Wzór protokołu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Transkrypt

Wzór protokołu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Data: ………………..
Dotyczy umowy: ………………..
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 - 113 Łódź
Wykonawca: …………………….
Przedmiot odbioru umowy:
Sprzedaż i dostawa ekspresu do kawy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zamawiający potwierdza/nie potwierdza należyte wykonanie ww. przedmiotu umowy.
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...………….
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy
……………………………….…….
.....…………...…………………….

Podobne dokumenty