Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością

Komentarze

Transkrypt

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością
Konferencja
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością.
Menadżerowie i standardy CSR.
1 października 2008, g. 11.00 – 15.00.
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5.
Patron medialny
Konferencja
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. Menadżerowie i standardy CSR.
1 października 2008, 11.00 – 15.15, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala ABC.
Rejestracja uczestnictwa: [email protected]
Organizatorzy:
Fundacja CentrumCSR.PL, Ministerstwo Gospodarki, Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.
Patron medialny:
Celem konferencji, organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Det Norske Veritas Sp. z o.o. oraz
Fundację CentrumCSR.PL, przy współpracy merytorycznej PGE Górnictwo i Energetyka S.A., jest stworzenie
okazji do spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń praktyków zarządzania społeczną odpowiedzialnością
biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach.
Funkcjonowanie w sposób zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
stanowi dla każdego przedsiębiorstwa wyzwanie organizacyjne, wymaga skoordynowanego wysiłku, czasu
oraz nakładów finansowych. Zakres pojęcia „CSR” ulega ciągłemu poszerzaniu, staje się częścią tożsamości
wielu przedsiębiorstw. Jednocześnie media kierują się często logiką „zero tolerancji dla błędów”, narażając
firmy zachowujące się nieodpowiedzialnie na uszczerbek reputacji. Pobieżny przegląd powstającego właśnie
standardu ISO 26000, dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu, daje pewne wyobrażenie tego,
z jak złożoną materią mają do czynienia zarządzający, decydujący się podejść strategicznie do tematu CSR:
kultura organizacyjna, prawa człowieka, relacje z pracownikami, ochrona środowiska, uczciwa konkurencja,
zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Od wąsko rozumianej filantropii do szeroko rozumianego
zarządzania wartościami niematerialnymi. Skuteczne, zintegrowane zarządzanie obszarami CSR tworzy
szanse na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy, z kolei jego brak zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji
kryzysowej.
Organizacja zamierzająca poważnie zmierzyć się z całą złożonością zagadnienia, może wybrać drogę
zarządzania nieformalnego (która wydaje się na chwilę obecną bliższa polskiemu biznesowi), lub zdecydować
się sformalizować zarządzanie CSR. W tym przypadku powinna zdefiniować i zadeklarować kompleksowy
system wartości, wyznaczyć konkretne cele oraz dostosować do nich odpowiednie procedury, odnoszące
się do już istniejących procesów zarządzania: zakupów, produkcji, sprzedaży, zarządzania ryzykiem,
marketingu i komunikacji. Należy ustalić metodę monitorowania postępów w realizacji przyjętej polityki oraz
ewaluacji jej efektów. W procesie budowania zintegrowanego systemu CSR nieodzowne jest wyznaczenie
konkretnych osób jako odpowiedzialnych za jego nadzorowanie (menadżerów, pełnomocników). Pomocne
może być również sięgniecie do stosowanych biznesowych standardów zarządzania odpowiedzialnością
społeczną.
Skala zjawiska, jakim jest CSR nabiera na znaczeniu, powodując że oczekiwania etyczne stawiane przez
globalnych graczy swoim partnerom biznesowym rosną. Jednocześnie poziom przygotowania do zarządzania
tematyką zrównoważonego rozwoju w istotnej mierze zdefiniuje to, w jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa
sprostają wyzwaniom oraz wykorzystają szanse jakie stwarza umiędzynarodowienie gospodarki.
Menadżerowie CSR.
Można oszacować, że w Polsce kilkanaście osób formalnie zajmuje stanowisko „menadżera ds. społecznej
odpowiedzialności”. Większa liczba osób koncentruje swoją pracę na społecznych aspektach prowadzenia
biznesu, formalnie nie posiadając w nazwie pełnionej funkcji skrótu „CSR”. W odosobnionych przypadkach
firmy powołują zespoły ds. społecznej odpowiedzialności. Miejsce ich usytuowania w strukturze firmy jest
zróżnicowane: niektórzy „raportują do zarządu”, inni są ulokowani w pionie komunikacji lub marketingu.
