Page 1 POLEKO 2012 FORMULARZ / FORM R MI DZYNARODOWE

Komentarze

Transkrypt

Page 1 POLEKO 2012 FORMULARZ / FORM R MI DZYNARODOWE
!"#$%&'()*+,-'.%/( %.
0 1'2
)&
2)34'-,(2)34***56%71'2
)&
2)343)&
8%$.%$
9.%:0;.<=%.;>[email protected]/[email protected](0+?%@ <A%.$;>[email protected][email protected]? .
C%.$%::.<C%.$D%. #>#%;%#@0
.%/
;$.%<-,&*-*&4',********EE2)&4*&
C<))&*-*&4',********EE2)&-E2(<9F
!%[email protected]$G:>..>
:@H0G%>0;(
%7<,,,+**+**+'22
I0A.#>.%/J#[email protected]%@@ %#.%[email protected]
.%[email protected];@:9;
G>@%!%;:>;%A#0"0A0;I#0"
[email protected]@@.6%@.% 9;0"@0;
%@.% 9;0"@0;.?80;<****4*4,*-
%@%!%$!%#>
K%;0:%@% <'4-&*4**(**
!
!
0;[email protected]%>!%[email protected]%"!0/
% @:%@.0% @.0
"
#$%&'(#)*+,-.$/'01%&%*#0234
#5#60#781-90!.%.%#%L.,&%,%,M6 .%?0L4
@:%(.;
;00(.<
;%A
9.;><
:#>
% :0<
@%
[email protected]><
0 06.
K.0<
A0#N#
@;@:<
%7<
+?%@ <
.0;.0<
@;%A#0"0A0;I#0"ML 80#@0.:[email protected]@%!% .O:@"%;:0A.;
9?%.>;0"@;%@..<
%%@[email protected]:0#@
%0%. %:0<
.:.!<
8%$.%[email protected][email protected]@.%#@$(0 06.(0+?%@ L
9.%:0;.MK.0(0+?%@ L<
.
4
%$#7%&$'3*)'6#$%**'6
#5#60#5-
PP
%',&%,
!$0*$%*>,01%0$""
-3;1;%<=2$0%$0%
>%10(01#*0'$
"[email protected]:%;[email protected]%!0&
&;.>
C %:$%.#[email protected]%<&
&%"0
&-**(+
"[email protected]$ ;#0&
&;.>
9 ;%<&
&%"0
4***(+
"[email protected]:%;[email protected]%!0&
4;.>
C %:$%.#[email protected]%<&
4%"0
,4*(+
…
…
…
…
…
…
"[email protected]$ ;#0.%;[email protected]$!%[email protected]
9 ;%<:H0;(%"0Q
E-4*(+
"[email protected]$ ;#0.%;[email protected]$!%[email protected]
9 ;%<:H0;(%"0Q
'))*(+
"[email protected]$ ;#0.%G;[email protected]$!%[email protected]
9 ;%<:H0;(%"0GQ
)&3*(+
[email protected]:[email protected]#$%% "#$!%[email protected];0$ %?#0A%;:.0A;0:[email protected]$%%;"N#<&$%;$%J#$!%$%;0$ %?#%(?R08>S8;..%5
#>[email protected]%;>?%$>?% .0<4**??#>(&**??0;
%:@."%.%H0;@[email protected];0 @H0;08>%[email protected]@;<&%"0J%H0;@@."@.0;M
L:%.806;.%.8%:$5
?%[email protected][email protected][email protected]<4**[email protected]"K5&**??#@K
&-**(+
…
>$.%[email protected];A0$"[email protected]%;0$ %?#0";$660#0"M
!
""
L;A0$
"[email protected]%;0>!%%$:0%:[email protected]
[email protected]".6%.%H0;@0?0.6;660;@.M
!
#
"$"
L#@ 0.%.
%H0;@[email protected]".6;%;H% -&*(+
…
>$.%[email protected]$;0$>#;A0$:@0"#>?;$660#0"
;6+;0%@."6%;0%>++660+;@[email protected]".
&-*(+
…
"[email protected];0$ %?#0#".%0";A0$("#0.%O#@0 [email protected]%@;$;0O 0?>[email protected]%<
0#@ 0.%;0%>++;@[email protected]".6;%H0;@0?0.8>M
L<
Q%&
'&()
*
"
*
#,+$)0*%1?$01;$%>,;-<'*'6#$0#,%)2#5&'&,+)+4
%1?$01#2,%D+0,%5%$*3(',#&/%,*03%5%$*05#<%[email protected]'$34
',5#*>,#1-<;0$ %?>;>"#%.06;?%.0$%% "M&&E74&*??L1-??%
,#(0)#6%)*','6#<6;?% @$N#J#>[email protected]>0::@[email protected]?I8>S%[email protected]@.0.%$;>#0
,#(0)#,#3*,'6#<@0 :OS-**@(6;?%((=M?%$>?% .%;%%A%$O:@4*TL
E'@30;%<%H0;@[email protected]?%"0K 80;0%;0%K0.06;?%[email protected]:%% "0M&&E74&*??L1
-??68 00
%1*',<,#>?013<@ 06;?%<5% 6.?80:.H0;0:;H0
#3*%,<,#>?013<0 @.<-**@[email protected] 06;?%<(;=M?%[email protected]??V% @> 4*TL
;?%$%% ";08:@U:@0?
',5#*)#*#2'<+>''@10A10+
;?%$ ?.>0$#0AM"[email protected]#;%?:0L
;?%>"!0/;0$ %?#>:K<
&
&;.>
&
4;.>
+&4&??74&)??
B55C55
+22??7&,*??
+22??7&,*??
+22??72E??
+
, -
#2%F$'GH;#6-)'$#$0%+3I+<+,%<+2+7%5-6*%,50$0%J&$0'&&#*-6-3*#60%$0#(#)*+,[email protected]&$0'&&$0#
'*,;-5#$0#(#)*+,-
@06:%% "0806;0;@[email protected]"
0;%'(1#*#2'<+%#(*%,*,0550$<
07: [email protected]%H0;@0?0.L
H0;@[email protected]<&
&%"0M870L
&
4%"0M870L
+&4&??74&)??
B55C55
+22??7&,*??
+22??7&,*??
+22??72E??
.
/)*
#
*
%60225%%**?%>#-5%$*3&+%(',*?%#@'/%',&%,%&3%,/01%360*?0$J&#-3(,'5*?%&#*%'(0*3033+%
',B&#-3(,'5*?%,%1%0>*'(*?%0$/'01%
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
@0A:[email protected]%%
%:0%.%[email protected]:US%?%#@%AI:0"
;0;0;X%[email protected]>;%#[email protected];0;00.#%[email protected]%%?%#@%AI:0"
@".%;060;.%K;@0;0;0;X;0;00.%@.

Podobne dokumenty