specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
tel. +48 71 798 58 00
ul. Muchoborska 18
fax. +48 71 780 40 34
54-424 Wrocław
e-mail: [email protected]
Polska
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku
Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej Projekt)
31154000-0
Bezprzestojowe źródła energii
48820000-2
Serwery
32420000-3
Urządzenia sieciowe
48800000-6
Systemy i serwery informacyjne
48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48611000-4
Pakiety oprogramowania dla baz danych
Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.
Oznaczenie Części
Nazwa Części
1.
Część I
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2.
Część II
Wzór umowy
3
Część III
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL.DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
tel. +48 71 798 58 00
ul. Muchoborska 18
fax. +48 71 780 40 34
54-424 Wrocław
e-mail: [email protected]
Polska
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015
CZEŚĆ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
(IDW)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL.DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
Spis treści:
1.
Nazwa i adres Zamawiającego. ................................................................................................... 4
2.
Tryb udzielania zamówienia........................................................................................................ 4
3.
Opis przedmiotu zamówienia. ..................................................................................................... 4
4.
Termin wykonania zamówienia. .................................................................................................. 4
5.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków....... 5
6.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. ........................................................................................................................................ 5
7.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami........................................................................................................................ 8
8.
Wymagania dotyczące wadium. .................................................................................................. 8
9.
Termin związania ofertą............................................................................................................10
10.
Opis sposobu przygotowania oferty ............................................................................................10
11.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. .............................................................................11
12.
Opis sposobu obliczenia ceny.....................................................................................................11
13.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ...........................................................................12
14.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.............................................................................................13
15.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .............................................13
16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego albo wzór umowy ..................................................................................14
17.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia. ...........................................................................................................................15
18.
Informacje dotyczące waluty w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
.............................................................................................................................................16
19.
Podwykonawstwo. ...................................................................................................................16
20.
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
zgodnie z art. 36a ust. 2 Ustawy Pzp. .........................................................................................16
21.
Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi
na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu.......................................................................................................................16
22.
Wykaz załączników do niniejszych IDW. ......................................................................................17
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – IDW
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1.
Nazwa nadana zamówieniu:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego
do Innopolis Wrocław" (dalej Projekt)
2.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja:
Dostawa. Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych Wrocławskiego Parku
Technologicznego S.A., ul. Duńskiej 7, 54 – 427 Wrocław, budynek OMEGA
województwo
dolnośląskie.
3.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Centrum Modelowania oraz Usług
Hostingowych i Kolokacyjnych Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z wymaganiami zapisanymi
w OPZ.
2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Części III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Tabelach cen.
3)
Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
31154000-0 – Bezprzestojowe źródła energii
48820000-2 – Serwery
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48611000-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych
4)
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1
Ustawy Pzp.
5)
Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej
Zamawiający:
-
nie dopuszcza składania ofert częściowych,
−
nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
−
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
−
nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Termin wykonania zamówienia.
Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia: do 25.09.2015r.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH”.
4
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
1)
Posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
•
Min. 2 dostawy wraz z uruchomieniem UPS tj., systemy zasilania bateryjnego o mocy
500kW o wartości co najmniej 500 000 zł netto każda ,
•
Min. 2 dostawy wraz z instalacją sprzętu sieciowego aktywnego LAN na kwotę co
najmniej 1 000 000 zł netto każda,
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA
*dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie,
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1);
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane dostawy zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
2.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
1)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
5
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
4)
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
Ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
a)
dokument
wystawiony
w
kraju,
w
którym
ma
siedzibę
lub
miejsce
zamieszkania
potwierdzający, że:
−
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
−
nie
zalega
z
uiszczaniem
podatków,
opłat,
składek
na
ubezpieczenie
społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
−
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert.
b)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
d)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1) lit. a, b lub c
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
6
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
5.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.
niniejszego rozdziału.
6.
Poleganie na innych podmiotach:
1)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a)
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3)
c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d)
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z punktem 1) i 2) powyżej,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.
Forma składanych dokumentów.
1)
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
2)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów innych, na których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3)
Zamawiający
może
żądać
przedstawienia
oryginału
lub
notarialnie
poświadczonej
kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
4)
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5)
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8.
Inne dokumenty
1)
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
a)
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
7
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
b)
każdy
z
Wykonawców
występujących
wspólnie
powinien
nie
podlegać
wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich
powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Zmawiający w celu potwierdzenia, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego żąda złożenia wraz z ofertą opisów lub fotografii produktu (np. prospekt) który ma
zostać dostarczony, których autentyczność musi zostać potwierdzona na żądanie Zamawiającego.
7. Informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z
Wykonawcami
oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie
z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail). Zawsze dopuszczalna
jest forma pisemna.
2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
1)
W sprawach formalnych:
Aleksandra Kmiecik w godz. 10:00 do 14:00, tel. (71) 798 56 13, fax 48 71 780 40 34,
e-mail: [email protected]
2)
W sprawach technicznych
Dariusz Białoń w godz. 10:00 do 14:00, tel. (71) 798 58 06 fax 48 71 780 40 34,
e-mail: [email protected]
4.
W przypadku kontaktu drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować jednocześnie na
wszystkie adresy wskazane powyżej.
8. Wymagania dotyczące wadium.
1.
Wnoszenie wadium
1)
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości złotych:
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
2)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)
pieniądzu;
b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy:
Nr konta PKO BP S.A. 68 1020 5226 0000 6402 0426 5203
z dopiskiem – wadium na postępowanie WPT/18/2015,
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
8
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
4)
Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Zastrzeżenie to
dotyczy wadium składanego w każdej z możliwych form.
5)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem
terminu składania ofert.
6)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
c)
kwotę gwarancji (poręczenia),
d)
termin ważności gwarancji (poręczenia),
e)
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
−
−
Wykonawca, którego ofertę wybrano:
•
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
•
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
•
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie o myłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2.
Zasady zwrotu wadium:
1)
Zamawiający
zwraca
wadium
wszystkim
Wykonawcom
niezwłocznie
po
wyborze
oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2. 6) i 7).
2)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie
po
zawarciu
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego
oraz
wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
4)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 2.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5)
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
9
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
9. Termin związania ofertą.
1.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.
4)
Wykonawca
ponosi
wszelkie
koszty
związane
z
przygotowaniem
i
złożeniem
oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2.
Forma oferty.
1)
Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, w formie pisemnej.
2)
Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona
w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.
3)
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
3.
Zawartość oferty:
1)
Formularz Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające cenę
ryczałtową oraz wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
2)
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, określone w pkt 6, wyłącznie
w zakresie żądanym przez Zamawiającego.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
10
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
3)
Wypełniona Tabela ceny.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
Miejsce oraz termin składania ofert.
1)
Ofertę należy złożyć w miejscu:
Wrocławski Park Technologiczny S.A , ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, Sekretariat (budynek
Delta), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
23.07.2015 r.
do godz.
10.00
Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed
terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce),
opisanej następująco:
„Oferta przetargowa na zamówienie WPT/18/2015”
Nie otwierać przed dniem 23.07.2015 r., godz. 10:10”
2.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1)
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu:
Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław,
sala konferencyjna (budynek Delta)
w dniu
23.07.2015 r.
o godz.
10.10
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych [zł].
2.
Wykonawca wyliczające cenę oferty brutto winien uwzględnić zapisy opisu przedmiotu zamówienia
zawartego w przedmiotowej SIWZ. Wykonawca winien więc uwzględnić wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane
także m.in. w Część I, Część II, Część III SIWZ, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,
których nie można przewidzieć. Wykonawca musi więc ująć w cenie oferty brutto wszelkie koszty,
jakie poniesie z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
3.
Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie,
niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
również: zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami opłaty i podatki, a także ewentualne
upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4.
Podstawą do określenia całkowitej ceny za przedmiot zamówienia jest Załącznik nr 4 „Tabela ceny”
gdzie jest wskazana cena jednostkowa przedmiotu zamówienia wraz z podaniem odpowiednich
parametrów technicznych, zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca załącza wycenioną „Tabelę ceny” do
oferty, jako jej treść.
5.
Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku
Wykonawcy.
6.
Zapłata z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie dokonywana na warunkach opisanych
we wzorze umowy.
7.
Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
11
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1)
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;
2)
nie zostaną odrzucone.
2.
Zamawiający oceni i porówna oferty dla każdego Pakietu oddzielnie.
3.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące zasady oceny ofert:
1)
cena [zł] – waga 80%;
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium Cena: 100 pkt
termin dostawy [tydzień] – waga 20%;
2)
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium termin dostawy: 100 pkt
A
Zasady oceny kryterium:
1)
„cena” (C):
W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Cmin
C = -------------------- x 100
Cbad
gdzie:
2.
C
- ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;
Cmin
- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad
- cena oferty badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
„termin dostawy” (TD):
W przypadku kryterium „termin dostawy” oferta otrzyma następującą ilość punktów:
TD=Dostawa do 25.09.2015r. – 0 pkt.
TD=Dostawa do 21.09.2015r. – 50 pkt.
TD=Dostawa do 17.09.2015r. – 100 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje Termin realizacji zamówienia dłuższy niż do 25.09.2015r. oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2), gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
B
Ostateczna ocena punktowa oferty:
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą
z działania:
Pi = P (C) * 0,80 + P (TD) * 0,20
gdzie:
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";
P (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”.
P (TD) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin dostawy”.
C
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
12
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
D
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego
celem podpisania umowy.
2.
Wykonawca,
pod
rygorem
stwierdzenia
uchylania
się
od
podpisania
umowy,
dostarczy
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1)
dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli
(pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);
2)
3.
potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.
Informacje ogólne
1)
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty.
2)
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3)
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.
4)
Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
2.
Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1)
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a)
pieniądzu;
b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego z dopiskiem – „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Postępowanie WPT/18/2015”.
3)
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
13
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
4)
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 2.1), jednak zmiana formy musi być dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5)
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na
pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6)
Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu
bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń.
3.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
a)
70% wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane
nastąpi z chwila podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Jeżeli Zamawiający zleci usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru osobie trzeciej,
zabezpieczenie
zostanie
wykorzystane
na
pokrycie
kosztów
związanych
z
usuwaniem
ujawnionych wad przez osobę trzecią. Odpowiednio, zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu
część zabezpieczenia.
b)
30% wartości zabezpieczenia, nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
c)
jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca winien
uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, zgodnie z zapisami wzoru
umowy.
16. Istotne
dla
stron
postanowienia,
które
zostaną
wprowadzone
do
treści
zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo wzór umowy
1. Wszelkie kwestie odnoszące się do Umowy regulują zapisy części II niniejszej SIWZ - Wzór Umowy
2. Zgodnie z treścią art. 139 i 140 Ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1)
zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2)
wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagać będą formy pisemnej w postaci aneksu do
Umowy pod rygorem nieważności,
3)
mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią
inaczej,
4)
będzie jawna i podlegać będzie udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
5)
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w Ofercie,
6)
będzie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ,
7)
podlegać będzie unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w niniejszej SIWZ.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
14
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp,
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na
podstawie warunków szczegółowo opisanych w II Części SIWZ - Wzór Umowy.
4. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie Umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; POLSKA
e-mail: [email protected]; tel. +48 224587840; internet: http://www.uzp.gov.pl;
faks +48 224587700
2.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
3.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
4.
5.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)
odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
8.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 4.
9.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp
dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 4.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
15
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
16. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może – za wyjątkiem przewidzianym w ustawie
Pzp – zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
17. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki
ochrony prawnej.
18. Informacje dotyczące waluty w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.
1.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej
(PLN).
2.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
19. Podwykonawstwo.
1.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.
Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcom.
20. Informacja
o
obowiązku
osobistego
wykonania
przez
Wykonawcę
kluczowych
części
zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
21. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania zamawiającemu
Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, tj. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o zamówienie.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
16
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
22. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są:
Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Wzór - Formularz Oferty
Załącznik nr 2
Wzór - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3
Wzór - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
Załącznik nr 4
Wzór - Tabela ceny
Załącznik nr 5
Wzór - Informacja o grupie kapitałowej
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA
7 WE WROCŁAWIU”.
17
Załącznik nr 1 – wzór oferty
OFERTA
dla zamówienia pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
1.
ZAMAWIAJĄCY:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
2.
WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
Telefon*: …………………………………………………………………………….
FAX LUB E-MAIL* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
3.
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dostaw pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego
do Innopolis Wrocław" (dalej Projekt)
Oświadczam/my, że akceptuję/emy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej zmian.
1.
Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.
Cena mojej/naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej
treścią oferty – wynosi:
LP
Przedmiot zamówienia
Wartość netto
VAT
Cena brutto
(netto + VAT)
Wyposażenie do Centrum Modelowania oraz Usług
1
Hostingowych i Kolokacyjnych w bud. OMEGA,
ul. Duńska 7 we Wrocławiu zgodnie z SIWZ
RAZEM*
3.
Oświadczam/my, że na dostarczony, przedmiot zamówienia udzielam/my gwarancji jakości na okres:
zgodnie z OPZ na poszczególne urządzenia.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH”.
18
CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców (IDW)
4.
Oświadczam/my, że dostawę sprzętu objętego zamówieniem wykonam/my zgodnie z terminem wykonania
przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i zapisach SIWZ, tj. do 25.09.2015r. /
21.09.2015r. / 17.09.2015r.**.
5.
Oświadczam/my, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty,
jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.
6.
Oświadczam/my, że akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7.
Oświadczam/my, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
8.
Oświadczam/my, iż przewiduję/emy / nie przewiduję/emy** powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części dotyczącej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.
Serwis
gwarancyjny
świadczyć
będzie
(nazwa,
adres,
telefon,
e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejsce, data)
(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)
** niepotrzebne skreślić
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7
WE WROCŁAWIU”.
19
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy
WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX LUB E-MAIL* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej Projekt)
1.
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
2.
Oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
(miejsce, data)
(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7
WE WROCŁAWIU”.
20
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw
WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
dla zamówienia pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej
Projekt)
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów*, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Lp.
Przedmiot Dostawy*
Wartość**
Daty wykonania
Odbiorca
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a)
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
b)
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt. a);
c)
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w tabeli powyżej zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
*
należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek.
**
należy podać wartość netto w złotych (PLN).
Należy załączyć dokument potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
______________________ dnia ___ ___ 2015 roku
______________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL.
DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
21
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Tabeli ceny
WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*) w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
TABELA CENY
dla zamówienia pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej Projekt)
Opis wymagań
Opis
Ilość
stawianych przez
parametrów
(kpl/szt.)
zamawiającego
oferowanego
(minimalne)
sprzętu
3
4
5
1. Zasilacze awaryjne UPS
1
Zgodnie z OPZ
2. Zestaw baterii akumulatorów
3
Zgodnie z OPZ
3. Przełącznik do zarządzania 48
portowy
4
4. Przełącznik do zarządzania 24
portowy
4
5. Przełącznik agregujący typ 1
1
l.p.
