Katalog produktów Product catalogue

Transkrypt

Katalog produktów Product catalogue
PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
PRODUCER OF SPORTS DEVICES
EQUIPMENT FOR SPORTS HALLS
Katalog produktów
Product catalogue
www.pesmenpol.com.pl
2009/2010
inż. Edward Niepsuj
Firma Produkcyjno - handlowa PESMENPOL inż. Edward Niepsuj jest wiodącym w Polsce producentem profesjonalnych urządzeń sportowych i dostawcą wyposażenia hal sportowych. Oferta
firmy obejmuje produkcję profesjonalnego sprzętu do gier zespołowych ( koszykówka, siatkówka,
tenis, itp. ), wyposażenie stałe i ruchome hal sportowych, sal gimnastycznych, zewnętrzynch boisk
i stadionów sportowych.
Wszystkie urządzenia są wdrażane do produkcji seryjnej w oparciu o własne rozwiązania
konstrukcyjne po przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Efektem takich
działań jest doskonała jakość urządzeń, co zapewnia im popularność wśród odbiorców krajowych
i zagranicznych. Poza działalnością produkcyjną firma prowadzi profesjonalny montaż sprzętu sportowego w halach i na boiskach sportowych. Przy użyciu najnowszych technologii montażu wykwalifikowana kadra pracowników wyposaża obiekty, hale sportowe po ich całkowitym wykończeniu,
bez potrzeby wykonywania przygotowawczych prac budowlanych.
Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym do produkcji elementów stalowych oraz
nowoczesną malarnią proszkową. Zespoły montażowe wyposażone są w profesjonalne narzędzia.
Posiadamy własne zaplecze projektowe do projektowania i wyposażenia hal, oraz przygotowania
produkcji, wyposażone w stacje robocze AutoCad.
Przedstawiamy Państwu katalog przedstawiajcy naszą ofertę wyposażenia hal sportowych, sal
gimnastycznych, stadionów piłkarskich oraz zewnętrznych bois sportowych. Zapraszamy do współpracy inwestorów i wykonawców obiektów sportowych, jak również szkoły i kluby sportowe.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i liczymy na owocną współpracę.
Ze sportowym pozdrowieniem:
www.pesmenpol.com.pl
PESMENPOL inż. (eng.) Edward Niepsuj, a manufacturing and retail company, is Poland’s leading
producer of professional sports equipment and supplier of sports hall apparatus and fittings. The
company’s offer includes the manufacture of professional equipment for team games (basketball,
volleyball, tennis etc.), and both fixed and mobile apparatus and fittings for sports halls, gymnasiums, outdoor sports grounds and stadiums.
The manufacture of all our equipment is implemented on the basis of our own, in-house
design solutions, following strength and performance testing. The end result is excellent quality
equipment, which ensures its popularity among domestic and foreign users alike. In addition to
manufacturing, PESMENPOL offers the professional sports equipment assembly in halls and at
sports grounds. Using state-of-the-art assembly technologies, our qualified staff equip sports facilities after their final completion, with no need to perform preparatory building work.
PESMENPOL inż Edward Niepsu has an extensive machine shop for manufacturing steel
elements, as well as a modern powder coating shop. Our assembly units are equipped with professional tools. We also have our own design facilities, equipped with AutoCAD workstations, where
sports hall equipment is designed and pre-manufacture work is carried out.
In this catalogue, we present our equipment for sports halls, gymnasiums, football fields and
outdoor sports grounds. We invite cooperation from developers and sports facility constructers, as
well as schools and sports clubs.
We hope that you will find what you are looking for here and that this will be the start of an
ongoing and fruitful co-operation.
With sporty regards
Kotary grodzące, piłkochwyty...........41
Dividing curtains and backstops
Siatkówka......................................17
Volleyball
Lekkoatletyka..........................................45
Track & field athletics
Tenis ziemny i badminton.......22
Tennis and Badminton
Gimnastyka.............................................47
Gymnastics
Piłka ręczna...................................24
Handball
Tablice wyników.....................................51
Scoreboards
Piłka nożna....................................29
Football
Sprzęt do sprztania................................54
Trybuny...........................................39
Stands
Cleaning equipment
Pozostałe wyposenie.............................55
Miscellaneous equipment
www.pesmenpol.com.pl |
Spis treści
Table of contents
Koszykówka.....................................3
Basketball
3
Art. nr 1-25
Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym
3-16
Mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej.
Przeznaczona do stosowania w halach sportowych
o długości powyżej 36,0 m i wysokości dolnej powierzchni
stropu do 9,0 m.
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, co gwarantuje
pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu
występujących obciążeń. Konstrukcja mocująca tablicę jest
opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych
nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220V
P=410W. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej
( wysokość obręczy w stosunku do podłoża - 3,05 m ).
Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków
sterowniczych umieszczonych w kasetach.
Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi
250 kg. Norma FIBA. W zależności od konstrukcji hali sportowej
możliwe jest składanie tablicy w przód i tył.
