Pobierz - Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Stowarzyszenie Lambda Warszawa
yskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
ryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj
eli czujesz si
Gdzie szukaæpot dyskryminowana/dJye¿
ê
skryminowan
rzebujesz
dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj
yminowaæ! Nie daj siê
pomocy praw
y,
nika, psychol
og
sk
a
on
taktuj siê z or
pomocy?dzia³aj¹cNie
siê dyskryminowaæ!
siêgandyskryminowaæ!Nie
daj siê dyskryminowaæ
izacjami,
ymi na rzdaj
ecz osób pok
rzywdzonych
.
kryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie da
osoby
zrzeszaj¹ce
yskryminowaæ! Nie
daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Ni
homoseksualne
Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
minowaæ!
Organizacje
biseksualne
minowaæ! Nie daj siê idyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj s
Tutaj zawsze znajdziesz Nie
wsparcie
zarówno
psychiczne
jak i prawne.
skryminowaæ!
daj
siê
dyskryminowaæ!Nie
daj siê dyskryminowaæ! Nie
Organizacje te gwarantuj¹ ca³kowit¹ anonimowoœæ.
Nie Lambda
daj Warszawa,
siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskry
Warszawa
Lambda Szczecin, Szczecin
ul. Ho¿a 50/40
ul. Ma³kowskiego 9/2
minowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
tel. zaufania: (0-22) 628 52 22
tel. zaufania: (0-91) 489 36 74
wt. siê
– pt. 18.00–21.00
pt. 18.00–19.00
dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskrym
ie daj
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected],
www.lambda.org.pl Nie daj siê
www.szczecin.lambda.org.pl
dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie da
ryminowaæ!
ryminowaæ!Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj
Grupa Kefas, Bia³ystok
Kampania Przeciw
Homofobii,
Warszawa
Nie
daj
siê
dyskryminowaæ!
minowaæ!
Tel.
zaufania
dla gejów i lesbijek Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
ul. Nowolipie 13/15
(0-85) 743 52 12, œr. w godz. 17.00–20.00
e-mail: [email protected]
daj siê
dyskryminowaæ!
Nie
daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskrymin
e-mail: [email protected]
www.kampania.org
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskrym
Policja
dyskryminowaæ!
Nie
daj siê dyskryminowaæ!Nie daj siê dyskrymino
daj siê
Jeœli pad³eœ/pad³aœ ofiar¹ przemocy w zwi¹zku ze swoja orientacj¹ seksualn¹,
nie wahaj
siê powiadomiæ
organów œcigania. Policja ma obowi¹zek
siê
dyskryminowaæ!
Nieudzielenia
daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskry
Nie daj
pomocy bez wzglêdu na Twoj¹ orientacjê seksualn¹. Jeœli boisz siê bezpoœrednio
zg³osiæ daj
na policjê,
skorzystaj
z pomocy jednej z wymienionych
siê
dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
minowaæ! Nie
w tej ulotce organizacji.
yskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
Organizacje
kryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie d
dzia³aj¹ce przeciw przemocy
siê dyskryminowaæ!Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ
Je¿eli dozna³aœ/dozna³eœ przemocy, mo¿esz tak¿e skontaktowaæ siê
minowaæ!
Nie
daj siêpon.dyskryminowaæ!
z Niebiesk¹ Lini¹,
tel. 0–801-1200-02,
– sob. 10.00 – 22.00, nd. 10.00 – 16.00, Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
gdzie uzyskasz wsparcie i informacje jak radziæ sobie w Twojej sytuacji.
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
yskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskrym
kryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie d
Ulotka przekazana przez:
Æ!
NOWA
RYMI
DYSK
ê
i
js
a
e
d
i
N
e
i
N
ê
i
s
j
a
d
!
Æ
A
W
O
N
I
M
Y
R
K
S
DY
Ulotka zosta³a wydana przez Sekretariat Pe³nomocnika Rz¹du
ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa.
Warszawa, grudzieñ 2002 r.
yskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
Dyskryminacja wystêpuje za ka¿dym razem,
Dyskryminacjaryminowaæ! Nie daj
siê dyskryminowaæ!
Nietraktowana/traktowany
daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj
gdy jesteœ
mniej
korzystnie
ni¿
inna
osoba
by³a,
jest
lub
by³aby
ma miejsce Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj
dyskryminowaæ!
yminowaæ! Nie daj siê kiedy
traktowana w porównywalnej sytuacji. Twoja
w odniesieniu do orientacja seksualna nie mo¿e w jakikolwiek
siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ!Nie
daj siê dyskryminowaæ
sposób wp³ywaæ na postrzeganie,
osoby homoseksualnej? negatywny
traktowanie lub zwracanie siê do Ciebie.
kryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie da
Twoje prawaNie
jako
yskryminowaæ!
daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Ni
cz³owieka
obywatela
RP
Nieidaj
siê dyskryminowaæ!
Nie
daj siê
dyskryminowaæ! Nie daj si
minowaæ!
Zakaz
dyskryminacji
polskie zobowi¹za³o siê do przestrzegania praw cz³owieka
minowaæ!Pañstwo
Nie
siê
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj s
– istniejedaj
odpowiedni
zapisdyskryminowaæ!
w art. 32 Konstytucji RP, zakazuj¹cy
ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹
dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu;
skryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ!Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
niedyskryminacjê gwarantuje tak¿e ratyfikowana przez Polskê
w Unii Europejskiej
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka.
Nie daj siê Wdyskryminowaæ!
Nie
daj
siê
dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskry
zwi¹zku z tym posiadasz okreœlone prawa. Nale¿¹ do nich:
Dyrektywa 2000/78/WE nakazuje pañstwom cz³onkowskim
i kandyduj¹cym
wprowadzenie odpowiednich zapisów Nie daj si
minowaæ! Nie daj siê –poszanowanie
dyskryminowaæ!
dyskryminowaæ!