1
Nazwa produktu
2
Cena
Producent jednostkowa
6
Wartość
netto
(netto)
(3x7)
7
8
VAT
Wartość brutto
(%)
9
10
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
22
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Tabeli ceny
6. Przełącznik agregujący typ 2
4
7. System zarządzania urządzeniami
sieciowymi
1
8. Router brzegowy
2
9. System balansowania ruchu i ochrony
aplikacji web
1
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
10. Firewall aplikacyjny
1
Zgodnie z OPZ
11. Serwer typ 1
1
Zgodnie z OPZ
12. Serwer typ 2
2
Zgodnie z OPZ
13. Macierz dyskowa
1
Zgodnie z OPZ
14. Oprogramowanie do wirtualizacji
1
Zgodnie z OPZ
15. Oprogramowanie do monitorowania i
zarządzania serwerami
1
16. Oprogramowanie do wykonywania
kopii zapasowych
1
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
RAZEM
(do przeniesienia do formularza oferty)
……………………………………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………………………………………..
Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
23
Załącznik nr 5 – Informacja o grupie kapitałowej
INFORMACJA
dla zamówienia pn.:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”
w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej
Projekt)
Informujemy, że
•
nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*,
•
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z powyższym przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać nazwę i adres wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej)
_________________ dnia ___ ___ 2015 roku
______________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)
Pod pojęciem „grupy kapitałowej” – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę
(ustawa z dnia 16.02.2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
* - niepotrzebne skreślić.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
24
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
tel. +48 71 798 58 00
ul. Muchoborska 18
fax. +48 71 780 40 34
54-424 Wrocław
e-mail: [email protected]
Polska
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015
CZEŚĆ II
WZÓR UMOWY
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
UMOWA
Nr WPT/…/18/2015
w sprawie zamówienia publicznego na dostawy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta dnia ………………….….. roku we Wrocławiu pomiędzy:
Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. z siedzibą przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – FABRYCZNA,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000004202, o kapitale
zakładowym w kwocie 22 454 500 PLN w całości opłaconym; NIP: 899-22-18-633
reprezentowaną przez :
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….……
zwaną dalej Zamawiającym,
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
1. …………………………………………..– ………………………………………………………………………
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 907 ze zm.), na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ……………………………………………
§1
Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych
i Kolokacyjnych w budynku OMEGA, ul. Duńska 7 we Wrocławiu, (zwanego dalej „przedmiotem
umowy”, wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym część III SIWZ,
zwanym dalej „OPZ”
2.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich
czynności szczegółowo opisanych w OPZ , a w szczególności:
1) terminowej realizacji dostaw;
2) wykonania usług transportu do miejsca przeznaczenia i umieszczenia dostarczonego sprzętu we
wskazanym budynku
3) udzielenia gwarancji na przedmiot dostaw.
3.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności OPZ.
4.
Wykonanie przedmiotu umowy będzie nadzorowane przez wskazanych w Umowie przedstawicieli
Zamawiającego.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
§2
Terminy realizacji
1.
Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy:………...
2.
Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
3.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy, w terminie określonym w ust. 1, w dniu
roboczym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o terminie dostawy na 3 dni przed planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy.
4.
Miejscem dostaw będzie: Wrocławski Park Technologiczny SA, Budynek OMEGA, ul. Duńska 7
we Wrocławiu
5.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu
mogącym mieć wpływ na niewykonanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie.
§3
Wartość zamówienia
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie
z treścią złożonej oferty Wykonawcy, tj. w wysokości:
Cena
1)
brutto: ………………………………………….... PLN (słownie: …………………………………. PLN).
w tym:
2.
2)
podatek VAT (….%) w wysokości …………………………….. PLN
3)
wartość netto ……………………………………….. PLN (słownie: …………………………….. PLN)
W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją
umowy w tym koszty:
1)
ceny
przedmiotu
oprogramowania
umowy,
dostarczenia
zainstalowanego
w
przedmiotu
nabywanym
umowy
przedmiocie
wraz
licencjami
umowy,
do
opakowania
i transportu do miejsca przeznaczenia przedmiotu umowy, podatku VAT ,
2)
rozładunku,
3)
inne, związane z realizacją wymagań wynikających z OPZ.
§4
Warunki płatności
1.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania
przez
Zamawiającego
prawidłowo
wystawionej
pod
względem
formalnym
i rachunkowym faktury na Zamawiającego wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń
protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
2.
Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur i posiada numer NIP 899-22-18-633.
3.
Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
należną Wykonawcy.
4.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zgodnie podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
5.
Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
§5
Dostawa, odbiór
1.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawę przedmiotu umowy we wskazanym przez
Zamawiającego obiekcie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
2.
Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy i przekaże Zamawiającemu: dokumenty określone
w OPZ, sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, opisy techniczne i inne dokumenty, które
otrzyma od producenta konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy i eksploatacji
oraz zabezpieczenia Zamawiającego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia
praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.
3.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną w języku polskim (drukowaną) na
dostarczony przedmiot umowy.
4.
Zamawiający
dokonuje
odbioru
przedmiotu
umowy
z
udziałem
Wykonawcy,
w
terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
wykonania przedmiotu umowy.
5.
Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie poprzez sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy) sporządzonego w 2 egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.
6.
W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może:
a)
zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za datę wykonania
przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń
2)
jeżeli nie nadają się one do usunięcia - żądać dostarczenia przedmiotu umowy bez wad
wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin, po którego bezskutecznym upływie
Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wyznaczenia dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu
niewykonania umowy w terminie.
7.
Odpowiedzialność za realizowaną dostawę, od momentu dostawy do czasu zakończenia odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiającego (tj. spisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń) ponosi
Wykonawca.
8.
Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte
w protokole odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy, biorących udział w odbiorze przedmiotu umowy.
9.
O fakcie usunięcia wad Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego celem dokonania odbioru
przedmiotu umowy w zakresie uprzednio zakwestionowanym.
10.
Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia.
11.
W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła ich usunąć w tym terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający z tego powodu nie traci uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
§6
Licencje
1.
Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w szczególności praw w zakresie udzielania
licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili
udzielenia licencji Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków
wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności
intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
2.
W
ramach
przedmiotu
umowy
i
wynagrodzenia
w
niej
określonego
Wykonawca
udzieli
Zamawiającemu, na warunkach wynikających z OPZ licencji na korzystanie z oprogramowania
dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu umowy albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu,
któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, a także, zgodnie z tymi
warunkami, wykona lub zapewni wykonanie od podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa
autorskie do przedmiotu umowy, bezpłatne usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacje.
Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego do
korzystania z oprogramowania, jeżeli jest ono jednym z elementów wchodzących w skład
przedmiotu umowy. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową
realizację
celu
Umowy,
zamierzonego
przez
Zamawiającego.
Warunki
korzystania
z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych warunków
oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują prawa do tego
oprogramowania.
3.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegać przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a projekty w ramach umowy przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
4.
W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych
z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się
naprawić każdą szkodę, w szczególności pokryć wszelkie koszty i wydatki, które Zamawiający
poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec osób trzecich w przypadku każdego pozwu,
roszczenia czy postępowania prowadzonego przeciwko Zamawiającemu lub w związku z innym
postępowaniem, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, związanych z umownymi
zobowiązaniami i oświadczeniami Wykonawcy. W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby
trzecie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające,
w szczególności do usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego
przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami.
5.
W przypadku, gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2
spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części, Wykonawca
zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru
Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób trzecich, pod
warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu przedmiotu Umowy ani nie
zmniejszy jego funkcjonalności.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
§7
Warunki rękojmi i gwarancji:
1.
Wykonawca zapewnia, że odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy będzie wolny od wad
fizycznych i prawnych.
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (zgodnie z OPZ), zapewnia
w tym okresie bezpłatny serwis, a także wsparcie techniczne oraz aktualizacje na zasadach
określonych w OPZ
2.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Strony rozszerzają okres rękojmi na
czas udzielonej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uruchomienia przedmiotu
umowy, lecz nie później niż od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania przez
strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Strony rozszerzają okres rękojmi
na czas udzielonej gwarancji.
3.
Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie,
a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie do siedziby
Zamawiającego ponosić będzie Wykonawca.
4.
Udzielona gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania przez niego
i wymiany
w
przedmiocie
umowy
standardowych
kart,
elementów
i
urządzeń
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami wiedzy technicznej.
5.
Wykonawca zapewnia, że przystąpi do usunięcia wady oraz ją usunie
w trybie i terminach
określonych w OPZ. Jeśli w tym terminie Wykonawca nie podejmie działań w celu usunięcia wady,
Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający z
tego powodu nie traci uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
6.
Zamawiający w ramach udzielonej gwarancji zastrzega sobie prawo do żądania wymiany
przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy na fabrycznie nowy na zasadach wynikających z
OPZ lub w przypadku braku w OPZ uregulowań w tym zakresie - na fabrycznie nowy przy trzeciej
jego naprawie w okresie gwarancyjnym niezależnie od tego, czy naprawy będą dotyczyły tej samej
czy różnych wad (uszkodzeń). Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
Zamawiającemu wymienianego przedmiotu umowy lub jego części.
7.
Uszkodzony przedmiot umowy lub jego część nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na
fabrycznie nowe oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego dostarczone będą z pełnym
okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
8.
W przypadku wymiany przedmiotu umowy albo dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy
termin gwarancji biegnie na nowo od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
nowego lub naprawionego przedmiotu umowy. Jeżeli wymieniona została część przedmiotu umowy
przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
9.
W innych przypadkach okres gwarancji każdorazowo przedłużony zostanie o czas wyłączenia
przedmiotu umowy z eksploatacji spowodowanej uszkodzeniem nie wynikłym ze złej jego
eksploatacji.
10. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru naprawionego przedmiotu umowy, upływ okresu gwarancji jakości ulega
zawieszeniu.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
11. Przyjęcie zgłoszenia wady przez Wykonawcę, odbywać się będzie poprzez dostępny on- line system
zgłaszania i przyjmowania uwag oraz wad (system zgłoszeń serwisowych), przy czym:
1)
dostęp do systemu zgłaszania i przyjmowania uwag oraz wad i usterek Wykonawca zapewni
wraz z pierwszą dostawą przedmiotu Umowy;
2)
wpis zgłoszenia do systemu zgłaszania i przyjmowania uwag i wad dokonuje Zamawiający
oraz upoważnione przez nich podmioty zewnętrzne,
3)
za skuteczne przyjęcie zgłoszenia wady uważa się wprowadzenie przez uprawnionego
pracownika Zamawiającego lub upoważniony podmiot zewnętrzny, wpisu do systemu
zgłaszania i przyjmowania uwag oraz wad zawierającego opis i termin zgłaszanej wady oraz
numer seryjny i model urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie. W razie trudności z dostępem
on-line do systemu, pracownik/upoważniony przez Zamawiającego podmiot zewnętrzny, może
dokonać zgłoszenia wady telefonicznie pod ustalonym numerem telefonu lub pisemnie na
formularzu przesyłanym na ustalony adres e-mail, opcjonalnie faksem, których numery
i adresy zostaną podane przez Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy wraz ze wzorem formularza zgłoszenia wad/usterki;
4)
zgłoszenie wady/usterki musi zawierać imię i nazwisko uprawnionej osoby zgłaszającej oraz
jej dane kontaktowe
12. Autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniają firmy: ……………………………
§8
Kary umowne
1.
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
1)
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia netto określonej w § 3 ust. 1,
b)
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu,
jeśli niewykonanie przedmiotu umowy w tym terminie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 %
wartości wynagrodzenia netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy następny (21) dzień
niewykonania przedmiotu umowy w terminie,
c)
za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.
1 za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady,
d)
za brak reakcji serwisu w terminach przewiedzianych w OPZ w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu
przewiedzianego na reakcję,
e)
za niewykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy w terminach
określonych w § 7 ust. 6 OPZ w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu tych terminów, jeśli
niewykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu umowy trwało nie dłużej
niż 10 dni i 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy
następny (11) dzień niewykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany przedmiotu
umowy w terminie,
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
f)
za niewykonanie przeglądu przedmiotu umowy zgodnie z OPZ w wysokości 0,2 % wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek
niewykonania przeglądu,
2)
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji określonych w § 10.
2.
Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej lub wezwania do
zapłaty kary.
3.
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 kary określone w ust. 1 pkt. 1 będą
przez Zamawiającego potrącone w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego
z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych
z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w § 9, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4.
Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.1 umowy, to jest
w wysokości: ................................ PLN (słownie: ..................................................), w formie
……………………………………
2.
Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy:
a) 70% wartości zabezpieczenia, tj. kwotę …………………. PLN, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie
zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwila podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń. Jeżeli Zamawiający zleci usunięcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru osobie trzeciej, zabezpieczenie zostanie wykorzystane na pokrycie kosztów związanych
z usuwaniem ujawnionych wad przez osobę trzecią. Odpowiednio, zwrotowi podlega pozostała
po potrąceniu część zabezpieczenia.
b) 30% wartości zabezpieczenia, tj. kwotę …………………. PLN, nie później niż w 15 (piętnastym)
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca winien
uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
2.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić
jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.
3.
Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
4.
Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy Wykonawca winien
wstrzymać wykonanie prac oraz zabezpieczyć to co do tej pory zdołał wykonać.
5.
Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonanej
części
umowy.
Zakres
wykonanych
prac
zostanie
ustalony
protokolarnie
przez
osoby
odpowiedzialne za wykonanie umowy.
§ 11
(w przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców)
1.
2.
Zakres przedmiotu umowy, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:
1)
..............................................................................................................................
2)
..............................................................................................................................
Zlecenie
wykonania
części
przedmiotu
umowy
podwykonawcom
nie
zmienia
zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania
dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to były jego własne działania czy uchybienia.
4.
Na zadania wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
5.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania
finansowe Wykonawcy wobec jego podwykonawców.
§ 12
Zmiany umowy
1.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony.
2.
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej i mogą być dokonane w zakresie:
1)
istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy;
2)
gdy nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może wynagrodzenie Wykonawcy
w takim zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów;
3)
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie, bez
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
4)
w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji przedmiotu umowy;
wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
5)
terminu, sposobu lub zakresu realizacji umowy w przypadku o ile zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
6)
w wypadku, gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze
informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności zmian
dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób
upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów
poczty elektronicznej, itp., przy czym zmiany takie nie wymagają formy aneksu,
7)
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej
bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy, bez zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
Pod pojęciem „Siła Wyższa” Strony rozumieją:
Zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i którego Strony nie mogły
przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także przezwyciężyć przy zachowaniu
należytej staranności, a które zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających
z Umowy, w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie,
ograniczenia
związane
z
kwarantanną,
embargo,
rewolucje,
zamieszki
i strajki,
nadzwyczajne działania przyrody.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która
dokonała
zawiadomienia
będzie
kontynuowała
wykonywanie
swoich
obowiązków
wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie uzasadnione, musi
podjąć również wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których
podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
8)
zmiany
zakresu
części
przedmiotu
umowy,
powierzonej
podwykonawcom,
zmiany
podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może
być jedynie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
9)
zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
10) zmiany polegające na zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku
zmniejszenia zakresu zamówienia,
11) zmiany w przypadku wstrzymania produkcji, której nie można było przewidzieć, braku
określonego produktu/modelu sprzętu objętego przedmiotem umowy, pod warunkiem, że
Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych niż te, które zostały
wyspecyfikowane w ofercie Wykonawcy lub równoważnych, z tym zastrzeżeniem, że cena
sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy, w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia
mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie
pisemnej.