Suspension structure with electric drive
basketball
koszykówka
Secured to the supporting structure of the sports hall ceiling. Designated
for use in sports halls with a length exceeding 36.0 m and a lower ceiling
surface height of up to 9.0 m.
4
| www.pesmenpol.com.pl
The closed steel profile construction guarantees full stability of individual
elements during loading. The backboard mounting frame is lowered or
lifted by steel cords reeled onto the electric motor drum with a 220 V
P=410W voltage. After lowering, the backboard is set in a vertical position
(ring-to-floor height– 3.05 m). The motors are operated by means of
control buttons sited in boxes.
The weight of each lowered structure, with the backboard, is 250 kg.
Complies with FIBA standards. Depending on the sports hall structure, the
backboard can be folded forwards or backwards.
Koszykówki podwieszane z napędem elektrycznym
posiadają certyfikat na zgodność z normami oraz znak
bezpieczeństwa “B” wydany przez Instytut Sportu,
Warszawa, ul. Trylogii
Our basketball suspension structures with electric
drive are certified for conformity with the standards
and ‘B’ safety symbol issued by the Institute of Sport in
Warsaw, ul. Trylogii.
B
koszykówka | basketball
Folded structure
www.pesmenpol.com.pl |
5
koszykówka | basketball
6
| www.pesmenpol.com.pl
koszykówka | basketball
www.pesmenpol.com.pl |
7
koszykówka | basketball
Art. nr 1-77
8
Kosze najazdowe
Basketball backstops
Konstrukcja z pojedynczym ramieniem o wysięgu 225 cm. Układ jezdny
składa się z dwóch ruchomych i dwóch stałych kół które są wysuwane
lub chowane podczas podnoszenia lub opuszczania kosza. Osłony
pokryte materiałem zmywalnym, gr. 10 cm. Bezpieczna szklana tablica
grubości 12 mm, z osłoną dolnej krawędzi tablicy. Ruchoma obręcz
z siatką z wzmocnionej bawełny. System może być użyty do gry w mini
koszykówkę. Posiada tylne płyty do kotwienia w podłodze.
Single arm structure with a 225 cm reach. A mobile unit, consisting of
two mobile and two stationary wheels that are pulled out or retracted
while the basket is being lifted or lowered. The paddings are covered
with 10 cm thick, washable material. Backboard of safety glass, 12 mm
thick, with padded bottom edge. Movable ring, with reinforced cotton
net. The system can be used for mini-basketball games. It contains rear
plates for anchoring to the floor.
| www.pesmenpol.com.pl
Kosze najazdowe naszej produkcji posiadają certyfikat
na zgodność z normami oraz znak bezpieczeństwa “B”
wydany przez Instytut Sportu, Warszawa, ul. Trylogii
Our basketball backstops are certified for conformity
with the standards and ‘B’ safety symbol issued by the
Institute of Sport in Warsaw, ul. Trylogii.
B
koszykówka | basketball
Art. nr 1-21
Konstrukcja do koszykówki stała
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem
proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Zastosowane
materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami.
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości
czoła tablicy od ściany do 120 cm. Produkowana w wesji z zamocowaniem uniwersalnym do ściany oraz słupa.
Stationary basketball structure
Constructed from closed steel profiles painted with powder coating;
secured to the supporting structure of the facility. The materials used
in its construction not only guarantee that the structure is not only safe
and comfortable to use, but also ensure the stability of the backboard
and ring mounted to it.
Designed for mounting all kinds of backboards, with a distance of 120
cm max. from the backboard front to the wall. Manufactured in two versions, with either a universal wall-mounting or post-mounting bracket.
Art. nr 1-22
Konstrukcja do koszykwki uchylna
Tilting basketball structure
Pozwala na założenie tablicy koszykówki w poziomie na ścianę przez
ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem
proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Zastosowane
materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic obręczami. Posiada Certyfikat
bezpieczeństwa „B”.
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości
czoła tablicy od ściany do 250 cm. Produkowana również w wersji, gdzie
część konstrukcji jest mocowana na stałe a część jest składana.
Retract the lock manually, using the special handle provided, and the
backboard can then be folded horizontally against the wall. Made
from closed steel profiles painted with powder coating; secured to the
supporting structure of the facility. The materials used in its construction
not only guarantee that the structure is not only safe and comfortable to
use, but also ensure the stability of the backboard and ring mounted to
it. Certified as complying with the ‘B’ safety standard.
Designed for mounting all kinds of backboards, with a distance of 250
cm max. from the backboard front to the wall. An alternative version,
with a section of the structure mounted permanently and a folding
section, is also available.
Wszystkie konstrukcje mocujące do koszykówki posiadają certyfikat na zgodność z normami oraz
znak bezpieczeństwa “B” wydany przez Instytut Sportu,
Warszawa, ul. Trylogii
Our basketball mounting structures are certified for
conformity with the standards and ‘B’ safety symbol
issued by the Institute of Sport in Warsaw, ul. Trylogii.
