za kwotę 334 678,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę
717 416,10 zł. Razem sprzedaż biletów na liniach w systemie „netto" wyniosła 1 052 094,10 zł. Całkowita
sprzedaż biletów w roku 2014 wyniosła zatem 4 003 231,30 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie „netto"
stanowi 26,28 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 27,10% całej pracy przewozowej
wykonanej w 2014 r.
Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w systemie „netto” i systemie „brutto” w przeliczeniu na
wozokilometr w roku 2014 przedstawia się następująco:
Wykres 14.Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty „netto” i „brutto”
25
10. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Funkcjonowanie transportu zbiorowego jest ważnym aspektem jakości życia mieszkańców. Stąd istotne
znaczenie ma stałe poprawianie jakości świadczonych usług. Jednakże ciągły wzrost poziomu jakości życia ma
wpływ na oczekiwania pasażerów, którzy oczekują usług jak najbardziej zbliżonych do wygody przemieszczania
się własnymi samochodami. Istotne jest, żeby spełnić wymagania pasażerów należy wsłuchać się w ich
potrzeby i co ważne spełnić ich oczekiwania. Jest to o tyle trudne kiedy ma się całe spektrum nieograniczonych
żądań, a z drugiej strony pewne ograniczenia w postaci chociażby środków finansowych, które są
przeznaczone na transport zbiorowy. Popyt na usługi komunikacji miejskiej jest zdecydowanie uwarunkowany
atrakcyjnością oferty i nie dotyczy tylko i wyłącznie usługi przewozowej, ale także innych aspektów
towarzyszących wykonywanej usłudze.
Przez "jakość" rozumie się spełnienie lub przekroczenie oczekiwań klienta, w tym przypadku pasażera.
Dokonując oceny jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKG „KM” należy
zwrócić uwagę na takie aspekty jak:
- częstotliwość kursów,
- regularność kursów,
- czas podróży,
- punktualność i pewność kursów,
- warunki podróży w autobusach,
- bezpieczeństwo pasażerów,
- informacje dla pasażerów,
- cena przejazdu.
Częstotliwość, regularność kursów oraz czas podróży jest bardzo ważna dla pasażerów. Stąd
rozkład jazdy autobusów ZKG "KM" jest w największym możliwym stopniu dostosowany do potrzeb pasażerów.
Związek zawsze wnikliwie analizuje zgłaszane propozycje zmian rozkładów jazdy, zmian kursów itp. i w efekcie
bardzo często dostosowuje je do zgłaszanych próśb. Dzięki czemu autobusy kursują z odpowiednią, a zarazem
racjonalną częstotliwością. Kursy linii są ułożone tak by zapewnić jak największą regularność, zaś czas podróży
ulega skróceniu, tak by pasażer jak najszybciej mógł się dostać z określonego miejsca do miejsca do celowego.
Punktualność i pewność kursów świadczy o jakości świadczonych usług, ale też o solidności ich
wykonawców. W ostatnim roku można było zauważyć poprawę punktualności, m.in. dzięki regularnej kontroli
punktualności z monitoringu. Odnotowano też mniej skarg ze strony pasażerów. Zdarzają się opóźnienia
z przyczyn niezależnych od operatora, najczęściej z powodu fatalnych warunków atmosferycznych (w zimie),
albo też z innych przyczyn takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów,
zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Pewność realizacji kursów należy oceniać pod kątem
awaryjności, częstotliwości wypadania kursów. W tym aspekcie również widoczna jest poprawa. Pasażer
autobusów ZKG "KM" może być pewien, że autobus na pewno pojedzie i dowiezie go do miejsca docelowego.
ZKG "KM" dba o warunki podróży w autobusach. Komfort podróży zależy od stanu taboru.
Standardem są cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga w autobusie. Kursy realizowane są coraz nowszymi
autobusami, co ma też znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Jednoznacznie można stwierdzić, że
autobusy ZKG "KM" są bezpiecznym środkiem transportu.
26
Ważna jest dostępność informacji dla pasażerów dotyczących funkcjonowania ZKG "KM". W każdym
autobusie znajduje się komplet wywieszek w postaci wyciągu z regulaminu, wykazu osób uprawnionych oraz
cennika
biletów.
Ponadto
w
autobusach
zamieszczane
są
informacje
np.
o
ograniczeniach
w kursowaniu podczas ferii zimowych czy wakacji. O ważnych wydarzeniach pasażerowie informowani są też
w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej
Związku (www.zkgkm-olkusz.pl), która jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana.
Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu dba o poprawę jakości usług.
Wszystkie działania Związku mają na celu zapewnienie swym pasażerom lepszej jakości komunikacji miejskiej.