2.
W sprawach, które nie zostały uregulowanie umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawa kodeks cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
3.
Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy, nie rozwiązane polubownie przez Strony, będą
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………..
2) ze strony Wykonawcy:…………………………………………………..
5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
6.
Załącznikami do umowy są:
1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym OPZ
2)
Oferta Wykonawcy z dnia …………………..
3)
Wzór protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
tel. +48 71 798 58 00
ul. Muchoborska 18
fax. +48 71 780 40 34
54-424 Wrocław
e-mail: [email protected]
Polska
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Załącznik 3 do Umowy …………….
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
tel. +48 71 798 58 00
fax. +48 71 780 40 34
PROTOKÓŁ ODBIORU
WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
z dnia …………………. do umowy nr………. z dnia……………
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH
I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCLAWIU”
w ramach realizacji Projektu: ,,Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław" (dalej
Projekt)
Zamawiający: Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
ze strony którego przyjmującym jest: …………………………………………………………………………………..
Wykonawca:
.........................................................................................................
(nazwa)
..........................................................................................................
(adres)
ze strony którego przekazującym jest: ……………………………………………………………………………………
I. Zamawiający stwierdza kompletność dostawy.
W skład dostawy wchodzą (należy podać nazwę, producenta, model, nr seryjny itp.):
1.
………………………
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Wzór umowy
II.
2.
………………………
3.
………………………
Zamawiający stwierdza zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez
Wykonawcę.*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.
Dokumentacja przekazana: sporządzone w języku polskim: dokument potwierdzający udzielenie
licencji na oprogramowanie, instrukcje obsługi urządzeń/sprzętu, opisy techniczne urządzeń/sprzętu,
schematy (procesowe, elektryczne, elektroniczne, itp.) certyfikaty zgodności, certyfikaty zgodności
CE, karty gwarancyjne, wymagania związane z gwarancją, opisy techniczne, schematy, i inne
dokumenty.*
IV. Uwagi:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA,
UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
37
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
tel. +48 71 798 58 00
ul. Muchoborska 18
fax. +48 71 780 40 34
54-424 Wrocław
e-mail: [email protected]
Polska
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015
CZEŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
l.p.
Oznaczenie
Części
Nazwa Części
1.
Część III/1
Opis ogólny
2.
Część III/2
Tabela Ceny
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Część III/1 – Opis ogólny
1.
Zakres przedmiotu zamówienia dane ogólne
1. Miejsce
realizacji:
Centrum
Modelowania
oraz
Usług
Hostingowych
i
Kolokacyjnych
Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., ul. Duńskiej 7, 54 – 427 Wrocław, budynek
OMEGA, Województwo Dolnośląskie.
2.
Zakres dostaw – uszczegółowienie
Dostawa wraz z usługą wniesienia urządzeń:
Zasilaczy awaryjnych UPS wraz z zestawem baterii akumulatorów, sprzętu serwerowego i sieciowego.
3.
Specyfikacja zakupywanego sprzętu wraz z oprogramowaniem stanowiącym jego
integralną część.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
•
SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO
Modułowy zasilacz awaryjny (UPS) 3x200kW (600kW)
Opis wymagań dotyczy pojedynczego kompletu:
PARAMETR
Wymagania dotyczące
WYMAGANIA MINIMALNE
−
norm:
IEC/EN 62040-1-1 – Systemy UPS: Wymagania ogólne i w
zakresie bezpieczeństwa
−
IEC/EN 62040-2 – Systemy UPS: Wymagania w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
−
IEC/EN
62040-3
–
Systemy
UPS:
Metoda
określania
właściwości i wymagania dotyczące badań
Wymagania ogólne:
−
Oznaczenie CE w myśl dyrektyw 2006/95/EEC i 2004/108/EEC
−
Kontrola - system zarządzania jakością ISO 9001
−
zasilacz UPS jako konstrukcja statyczna
−
zasilacz wykonany
zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN
62040-3, klasa 1
−
zasilacz
posiadający
konstrukcję
modułową
o
mocy
pojedynczego modułu min.: 200 kVA/200 kW, składający się z
prostownika, falownika, układu ładowania baterii i układu STS;
wszystkie moduły podłączane do centralnej szafy wejść/wyjść,
zasilanie
doprowadzonym
z
rozdzielnicy
zasilającej.
Moc
całkowita UPS max: 600 kVA/600 kW
−
zasilacz UPS z podwójnym wejściem zasilania, osobnym dla
prostownika i bypassu
−
biegun
neutralny
odizolowany
elektrycznie
od
obudowy
zasilaczy; bieguny neutralny wejścia i wyjścia zwarte ze sobą
bez możliwości modyfikowania potencjału neutralnego sieci
nadrzędnej niezależnie od trybu pracy UPS
−
zasilacz UPS zapewniający napięcie zasilania dla odbiorników o
wartości min. 3x230/400V AC, 50Hz
−
zasilacz UPS z redukcją efektów elektromagnetycznych
−
zasilacz kompatybilny z nowoczesnymi układami zasilającymi w
serwerach o wysokim współczynniku mocy; zasilacz UPS dla
obciążenia IT posiadający współczynnik mocy równy jedności;
wymagana deklarowana moc znamionowa na wyjściu falownika
przy
zasilaniu
nieliniowych
odbiorników
(np.
komputery,
serwery) o współczynniku szczytu minimum 3:1
−
urządzenie zgodne z klasą minimum C3 normy IEC/EN 62040-2
−
zasilacz
UPS
akceptujący
zasilany
napięcie
napięciem
wejściowe
min.
3x400V
odchylone
od
AC/N,
wartości
nominalnej o -20%
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
−
prostownik
zasilacza
charakterystyki
UPS
prądu
prądotwórczych;
umożliwiający
wejściowego
wymaga
się,
kształtowanie
dla
aby
agregatów
UPS
posiadały
programowalne opóźnienie załączania prostownika do 300
sekund oraz czas narastania prądu wejściowego do 30 sekund
−
współczynnik mocy wejściowej UPS - minimum 0,99
−
aktywna korekcja zniekształceń prądu wejściowego (THDi) do
poziomu 3%
−
napięcie wyjściowe systemu UPS o wartości min. 3x230/400V
AC; ewentualne odchylenia napięcia w stanie statycznym –
maksymalnie ±1%; stanie dynamicznym UPS zgodny z klasą
1 normy PN-EN 62040-3
−
przebieg
napięcia
zawartość
wyjściowego
zniekształceń
sinusoidalny;
harmonicznych
dopuszczalna
w
napięciu
wyjściowym: ±1% przy założeniu obciążenia liniowego
−
jednostki
UPS
charakteryzujące
się
parametrami
przeciążalności falownika wynoszącymi 125% przez 10 minut
oraz 150% przez jedną minutę
Konstrukcja obudowy
−
obudowa
min.
metalowa
z
zabezpieczającym
panelem
przednim
−
stopień ochrony przy otwartych drzwiach: IP20
−
dostęp do elementów urządzeń w celu łatwej i szybkiej
konserwacji
−
przełączniki do codziennej eksploatacji dostępne po otwarciu
drzwi
−
okablowanie, elementy elektroniczne oraz inne będące pod
napięciem znajdujące się za panelem ochronnym
Sposoby komunikacji
−
transport możliwy za pomocą wózka
−
rozbudowa systemu poprzez dostawienie kolejnych szaf
−
min. za pośrednictwem:
- port Ethernet
- port RS485 z protokołem Modbus RTU
Wymiary
−
sposoby komunikacji dostępne jednocześnie
−
max. 3000 mm szerokości x 1000 mm głębokości i 2100 mm
wysokości.
Waga
−
max. 2400 kg
−
w przypadku parametrów sieci o wartościach przekraczających
Wymagane tryby
pracy UPS:
Tryb VFI
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
granice
tolerancji
falownik
UPS
zasilający
podłączone
obciążenie
−
prostownik pobierający energię z sieci i przekształcający
napięcie
przemienne
na
napięcie
stałe
przeznaczone
dla
falownika i ładowarki akumulatorów
−
ładowarka
akumulatorów
akumulatory
w
stanie
automatycznie
pełnego
utrzymująca
naładowania
i optymalnej
sprawności operacyjnej
−
falownik przekształcający napięcie stałe w czyste, regulowane
napięcie przemienne, dostarczane do obciążeń krytycznych
−
falownik
stale
przełączenie
zakłócania
synchronizowany
obciążeń
zasilania
z
z
siecią,
umożliwiający
bez
jakiegokolwiek
falownika
doprowadzanego
do
podłączonych
urządzeń w razie przeciążenia lub zatrzymania falownika
Tryb VFD
−
sprawność: >95% przy obciążeniu 50-100%.
−
w przypadku parametrów sieci zasilającej utrzymujących się w
dozwolonych poziomach tolerancji, zasilacz stale zasilający
krytyczne urządzenia napięciem przemiennym poprzez linię
bezpośrednią
−
kontrola falownika i synchronizacja z siecią funkcjonująca
nieprzerwanie
−
w przypadku odchylenia parametrów sieci od wybranych
poziomów tolerancji, zapewniający możliwość przełączenia
obciążenia do linii kondycjonowanej bez przerwy w zasilaniu
Tryb VI
−
sprawność zasilacza: >99%
−
w przypadku jakości linii utrzymujących się w dozwolonych
granicach
tolerancji,
przy
obciążeniu
wymagającym
kondycjonowanego zasilania (THDi, THDv, PF), interfejs mocy
na linii bypassu zasilający odbiorniki podczas funkcjonowania
falownika jako filtra aktywnego
−
falownik
kompensujący
współczynnik
mocy
obciążenia,
zniekształcenia harmoniczne prądu i napięcia
Tryb pracy z baterii
−
w przypadku awarii sieci zasilającej, niezależnie od trybu pracy
UPS (VFI, VFD czy VI) odbiorniki zasilane przez falownik,
pobierający energię z podłączonych akumulatorów
−
W przypadku jakości linii utrzymujących się w dozwolonych
granicach
tolerancji
przy
obciążeniu
wymagającym
kondycjonowanego zasilania (THDi, THDv, PF), interfejs mocy
na linii bypassu zasilający odbiorniki podczas funkcjonowania
falownika jako filtra aktywnego
−
UPS sygnalizujący pozostały czas pracy
−
po powrocie zasilania UPS automatyczne
rozpoczynający
ładowanie baterii
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Tryb
pracy
awaryjnej
−
na bypassie
w przypadku błędu systemu, UPS przełączający odbiorniki na
bypass statyczny, UPS sygnalizujący pozostały czas pracy
−
powrót do pracy normalnej możliwy po usunięciu przyczyny
przełączenia
Tryb serwisowy
−
Przełączenie odbywające się bezprzerwowo
−
w przypadku konserwacji systemu UPS na danym torze,
obciążenie zasilane poprzez bypass serwisowy zainstalowany w
rozdzielnicy
−
−
poszczególne elementy UPS pozbawione napięcia
przejście do trybu oraz z tego trybu do trybu VFI odbywające
się etapami poprzez wykonanie procedury
−
Wymagania Dodatkowe
przełączenie do trybu serwisowego i powrót bezprzerwowe
Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim
Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji
umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta
W celu weryfikacji powyższych wymagań Wykonawca przedstawi
stosowne autoryzacje i/lub oświadczenia Producenta lub oficjalnego
przedstawiciela Producenta dostarczanego sprzętu
Serwis
Okres gwarancji minimum 3 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez
support producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Naprawa uszkodzonego urządzenia w ciągu 48 godzin,
Zapewnienie min 1 przeglądu w ciągu roku przez cały okres trwania
gwarancji,
Zdany nadzór prewencyjny producenta przez okres trwania gwarancji
Ilość: 1 komplet
System baterii dla UPS 3x200W
Opis wymagań dotyczy pojedynczego kompletu:
PARAMETR
System baterii
WYMAGANIA MINIMALNE
−
każdy
moduł
mocy
200
kW
posiadający
własne
baterie
zapewniające autonomię 12 minut przy obciążeniu 200 kW i
temperaturze otoczenia 20oC. (łącznie 12 minut dla 600 kW)
−
baterie samoobsługowe, z samoregulującymi się zaworami, z
minimalną ilością wydzielanego wodoru, typu VRLA AGM;
projektowana
żywotność
baterii
zgodna
z klasyfikacją minimum High Performance wg Eurobat
−
zestaw baterii dla modułu mocy posiadający własną rozdzielnicę
z zabezpieczeniami
z
umieszczonymi
rozłącznikami
bezpiecznikowymi osobnymidla wszystkich biegunów baterii
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
−
baterie umieszczone na stelażach otwartych zapewniających
dostęp do poszczególnych ogniw baterii; Stelaże bateryjne
posadowione na posadzce właściwej
−
Zasilacz UPS ma posiadać możliwość jednoczesnej komunikacji
za pośrednictwem:
o
wyjść bezpotencjałowych z sygnałami w standardzie
AS400,
o
Waga zestawu baterii
port Ethernet
dla każdego modułu max.: 3000 kg
(stojak, baterie,
mostki)
Wymagania Dodatkowe
Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim
Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji
umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta
W celu weryfikacji powyższych wymagań Wykonawca przedstawi
stosowne autoryzacje i/lub oświadczenia Producenta lub oficjalnego
przedstawiciela Producenta dostarczanego sprzętu
Serwis
Okres gwarancji minimum 3 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez support
producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Naprawa uszkodzonego urządzenia w ciągu 48 godzin,
Zapewnienie min 1 przeglądu w ciągu roku
przez cały okres trwania
gwarancji,
Zdany nadzór prewencyjny producenta przez okres trwania gwarancji
Ilość: 3 komplety
Warunki odbiorowe:
Dostarczenie urządzeń,
Rozpakowanie urządzeń,
Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych,
Spakowanie urządzeń do oryginalnych opakowań i zabezpieczenie do czasu instalacji (ok. 3 miesiące)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
SPRZĘT INFOMRATYCZNY
1.
Przełącznik do zarządzania 48 portowy - 4 sztuki
Opis wymagań dotyczy pojedynczego urządzenia:
Nazwa wymagania
Treść wymagania
Obudowa przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack.
Wysokość 1U. Uchwyty do zamocowania w szafie rack 19” w zestawie.
