Załącznik nr 10 do SIWZ Oświadczenie o części

Transkrypt

Załącznik nr 10 do SIWZ Oświadczenie o części
Załącznik nr 10 do SIWZ
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont
pomieszczeń 308 i 309 oraz zakup i montaŜ regałów przejezdnych w budynku
Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13, podwykonawcom zostanie
powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
- ..............................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................
........................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
UWAGA:
Oświadczenia nie naleŜy składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez
wykonawcę siłami własnymi.

Podobne dokumenty