Częste kontrole autobusów i kierowców oraz na bieżąco sprawdzany monitoring ma duży wpływ na poprawę
jakości usług. Związek dużą wagę przywiązuje do opinii swych pasażerów. Na oficjalnym forum pasażerowie
mogą wyrażać swe opinie, proponować nowe rozwiązania np. odnośnie rozkładów jazdy. Ponadto pasażerowie
mają możliwość wysłania zapytania czy zgłoszenia problemu, co umożliwia jedna z funkcji na stronie
internetowej Związku. Jednakże należy pamiętać, że jakość usług może być inaczej odczuwana przez
odbiorców (pasażerów), a inaczej przez dostawców (w naszym przypadku przez organizatora i operatorów).
Stąd istotne jest by podejmując wszelkie działania znaleźć złoty środek między oczekiwaniami pasażerów
a możliwościami organizatora.
11.
KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU
Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym
przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez
zainteresowane rady gmin. W 2014 roku Zgromadzenie obradowało na 3 posiedzeniach.
Skład osobowy Zgromadzenia w 2014 roku:
Dariusz Rzepka
Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Ryszard Januszek
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
Wojciech Gleń
Kazimierz Ściążko
Jan Kucharzyk
Józef Paluch
Jerzy Preiss
Jacek Sierka
Joanna Wróbel
Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja
Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia.
27
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na koniec 2014 roku:
Przewodniczący Komisji
- Jan Kucharzyk
- Jacek Sierka
- Joanna Wróbel
W roku 2014 Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia.
Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
Wojciech Gleń
Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Binek
Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Jerzy Preiss
Członek Zarządu
W 2014 roku odbyło się 47 posiedzeń Zarządu.
12. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r
Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /j.t.DZ.U. z 2013 r
poz 885 z późn. zmianami/ Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na 2014 rok został
uchwalony w dniu 23.01.2014 r uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja
Międzygminna „ w Olkuszu Nr XCVI /338 /2014 , następująco:
Dochody budżetu w łącznej kwocie
8 127 511,00 zł
w tym :
1.dochody bieżące
8 127 511,00 zł
2.dochody majątkowe
0 zł
Wydatki budżetu w łącznej kwocie
8 646 607,37 zł
w tym:
1.wydatki bieżące
8 646 607,37 zł
z tego
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1 080 096,37 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
7 548 511,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
18 000,00 zł
28
2.wydatki majątkowe
0 ,00 zł
Przychody budżetu w kwocie
519 096,37 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu
519 096,37 zł
Planowany deficyt budżetu wyniósł
519 096,37 zł
Wykonanie planu
dochodów i przychodów oraz wydatków
w okresie sprawozdawczym przedstawia się
następująco:
Dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”
w Olkuszu - 2014 r.
Dział
Treść
600
Transport i Łączność
W tym:
1.Dochody bieżące:
Plan
8 122 511,00
Wykonanie
na 31.12.2014 r
8 384 692,08
8 122 511,00
8 384 692,08
103,23
-grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób
fizycznych
-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
100 000,00
48 759,90
48,76
30 000,00
21 940,00
73,13
- Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
210 000,00
247 721,96
117,96
2 572 200,00
2 869 587,89
111,56
7 700,00
7 382,25
95,87
- wpływy z usług
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących
-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących tym:
Gmina Olkusz
2 997 185,00
Gmina Klucze
732 904,00
Gmina Bolesław 707 609,00
Gmina Bukowno 464 913,00
- pozostałe dochody
300 000,00
2.Dochody majątkowe
758
4 902 611,00
0,00
4 902 611,00
286 689,08
0,00
% wykonania
planu
103,23
100,00
95,56
0,00
Różne rozliczenia
5 000,00
13 543,88
270,88
w tym:
Dochody bieżące
-odsetki
5 000,00
5 000,00
13 543,88
13 543,88
270,88
270,88
8 127 511,00
8 398 235,96
103,33
8 127 511,00
0,00
8 398 235,96
0,00
103,33
0,00
Razem
W tym:
- dochody bieżące
-dochody majątkowe
29
Wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”
w Olkuszu w 2014 r.