Obudowa
Zasilacz wewnętrzny 230V AC, kabel zasilający z wtyczką z bolcem.
Funkcje oszczędzania energii, w tym co najmniej moduł wentylacji ze
zmienną prędkością wiatraków
Porty do zarządzania
Port konsoli szeregowej RJ45
Posiada
Liczba portów
min.
48
wbudowanych
portów
RJ45
10BASE-
T/100BASETX/1000BASE-T z obsługą auto MDIX
Posiada co najmniej 4 wbudowane porty 1 GbE w formacie SFP. Dopuszcza
się aby pracowały zamiennie z portami RJ45 (Combo)
Możliwość łączenia minimum 4 urządzeń w stos z użyciem portów 1GbE.
Wirtualizacja
Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP.
Urządzenia w stosie muszą być widziane przez pozostałe elementy sieci jako
jedno logiczne dla urządzenie warstwy L2 i L3.
Warstwa przełączania
L2
Przepustowość
Minimum 104 Gb/s
Wydajność
Minimum 72 Mpps dla pakietów 64 bajty
Ilość wpisów w tablicy
routingu
Wielkość tablicy MAC
Minimum 32000 IPv4
Minimum 8000
IEEE 802.1Q VLAN encapsulation
Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4094
Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s
Funkcje warstwy L2
BPDU Protection/Filter
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 8 portów w
grupie.
Ramki Jumbo (do 9216B)
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważny
Funkcje warstwy L3
Routing statyczny dla IPv4 I IPv6
Funkcje Multicast
IGMP Snooping
8 kolejek sprzętowych
Funkcje QoS
Klasyfikacja: przez ACL, precedence 802.1p, Differentiated services code
point (DSCP).
Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, Guest Vlan,
Bezpieczeństwo
możliwość tworzenie list dostępowych ACL,
BPDU Protection/Filter,
DHCP Snooping,
Zarządzanie
Zarządzanie przez command-line interface (CLI)
SSHv2
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Telnet
Syslog
SNMP (v2c, v3)
LLDP
Port Mirroring
Network Time Protocol (NTP)
Oprogramowanie
Dostępne na stronie producenta
przez cały okres posiadania urządzenia
przez klienta.
Okres serwisu minimum 2 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez suport
producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Serwis
Wymiana uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy.
W przypadku wystąpienia wady Zamawiający przewiduje wyłącznie wymianę
uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy.
2.
Przełącznik do zarządzania 24 portowy - 4 sztuki
Opis wymagań dotyczy pojedynczego urządzenia:
Nazwa wymagania
Treść wymagania
Obudowa przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack.
Wysokość 1U. Uchwyty do zamocowania w szafie rack 19” w zestawie.
Obudowa
Zasilacz wewnętrzny 230V AC, kabel zasilający z wtyczką z bolcem.
Funkcje oszczędzania energii, w tym co najmniej moduł wentylacji ze
zmienną prędkością wiatraków
Porty do zarządzania
Port konsoli szeregowej RJ45
Posiada
Liczba portów
co
najmniej
24
wbudowane
porty
RJ45
10BASE-
T/100BASETX/1000BASE-T z obsługą auto MDIX
Posiada min. 4 wbudowane porty 1 GbE w formacie SFP. Dopuszcza się aby
pracowały zamiennie z portami RJ45 (Combo)
Możliwość łączenia minimum 4 urządzeń w stos z użyciem portów 1GbE.
Wirtualizacja
Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP.
Urządzenia w stosie muszą być widziane przez pozostałe elementy sieci jako
jedno logiczne dla urządzenie warstwy L2 i L3.
Warstwa przełączania
L2
Przepustowość
Minimum 52 Gb/s
Wydajność
Minimum 41 Mpps dla pakietów 64 bajty
Ilość wpisów w tablicy
routingu
Wielkość tablicy MAC
Minimum 32000 IPv4
Minimum 8000
IEEE 802.1Q VLAN encapsulation
Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4094
Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s
Funkcje warstwy L2
BPDU Protection/Filter
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 8 portów w
grupie.
Ramki Jumbo (do 9216B)
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważny
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Funkcje warstwy L3
Routing statyczny dla IPv4 I IPv6
Funkcje Multicast
IGMP Snooping
8 kolejek sprzętowych
Funkcje QoS
Klasyfikacja: przez ACL, precedence 802.1p, Differentiated services code
point (DSCP).
Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, Guest Vlan,
Bezpieczeństwo
możliwość tworzenie list dostępowych ACL,
BPDU Protection/Filter,
DHCP Snooping,
Zarządzanie przez command-line interface (CLI)
SSHv2
Telnet
Zarządzanie
Syslog
SNMP (v2c, v3)
LLDP
Port Mirroring
Network Time Protocol (NTP)
Oprogramowanie
Dostępne na stronie producenta
przez cały okres posiadania urządzenia
przez klienta.
Okres serwisu i wsparcia minimum 2 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez
Serwis i wsparcie
suport producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W
przypadku
wystąpienia
wady
urządzenia
Zamawiający
przewiduje
wyłącznie wymianę uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy.
3.
Przełącznik agregujący typ 1 - 1 sztuka
Opis wymagań dotyczy pojedynczego urządzenia:
Nazwa wymagania
Treść wymagania
Obudowa modularna przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack.
Wysokość do 22U.
Kierunek przepływu powietrza przód – tył lub tył – przód.
Wentylatory pracujące w konfiguracji nadmiarowej.
Obudowa
Możliwość wymiany wentylatorów w trakcie pracy urządzenia.
Minimum trzy wewnętrzne zasilacze 230V AC pracujących w nadmiarowej
konfiguracji n+1.
Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia.
Minimum 8 slotów przeznaczonych na moduły liniowe.
Minimum 2 sloty przeznaczone na moduły zarządzające.
Zainstalowane minimum 2 moduły zarządzające
Moduły zarządzające
Moduły zarządzające wyposażone w port konsoli szeregowej i port Ethernet
out-of-band management.
Możliwość instalacji 384 portów 1000Base-T
Możliwość instalacji 384 portów SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla
Liczba portów
wkładek 10G SFP+ i 1G SFP
Możliwość instalacji 128 portów QSFP+ 40Gb Ethernet
Możliwość instalacji 16 portów 100Gb Ethernet
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Karty liniowe z wymaganymi typami portów muszą być dostępne w cenniku
producenta
Możliwość łączenia minimum 4 urządzeń w stos z użyciem portów 10GbE,
40GbE lub 100GbE.
Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP.
Urządzenia w stosie muszą być widziane przez pozostałe elementy sieci jako
Wirtualizacja
jedno logiczne urządzenie dla innych urządzeń warstwy L2 i L3.
Możliwość podziału przełącznika na minimum 4 partycje hardware’owe.
Każda z partycji musi posiadać niezależne procesy routingu IP oraz
niezależne procesy protokołów warstwy L2.
System
Właściwości
systemu
operacyjnego
operacyjny
o
budowie
modularnej,
umożliwiający
niezależne
włączanie i monitorowanie odrębnych procesów systemowych. Możliwość
aktualizowania osobnych procesów systemowych bez wpływu na działanie
pozostałych.
Warstwa przełączania
L2 i L3
Minimum 9,6 Tb/s
Przepustowość
Architektura typu CLOS - Zainstalowane minimum trzy fabryki przełączające.
Uszkodzenie
pojedynczej
fabryki
nie
może
obniżać
wymaganej
przepustowości urządzenia.
Wydajność
Ilość wpisów w tablicy
routingu
Wielkość tablicy MAC
Minimum 4800 Mpps
Minimum 1 000 000 IPv4 i 500 000 IPv6
Minimum 512000
IEEE 802.1Q VLAN encapsulation
Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4094
Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s
Funkcje warstwy L2
BPDU Protection/Filter
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 8 portów w
grupie.
Ramki Jumbo (do 9216B)
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważny
Equal-Cost Multipath (ECMP)
Routing IPv4 – statyczny, RIP, IS-IS, OSFP, BGP
Funkcje warstwy L3
Routing IPv6 – statyczny, RIPng, IS-ISv6, OSFPv3, BGP4+
Wsparcie dla protokołu VRRP
MPLS L3VPN – 512 instancji
Funkcje Multicast
PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM
IGMP Snooping
8 kolejek sprzętowych
Klasyfikacja: przez ACL, precedence 802.1p, Differentiated services code
point (DSCP).
Funkcje QoS
Kolejkowanie: strict-priority (SP), Weighted Round-Robin (WRR)/ Weighted
Deficit Round Robin (WDRR).
Mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED)
Wsparcie dla Committed Access Rate (CAR)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Możliwość tworzenie list dostępowych ACL opartych o adresy źródłowe i
docelowe IP, porty źródłowe i docelowe TCP/UDP.
Bezpieczeństwo
Sprzętowa obsługa ACL bez wpływu na wydajność przełącznika
DHCP Snooping z opcją 82
DHCP Relay
Wsparcie dla standardów DCB: IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC),
Funkcje Data Center
Data
Center
Bridging
Exchange
(DCBX)
i
IEEE
802.1Qaz
Enhanced
Transmission Selection (ETS)
Zarządzanie przez command-line interface (CLI)
SSHv2
Telnet
AAA (Radius/TACACS+)
Syslog
Zarządzanie
SNMP (v2c, v3)
LLDP
Port Mirroring
Network Time Protocol (NTP)
sFlow lub równoważny
Oprogramowanie
Dostępne na stronie producenta
przez cały okres posiadania urządzenia
przez klienta.
Okres serwisu i wsparcia minimum 2 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez
Serwis i wsparcie
suport producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wymiana
uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy
Dostawa obejmuje przełącznik wyposażony w:
Zasilacze
w
maksymalnej
przewidzianej
dla
przełącznika
ilości
48 portów SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla wkładek 10G SFP+ i 1G
Dodatkowe
elementy
wyposażenia
przełącznika
SFP
2x16 portów 40Gb Ethernet na wkładki QSFP+
10 wkładek optycznych 40Gb Ethernet QSFP+ MPO SR4 [Multi mode],
współpracujące z ww. portami 40Gb
Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia oferowane wraz z
urządzeniem
pochodziły
od
tego
samego
producenta,
co
oferowane
urządzenie
4.
Przełącznik agregujący typ 2 - 4 sztuki
Opis wymagań dotyczy pojedynczego urządzenia:
Nazwa wymagania
Treść wymagania
Obudowa modularna przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack.
Wysokość do 22U.
Kierunek przepływu powietrza przód – tył lub tył – przód.
Obudowa
Wentylatory pracujące w konfiguracji nadmiarowej 1+1.
Minimum trzy wewnętrzne zasilacze 230V AC pracujących w nadmiarowej
konfiguracji n+1.
Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia.
Minimum 10 slotów przeznaczonych na moduły liniowe.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Minimum 2 sloty przeznaczone na moduły zarządzające.
Zainstalowane minimum 2 moduły zarządzające
Moduły zarządzające
Moduły zarządzające wyposażone w port konsoli szeregowej i port Ethernet
RJ45 out-of-band management.
Możliwość instalacji 480 portów 1000Base-T,
Możliwość instalacji 480 portów 10G BaseT mogących pracować także w
standardzie 1000Base-T
Możliwość instalacji 480 portów SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla
Liczba portów
wkładek 10G SFP+ i 1G SFP
Możliwość instalacji 240 portów QSFP+ 40Gb Ethernet
Możliwość instalacji 40 portów 100Gb Ethernet
Karty liniowe z wymaganymi typami portów muszą być dostępne w cenniku
producenta
Możliwość łączenia minimum 2 urządzeń w stos z użyciem portów 10GbE,
40GbE lub 100GbE.
Urządzenia w stosie muszą być widziane pod wspólnym adresem IP.
Urządzenia w stosie muszą być widziane przez pozostałe elementy sieci jako
Wirtualizacja
jedno logiczne dla urządzenie warstwy L2 i L3.
Możliwość podziału przełącznika na minimum 4 partycje hardwareowe. Każda
z partycji musi posiadać niezależne procesy routingu IP oraz niezależne
procesy protokołów warstwy L2.
System
Właściwości
systemu
operacyjnego
operacyjny
o
budowie
modularnej,
umożliwiający
niezależne
włączanie i monitorowanie odrębnych procesów systemowych. Możliwość
aktualizowania osobnych procesów systemowych bez wpływu na działanie
pozostałych.
Warstwa przełączania
L2 i L3
Minimum 15Tb/s
Przepustowość
Architektura typu CLOS - Zainstalowane minimum trzy fabryki przełączające.
Uszkodzenie
pojedynczej
fabryki
nie
może
obniżać
wymaganej
przepustowości urządzenia.
Wydajność
Ilość wpisów w tablicy
routingu
Wielkość tablicy MAC
Minimum 9200 Mpps dla pakietów 64 bajty
Minimum 512000 IPv4 i 128000 IPv6
Minimum 256000
IEEE 802.1Q VLAN encapsulation
Ilość obsługiwanych sieci VLAN 4094
Wsparcie dla protokołów STP: STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s
Funkcje warstwy L2
BPDU Protection/Filter
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad do 8 portów w
grupie.
Ramki Jumbo (do 9216B)
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważny
Equal-Cost Multipath (ECMP)
Funkcje warstwy L3
Routing IPv4 – statyczny, RIP, IS-IS, OSFP, BGP
Routing IPv6 – statyczny, RIPng, IS-ISv6, OSFPv3
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Wsparcie dla protokołu VRRP
Funkcje Multicast
PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM
IGMP Snooping
8 kolejek sprzętowych
Klasyfikacja: przez ACL, precedence 802.1p, Differentiated services code
point (DSCP).
Kolejkowanie: Weighted Fair Queuing (WFQ), strict-priority (SP), Weighted
Funkcje QoS
Round-Robin (WRR)/ Weighted Deficit Round Robin (WDRR).
Mechanizmy: Explicit Congestion Notification (ECN), Weighted Random Early
Detection (WRED)
Wsparcie dla Committed Access Rate (CAR)
Możliwość tworzenie list dostępowych ACL opartych o adresy źródłowe i
docelowe IP, porty źródłowe i docelowe TCP/UDP.
Bezpieczeństwo
Sprzętowa obsługa ACL bez wpływu na wydajność przełącznika
DHCP Snooping z opcją 82
DHCP Relay
Wsparcie dla Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL)
Funkcje Data Center
Wsparcie dla standardów DCB: IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC),
Data
Center
Bridging
Exchange
(DCBX)
i
IEEE
802.1Qaz
Enhanced
Transmission Selection (ETS)
Zarządzanie przez command-line interface (CLI)
SSHv2
Telnet
AAA (Radius/TACACS+)
Syslog
Zarządzanie
SNMP (v2c, v3)
LLDP
Port Mirroring
Network Time Protocol (NTP)
sFlow lub równoważny
Oprogramowanie
Dostępne na stronie producenta
przez cały okres posiadania urządzenia
przez klienta.