B
www.pesmenpol.com.pl |
9
koszykówka | basketball
Art. nr 1-24
Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo
z napędem elektrycznym
Pozwala na założenie tablicy koszykówki pionowo w górę na ścianę.
Napęd podnoszenia konstrukcji stanowi silnik elektryczny o napięciu
220 V, P=410 W. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu.
Zastowsowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo
i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami.
Stabiność uzyskana jest przez zainstalowanie dodatkowych odciągów.
Przenaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic.
Maksymalny wysięg konstrukcji wynosi 5,5 m.
Na specjalne zamówienie wykonujemy konstrukcje dostosowane do
dowolnych warunków architektonicznych obiektu.
Vertically lifted basketball structure with
electric drive
Allows for the backboard to be folded vertically and upwards against
the wall. The lifting of the structure is driven by an electric motor with
a 200 V, P=410 W voltage. Made from closed steel profiles painted with
powder coating; secured to the supporting structure of the facility. The
materials used in its construction not only guarantee that the structure
is not only safe and comfortable to use, but also ensure the stability of
the backboard and ring mounted to it.. Additional pull-back cords for
stability.
Designed for mounting all kinds of backboards. The structure’s maximum reach 5.5 m.
We can also manufacture to order, producing structures adapted to the
architectural conditions of any facility.
Art. nr 1-23
10
Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami
liniowymi
Tilting basketball structure with pull-back cords
Pozwala na założenie tablicy w poziomie na ścianę poprzez ręczne
odciąganie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Konstrukcja
wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem
proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Zastowsowane
materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami.
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzjaów tablic przy odległości
czoła tablicy od ściany przekraczającej 250 cm ( maksymalny wysięg
550 cm ). Produkowane są również w wersji, gdzie część konstrukcji jest
mocowana na stałe a część składana.
Retract the lock manually, using the special handle provided, and the
backboard can then be folded horizontally against the wall. Made from
closed steel profiles painted with powder coating; secured to the supporting structure of the facility. The materials used in its construction not only
guarantee that the structure is not only safe and comfortable to use, but
also ensure the stability of the backboard and ring mounted to it.
Designed for mounting all kinds of backboards with a distance
exceeding 250 cm from the front pf the backboard to the wall. An alternative version, with section of the structure mounted permanently and
folding section, is also available.
| www.pesmenpol.com.pl
koszykówka | basketball
System for mounting the ring to the frame,
eliminating ring-pressure load on the acryl board
Ring mounted directly to backboard frame
Gas shock absorber
1.
Hinge
Backboard frame Padding
Ring in tilted position
Art. nr 1-01
Art. nr 1-02
Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami
gazowymi
Wykonana zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Malowana
lakierem proszkowym ( kolor zgodny z przepisami ). Posiada dodatkowe
wzmocnienia wpływające na jej trwałość. Mechanizm uchylający
z zastosowaniem siłowników gazowych: zamknięty, gwarantujący pełne
bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy
i pozbawiony drgań.
Dostępne siatki do obręczy:
Art. nr 1-51: siatka turniejowa, sznur 5mm
Art. nr 1-52: siatka łańcuchowa, cynkowana, 8-zaciskowa
Art. nr 1-52: siatka łańcuchowa, cynkowana, 12-zaciskowa
Tilting basketball ring with gas shock absorbers
Constructed in compliance with international regulations. Painted with
powder coating (colour complying with regulations). Provided with
additional reinforcements for improved stability. The closed tilting mechanism features gas shock absorbers for full safety. A modern technical
solution means the ring returns to its original position immediately and
without vibrations.
Nets available for rings:
Art. 1-51: tournament net, 5 mm cord
Art. 1-52: 8-clamp galvanised chain net
Art. 1-53: 12-clamp galvanised chain net
1. Obręcz Standard
Standard ring
Art. nr 1-03, 1-03-1
2.
2. Obręcz cynkowana ogniowo
Hot dip galvanised steel ring
Art. nr 1-04
3. Obręcz wzmocniona
Reinforced ring
Art. nr 1-05
4. Obręcz popularna
Popular ring
3.
Obręcze do koszykówki posiadają certyfikat na zgodność z normami oraz znak bezpieczeństwa “B” wydany
przez Instytut Sportu, Warszawa, ul. Trylogii
Our basketball rings are certified for conformity with
the standards and ‘B’ safety symbol issued by the
Institute of Sport in Warsaw, ul. Trylogii.
B
4.
www.pesmenpol.com.pl |
11
koszykówka | basketball
Art. nr 1-81, 1-82
Art. nr 1-11, 1-12, 1-14
Art. nr 1-83, 1-84
Tablica do koszykówki stalowa kratownica
Tablica do koszykówki szkło akrylowe
Tablica do koszykówki epoksydowa
Wykonana w całości ze stali, wewnątrz ramy stalowej osadzona jest
kratka. Całość zabezpieczona jest antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Dostępna w dwóch wersjach: do montażu na konstrukcji jednosłupowej ( 90 x 120cm ) i dwusłupowej ( 105 x 180 cm ) na boiskach
zewnętrznych.
