Kod Nazwa przedmiotu: INTERNET W BIZNESIE Przedmioty

Transkrypt

Kod Nazwa przedmiotu: INTERNET W BIZNESIE Przedmioty
Kod
Nazwa przedmiotu: INTERNET W BIZNESIE
Kredyty akademickie - KA) - 3
Przedmioty poprzedzające:
Informatyka
Liczba godzin
W-7
Ć-
Rodzaj studiów: ZiM, magisterskie zaoczne
L-
P-
Ps - 7
S-
Prowadzący: dr inż. Wojciech Zalewski,
mgr Urszula Ryciuk, mgr Elżbieta Szubzda,
mgr Andrzej Magruk
Cele dydaktyczne:
Poznanie możliwości wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa.
Program ramowy:
Struktura i elementy sieci komputerowych. Omówienie sieci Internet i zasad jej działania. Sieci
komputerowe jako nowoczesne środki komunikowania się. Tworzenie stron WWW prezentujących
profil działania i zakres usług firmy. Sprzedaż produktów i usług poprzez sieć Internet – wirtualne
sklepy. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i danych. Podstawy tworzenia
apletów WWW do budowy stron internetowych firmy. Zasady wyszukiwania i korzystania
z przeglądarek w sieci Internet – programy Internet Explorer i Netscape. Zapewnienie bezpieczeństwa
bazom danych korzystającym z zasobów sieci Internet. Wirtualne stanowiska pracy. Praca grupowa
i na odległość. Marketing, reklama, promocja firmy poprzez Internet. Sieć komputerowa jako źródło
informacji gospodarczych, naukowych, kulturalnych.
Program opracował: dr inż. Wojciech Zalewski
Zasady zaliczenia przedmiotu
Wykłady – zaliczenie z oceną
Pracownia – zaliczenie z oceną
Literatura obowiązkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wang W., Tajemnice internetu, hackingu i bezpieczeństwa, Helion, Gliwice, 2005.
Czyżkowski B., Ćwiczenia z tworzenia stron WWW, "Mikom", Warszawa, 2005.
Adamczyk J., Gębarowski M., Kandefer M., Internet na usługach marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004.
Maciejowski T., Firma w internecie :budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
L. Mazurkiewicz, Proces tworzenia konkurencyjnej marki internetowej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie,
Warszawa, 2004.
Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna Kraków, 2003.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Golik-Górecka G., Marketing business to business, "Difin", Warszawa, 2004.
Podrecki P. (red.), Prawo Internetu, Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004.
A. Afuah, Tucci Ch. L., Biznes internetowy :strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003.
Calishain T., Dornfest R., 100 sposobów na Google, Wydaw. Helion, Gliwice, 2003.
Zdobyte umiejętności:
Posługiwanie się Internetem w działalności przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej, public relation.
Zasady tworzenia stron WWW.
Metody przeszukiwania zasobów internetowych.
Wkład do kształtowania postaw społecznych i zawodowych:
Umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstwa
i życiu codziennym.
Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i wykorzystania jej do własnej działalności.
Stosowane metody dydaktyczne:
Wykład.
Pokaz multimedialny.
Ćwiczenia komputerowe.
Dyskusja dydaktyczna.
Przykłady zastosowanych metod aktywizujących:
Metoda przypadków.
Samodzielna praca z komputerem.
Praca w grupach.
Praca z materiałem źródłowym.
Burza mózgów.

Podobne dokumenty