Okres serwisu i wsparcia minimum 2 lata, przyjmowanie zgłoszeń przez
Serwis i wsparcie
suport producenta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W
przypadku
wystąpienia
wady
urządzenia
Zamawiający
przewiduje
wyłącznie wymianę uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy.
Dostawa obejmuje przełącznik wyposażony w:
Zasilacze
w
maksymalnej
przewidzianej
dla
przełącznika
ilości
2x96 portów RJ45 1000Base-T
Dodatkowe
elementy
2x96 portów SFP+ 10Gb Ethernet ze wsparciem dla wkładek 10G SFP+ i 1G
wyposażenia
SFP
przełącznika
2x16 portów 40Gb Ethernet na wkładki QSFP+
4
wkładki optyczne 40Gb Ethernet
QSFP+ MPO SR4 [Multi
mode],
współpracujące z ww. portami 40Gb
Wymagane jest, aby dodatkowe elementy wyposażenia oferowane wraz z
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
urządzeniem
pochodziły
od
tego
samego
producenta,
co
oferowane
urządzenie
5.
System zarządzania urządzeniami sieciowymi – 1 sztuka
Opis wymagań dotyczy całego systemu:
Nazwa wymagania
Treść wymagania
Oprogramowanie musi być zbudowane w architekturze klient – serwer
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany przez przeglądarkę
internetową
Architektura systemu
Instalację na platformach z system operacyjnym Windows Server, Red Hat
Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6.4 X64
System
musi
pochodzić
od
producenta
oferowanych
przełączników
sieciowych.
Oprogramowanie musi wspierać, co najmniej 50 urządzeń LAN w ramach
standardowo dostarczonego systemu oraz musi mieć możliwość obsługi
dodatkowych urządzeń LAN poprzez dokupienie licencji
Moduł analizy ruchu musi wspierać co najmniej 5 węzłów w ramach
standardowo dostarczonego oprogramowania oraz musi mieć możliwość
obsługi dodatkowych węzłów poprzez dokupienie licencji
Licencjonowanie
Moduł monitorowania aplikacji musi wspierać, co najmniej 25 użytkowników
w ramach standardowo dostarczonego systemu oraz musi mieć możliwość
obsługi co najmniej 25 dodatkowych użytkowników poprzez dokupienie
licencji
Moduł autentykacji TACACS+ musi wspierać co najmniej 50 węzłów w
ramach
standardowo
dostarczonego
oprogramowania
oraz
musi
mieć
możliwość obsługi dodatkowych węzłów poprzez dokupienie licencji
Wymagany jest moduł do zarządzania środowiskiem SDN.
Wymagana jest możliwość tworzenia kont administracyjnych z różnymi
Administracja
poziomami uprawnień i możliwością przypisywania administratorów do grup
urządzeń;
Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępne nie
tylko monitorowanie, ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji
konfiguracji urządzeń. W szczególności oprogramowanie musi zapewniać:
automatyczne wykrywanie topologii sieci
Podstawowe
funkcjonalności
•
monitorowanie stanu urządzeń po protokole SNMP
•
konfigurację urządzeń po protokole SNMP
•
konfigurację VLAN’ów na zarządzanych urządzeniach
•
zarządzenie konfiguracją urządzeń
•
tworzenie backupów oraz grupowe implementowanie konfiguracji
•
przechowywanych w systemie zarządzania
•
zarządzenie zdarzeniami
•
przypisywanie alarmów do różnego rodzaju zdarzeń
•
wysyłanie alarmów np. mailem lub SMS’em
•
generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością
•
dostosowywania ich do potrzeb klienta
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
•
obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróżnianiem kolorami
występujących alarmów
Oprogramowanie
musi
mieć
możliwość
automatycznego
tworzenia
i
rozsyłania raportów. Wymaga się, aby oprogramowanie miało możliwość
wygenerowania między innymi następujących raportów:
•
Raportowanie
raport inwentaryzacyjny z podaniem minimum: nazwy, adresu IP,
modelu, wersji oprogramowania, numeru seryjnego;
•
raporty diagnostyczne;
•
raporty kontroli dostępu do sieci użytkowników i urządzeń minimum
z podaniem: nazwy użytkownika/urządzenia, czasu zalogowania się
do sieci oraz czasu wylogowania;
Oprogramowanie musi integrować monitorowanie warstw sieci od 4 do
7 z podstawową platformą zarządzania siecią.
Oprogramowanie musi wykorzystywać instrumenty urządzeń sieciowych,
takich jak przełączniki i routery do tworzenia raportów dotyczących
wykorzystania aplikacji sieciowych w ujęciu historycznym i w czasie
rzeczywistym. Oprogramowanie musi mieć możliwość dopasowywania pod
względem gromadzenia danych oraz funkcji raportowania, aby mogło
spełniać określone wymogi dotyczące raportowania i wykorzystania danych
pod kątem lepszego planowania, monitorowania i zwiększenia możliwości
sieciowych. Oprogramowanie musi zapewniać analizę danych na temat
Funkcjonalności
w
zakresie analizy ruchu
wykorzystania ruchu sieciowego przez różne aplikacje i użytkowników
Oprogramowanie musi zapewniać inteligentną analizę ruchu portów oraz
mapowanie aplikacji, co pozwoli na zrozumienie, które interfejsy są
odpowiedzialne
za
generowanie
ruchu
oraz
rodzaj
tego
ruchu.
Oprogramowanie musi obsługiwać opcje wdrażania reguł bezpieczeństwa,
identyfikacji podejrzanych zachowań, usług QoS, oraz danych dotyczących
wykorzystania sieci przy jednoczesnej redukcji kosztów zarządzania siecią.
Oprogramowanie musi monitorować wykorzystanie różnych protokołów
przepływu, takich jak sFlow, NetFlow, NetStream, w celu wykrywania
wszelkich obciążonych punktów oraz obszarów z anomaliami.
Oprogramowanie musi zapewniać widoczność wielowarstwowych środowisk z
przełącznikami
i
routerami
i
musi
umożliwiać
szybką
identyfikację
i
rozwiązywanie problemów związanych z zagrożeniami sieciowymi.
Oprogramowanie
musi
monitorować
aplikacje
przy
użyciu
różnych
protokołów i technologii ( SNMP, CLI, WMI, JMX)
Oprogramowanie
monitorowanych
Funkcjonalności
w
Oprogramowanie
musi
mieć
możliwość
aplikacji
musi
w
zapewniać
wyświetlania
zależności
wyświetlanie
w
różny
od
powiązań
sposób
potrzeb.
fizycznych
i
zakresie monitorowania
logicznych między aplikacjami, urządzeniami dostępowymi i siecią fizyczną w
aplikacji
topologii.
Oprogramowanie musi wyświetlać dostępność i stan aplikacji w topologii.
Oprogramowanie musi mieć możliwość określenia warunków progowych dla
wyzwalania alarmów i parametrów systemu.
Oprogramowanie
musi
mieć
możliwość
zbierania
danych
aplikacji
do
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
raportowania, ustawiania konfiguracji parametrów zarządzania wydajnością
aplikacji takich jak okresy przechowywania danych.
Oprogramowanie musi mieć możliwość generowania raportów w oparciu o
szablony zarządzania aplikacji dołączone do tego modułu. Raporty te w
czasie rzeczywistym muszą być dostępne dla operatorów w każdej chwili.
Oprogramowanie musi zawierać funkcje uwierzytelniania AAA dla urządzeń
sieciowych lub użytkowników, zapewniając bezpieczeństwo zarządzania
urządzeniami sieci
Oprogramowanie
musi
umożliwiać
monitorowanie
użytkowników
oraz
tworzenie logów procesów ich uwierzytelniania.
Funkcjonalności
zakresie
w
menadżera
autoryzacji
Oprogramowanie musi wspierać wiele metod dostępu, w tym minimum
Telnet, SSH i FTP.
Oprogramowanie
musi
umożliwiać zarządzanie
grupami
użytkowników,
mających dostęp do urządzeń sieciowych oraz kontrolę nad uprawnieniami
użytkowników przez definiowanie dostępnych dla nich operacji, dostępu do
określonych funkcji
Oprogramowanie
musi
umożliwiać
synchronizację
informacji
o
użytkownikach z systemem LDAP
Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie środowiskiem przez protokół
OpenFlow.
Funkcjonalności
zakresie SDN
w
Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację przepływów, jakości usług
oraz stan aplikacji SDN
Oprogramowanie musi zapewniać wsparcie zarówno dla pojedynczych, jak
również redundantnych kontrolerów SDN, w tym w trybie HA.
Serwis i wsparcie
6.
Okres serwisu i wsparcia minimum 2 lata, przyjmowanie zgłoszeń w trybie
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Router brzegowy – 2 sztuki
1. Router musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości nie większej niż 4 U
przystosowanym do montowania w szafie rack, wyposażonym w wymienny zasilacz oraz
wentylatory. Router musi być wyposażony w zasilacze dostosowane do napięcia 220-230V,
w ilości umożliwiającej poprawną pracę routera w pełnej konfiguracji przy obsadzeniu
wszystkich dostępnych slotów modułami z interfejsami.
2. Router musi być wyposażony w nadmiarowy zasilacz w celu uzyskania redundancji zasilania
1:1.
3. Zarządzanie i konfiguracja routera przez administratorów musi być realizowana przez moduł
kontrolny. System operacyjny routera musi być instalowany i uruchamiany na module
kontrolnym. Moduł kontrolny musi odpowiadać ze sterowanie i monitorowanie pracy
komponentów urządzenia. Ruch tranzytowy użytkowników przechodzący przez router nie
może być przesyłany przez moduł kontrolny. Moduł kontrolny musi być wyposażony w co
najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Flash, port konsoli oraz interfejs Ethernet służący do
zarządzania out-of-band. Moduł kontrolny musi posiadać slot USB przeznaczony do
podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu
operacyjnego routera z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden moduł kontrolny
5. System operacyjny routera musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać
w odseparowanych
obszarach
pamięci)
i
zapewniać
całkowitą
separację
płaszczyzny
kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł rutingu IP,
odpowiedzialny za ustalenie tras rutingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od
modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy
segmentami
sieci
obsługiwanymi
przez
urządzenie.
Obsługa
ruchu
tranzytowego
użytkowników musi być realizowana sprzętowo.
6. Router musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 40 Gbps full duplex dla długich pakietów.
7. Router musi obsługiwać interfejsy 10 Gigabit Ethernet zgodne z IEEE 802.3ae. Interfejsy 10
GbE muszą współpracować z modułami XFP/SFP+ pochodzącymi od innych producentów.
Urządzenie musi posiadać
4 wbudowane interfejsy 10 Gigabit Ethernet z obsadzonymi co
najmniej dwoma modułami SR
8. Router musi obsługiwać interfejsy 1 Gigabit Ethernet SFP. Urządzenie musi obsługiwać
moduły SFP o prędkościach 1 Gb/s i 100 Mb/s. Interfejsy GbE muszą współpracować
z modułami SFP pochodzącymi od innych producentów.
9. Urządzenie musi obsługiwać ponadto i mieć możliwość zainstalowania kart zawierających
interfejsy
typu
OC3/OC12/OC48/OC192,
STM-1/STM4
z
opcją
ATM,
E3,
oraz
10/100/1000Base-TX.
10. Urządzenie po wyposażeniu w odpowiedni moduł musi realizować sprzętowo Carrier-Grade
NAT.
11. Router musi posiadać 4 wolne sloty na dodatkowe porty, w którym
dwa sloty są
zablokowane, jeden slot zarezerwowany pod kartę serwisową oraz jeden slot zarezerwowany
na karty I/O.
12. Router musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9 KB.
13. Porty GbE i 10 GbE urządzenia muszą obsługiwać mechanizm Digital Optical Monitoring
(DOM).
14. Urządzenie musi obsługiwać w sprzęcie ruting IPv4, IPv6 oraz MPLS.
15. Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv4 oraz ruting dynamiczny IPv4 – co najmniej
dla protokołów rutingu OSPF, IS-IS i BGP.
16. Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny IPv6 oraz ruting dynamiczny IPv6 – co najmniej
dla protokołów rutingu OSPF, IS-IS i BGP.
17. Router jednocześnie musi obsługiwać nie mniej niż 900 tysięcy wpisów w tablicy rutingu
IPv4, 900 tysięcy wpisów w tablicy VPN IPv4, 700 tysięcy wpisów w tablicy rutingu IPv6 oraz
128 tysięcy adresów MAC.
18. Router musi obsługiwać mechanizm tworzenia wirtualnych routerów (kontekstów, routerów
logicznych) umożliwiający ruting pakietów w oparciu o niezależne tablice rutingu – musi
m.in. umożliwiać uruchomienie nie mniej niż 5 instancji rutingu BGP dla różnych numerów
systemów autonomicznych. Ponadto router musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 1 milion
prefiksów dla IPv4 oraz 500 tysięcy dla IPv6. Router musi obsługiwać nie mniej niż 500 sesji
BGP.
19. Router musi obsługiwać protokół redundancji VRRP.
20. Mechanizm BFD musi być obsługiwany dla IPv4, IPv6 oraz MPLS LSP.
21. Urządzenie
musi
posiadać
funkcję
filtrowania
ruchu
wchodzącego
i
wychodzącego
z wszystkich interfejsów. Filtrowanie ruchu musi odbywać się co najmniej na podstawie
adresów MAC, IPv4 i IPv6. Router musi obsługiwać nie mniej niż 10 000 reguł filtrowania
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
ruchu. Włączenie filtrowania nie może powodować degradacji wydajności urządzenia, tzn.
musi być realizowane sprzętowo z prędkością łącza.
22. Router musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Router musi udostępniać za
pomocą protokołu SNMP co najmniej 64 bitowe liczniki ramek i bajtów wysłanych
i odebranych na poszczególnych interfejsach tranzytowych.
Router musi udostępniać za
pomocą protokołu SNMP liczniki odebranych ramek zawierających błędy na poszczególnych
interfejsach tranzytowych. Router musi udostępniać za pomocą CLI liczniki ramek wysłanych,
odebranych oraz zawierających błędy na poszczególnych interfejsach tranzytowych. Ponadto
po SNMP muszą być dostępne liczniki pakietów i bajtów przechwyconych przez poszczególne
filtry ruchu (ACL).
23. Router
musi
posiadać
mechanizmy
pozwalające
na
ograniczanie
pasma
dla
ruchu
wyjściowego i wejściowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z uwzględnieniem
filtrów ruchu – ACL) oraz dla poszczególnych sieci VLAN.
24. Router musi posiadać mechanizmy klasyfikowania ruchu, jego filtrowanie oraz znakowanie
w oparciu co najmniej 802.1p, DSCP, ToS, MPLS EXP na wszystkich portach tranzytowych
oraz dla poszczególnych sieci VLAN. Dodatkowo klasyfikacja pakietów musi się również
odbywać o dane z protokołu BGP – nie mniej niż Community i AS Path. Znakowanie pakietów
musi być wykonywane również przez tri-colored policer.