Wykonana w całości ze szkła akrylowego, mocowana w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowane zamocowanie obręczy do
konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń
działających na obręcz.
Wykonana z płyty epoksydowej zamocowanej w odpowiedni sposób
do ramy metalowej tablicy. Rama cynkowana ogniowo zapewnia
odporność korozyjną. Dostępna w dwóch wersjach: do montażu na
konstrukcji jednosłupowej ( 90 x 120cm ) i dwusłupowej ( 105 x 180 cm )
na boiskach zewnętrznych.
Art. nr 1-81: Tablica o wymiarach 105x180 cm
Art. nr 1-82: Tablica o wymiarach 90x120 cm
Art. nr 1-11: Tablica o wymiarach 105 x 180 cm, płyta o grubości 15 mm
Art. nr 1-12: Tablica o wymiarach 105 x 180 cm, płyta o grubości 10 mm
Art. nr 1-14: Tablica o wymiarach 90 x 120 cm, płyta o grubości 10 mm
Art. nr 1-84: Tablica o wymiarach 105x180 cm
Art. nr 1-83: Tablica o wymiarach 90x120 cm
Steel basketball backboard with lattice frame
Acrylic glass basketball backboard
Epoxy basketball backboard
Made entirely from steel, with a grid inside the steel framework. Hot-dip
galvanisation protects the entire structure against corrosion. Available in
two versions: for mounting on a single-post structure (90x120 cm) and
on a double-post structure (105x180 cm) on outdoor sports grounds.
Made of acrylic glass, appropriately mounted to the metal frame of the
backboard. The ring is fastened to the backboard structure by a method
which prevents the transfer of loads impacting the ring onto the board.
Made from epoxy board fastened appropriately to the metal frame of
the backboard. Hot-dip galvanisation protects the frame against corrosion. Available in two versions: for mounting on a single-post structure
(90x120 cm) and on a double-post structure (105x180 cm) on outdoor
sports grounds.
Art. 1-81: Backboard with dimensions 105x180 cm
Art. 1-82: Backboard with dimensions 90x120 cm
Art. 1-11: Backboard with dimensions 105x180 cm, 15 mm thick board
Art. 1-12: Backboard with dimensions 105x180 cm, 10 mm thick board
Art. 1-14: Backboard with dimensions 90x120 cm, 10 mm thick board
Art. nr 1-13, 1-15
12
Tablica do koszykówki epoksydowa
Epoxy basketball backboard
Wykonana z płyty epoksydowej ( włókno szklane ), mocowana jest
w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Norma FIBA.
Made from epoxy board (glass fibre), appropriately mounted to the
metal frame of the backboard. Complies with the FIBA standard.
Art. nr 1-13: Tablica o wymiarach 105x180 cm
Art. nr 1-15: Tablica o wymiarach 90x120 cm
Art. 1-13: Backboard with dimensions 105x180 cm
Art. 1-15: Backboard with dimensions 90x120 cm
| www.pesmenpol.com.pl
Art. 1-84: Backboard with dimensions 105x180 cm
Art. 1-83: Backboard with dimensions 90x120 cm
koszykówka | basketball
Art. nr 1-26
Art. nr 1-28
Mechanizm regulacji wysokości tablicy
Art. nr 1-11, 1-12
Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa
Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa
Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko zmienić wysokość
tablicy wraz z obręczą w stosunku do podłoża w przedziale 260 - 305 cm.
Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu
śruby pociągowej.
Przeznaczona do tablic 90 x 120 cm. Całość konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.
Konstrukcja umożliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokości. Wysięg
ramienia: 1,2 m ; 1,4 m ; 1,6 ; m. Dostępna w wersji mocowanej na stałe
do podłoża oraz demontowalnej ( słup mocowany jestw tulei stalowej
osadzonej w podłożu boiska, co pozwala na demontaż konstrukcji
w razie potrzeby ). Konstrukcje mocowane w tulejach dodatkowo
wyposażane są w blokady.
Przeznaczona do tablic 105 x 180 cm. Całość konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.
Konstrukcja umożliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokości. Wysięg
ramienia: 1,2 m ; 1,4 m ; 1,6 ; m ; 2,2 m. Dostępna w wersji mocowanej na
stałe do podłoża oraz demontowalnej ( słup mocowany jestw tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska, co pozwala na demontaż konstrukcji
w razie potrzeby ). Konstrukcje mocowane w tulejach dodatkowo
wyposażane są w blokady.
Single-post basketball structure
Double-post basketball structure
Designed for 90x120 cm backboards. Hot-dip galvanisation protects the
entire structure against weather conditions. Adjustable basket height.