Dział
Rozdział
600
60004
750
75095
758
75818
Treść
Plan
Transport i Łączność
7 685 407,37
7 268 528,18
%
wykonania
planu
94,58
Lokalny transport zbiorowy
w tym
1.Wydatki bieżące
z tego :
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2. wydatki majątkowe
7 685 407,37
7 268 528,18
94,58
7 685 407,37
7 268 528,18
94,58
277 096,37
120 751,77
43,58
7 408 311,00
7 147 776,41
96,48
0,00
0,00
Administracja Publiczna
951 200,00
888 737,17
93,43
Pozostała działalność
w tym:
- wydatki bieżące
z tego:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
951 200,00
888 737,17
93,43
951 200,00
888 737,17
93,43
803 000,00
763 412,46
95,07
18 000,00
17 650,00
98,06
130 200,00
107 674,71
82,70
Różne rozliczenia
10 000,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
w tym :
-rezerwa ogólna
w tym:
wydatki bieżące
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8 646 607,37
8 157 265,35
Razem wydatki
w tym:
1.Wydatki bieżące
z tego:
-wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
-wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2.Wydatki majątkowe
Wykonanie
0,00
0,00
94,34
8 646 607,37
8 157 265,35
94,34
1 080 096,37
884 164,23
81,86
18 000,00
17 650,00
98,06
7 548 511,00
7 255 451,12
96,12
0,00
0,00
0,00
Wynik z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 r– różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi
wydatkami jest nadwyżką budżetu i wynosi 240 970,61
30
Stan należności na dzień 31.12.2014 r:
Treść
Ogółem
należności
-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z usług
Nadpłata
należności
4 480,00
45 836,04
136 054,63
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
-pozostałe: odsetki
Razem
w tym:
należności
wymagalne
33 935,98
325,47
6 126,64
622,55
4 580,21
191 573,43
4580,21
44 642,83
0,25
325,72
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.
Treść
Ogółem zobowiązania
Z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych
Pozostałe zobowiązania
w tym:
za usługi komunikacji miejskiej
Razem
59 694,39
631 967,00
w tym:
zobowiązania
wymagalne
-
625 685,34
691 661,39
-
W okresie sprawozdawczym Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu:
- nie zaciągał kredytów i pożyczek i nie posiada zadłużenia z tych tytułów
- nie udzielił pożyczek , poręczeń i gwarancji.
Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć pod nazwą -Lokalny transport zbiorowy- :
przedstawia poniższe zestawienie
treść
Przedsięwzięcia o których mowa
w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące)
%
wykonania
Limit wydatków
na 2014 r
7 151 411,00-
Lokalny transport zbiorowy
31
Wykonanie
na 31.12.2014
6 972 081,67
97,49
INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA”
W OLKUSZU ZA 2014 R
Art.267 ust 1 pkt.3 lit.a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
Prawo własności
treść
31.12.2013 r
Nr działki
Grunty- plac manewrowy
Olkusz ul.Kościuszki
1659/24
1659/25
1659/29
1659/30
1659/31
1659/32
1683/6
/
powierzchnia
0,0050 ha
0,0629 ha
0,1630 ha
0,0019 ha
0,0124 ha
0,0827 ha
0,0104 ha
--------------------0,3383 ha
Wartość
treść
Budynki ,lokale obiekty
inżynierii lądowej
i wodnej:
Położenie :
Olkusz ul .Kościuszkiplac manewrowy
31.12.2014 r
Nr działki
/
1659/24
1659/25
1659/29
1659/30
1659/31
1659/32
1683/6
268 073,Wartość netto
31.12.2013 r
-budynek dyspozytorni
powierzchnia
0,0050 ha
0,0629 ha
0,1630 ha
0,0019 ha
0,0124 ha
0,0827 ha
0,0104 ha
-----------------0,3383 ha
268 073,-
Wartość netto
31.12.2014 r
0,00
0,00
1 944,00
1 512,00
-Nawierzchnia asfaltowa
na placu manewrowym
98 864,00
88 319,00
Razem wartość netto / zł/
100 808,00
89 831,00
Uzyskane dochody /zł/
157 194,00
165 049,00
-wiaty przystankowe
/ szt 2/
32
Art.267 ust.1 pkt.3 lit.b- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
Umowa dzierżawy nr 21/2008 wraz z aneksami oraz umowa nr 26/2011 wraz z aneksamipomiędzy ZKGKM Olkusz a Gminą Olkusz
Treść
Plac manewrowy
-położenie:
Olkusz ul. Składowa
31.12.2013r
Nr działki
/
powierzchnia
31.12.2014 r
Nr działki
/
powierzchnia
2576/13
0,0888 ha
2576/15
0,0274 ha
2576/16
0,0004 ha
2576/17
0,0120 ha
2576/18
0,0140 ha
2638/3
0,0009 ha
część działek 2576/4 i2576/5
o łącznej powierzchni 0,1329 ha
działki2576/6 i 2576/8
o łącznej powierzchni 0,0505 ha