25. Urządzenie musi wykonywać shaping lub policing ruchu per port.
26. Router musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych dla każdego portu tranzytowego.
Urządzenie musi posiadać możliwość buforowania do 100 ms na wszystkich portach
tranzytowych. Router musi obsługiwać mechanizm WRED.
27. Router musi mieć zaimplementowane tunelowanie GRE oraz IP-IP bezpośrednio na karcie
liniowej o wydajności przynajmniej 1Gbps.
28. Router musi obsługiwać ruch IP multicast – w zakresie co najmniej protokołów IGMP (wersje
1, 2, 3) oraz PIM-SM.
29. Na wszystkich interfejsach przeznaczonych do obsługi ruchu tranzytowego urządzenia musi
obsługiwać usługi MPLS – nie mniej niż L2 VPN, VPLS (oparte o LDP i BGP) oraz BGP/MPLS
VPN (L3 VPN).
30. Router musi obsługiwać nie mniej niż 2000 sieci VPLS.
31. Dla L2 VPN oraz VPLS musi być obsługiwany multihoming.
32. Router musi obsługiwać protokół sygnalizacji RSVP-TE z mechanizmem Fast Reroute (node
protection oraz link protection).
33. Router musi posiadać możliwość uruchomienia mechanizmu DiffServ Traffic Engineering
w celu przekierowania ruchu należącego do różnych klas obsługi ruchu na różne ścieżki
MPLS.
34. Router musi obsługiwać ruch multicast w IPVPN według draft-rosen-vpn-mcast-08.txt.
35. W ramach IPVPN ruch multicast musi być obsługiwany wykorzystując sygnalizację BGP oraz
w zakresie transportu MPLS point-to-multipoint według draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-bgp03.txt, draft draft-ietf-l3vpn-2547bis-mcast-02.txt, Requirements for Multicast in Layer 3
Provider-Provisioned Virtual
Private Networks (PPVPNs) RFC4834 oraz draft-ietf-l3vpn-
mvpn-considerations-01.
36. Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie musi pozwalać na
skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 4094 sieci VLAN jednocześnie.
37. Urządzenie
musi
obsługiwać
mechanizm
Q-in-Q
włącznie
z
funkcją
terminowania
wewnętrznych sieci VLAN na interfejsach warstwy trzeciej.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
38. Urządzenie musi obsługiwać protokoły Spanning Tree – zgodnie z co najmniej IEEE 802.1d,
802.1w i 802.1s.
39. Ramki BPDU pomiędzy sieciami VLAN muszą być przenoszone przez urządzenie również
w trybie MPLS/VPLS.
40. Urządzenie musi obsługiwać pracę w architekturze pierścienia z możliwością przerwania
pierścienia w różnych miejscach dla różnych sieci wirtualnych (np. z wykorzystaniem Per
VLAN Spanning Tree Protocol). Urządzenie musi umożliwiać szybkie przywrócenie (nie dłużej
niż 1 sekunda) komunikacji w pierścieniu składającym się z co najmniej 100 urządzeń.
41. Router musi być zarządzany poprzez tekstowy interfejs linii komend (CLI) dostępny po porcie
konsoli, oraz protokół Telnet i SSH dostępny przez interfejs do zarządzania out-of-band oraz
dowolny interfejs tranzytowy. Router musi posiadać funkcję współpracy z zewnętrznymi
serwerami AAA RADIUS (RFC 2138, RFC 2139) oraz TACACS+ (RFC 1492).
42. Router musi posiadać funkcję limitowania pasma dla usług, których działania jest niezbędne
do prawidłowego działania urządzenia, a które mogą stać się celem ataku Denial of Service.
43. Urządzenia musi mieć domyślnie zaimplementowane zabezpieczenia przed atakami na
poziomie protokołu ARP – minimalny wymagany poziom zabezpieczeń to limitowanie ruchu
ARP.
44. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te
świadczone być muszą w języku polskim.
45. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres
minimum 24 miesięcy. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie
oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę
uszkodzonego sprzętu w ciągu następnego dnia roboczego, dostęp do nowych wersji
oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi
diagnostycznych.
7.
System balansowania ruchu i ochrony aplikacji web – 1 sztuka
1. System musi realizować co najmniej następujące funkcje:
a) Rozkład ruchu pomiędzy serwerami aplikacji Web
b) Selektywny http caching
c) Selektywna kompresja danych
d) Terminowanie sesji SSL
e) Filtrowanie pakietów
f)
Optymalizacja i akceleracja aplikacji
g) Ochrona przed atakami na aplikacje internetowe i serwery WWW (Web Application
Firewall)
2. Wszystkie wymienione w niniejszym dokumencie funkcje muszą być dostępne w obrębie
jednego urządzenia
3. Klucze prywatne zapisane na dysku urządzenia muszą być zaszyfrowane. Nie dopuszcza się
rozwiązań przechowujących klucze prywatne w formie jawnej
4. System musi posiadać co najmniej następujące metody równoważenia obciążenia:
a) Cykliczna
b) Ważona
c) Najmniejsza liczba połączeń
d) Najszybsza odpowiedź serwera
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
e) Najmniejsza liczba połączeń i najszybsza odpowiedź serwera
f)
Najmniejsza liczba połączeń i najszybsza odpowiedź serwera w zdefiniowanym czasie
g) Dynamicznie ważona oparta na SNMP/WMI
h) Definiowana na podstawie grupy priorytetów dla serwerów
5. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany w system operacyjny język skryptowy, posiadający
co najmniej następujące cechy:
a) Analiza, zmiana oraz zastępowanie parametrów w nagłówku http oraz w zawartości
pakietów
b) Obsługa protokołów: http, tcp, xml, rtsp, sip
c) Musi posiadać funkcję inspekcji protokołów LDAP oraz RADIUS
6. Język skryptowy musi bazować na języku programowania Tool Command Language lub
równoważnym, z własnymi komendami
7. Musi istnieć możliwość modyfikacji metod równoważenia obciążenia pomiędzy serwerami
przy wykorzystaniu wbudowanego języka skryptowego
8. Producent
systemu
musi
dostarczyć
darmową,
specjalizowaną
aplikację
do
analizy
poprawności składni skryptów pisanych przy wykorzystaniu języka skryptowego opisanego
w punkcie
5.
Aplikacja
musi
posiadać
wbudowane
szablony
skryptów
oraz
funkcję
automatycznego uzupełniania wpisywanych komend.
9. Rozwiązanie musi pracować w trybie pełnego proxy
10. Rozwiązanie musi posiadać programowalny interfejs API do integracji z zewnętrznymi
systemami oraz automatyzacji wykonywania operacji
11. Funkcjonalność lokalnego równoważenia obciążenia
a) Wspierane mechanizmy równoważenia obciążenia: round robin, ważona, dynamicznie
ważona
(na
podstawie
SNMP/WMI),
najmniejsza
liczba
połączeń,
najszybsza
odpowiedź, observer, predictive, grupy priorytetów, możliwość modyfikacji za
pomocą języka skryptowego
b) Buforowanie połączeń TCP w przypadku osiągnięcia zadanej ilości sesji dla danego
serwera
c) Obsługiwane mechanizmy monitorowania stanu serwerów: ICMP, TCP, TCP half-open,
UDP, SSL, http/https, LDAP, zapytania do baz MS SQL i Oracle, FTP, SIP, SMB/CIFS,
Radius, SIP, POP3, IMAP, SMTP, SNMP, SOAP, skryptowy, sprawdzanie odpowiedzi w
oparciu o wyrażenia regularne
d) Obsługiwane mechanizmy przywiązywania sesji: cookie (hash, rewrite, custom,
insert,passive), adres źródłowy, adres docelowy, SSL ID, RDP login name,
JSESSIONID, SIP call ID
e) Wsparcie dla usług warstw 4-7: inspekcja warstwy 7, wstrzykiwanie nagłówków http,
ukrywanie
zasobów,
przepisywanie
zmiana
odpowiedzi,
odpowiedzi
ochrona
przed
serwera,
atakami
zaszyfrowane
DoS/DDoS
i
SYN
cookies,
Flood,
multipleksacja zapytań HTTP, kompresja i cache’owanie HTTP
12. Optymalizacja i akceleracja aplikacji
a) Urządzenie musi optymalizować protokół TCP i posiadać predefiniowane profile dla
następujących charakterystyk sieci:
i. LAN
ii. WAN
iii. CELL (komórkowy)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
b) Urządzenie musi implementować TCP proxy z mechanizmem zamykania okna
w stronę serwera www w przypadku zbyt wolnego odbierania danych przez zdalnego
klienta.
c) Urządzenie musi posiadać cache i musi umożliwiać definiowania list URI w celu:
i. Trwałego przetrzymywania obiektów w cache
ii. Cache’owania obiektów
iii. Zapobieżenia cache’owania obiektów
d) Urządzenie musi mieć możliwość włączenia ignorowania nagłówków przeglądarki
dotyczących cachowania (Cache-control)
e) Urządzenie musi wspierać multipleksacje wielu zapytań http w tej samej sesji TCP
f)
Urządzenie musi umożliwiać kompresję zwracanej zawartości http. Użycie kompresji
powinno być zależne od:
i. Listy dozwolonych URI
ii. Listy wykluczonych URI
iii. Listy kompresowalnych Content-Type
iv. Listy wykluczonych Content-Type
13. Ochrona przed atakami na aplikacje internetowe i serwery WWW (WAF) musi zapewniać co
najmniej następujące własności:
a) Weryfikacja zarówno zapytań jak i odpowiedzi http pod względem naruszeń,
w przypadku wykrycia incydentu musi istnieć możliwość aktywnego blokowania
ruchu
b) Filtrowanie odpowiedzi serwera i kodów błędu, ukrycie zasobów serwera
c) WAF musi działać w oparciu o pozytywny model bezpieczeństwa (tylko to, co znane i
prawidłowe jest dozwolone), model ten tworzony jest na bazie automatycznie
budowanego przez WAF profilu aplikacji Web (URLi, metod dostępu, typów plików,
cookie, oczekiwanych typów znaków oraz długości zapytań).
d) Profil aplikacji web tworzony musi być na podstawie analizy ruchu sieciowego. Musi
istnieć
możliwość
ograniczania
zaufanych
adresów
źródłowych,
z
których
komunikacja z aplikacją tworzyć będzie oczekiwany profil zachowań użytkowników.
e) Możliwość definiowania przepływu ruchu w obrębie aplikacji z uwzględnieniem jej
logiki biznesowej
f)
Oprócz pozytywnego modelu zabezpieczeń WAF musi posiadać również funkcje
identyfikacji incydentów poprzez sygnatury (negatywny model zabezpieczeń)
g) Musi istnieć możliwość selektywnego włączania/wyłączania sygnatur per parametr
h) Musi istnieć możliwość ręcznego konfigurowania/modyfikacji reguł polityki dostępu
i)
Musi istnieć możliwość ochrony dynamicznych oraz ukrytych parametrów
j)
WAF musi posiadać funkcje analizy i odczytu CSS/XSS
k) WAF musi posiadać możliwość walidacji XML poprzez: walidację Schema/WSDL,
wybór dozwolonych metod SOAP, opis ataków na XML, rejestrację zapytań XML.
l)
WAF musi posiadać mechanizmy ochrony przed atakami: SQL Injection, Cross-Site
Scripting, Cross-Site Request Forgery, Session hijacking, Command Injection,
Cookie/Session Poisoning, Parameter/Form Tampering, Forceful Browsing, Brute
Force Login
m) WAF musi posiadać mechanizmy ochrony przed atakami DoS ukierunkowanymi na
warstwę aplikacyjną (zalewanie aplikacji web dużą ilością zapytań http)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
n) WAF musi rozróżniać rzeczywistych użytkowników od automatów podczas ataku
(D)DoS poprzez:
i. Wstrzykiwanie
skryptu
w
przypadku
wystąpienia
podejrzenia
ataku
–
w przypadku wykrycia naruszenia polityki urządzenie powinno umożliwiać
zdefiniowanie odpowiedzi wysyłanej do użytkownika.
ii. Wykorzystanie CAPTCHA.
o) Musi istnieć możliwość doboru odpowiedzi w zależności do rodzaju naruszenia.
p) WAF musi posiadać możliwość uwzględniania w logach dotyczących incydentów
informacji o uwierzytelnionym użytkowniku oraz blokowania dużej ilości incydentów
wykonywanych w zdefiniowanym czasie przez jednego użytkownika.
q) W obrębie licencji WAF dostarczony musi być moduł ochrony protokołu HTTP, SMTP
oraz FTP.
r) WAF musi posiadać wsparcie dla aplikacji AJAX oraz JSON.
s) WAF musi umożliwiać automatyczne budowanie polityk w oparciu o skanowanie przez
zewnętrznych dostawców np. Cenzic, HP WebInspect, IBM AppScan, Qualys Guard,
WhiteHat Sentinel
t)
WAF musi posiadać mechanizmy normalizacji w celu obrony przed technikami
ukrywania ataku.
u) Urządzenie MUSI wspierać następujące tryby pracy:
i. Tryb wykrywania, logowania i blokowania ataków
ii. Tryb wykrywania i logowania ataków bez blokowania
iii. Tryb uczenia się bez blokowania
iv. Tryb bez wykrywania i blokowania ataków
14. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność stanowej zapory sieciowej umożliwiającej
kontrolę ruchu sieciowego oraz ochronę przed atakami typu DoS w warstwie 3 i 4 ISO/OSI
15. System musi zapewniać ochrona DoS/DDoS przynajmniej dla protokołów HTTP/HTTPS, SIP,
DNS
16. Zarządzanie regułami bezpieczeństwa musi być realizowane za pomocą wbudowanego
w system interfejsu graficznego.
17. Rozwiązanie musi chronić przed atakami typu flood, sweep, teardrop oraz smurf
18. Rozwiązanie musi obsłużyć sprzętowo minimum 40 milionów SYN cookies na sekundę
19. System musi posiadać co najmniej następujące interfejsy administracyjne:
a) GUI przy wykorzystaniu protokołu https
b) Zarządzanie poprzez SSH
c) Zarządzanie poprzez SOAP-SSL
d) Zarządzanie poprzez API REST
20. Autoryzacja administratorów systemu musi bazować na rolach użytkowników
21. System
musi
posiadać
funkcje
przywiązywania
sesji
(Session
persistence)
przy
wykorzystaniu co najmniej następujących atrybutów:Cookie (hash, rewrite, custom, insert,
passive)
a) Adres źródła
b) SIP call ID
c) Identyfikator sesji SSL
d) Microsoft Terminal Services (RDP) – nazwa użytkownika
e) Adres docelowy
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
60
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
f)
Tworzone przez administratora systemu przy wykorzystaniu języka skryptowego
z punktu 5
22. System musi posiadać funkcję sprawdzania dostępności usług (ang. health monitoring) przy
wykorzystaniu co najmniej następujących metod: icmp, echo (port 7/TCP), zapytanie MS
SQL, zapytanie Oracle, sprawdzanie odpowiedzi poprzez wyszukiwanie wyrażeń regularnych,
TCP half-open, wykorzystanie protokołów: http, https, ftp, sip, nntp, smb, pop3, imap, smtp,
ssl, radius. Dodatkowo musi istnieć możliwość wykorzystania skryptów do tworzenia
złożonych monitorów sprawdzających aktywność usług.