Reach of the arm: 1.2 m; 1.4 m; 1.6 m. Available in the two versions:
secured permanently to the ground and removable (featuring a post is
mounted in a steel socket seated in the ground, allowing the structure
to be dismounted if necessary). Socket-mounted structures are also
provided with locks.
Designed for 105x180 cm backboards. Hot-dip galvanisation protects
the entire structure against weather conditions. Adjustable basket
height. Reach of the arm: 1.2 m; 1.4 m; 1.6 m; 2.2 m. Available in the two
versions: secured permanently to the ground and removable (featuring
a post is mounted in a steel socket seated in the ground, allowing the
structure to be dismounted if necessary). Socket-mounted structures are
also provided with locks.
Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujcych tablicę. Norma FIBA.
Art. nr 1-11: do tablic 105x180 cm
Art. nr 1-12: do tablic 90x120 cm
Backboard height adjustment mechanism
The mechanism’s design allows for easy and rapid adjustment of the
backboard height; ring-to-floor height within a 260-305 cm range. The
adjustment is made by rotating the adjusting handle of the guide screw
holder manually.
Designed for mounting with all types of backboard fastening structures.
Complies with the FIBA standard.
Art. 1-11: for 105x180 cm backboards
Art. 1-12: for 90x120 cm backboards
Wszystkie zestawy do koszykówki posiadają certyfikaty
na zgodność z normami oraz znak bezpieczeństwa “B”
wydany przez Instytut Sportu, Warszawa, ul. Trylogii
All PESMENPOL basketball sets hold the ‘B’ safety symbol issued by the Institute of Sport, Warsaw, ul. Trylogii
B
Art. nr 1-27
Zestaw do koszykówki przenośny MiniStreetBall
Przeznaczony do użytkowania na treningowych boiskach zewnętrznych
lub wewnętrznych. Wymaga użycia balastu. Wyposażony w tablicę
eposkydową o wymiarach 900 x 770 mm, obręcz popularną, siateczkę
sznurkową.
MINI Street Ball – portable basketball unit
Designed for use on outdoor or indoor training grounds. Requires
ballast. Equipped with a 900x770 mm epoxy board, a popular ring and
a cord net.
www.pesmenpol.com.pl |
13
koszykówka | basketball
Widok konstrukcji z przodu
Konstrukcja składana w tył
Front view of structure
Back-folding structure
Konstrukcja składana w przód
Front-folding structure
Koszykówka:
Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym
Basketball:
Suspension structure with electric drive
14
| www.pesmenpol.com.pl
Konstrukcja naścienna składana, wysięg
do 2200 mm
Wall-mounted structure with pull-back cords
Reach: max. 5500 mm
Wall-mounted folding structure
Reach: max. 2200 mm
koszykówka | basketball
Konstrukcja naścienna z odcigami liniowymi, wysięg
do 5500 mm
Mechanizm regulacji wysokości umożliwia obniżenie tablicy z obręczą do wysokości
2600 mm (minikoszykówka)
The height adjustment mechanism allows the backboard and the ring to be lowered
to a height of 2600 mm (mini basketball)
Konstrukcja podnoszona pionowo z napędem
elektrycznym, wysięg do 5500 mm
Vertically lifted structure with electric drive
Reach: max. 5500 mm
UWAGA:
Część stałą wykonuje się gdy występuje przeszkoda
uniemożliwiająca składanie całej konstrukcji (np. piłkochwyt)
PLEASE NOTE:
The stationary section is erected when a specific obstacle makes folding the entire
structure impossible (e.g. a backstop).
Koszykówka:
Konstrukcje naścienne
Basketball:
Wall-mounted folding strctures
www.pesmenpol.com.pl |
15
koszykówka | basketball
Kosze jednosłupowe z tablicą 90x120 cm,
wysięg L: 1200, 1400, 1600 mm
Kosze dwusłupowe z tablicą 105x180 cm,
wysięg L: 1200, 1400, 1600, 2200 mm
Single-post basketball structures with
90x120 cm backboard Reach L: 1200, 1400,
1600 mm
Double-post basketball structures with
105x180 cm backboard Reach L: 1200,
1400, 1600, 2200 mm
Koszykówka:
Schematy montażu zestawów do koszykwki na boiska zewnętrzne
Basketball:
Mounting diagrams for basketball units on outdoor grounds
16
| www.pesmenpol.com.pl
17-21
Art. nr 2-01
Art. nr 2-04
Słupki do siatkówki aluminiowe
Słupki do siatkówki stalowe
Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podłożu boiska ( w przypadku siatkówki plażowej mocowane w tulejach z krawędziakami do zasypywania piasku ).
Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta
profilem aluminiowym. W skład kompletu słupków wchodzi: urządzenie
naciągowe zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej
i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym
słupku ( przesuwne ). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia
siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem ( uniwersalne
wykorzystanie zestawu - siatkówka, tenis, badminton ).