---------------------------------------
2576/13
0,0888 ha
2576/15
0,0274 ha
2576/16
0,0004 ha
2576/17
0,0120 ha
2576/18
0,0140 ha
2638/3
0,0009 ha
część działek 2576/4 i2576/5
o łącznej powierzchni 0,1329 ha
działki2576/6 i 2576/8
o łącznej powierzchni 0,0505 ha
---------------------------------------
razem
razem
Budynek/ dawny
dworzec PKS/
-położenie:
Olkusz ul.Składowa
0 ,3269 ha
0 ,3269 ha
290,60 m²
Uzyskane dochody/zł/
290,60 m²
79 878,00
82 673,00
Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
lp
treść
Wartość netto
/ zł /
1
2
1
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
2
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
w tym:
-grunty
-budynki, lokale ,obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
-urządzenia techniczne i maszyny
-inne środki trwałe
31.12.2013 r
3
31.12.2014 r
4
368 881,0,368 881,-
357 904,0,357 904,-
368 881,-
Zmiana
wartości
zł
/4–3/
5
Dynamika
%
/ 5: 3 /
6
-10 977,0,-
-2,98
0,-
357 904,-
-10 977,-10 977,-
-2,98
-2,98
268 073,100 808,-
268 083,89 831,-
0,-10 977,-
0,-10,89
0,0,-
0,0,-
0,0,-
0,0,-
33
13. PODSUMOWANIE
Restrukturyzacja przemysłu i ograniczenie zatrudnienia wymusiły na mieszkańcach poszukiwanie nowych
miejsc pracy poza terenem własnej gminy lub poza obszarem Związku. Wcześniejszy podział celów podróży na
masowe dojazdy do pracy w systemie zmianowym, powodował zapotrzebowanie na komunikację zbiorową
o ustalonych porach dnia np. rano dowozy do pracy i popołudniu powroty do domu. Teraz nastąpiły
rozproszenia celów podróży i zmiana pory ich świadczenia. Pojawiło się ze strony mieszkańców oczekiwanie na
szerszy zakres usług i żądanie uruchamiania nowych połączeń oraz wydłużenia okresów
poziomie kursowania komunikacji zbiorowej. Rośnie
o zwiększonym
zapotrzebowanie na większą częstotliwość połączeń
z równoczesnym zmniejszeniem średnich dobowych potoków pasażerskich.
Pomimo zmian jakie zachodzą w ruchliwości mieszkańców, nadal występuje zjawisko generowania dużych
potoków pasażerskich. Rano
w kierunku Olkusza, a po południu w odwrotnym kierunku. Jest to typowa
komunikacja dowozowa, co jest cechą charakterystyczną transportu publicznego na naszym terenie.
Polityka transportowa na terenie Związku określona w planie, polega głównie na dostosowaniu wielkości
taboru do aktualnych potrzeb przewozowych z rozróżnieniem na poszczególne linie i pory dnia.
Powinno to dać, w perspektywie obowiązywania planu, racjonalny podział zaspokojenia potrzeb przewozowych
między komunikację miejską i gminne przewozy pasażerskie oraz transport indywidualny (samochodowy,
rowerowy, pieszy). W efekcie podjętych działań powinno się zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsca
parkingowe w centrum Olkusza.
Ponadto planując sieć komunikacji miejskiej należy mieć na uwadze zarówno możliwości jej
finansowania, jak również zaspokojenie potrzeb społecznych ze względu na istniejące źródła ruchu oraz
ograniczenie korzystania z własnego samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej.
Należy tak dopasować sieć połączeń komunikacji miejskiej i innych gminnych przewozów pasażerskich, by były
to dwa uzupełniające się kierunki rozwoju publicznej komunikacji zbiorowej. Umożliwi to poprawę dostępności
czasowej środków komunikacji publicznej poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, oraz
lepszą dostępność przestrzenną poprzez umożliwienie uruchomienia innych przewozów pasażerskich tam,
gdzie warunki uniemożliwiają lub utrudniają realizację komunikacji miejskiej.
W celu zapobieżenia kongestii na głównych ulicach miast, należy dążyć do zwiększenia roli komunikacji
miejskiej oraz ograniczać w ścisłym centrum Olkusza do minimum inne przewozy gminne oraz wykorzystywanie
indywidualnych samochodów.
Zachętą do pozostawienia własnego samochodu winno być takie ustawienie taryfy biletowej by koszty jego
eksploatacji były znacząco wyższe, licząc w tym również koszty płatnych parkingów, niż cena biletu.
34

Podobne dokumenty

Nr. 04/2012 - Gwarek Olkuski

Nr. 04/2012 - Gwarek Olkuski jednostkom spoza tej sfery kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowaniu dla usprawnienia procesów decyzyjnych i dostarczania elektronicznych usług ad...

Bardziej szczegółowo