Najczęściej jednak CSR znajduje się w gestii osób odpowiedzialnych za PR, a jeśli zaś mamy do czynienia
z wolontariatem pracowniczym - to HR. Zakres aktywności większości z „menadżerów CSR” lub osób
wyznaczonych do prowadzenia spraw w tym zakresie, koncentruje się zazwyczaj na nadzorowaniu projektów
zaangażowania społecznego firmy – można ich postrzegać jako menadżerów wykorzystujących zasoby firmy
dla tworzenia jej pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Czy ograniczenie się do filantropii nie sprawia jednak
trudności w pokazywaniu opłacalności CSR i jego głębszego uzasadnienie biznesowego? Istnieje zgoda
co do tego, że CSR jako horyzontalna strategia przenika wszelkie obszary działalności firmy, a tym samym
kompetencje wielu osób na różnych jej szczeblach. Zatem poziom ich zrozumienia i zainteresowania CSR
w sposób istotny wpływa na skuteczność budowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Często można
spotkać się z opinią, że w związku z tym, iż aspekty społeczne i środowiskowe są już zarządzane, nie ma
potrzeby tworzenia osobnego stanowiska ds. CSR. Takie podejście może spowodować, że potencjalne korzyści
płynące ze wzmacniania synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami CSR mogą nie zostać
wykorzystane. Wydaje się, że na świecie profesja „menadżera CSR” się rozwija, i że mają oni często dość
szerokie kompetencje. Można domniemywać, że liczba „menadżerów CSR” będzie w Polsce rosła
proporcjonalnie do wzrostu zainteresowania tematem. W miarę jak rozumienie CSR będzie ulegało
poszerzeniu, poszerzeniu także ulegał będzie zakres obowiązków osób dedykowanych do CSR, a w oparciu
o ich doświadczenia będzie miał miejsce proces poszukiwania wspomnianej synergii pomiędzy poszczególnymi
obszarami CSR.
Standardy CSR.
Zebranie w całość wszystkich istotnych czynników, które określają „odpowiedzialność” przedsiębiorstwa, może
okazać się zadaniem bardzo ambitnym. Aby uniknąć samodzielnego definiowania wymagań „społecznej
odpowiedzialności biznesu”, warto odwołać się do istniejących (lub właśnie powstających) dobrowolnych norm
i standardów z zakresu CSR - stanowią one ich doskonałe źródło. Korzysta z nich istotna ilość przedsiębiorstw
w świecie, w szczególności dużych. Co więcej: obserwuje się, że międzynarodowi gracze wymagają
przestrzegania standardów CSR także od swoich partnerów biznesowych. W ten sposób dąży
się do porównywalności, „wyrównuje się pole gry”, stwarza się podstawy do funkcjonowania w podobnych
warunkach. Wykorzystywanie dostępnych instrumentów jest korzystne zarówno dla samych przedsiębiorstw,
jak i ich interesariuszy: uwiarygodnia wysiłki, pomaga je uporządkować i usystematyzować, czyniąc je przez
to bardziej efektywnymi oraz przejrzystymi. Ogranicza także ryzyko danej organizacji, zarówno w sferze
operacyjnej, jak i strategicznej. Standardy CSR dotyczą m.in. praw człowieka (SA 8000 – jedyna norma
podlegająca certyfikacji), raportowania (GRI lub AA 1000). Ponadto firma może zostać sygnatariuszem 10
Zasad UN Global Compact (dotyczących głównie praw człowieka oraz środowiska i korupcji, nie jest
to standard biznesowy), czy przestrzegać Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, jak też
licznych porozumień branżowych (np. producentów elektroniki czy dużych detalistów). Jak dotąd żaden
z wymienionych instrumentów nie zyskał w Polsce popularności (za wyjątkiem normy ISO 14001). Wydano
dosłownie kilka raportów opartych na wytycznych GRI, jeden wykorzystujący AA 1000, ok. 10 firm certyfikowało
się na zgodność z zapisami normy SA 8000. Obecnie trwają prace nad standardem ISO 26000 dotyczącym
CSR, nie będzie to norma podlegająca certyfikacji, ale być może przyczyni się lepszego wspólnego rozumienia
CSR. Jednocześnie należy podkreślić, że podstawą skutecznego zarządzania CSR jest zbudowanie
zintegrowanego, „szytego na miarę” systemu zarządzania, odpowiadającego na wyzwania stojące przed
przedsiębiorstwem.