23. System musi posiadać funkcję definiowania maksymalnej ilości obsługiwanych przez dany
serwer połączeń, w przypadku przekroczenia zdefiniowanej wartości musi istnieć możliwość
wysłania klientowi strony błędu lub przekierowania klienta na inny serwer.
24. System musi obsługiwać sieci VLAN w standardzie 802.1q
25. System musi obsługiwać agregację linków w standardzie 802.3ad (LACP)
26. System musi posiadać funkcjonalność bramy VXLAN oraz NVGRE
27. System musi świadczyć, co najmniej następujące usługi w warstwach 4-7:
a) Inspekcja warstwy aplikacji, w tym inspekcja nagłówka http
b) Ukrywanie zasobów
c) Zmiana odpowiedzi serwera
d) Przepisywanie odpowiedzi (response rewriting)
e) Ochrona przed atakami typu DoS/DDoS
f)
Ochrona przed atakami typu SYN Flood
g) Multipleksowanie połączeń http
28. System musi posiadać następujące funkcje zarządzania siecią:
a) Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3
b) Zewnętrzny syslog
c) Zbieranie danych i ich wyświetlanie
d) Zbieranie danych zgodnie z ustawieniami administratora
e) Osobna brama domyślna dla interfejsu zarządzającego
f)
Wsparcie dla przynajmniej 2 wersji oprogramowania (multi-boot)
g) Zapisywanie konfiguracji (możliwość szyfrowania i eksportu kluczy)
h) Dedykowany
podsystem
monitorowania
stanu
pracy
urządzenia
(always
on
management) z funkcjami restartu, wstrzymania oraz sprzętowego resetu systemu.
29. System musi posiadać funkcję integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelnienia
użytkowników LDAP, RADIUS, TACACS.
30. System musi posiadać funkcję definiowania i edycji szablonów konfiguracji aplikacji.
Szablony powinny służyć do optymalizacji procesu wdrażania systemu zarówno dla znanych
aplikacji biznesowych, jak i własnych aplikacji klienta. W ramach opisanych szablonów musi
istnieć możliwość automatycznej kontroli poszczególnych elementów konfiguracji szablonu
i zabezpieczenie ich przed modyfikacją i usunięciem.
31. System musi posiadać moduł analizy ruchu http. Moduł musi zbierać następujące metryki:
a) Czas odpowiedzi per serwer
b) Czas odpowiedzi per URI
c) Ilość sesji użytkownika
d) Przepustowość
e) Adres źródła
f)
Kraj
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
61
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
g) User Agent (wykorzystywana przez klienta aplikacja)
h) Metoda dostępu
32. System
musi
posiadać
funkcję
walidacji
certyfikatów
klientów
łączących
się
przy
wykorzystaniu protokołu SSL.
33. Musi być dostarczony w formie klastra wysokiej dostępności (HA) złożonego z dwóch
urządzeń tego samego typu pracujących w trybie active – standby z możliwością realizacji
trybu active-active oraz rozbudowy do klastra N+1
34. W ramach klastra musi istnieć możliwość jednoczesnego wykorzystania różnych modeli
urządzeń sprzętowych oraz maszyn wirtualnych
35. Klaster wysokiej dostępności musi zapewniać kopiowanie informacji o sesji SSL pomiędzy
urządzeniami, aby uniknąć ponownej negocjacji po przełączeniu ruchu
36. Klaster wysokiej dostępności musi zapewniać synchronizację:
a) Konfiguracji
b) Stanu połączeń
c) Przywiązywania sesji (Session persistence)
37. Wykrycie
awarii
urządzeń
w klastrze
odbywać się musi przy
użyciu,
co najmniej
następujących metod:
a) Weryfikacja stanu pracy urządzenia poprzez analizę aktywności w sieci (Network
failover)
b) Weryfikacji stanu pracy urządzenia poprzez interfejs szeregowy (serial failover)
38. Wymagana jest co najmniej 2 letnia gwarancja producenta. W obrębie gwarancji zawarte
musi być:
a) Dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz dokumentacji producenta
b) Sposób obsługi zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7
c) Wymiana sprzętu następnego dnia roboczego po identyfikacji usterki
39. System w postaci jednego urządzenia sieciowego musi spełniać wymogi przedstawione
w tabeli 1
Tabela 1. Wymagania dla systemu
Lp.
Opis wymagań minimalnych
1
Modularna budowa z możliwością rozbudowy do 4 blade’ów, wyposażona w jeden blade.
Parametry pojedynczego blade’a: min. 1x 10-core CPU, min. 64 GB RAM, min 800GB SSD,
architektura 64-bity
2
Pojedynczy blade cechuje się następującymi parametrami ( w optymalnych warunkach):
−
Minimalna wydajność 80Gbps dla ruchu w warstwie 7 i 4
−
2M zapytań na sekundę w warstwie 7
−
1M połączeń na sekundę w warstwie 4
−
Obsługa 10000 transakcji SSL na sek. (TPS) dla klucza 2K
−
14M zapytań http na sekundę w warstwie 4
−
48M połączeń jednoczesnych w warstwie 4
−
Sprzętowa obsługa do 60M SYN Cookies na sekundę
−
Obsługa 20 instancji wirtualnych
3
Urządzenie musi posiadać wbudowany L2/L3 switch z backplane-em o wydajności 480Gbps
4
Min. 1 port 10/100/1000 Base-T zarządzający ( dla pojedynczego blade’a)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
62
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Min. 4 porty 40Gbps slot QSFP+ (dla pojedynczego blade’a)
Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone moduły QSFP 40GBASE-SR w ilości 1 sztuki
oraz kabel optyczny breakout 3m w ilości 1 sztuki. Moduły oraz kable musza pochodzić od
tego samego producenta sprzętu i muszą być kompatybilne.
5
Sprzętowa kompresja ruchu (minimum 1 Gbps) z możliwością rozszerzenia do 10Gbps dla
pojedynczego blade’a
6
Zestaw do montowania w szafie rack
7
Dwa redundantne zasilacze AC o mocy 1400W każdy
8
Wysokość nie przekraczająca 4U
9
Liniowa skalowalność w przypadku dołożenia kolejnych blade’ów
10
Możliwość dołożenia/wyciągnięcia kolejnego blade’a podczas pracy urządzenia
11
Urządzenie musi posiadać pakiet serwisowy producenta, który umożliwia Zamawiającemu
pobieranie z serwera WWW lub ftp producenta sprzętu najnowszego oprogramowania
systemu operacyjnego urządzenia i jego instalację - najnowsze wersje oprogramowania w
ramach tej samej funkcjonalności udostępnione przez producenta w okresie trwania
gwarancji.
8.
Firewall aplikacyjny – 1 sztuka
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje
bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące
w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych
lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia.
W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe
wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących CDP, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe
funkcje i parametry pracy:
1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W ramach postępowania
system ma zostać dostarczony w postaci klastra HA. Ponadto ma być on wyposażony
w redundantne zasilacze AC.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
4. System realizujący funkcję Firewall ma dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów:
Routera z funkcją NAT lub transparentnym.
5. System realizujący funkcję Firewall ma dysponować minimum 4 gniazdami QSFP 40Gbps, 20
gniazdami SFP+ 10Gbps z możliwością obsadzenia portami 1Gbps SFP oraz 8 gniazdami
SFP+ 10Gbps
6. System
ma
umożliwiać
zdefiniowanie
co
najmniej
254
interfejsów
wirtualnych
-
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
63
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
7. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 50 milionów jednoczesnych połączeń oraz 400
tys. nowych połączeń na sekundę
8. Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 160 Gbps
9. Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 100 Gbps
10. System
musi
mieć
możliwość
logowania
do
aplikacji
(logowania
i
raportowania)
udostępnianej w chmurze, lub producenci poszczególnych elementów systemu muszą
oferować systemy logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonych platform
sprzętowych lub programowych.
11. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych
funkcji.
Mogą
one
być
realizowane
w
postaci
osobnych
platform
sprzętowych
lub
programowych:
•
Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection
•
Możliwość ochrony przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP,
HTTP, FTP, HTTPS
•
Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN
•
Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System
•
Możliwość kontroli stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie
niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz
udostępniających treści typu SPAM.
•
Możliwość kontroli zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP
•
Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej
i gwarantowanej ilości pasma
•
Kontrola aplikacji – system ma rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta
komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów)
•
Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL
•
Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)
•
Możliwość dwu-składnikowego uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych
lub programowych.
12. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server
side w ramach modułu IPS) - minimum 23 Gbps
13. Wydajność skanowania ruchu z włączoną funkcją Antywirus - minimum 7 Gbps
14. W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż:
•
Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
•
Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności
•
Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh
•
Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF
•
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
64
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
15. W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci
musi dostarczać klienta VPN
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.
16. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny
w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.
17. Możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów
bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a.
18. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.
19. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi
sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie
pasmem sieci.
20. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ
21. Silnik antywirusowy ma umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)
22. Ochrona IPS ma opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur
ataków ma zawierać minimum 4500 wpisów. Ponadto administrator systemu ma mieć
możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo ma być możliwość
wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami
typu DoS oraz DDos.
23. Funkcja Kontroli Aplikacji ma umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP
24. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL
pogrupowanych
w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron
jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator ma mieć możliwość
nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.
25. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz
ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.
26. System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie
mniej niż:
•
Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu
•
haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
•
haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych
•
Rozwiązanie ma umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w
środowisku Active Directory
27. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa ma posiadać
następujące
certyfikaty:
•
ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall
•
ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS
•
ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
65
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
28. Elementy systemu ma mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć
możliwość
współpracy
i monitorowania.
z
platformami
Komunikacja
dedykowanymi
systemów
zabezpieczeń
do
z
centralnego
zarządzania
platformami
centralnego
zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
29. Serwisy i licencje
•
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich
wymaganych
funkcji
ochronnych,
upoważniające
do
pobierania
aktualizacji
baz
zabezpieczeń przez okres co najmniej 2 lat.
30. Gwarancja oraz wsparcie
System ma być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 24 miesiące,
realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia
w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który
wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
9.
Serwer typ 1 – 1 sztuka
Treść wymagania
Procesor
Liczba procesorów
1 szt
Architektura
x86-64
Liczba rdzeni
Min. 6
Wydajność
Minimum 8 500 pkt w teście Passmark CPU Mark
dostępnym na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Płyta główna
Chipset
Dedykowana do procesora
Typ podstawki
Dedykowana do procesora
Zintegrowana karta graficzna
TAK
Ilość gniazd pamięci
Min. 24
Złącza PCI-Express
Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot PCIe
Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej
wysokości. Możliwość rozbudowy do minium 6 slotów PCIExpress w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16
(prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości
Inne wymagania
Minimum dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w
serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera
Obudowa
Typ obudowy
Maksymalnie 2U, RACK 19” (wraz ze wszystkimi
elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w
oferowanej szafie), wyposażona w ramię do prowadzenia
kabli
Zasilacz
Minimum 2 szt., o mocy minimum 750W każdy. Zasilacze
typu Hot-plug, redundantne, o sprawności min. 92% przy
obciążeniu 50%
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
66
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Chłodzenie
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Dyski
Możliwość rozbudowy do minimum 8 dysków wewnątrz
serwera. Zainstalowane min 6 dysków SATA 1TB 7200
obr/min
Pamięć RAM
Rozmiar
Min. 16GB DDR3
Możliwość rozbudowy do
Min. 768GB DDR3
Inne
Dysk flash
Dysk flash o pojemności min. 8GB na potrzeby instalacji
oprogramowania wirtualizacyjnego
Kontroler RAID
Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę RAID na
poziomie 0/1/1+0. Wyposażony w moduł pamięci cache
minimum 2GB wyposażony w podtrzymywanie zawartości
pamięci typu flash
Karty sieciowe
Minimum 2 porty Ethernet 10Gb/s SFP+
Porty
Min. 1 x szeregowy, min. 7 x USB 2.0 (w tym min. 1
wewnętrzny, min. 2 z przodu obudowy), min. 2x VGA,
wewnętrzny slot na kartę SD, min. 1x RJ45 dedykowany do
zarządzania
Zarządzanie i obsługa
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania
techniczna
(konsoli) zapewniającą: włączenie, wyłączenie i restart
serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od
jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie
sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych,
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI.
Zgodność z systemami
Potwierdzenie zgodności serwera z systemem VMware
operacyjnymi i wirtualizacyjnymi
vSphere 5.5 na stronie:
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.ph
p.
Potwierdzenie zgodności serwera z systemem Windows
Server 2012 R2 oraz Windows Server 2008 R2 na stronie
www.windowsservercatalog.com.
Certyfikaty
ISO9001:2000 dla producenta
TAK(dołączyć do oferty)
oferowanego sprzętu na proces
projektowania i produkcji lub
równoważny
ISO 14001 dla producenta
TAK(dołączyć do oferty)
sprzętu
Certyfikat CE dla oferowanego
TAK(dołączyć do oferty)
sprzętu
Gwarancja
- Min. 2 lata, gwarancja producenta świadczona na miejscu
u Zamawiającego.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
67
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
- Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze, od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-17
- Gwarantowany czas naprawy serwera – 14 dni.
- Gwarantowany czas reakcji serwisu – max. następny
dzień roboczy.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta serwera.
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
10. Serwer typ 2 – 2 sztuki
Treść wymagania
Procesor
Liczba procesorów
Min. 2
Architektura
x86-64
Liczba rdzeni
Min. 6
Wydajność
Minimum 10 000 pkt w teście Passmark CPU Mark
dostępnym na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Płyta główna
Chipset
Dedykowana do procesora
Typ podstawki
Dedykowana do procesora
Zintegrowana karta graficzna
TAK
Ilość gniazd pamięci
Min. 24
Złącza PCI-Express
Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot PCIe
Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej
wysokości. Możliwość rozbudowy do minium 6 slotów PCIExpress w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16
(prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości
Inne wymagania
Minimum dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w
serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera
Obudowa
Typ obudowy
Maksymalnie 2U, RACK 19” (wraz ze wszystkimi
elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w
oferowanej szafie), wyposażona w ramię do prowadzenia
kabli
Zasilacz
Minimum 2 szt., o mocy minimum 750W każdy. Zasilacze
typu Hot-plug, redundantne, o sprawności min. 92% przy
obciążeniu 50%
Chłodzenie
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Dyski
Możliwość rozbudowy do minimum 8 dysków wewnątrz
serwera
Pamięć RAM
Rozmiar
Min. 128GB DDR3
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
68
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Możliwość rozbudowy do
Min. 768GB DDR3
Inne
Dysk flash
Dysk flash o pojemności min. 8GB na potrzeby instalacji
oprogramowania wirtualizacyjnego
Karty sieciowe
Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją
Wake-On-LAN, RJ45
Karta SAS
Dwuportowa karta HBA PCIe 3.0 z portami SFF8088 MiniSAS
Porty
Min. 1 x szeregowy, min. 7 x USB 2.0 (w tym min. 1
wewnętrzny, min. 2 z przodu obudowy), min. 2x VGA,
wewnętrzny slot na kartę SD, min. 1x RJ45 dedykowany do
zarządzania
Zarządzanie i obsługa
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania
techniczna
(konsoli) zapewniającą: włączenie, wyłączenie i restart
serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od
jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie
sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych,
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI.