Twojej godnoœci osobistej; Nie daj siê
prawnych chroni¹cych przed dyskryminacj¹ w miejscu pracy.
–prawo swobodnego wyboru pogl¹dów, przekonañ religijnych, stylu ¿ycia
W Polsce wprowadzono odpowiednie
zmiany do
Kodeksudyskrym
Pracy,
dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie daj
siê
ie daj siê
(rozumianego tak¿e jako prawo do ekspresji w³asnej seksualnoœci);
które wejd¹ w ¿ycie w 2004 roku. Oznacza to, ¿e zwolnienie Ciê
z pracy, siê
odmowa zatrudnienia
lub awansu ze wzglêdu na Twoj¹ Nie da
–zakaz
dyskryminowania
Ciê z jakiegokolwiek powodu;
daj
siê dyskryminowaæ!
Nie daj
dyskryminowaæ!
ryminowaæ! Nie
orientacjê seksualn¹, bêd¹ zabronione.
ryminowaæ!Nie daj
siê dyskryminowaæ! Nie daj
siê dyskryminowaæ! Nie daj
Parlament Europejski, organ Unii Europejskiej, rekomenduje,
Dyskryminacja ma miejsce nie tylko wtedy, gdy
aby wszystkie pañstwa cz³onkowskie respektowa³y prawa osób
doœwiadczasz
przemocy fizycznej. Mo¿e siê ona Nie daj siê
dyskryminowaæ!
dyskryminowaæ!
minowaæ! Nie daj siê
homoseksualnych
i umo¿liwi³y parom jednop³ciowym Nie daj si
ukrywaæ
pod
mniej
oczywistymi,
pozornie
Jakich form nieszkodliwymi, postaciami, jak docinki, pogardliwe
rejestrowanie zwi¹zków. Rekomendacja Parlamentu ma
daj
siê dyskryminowaæ! Nie
daj
siê
dyskryminowaæ!
daj
siê
dyskrymin
charakter zalecenia,Nie
co oznacza,
¿e pañstwa
cz³onkowskie
UE
spojrzenia, obelgi, szanta¿,
nie musz¹ jej wype³niaæ. Odzwierciedla jednak ona zrozumienie
dyskryminacji
anonimowe telefony, Nie
listy z pogró¿kami
itp.
daj siê
dyskryminowaæ!
Nie
daj
dyskrym
Nie daj siê dyskryminowaæ!
i poparcie tej instytucji dla praw
lesbijek,
gejów i siê
biseksualistów.
siê dyskryminowaæ!
Nie daj siê dyskryminowaæ!Nie
daj siê
dyskrymino
dajmo¿esz
Europejska Karta Praw Podstawowych,
dokument
stworzony
doœwiadczyæ?
przez pañstwa cz³onkowskie UE, maj¹cy charakter deklaracji
Oto kilka przyk³adów opisanych przez uczestników ankiety, której wyniki pos³u¿y³y do
dotycz¹cej praw cz³owieka, zakazuje
m....in.
dyskryminacji
siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
Nie
daj
siê dyskry
Nie daj
powstania “Raportu o dyskryminacji ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹ w roku 2001”:
ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹.
zostanie
on wprowadzony w ¿ycie, osoby homoseksualne
–mê¿czyzna
dwukrotnie pobity przez w³asnego ojca; Nie daj Gdy
siêzosta³
dyskryminowaæ!
siê
dyskryminowaæ!
Nie daj si
minowaæ! Nie daj
bêd¹
mog³y
wnosiæ
indywidualne skargi do Trybuna³u
–kobieta doœwiadczy³a aktu przemocy werbalnej ze strony nieznanej osoby: zosta³a
Sprawiedliwoœci
w Luksemburgu,
jeœli doœwiadcz¹ dyskrymiNie
daj siê
dyskryminowaæ!
Nie
yskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ!
zaczepiona i zniewa¿ona;
nacji ze wzglêdu na swoj¹ orientacjê seksualn¹. Regulacja ta
–mê¿czyŸnie odmówiono widzenia z partnerem przebywaj¹cym w szpitalu;
najprawdopodobniej w 2004 roku.
Nie
daj
dyskryminowaæ!
Nie wejdzie
dajw ¿ycie
siê
dyskryminowaæ! Nie d
kryminowaæ!
–dwóch mê¿czyzn
zosta³o
pobitychsiê
przy wyjœciu
z klubu dla lesbijek i gejów ;
–mê¿czyzna otrzymywa³ telefony z pogró¿kami i groŸbami ujawnienia
Szczegó³owe informacje na temat ochrony praw lesbijek, gejów
siê dyskryminowaæ!Nie
daj seksualnej
siê dyskryminowaæ!
Nie wdaj
siê dyskryminowaæ
jego orientacji
innym osobom;
i biseksualistów
Unii Europejskiej
mo¿esz uzyskaæ w organizacjach
zrzeszaj¹cych
osoby
homoseksualne i biseksualne.
–lekarz odmówi³ pomocy, poniewa¿ pacjentka by³ osob¹ homoseksualn¹;
minowaæ! Nie
daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj si
–mê¿czyzna zosta³ zwolniony z pracy z powodu jego orientacji seksualnej.
Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie
yskryminowaæ!
Byæ mo¿e tak¿e i Ty doœwiadczy³aœ/doœwiadczy³eœ podobnych form dyskryminacji.
one w Polsce
zabronione.
daj
siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskrym
Nie daj siê dyskryminowaæ!S¹ Nie
kryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie daj siê dyskryminowaæ! Nie d

Podobne dokumenty