PROGRAM KONFERENCJI
10.30 – 11.00. Rejestracja uczestników, kawa.
11.00 – 11.15. Powitanie uczestników. Wystąpienia organizatorów.
11.15 – 11.30. Grzegorz Piskalski, Dyrektor CentrumCSR.PL. Prezentacja „Screeningu CentrumCSR.PL”.
11.30 – 11.45. Kinga Klepacka. Prezentacja wyników badania poziomu zarządzania CSR w Polsce.
11.45 – 13.15 I Panel: Menadżerowie CSR.
Moderacja: Tomasz Gasiński, Dyrektor Oddziału Sopot, Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.
Czy w firmie potrzebny jest „menadżer ds. CSR”? Jaki jest zakres ich obowiązków i czy będzie
się on rozszerzał? Dlaczego menadżerów ds. CSR jest w Polsce tak mało? Jakiego rodzaju wsparcia
potrzebuje osoba dedykowana do CSR od innych menadżerów w firmie? Czy ich rola jest właściwie
rozumiana? Czy trudno utrzymać zadowalający poziom zrozumienia wartości CSR wewnątrz firmy?
Kto jest partnerem menadżera ds. CSR na zewnątrz firmy?
- Anna Jawor, Koordynatorka Programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, IBM Polska.
- Anna Łuszcz, Menadżer ds. Społecznej Odpowiedzialności, Bank Zachodni WBK S.A.
- Teresa Drupka, PR Manager, ICN Polfa Rzeszów S.A., korporacja Valeant.
- Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PKN Orlen.
- Łukasz Cioch, Główny Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
ArcelorMittal Poland S.A.
13.15 – 13.45 – przerwa kawowa.
13.45 – 15.15 II Panel: Standardy CSR.
Moderacja: Beata Adamczyk, Starszy Specjalista, Ministerstwo Gospodarki.
Jakie są korzyści z korzystania ze standardów CSR? Czy potencjalne trudności we wdrażaniu
i stosowaniu są powodem ich ograniczonej popularności? Czy CSR pójdzie drogą standaryzacji
i normalizacji a ISO 26000 zdobędzie popularność?
- SA 8000: Magdalena Kula, Dyrektor Departamentu Komunikacji, PGE Górnictwo i Energetyka S.A.
- SA 8000: Radosław Kochański, Pełnomocik Zarządu ds. Kierowania Systemem Jakości,
Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. i Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
- GRI: Beata Jurschat, Szefowa Biura Komunikacji, Grupa Lotos.
- AA 1000: Krzysztof Andruszkiewicz, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji z Interesariuszami,
British American Tobacco Polska.
- OHSAS 18001: Gabriela Maciejewicz, QHSE Manager, Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.
- ISO 26000: Tomasz Gasiński, Dyrektor Oddziału Sopot, Odpowiedzialny za CSR i ERM,
Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.
15.15 – 16.00 – lunch.
Rejestracja uczestnictwa: [email protected]
Kontakt do organizatorów:
 Ministerstwo Gospodarki: Departament Rozwoju Gospodarki, Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju.
 Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.: Tomasz Gasiński, Dyrektor Oddziału Sopot, Odpowiedzialny za CSR i ERM,
tel.: +48 664 01 21 21, mail: [email protected]
 Fundacja CentrumCSR.PL: Grzegorz Piskalski, Dyrektor, tel: +48 606 906 139, mail: [email protected]

Podobne dokumenty