Zgodność z systemami
Potwierdzenie zgodności serwera z systemem VMware
operacyjnymi i wirtualizacyjnymi
vSphere 5.5 na stronie:
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.ph
p.
Potwierdzenie zgodności serwera z systemem Windows
Server 2012 R2 oraz Windows Server 2008 R2 na stronie
www.windowsservercatalog.com.
Certyfikaty
ISO9001:2000 dla producenta
TAK(dołączyć do oferty)
oferowanego sprzętu na proces
projektowania i produkcji lub
równoważny
ISO 14001 dla producenta
TAK(dołączyć do oferty)
sprzętu
Certyfikat CE dla oferowanego
TAK(dołączyć do oferty)
sprzętu
Gwarancja
- Min. 2 lata, gwarancja producenta świadczona na miejscu
u Zamawiającego.
- Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze, od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-17
- Gwarantowany czas naprawy serwera – 14 dni.
- Gwarantowany czas reakcji serwisu – max. następny
dzień roboczy.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
69
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
producenta serwera.
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
11. Macierz dyskowa – 1 sztuka
Treść wymagania
Obudowa
Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej
19”, wysokość zaoferowanego rozwiązania maksymalnie
2U.
Pojemność
Macierz wyposażona minimalnie w 13 dysków w technologii
SAS 2,5” o pojemności co najmniej 600GB i prędkości
obrotowej minimum 10k obr/min.
Rozbudowa
Możliwość rozbudowy oferowanego modelu macierzy (bez
wymiany kontrolerów macierzy, bez potrzeby dokupienia
dodatkowych licencji oprogramowania macierzy) do co
najmniej 195 dysków twardych.
Obsługa dysków
Obsługa dysków SSD, SAS i Nearline SAS. Możliwość
mieszania napędów dyskowych SSD, SAS i Nearline SAS w
obrębie pojedynczej półki dyskowej. Możliwość obsługi
dysków 2,5” jak również 3,5” w ramach jednej macierzy.
Obsługa dysków SSD o pojemnościach 200GB, 400GB i
800GB, dysków SAS o pojemnościach 300GB, 450GB,
600GB i 900GB jak również dysków Nearline SAS o
pojemnościach 1TB, 2TB, 3TB i 4TB.
Poziomy RAID
Macierz ma obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z
RAID1,RAID10, RAID3,RAID5, RAID6, RAID50
Zabezpieczenie dyskami
Możliwość definiowania globalnych dysków spare oraz
spare
dedykowania dysków spare do konkretnych grup RAID.
Tryb pracy kontrolerów
Praca w trybie active/active.
macierzowych
Pamięć cache
Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci cache 8GB (4GB
w każdym kontrolerze).
Zabezpieczenie pamięci cache
Mirrorowanie pamięci cache kontrolerów macierzowych.
Zawartość pamięci cache podtrzymywana bateryjnie lub z
zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 7
dni.
Interfejsy zewnętrzne
- Co najmniej 8 szt. zewnętrzne interfejsy SAS ( szt. per
kontroler, zapewniające podłączenie serwerów) pracujące z
prędkością minimum 6Gb/s.
Interfejsy wewnętrzne
Interfejsy SAS o prędkości min. 6Gb/s, umożliwiające
podłączenie wszystkich półek dyskowych dla maksymalnej
konfiguracji macierzy.
Zarządzanie grupami
Możliwość zdefiniowania co najmniej 512 woluminów
dyskowymi oraz dyskami
logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.
logicznymi
Możliwość definiowania woluminów logicznych o pojemności
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
70
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
co najmniej 64TB.
Podłączanie zewnętrznych
Wymagana jest możliwość jednoczesnego podłączenia co
systemów operacyjnych
najmniej 30 serwerów w trybie wysokiej dostępności (co
najmniej dwoma ścieżkami). Wsparcie dla następujących
systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware (także w
konfiguracjach klastrowych). Wsparcie dla podanej liczby
serwerów oraz systemów operacyjnych musi być dostępne
w ramach oferowanych licencji oprogramowania.
Obsługa kanałów I/O
Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). Automatyczne
przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu
serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do
danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne
mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez
macierz lub za pomocą dedykowanego oprogramowania.
Wymaga się, aby zaoferowane licencje na ww.
funkcjonalność umożliwiały podłączenie co najmniej 30
serwerów w trybie wysokiej dostępności.
Serwisowalność i
Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w
redundancja
szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze,
wentylatory.
Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak
dostępu do danych. Pełna redundancja macierzy, w
szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
wentylatorów.
Możliwość zdalnego zarządzania macierzą.
Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację
serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001.
Wewnętrzne kopie danych
Możliwość utworzenia tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych
kontrolerów macierzowych. Wymaga się, aby macierz była
wyposażona w licencje umożliwiające utworzenie minimum
64 kopii migawkowych. Wymaga się, aby istniała możliwość
rozszerzenia liczby snapshotów do minimum 512 po
dokupieniu odpowiednich licencji.
Inne funkcjonalności
Funkcjonalność „Spin down drive” – możliwość ograniczania
poboru zasilania przez dyski które nie obsługują operacji
we/wy.
Gwarancja i serwis
- Min. 3 lata, gwarancja producenta świadczona na miejscu
u Zamawiającego.
- Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów
sprzętowych 24 godziny na dobę, od poniedziałku do
niedzieli, także w dni ustawowo wolne od pracy
- Gwarantowany czas naprawy macierzy – max 6 godziny.
- Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących oprogramowania w
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
71
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
- Gwarantowany czas reakcji serwisu na problem dotyczący
oprogramowania – max 2 godziny.
- W czasie trwania gwarancji Zamawiający musi posiadać
prawo do instalacji nowych wersji oprogramowania.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta macierzy.
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
12. Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 sztuka
Treść wymagania
Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie
do 6 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.
Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym i ma się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem
konsolidacji sprzętowej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym
do 128 procesorów wirtualnych.
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
Rozwiązanie ma być w możliwie największym stopniu niezależne od producenta platformy
sprzętowej.
Rozwiązanie ma wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2012 R2, SLES 10, RHEL 6, RHEL 5, Solaris wersja 10 dla
platformy x86, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO
Unixware.
Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych
niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi,
usługami. Centralna konsola graficzna musi być dostępna na systemy Windows, Mac i Linux
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych
infrastruktury wirtualnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych
instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych
instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich
pracy.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
72
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień
z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów
dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego
tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w
obszarze jednego hosta.
Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiędzy serwerami fizycznymi.
Rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność maszyn wirtualnych rozumianą jako
automatyczne uruchomienie tych maszyn na innych serwerach fizycznych w razie awarii
serwera fizycznego.
Rozwiązanie ma umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej,
hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby
zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz
odtwarzania maszyn wirtualnych. Proces ten nie może mieć wpływu na utylizację zasobów
fizycznych infrastruktury wirtualnej.
Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i
pamięci RAM podczas pracy wybranych maszyn wirtualnych.
Rozwiązanie musi zapewniać przenoszenie dysków maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi
zasobami dyskowymi serwera fizycznego bez powodowania przerw w pracy systemu
wirtualnego.
Rozwiązanie ma zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych maszyn
wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu
efektywnej obsługi wymagań biznesowych.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi być objęte standardowym wsparcie technicznym przez
okres min. 3 lat.
13. Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania serwerami – 1 sztuka
Treść wymagania
Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera
Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, USB na potrzeby każdego serwera z możliwością
bootowania z w/w napędów.
Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych
komponentów programowych producenta sprzętu
W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych
wszystkich serwerów w ramach infrastruktury
Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego
Automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów
równocześnie za pomocą skryptów
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
73
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
- zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE
(bootowanie z sieci)
- zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz
aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta
oprogramowania użytkowego
- zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową
personalizacją systemu
- zdalna dystrybucja oprogramowania,
- automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury
(serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej
- monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski
twarde, interfejsy sieciowe
Licencje na powyższą funkcjonalność na 3 sztuki serwerów
- Oprogramowanie do zarządzania musi być objęte standardowym wsparciem technicznym
przez okres min. 2 lat.
14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – 1 sztuka
Treść wymagania
Scentralizowany system wykonywania kopii backupowych w heterogenicznym (różne systemy
operacyjne) środowisku sieci LAN i SAN. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne
tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych.
Wykorzystanie do celów backupu i odtwarzania danych na napędach taśmowych i dyskach
twardych
Dostarczona licencja ma umożliwiać instalację nielimitowanej ilości klientów (agentów) na
dowolnej platformie.
Musi umożliwiać zarządzanie kopiami zapasowymi, stworzenie polityki backupowej obejmującej
pełne, przyrostowe, różnicowe backupy danych, harmonogram ich wykonywania oraz czas ich
ważności.
Musi zapewniać możliwość ręcznego uruchomienia backupu (dowolnego typu) dowolnego
systemu.
Obsługa backup LAN LESS (bezpośrednio po sieci SAN). Backup po sieci SAN, rozumiany jako
zapis danych z klienta (serwer produkcyjny) bezpośrednio na napędy taśmowe biblioteki z
pominięciem serwera backupu. Zamawiający nie wymaga dostawy licencji realizujących
opisaną funkcjonalność w tym postępowaniu.
Zarządzanie całym środowiskiem wykonywania kopii zapasowych z pojedynczej konsoli
z wykorzystaniem interfejsu graficznego GUI oraz tekstowego CLI.
Kopie zapasowe dla wiodących rozwiązań klastrowych, jak np. MSCS, HP Service Guard, Veritas
Cluster.
Wykonywanie kopii zapasowych w trybie on-line dla wielu popularnych pakietów
oprogramowania (np. Oracle, Sybase, Informix, MS Exchange, MS SQL, Lotus Notes, DB2).
Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie takich kopii dla dwóch serwerów
pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Linux/Windows.
Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych w trybie on-line dla
dwóch serwerów fizycznych z zaoferowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
Wykonywanie kopii otwartych plików dla platformy Windows 2003, 2008, Linux, UNIX.
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
74
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Możliwość instalacji serwera backupu w konfiguracji klastrowej.
Mechanizmy kompresji i szyfrowania danych przesyłanych siecią LAN/WAN. Zamawiający nie
wymaga dostawy licencji realizujących opisaną funkcjonalność w tym postępowaniu.
Wsparcie dla interfejsu Volume Shadow Copy Services (VSS) na platformie Microsoft Windows.
Wsparcie dla technologii SERWER-LESS backup – backup bezpośrednio z inteligentnej macierzy
dyskowej na urządzenie backupujące. Zamawiający nie wymaga dostawy licencji realizujących
opisaną funkcjonalność w tym postępowaniu.
Jednoczesny zapis wielu strumieni danych na pojedynczym napędzie taśmowym (tzw.
Multipleksowanie) – minimum 32 strumieni.
Realizacja zaawansowanego backupu na dysk z deduplikacją. Zamawiający wymaga dostawy
licencji na 3 TB pojemności urządzenia przechowującego dane kopii zapasowych.
Współdzielenie robotyki biblioteki taśmowej poprzez wszystkich klientów/serwery w sieci SAN.
Zamawiający nie wymaga dostawy licencji realizujących opisaną funkcjonalność w tym
postępowaniu.
Wsparcie dla technologii NDMP.
Odtworzenie pojedynczej skrzynki pocztowej danego użytkownika dla MS Exchange.
Zamawiający nie wymaga dostawy licencji realizujących opisaną funkcjonalność w tym
postępowaniu.
Definiowanie różnych strategii i priorytetów wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych
obiektów podlegających backupowi.
Równoległy zapis tych samych danych (kopii zapasowej) na wiele napędów taśmowych (lub
innych mediów).
Definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas użytkowników (co najmniej 3) korzystających
z systemu backupów.
System musi przechowywać wszystkie informacje o backupach, napędach taśmowych w
centralnym miejscu tak, aby możliwe było przeniesienie serwera kopii zapasowych na inny
system bez utraty zgromadzonych w nim danych.
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi być objęte standardowym wsparciem
technicznym przez okres min. 2 lat.
Warunki odbiorowe:
Dostarczenie urządzeń,
Rozpakowanie urządzeń
Podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej
Uruchomienie urządzeń i sprawdzenie poprawności działania
Spakowanie urządzeń do oryginalnych opakowań i zabezpieczenie do czasu instalacji (ok 3 miesiące)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU
OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
75
Część III/2 – Tabela ceny
Wszystkie oferowane produkty powinny być zgodne z OPZ
Opis wymagań
l.p.
Nazwa produktu
Ilość
stawianych przez
(kpl/szt)
zamawiającego
(minimalne)
1
2
3
4
1. Zasilacze awaryjne UPS
1
Zgodnie z OPZ
2. Zestaw baterii akumulatorów
3
Zgodnie z OPZ
3. Przełącznik do zarządzania 48 portowy
4
Zgodnie z OPZ
4. Przełącznik do zarządzania 24 portowy
4
Zgodnie z OPZ
5. Przełącznik agregujący typ 1
1
Zgodnie z OPZ
6. Przełącznik agregujący typ 2
4
Zgodnie z OPZ
7. System zarządzania urządzeniami
sieciowymi
1
8. Router brzegowy
2
9. System balansowania ruchu i ochrony
aplikacji web
1
Opis parametrów
oferowanego
sprzętu
5
Producent
/Model
6
Cena
Wartość
jednostkowa
netto
(netto)
(3x7)
7
8
VAT
9
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
1
Zgodnie z OPZ
11. Serwer typ 1
1
Zgodnie z OPZ
12. Serwer typ 2
2
Zgodnie z OPZ
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
brutto
(%)
Zgodnie z OPZ
10. Firewall aplikacyjny
Wartość
76
10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
13. Macierz dyskowa
1
Zgodnie z OPZ
14. Oprogramowanie do wirtualizacji
1
Zgodnie z OPZ
15. Oprogramowanie do monitorowania i
zarządzania serwerami
1
16. Oprogramowanie do wykonywania kopii
zapasowych
1
Zgodnie z OPZ
Zgodnie z OPZ
RAZEM
(do przeniesienia do formularza oferty)
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM MODELOWANIA ORAZ USŁUG HOSTINGOWYCH I KOLOKACYJNYCH W BUDYNKU OMEGA, UL. DUŃSKA 7 WE WROCŁAWIU”.
77

Podobne dokumenty