Wykonane ze specjalnego profilu stalowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podłożu boiska ( w przypadku siatkówki plażowej mocowane w tulejach z krawędziakami do zasypywania piasku ).
Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta
profilem aluminiowym. W skład kompletu słupków wchodzi: urządzenie
naciągowe zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej
i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym
słupku ( przesuwne ). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia
siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem ( uniwersalne
wykorzystanie zestawu - siatkówka, tenis, badminton ). Całość
konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo, co zapewnia
odporność korozyjną.
volleyball
siatkówka
Aluminium volleyball posts
Manufactured using a special aluminium profile, mounted in sockets
seated in the court (for beach volleyball, mounted in sockets with square-sawn timber pieces to be buried in the sand). Pulling them back from
the ground is not required. The net tensioning screw is guarded with
an aluminium profile. The complete set of posts includes an external
tensioning device, using a guarded trapezoidal screw and an arresting
hook, and arresting hooks mounted on the opposite post (slidable). This
solution allows the net to be hung at any height and angle (the entire
unit can be used universally for volleyball, tennis or badminton).
możliwe jest składanie tablicy w przód i tył.
Steel volleyball posts
Manufactured using a special 80 x 80 mm aluminium profile, mounted in
sockets seated in the playing court (for beach volleyball. mounted in sockets with square-sawn timber pieces to be buried in the sand). Pulling
them back from the ground. The net tensioning screw is guarded with
an aluminium profile. The complete set of posts includes an external
tensioning device, using a guarded trapezoidal screw and an arresting
hook, and arresting hooks mounted on the opposite post (slidable). This
solution allows the net to be hung at any height and angle (the entire
unit can be used universally for volleyball, tennis or badminton). Hot-dip
galvanisation renders the entire post structure corrosion-proof.
B
Certyfikat bezpieczeństwa
Safety certificate
www.pesmenpol.com.pl |
17
Siatkówka | volleyball
Art. nr 2-03
Zestaw stalowych szyn wraz z mechanizmem
naciągowym
Szyny mocowane do przeciwległych ścian, służą jako prowadnice dla
urządzenia naciągowego i haków zaczepowych. Konstrukcja pozwala
na swobodną zminę wysokości siatki w przedziale od 50 do 250 cm od
podłoża. Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia siatki na
dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem ( uniwersalne wykorzystanie zestawu - sitakówka, tenis, badminton ).
Set of wall-mounted steel rails with tensioning
mechanism
Mounted to opposite walls, the rails serve as guides for the tensioning
device and arresting hooks. The net height can be freely altered between
50 – 250 cm from the ground. This solution allows the net to be hung at
any height and angle (the entire unit can be used universally for volleyball, tennis or badminton).
Tuleje montażowe supków do siatkwki
Volleyball post mounting sockets
18
| www.pesmenpol.com.pl
Art. nr 2-20, 2-46
Art. nr 2-11
Stanowisko sędziowskie do siatkówki
Osłony słupków do siatkówki
Stanowisko sędziowskie do siatkówki oraz siatkówki plażowej, wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym.
Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. Zgodne z wymaganiami FIVB.
Wykonane z gąbki osłoniętej materiałem typu skaj, całość zamocowana
jest na rurze PCV. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania słupków.
Wysokość 200 cm.
Volleyball umpire’s stand
Designed for volleyball and beach volleyball, this umpire’s stand is
manufactured using light-wall steel tubes, painted with powder coating.
Provided with a mechanical platform height adjustment system and
transport wheels. Complies with FIVB requirements.
Volleyball post guard pads
Manufactured from sponge and guarded with leatherette; the entire
structure is mounted on a PVC tube. Guard pads improve post safety
during use. Height: 200 cm.
Siatki do siatkówki plażowej
Art. nr 2-21; Siatka profesjonalna, gr. splotu 3 mm, linka kewlarowa,
boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach
Art. nr 2-22; Siatka turniejowa, gr. splotu 3 mm, linka stalowa, boczne
wzmocnienie, mocowanie w 4 punktach
Art. nr 2-07; Siatka turniejowa z antenkami, obszyta z czterch stron taśmą
Art. nr 2-08; Siatka czarna z antenką, wzmocniona taśmą
Art. nr 2-09; Siatka treningowa
Siatka czarna z kolorową taśmą na linkach naciągowych
z usztywnionymi bokami
Siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą dookoła
o szer. 80 mm, dla boiska o polu gry 8x16 m
Siatka treningowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą dookoła
o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9x18 m
Siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z taśmą dookoła
o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9x18 m
Volleyball nets
Art. 2-21 – Professional net, weave thickness: 3 mm, Kevlar cord, side
reinforcement, fastened at 6 points
Art. 2-22 – Tournament net, weave thickness: 3 mm, steel cord, side
reinforcement, fastened at 4 points
Art. 2-07 – Tournament net with antennas and tape stitched on to four
sides
Art. 2-08 – Black net with antenna, reinforced with tape
Art. 2-09 – Training net
Art. nr 2-06
Beach volleyball nets
Black net with colour tape, on tensioning cords with
stiffened sides
Beach tournament net, PP, black, yellow tape surround, 80 mm
wide, for an 8x16 m court
Beach training net, PP, black or yellow tape surround, 75 mm
wide, for a 9x18 m court
Beach tournament net, PP, black tape surround, 75 mm wide,
for a 9x18 m court
Linie wyznaczające pole gry
Wieszak na siatkę pozwala w łatwy sposób przechowywać siatkę, szybko
ją rozwijać i zwijać. Wieszak na siatkę do siatkówki, tenisa, badmintona.
Linie wyznaczające pole gry do siatkówki, niebieskie ze szpilkami.
Practical solution for easy storage and fast unrolling/rolling of the net.
Can be used for volleyball, tennis and badminton.
Art. nr 2-70
Przyrząd do mierzenia siatki
Net height measurer
Art. nr 2-59
Wieszak na siatkę
Net hanger
Siatkówka | volleyball
Siatki do siatkówki
Boundary lines
Volleyball court boundary lines; blue, with pins.
www.pesmenpol.com.pl |
19
Art. nr 2-30
Słupki do siatkówki aluminiowe z naciągiem wewnętrznym
Siatkówka | volleyball
Słupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o
konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność i odporność na zginanie.
Urządzenie naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu aluminiowego. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej
wysokości w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich
do gry w tenisa i badmintona.W słupkach zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania mechanizmu naciągowego. Regulacja wysokości siatki
jest bardzo wygodna, przesuwanie naciągu i blokowanie położenia dokonywane jest wspólnym wygodnym uchwytem. Blokowanie wysokości
naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy
z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa została zintegrowana
ze słupkiem, po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz
profilu głównego. Słupki zostały przystosowane do 6-punktowego
zamocowania boków siatki. Koniec linki naprężającej siątkę dołączany
jest do wyprowadzonego fragmentu linki za pomocą szybkozłącza,
co zapewnia berdzo wygodne zakładanie siatki do słupków.
Słupki mają możliwość zastosowania jako dwustronne, poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw słupka dwustronnego
należy zamówić oddzielnie). Słupki spełniają wymagania normy PN-EN
1971:2006. Są zgodne przepisami PZPS oraz FIVB.
Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w halach widowiskowosportowych. Można je instalować również w salach o szerokości powyżej 12 m. oraz na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m.
Można je również stosować na boiskach zewnętrznych.
Pillars for the volleyball aluminium with the inside
tension
Aluminium pillars made from the special aluminium profile about the
construction guaranteeing the high stiffness and the resistance to
bending. The tension device in one piece is found inside the aluminium
profile. The structure of pillars enables to place the net at the any height
in period 106 - 250 cm what allows for using them to the game of the
tennis and the badminton. In pistils novel solutions of the tension
mechanism were applied. The regulation of the height of the net is very
comfortable, resetting the tension and blocking the location are being
effected with shared comfortable handle. Blocking the height of the tension (nets) is being made through the eccentric clamp with Teflon filler.
The tension crank folded up was integrated with the pillar, after tightening the net she is straightened out and hidden inside the main profile.
Pillars were adapted to 6 - of spot fastening sides of the net. End of the
tensing cord siątkę is being enclosed with the derived excerpt of the
cord with the help szybkozłącza what provides with berdzo comfortable
establishing the net to pillars. Pillars have an opportunity to apply as
double-sided, by using the additional slat with handles (one should order the set of the double-sided pillar individually). Columns are meeting
requirements of the norm PN-EN 1971: 2006. They are matching with
PZPS regulations and FIVB. the Set is allocated for the principal court in
spectacular-sports halls. It is possible to install them also in rooms for
breadths above 12 m. and to training courts on rooms for lengths above
24 m. It is possible also to apply them on outside courts.
20
| www.pesmenpol.com.pl
Siatkówka | volleyball
Detail A
Legend:
socket tilted from the perpendicular to the outside of the court by 2°
1. Post
5 cm court boundary line
2. Tensioning cord
3. Bottom net hook
court centre line
4. Top net hook
5. Socket
6. Foor frame
7. Handle
8. Net
9. Antennas
Siatkówka:
Słupki do siatkówki aluminiowe/stalowe
Volleyball:
Aluminium/steel volleyball posts
www.pesmenpol.com.pl |
21
tennis and badminton
tenis ziemny i badminton
22 |
22-23
www.pesmenpol.com.pl
Art. nr 4-04
Stanowisko sędziowskie do tenisa i badmintona
Stanowisko sędziowskie wykonane jest z profili zamkniętych stalowych,
malowanych lakierem proszkowym. Wyposażone w siedzisko plastikowe
z oparciem. Stanowisko ma możliwość składania co ułatwia jego
magazynowanie.
Tennis and badminton umpire’s stand
Manufactured from closed steel profiles, painted with powder coating.
Equipped with a plastic seat, with backrest. Foldable stand for easy
storage.
Art. nr 4-01
Słupki do tenisa ziemnego
Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podłożu hali lub kortu. Słupki wyposażone są w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka
zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku.
Tennis posts
Manufactured using a special aluminium profile, mounted in sockets
seated in the hall or court ground. Equipped with an internal tensioning
device, using a guarded trapezoidal screw and an arresting wheel.
Arresting hooks on the opposite post.
Siatki do tenisa ziemnego
Siatka „Merlin” Huck, gr. linki 3,5 mm
Siatka „Excalibur” Huck, gr. linki 2,5 mm
Siatka profesjonalna z fartuchem
Siatka czarna, gr. splotu siatki 2 mm
Siatka biała, gr. splotu siatki 2 mm
Tennis nets
The Merlin Huck net, cord thickness 3.5 mm
The Excalibur Huck net, cord thickness 2.5 mm
Professional net, with apron
Black net, cord weave thickness 2 mm
White net, cord weave thickness 2 mm
Taśma wyznaczająca pole gry
Taśma wyznaczająca pole gry do badmintona, niebieska ze szpilkami.
Art. nr 4-22
Boundary tape
Linie do tenisa ziemnego
Linie do tenisa twardego PVC. Łatwy w instalacji system
lini dla kortów trawiastych i ceglanych.
Tennis lines
Rigid PVC tennis lines. Easy-to-install line system for
grass and hard courts.
Badminton court boundary lines tape; blue with pins.
Art. nr 10-1
Słupki do badmintona mocowane w tulejach
Wykonane z profilu stalowego 40x40 mm, cynkowane galwanicznie,
mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali lub kortu.
W komplecie tuleje mocujące.
Socket-mounted badminton posts
Manufactured from a hot-dip galvanised, 40x40 mm steel profile.
Mounted in sockets seated in the hall or court ground. The unit includes
mounting sockets.
Art. nr 4-20
Podpórki do gry singlowej
Supports for singles matches
B
Certyfikat bezpieczeństwa
Safety certificate
Art. nr 10-05
Siatki do badmintona
Stojaki do badmintona przestawne z obciążnikiem
Siatka treningowa, Huck
Siatka turniejowa Olympia, Huck
Siatka turniejowa Perfect, Huck
Siatka popularna zielona
Siatka popularna biała
Wykonane ze stali, supki cynkowane galwanicznie, można je ustawić
w dowolnym miejscu. Wysokość słupka jest regulowana za pomocą wykręcanej stopki. Posiadają kółka umożliwiające transport. Wyposażone
w przeciwagi o masie ok. 30 kg.
Badminton nets
The HUCK training net
The Olympia HUCK
tournament net
The Perfect HUCK tournament net
Green popular net
White popular net
Movable badminton stands with weight
The hot-dip galvanised steel posts can be placed anywhere. The height
of the post is adjusted by means of an unscrewed cap. Equipped with
transport wheels and balance weights of approx. 30 kg.
B
Słupki i stojaki posiadają certyfikat na zgodność
z normami oraz znak bezpieczeństwa “B” wydany przez
Instytut Sportu, Warszawa, ul. Trylogii
Our badminton posts and stands are certified for conformity with the standards and ‘B’ safety symbol issued
by the Institute of Sport, Warsaw, ul. Trylogii
www.pesmenpol.com.pl |
23
tenis ziemny i badminton | tennis and badminton
Art. nr 2-59
Art. nr 3-01, 3-02
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne
24-28
Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości
( naroża bramki spawane na stałe ) powoduje, że bramki naszej produkcji
cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność. Haki mocujące siatkę
wykonane są z metalu. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Składana konstrukcja łuków umożliwia szybki montaż
i demontaż oraz magazynowanie bramek. Przeznaczone do montażu
na hali oraz boiskach zewnętrzynych. Montaż bramek odbywa się przy
pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilowych lub
tulei betonowanych w podłożu. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego lub stalowego 80x80 mm.
Art. nr 3-01: bramki profesjonalne aluminiowe
Art. nr 3-02: bramki profesjonalne stalowe
Professional handball goals
handball
Piłka ręczna
Constructed and marked in accordance with the IHF standard. The all-inone frame construction (goal corners are permanently welded) means
that our goals are extremely durable and rigid. Metal net fastening
hooks. All the elements, apart from the main frame, are galvanised.
The foldable arch structure allows for quick assembly, dismantling and
storage. Designed for mounting in halls or on outdoor playing fields.
Goals are mounted by means of plate supports/holders, pin holders
or ground-embedded sockets. The main frame is manufactured from
80x80mm aluminium or steel profile.
24
| www.pesmenpol.com.pl
Art. 3-01: professional aluminium goals
Art. 3-02: professional steel goals
Art. nr 3-01-2, 3-02-2
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, przyścienne
piłka ręczna| handball
Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości
( naroża bramki spawane na stałe ) powoduje, że bramki naszej produkcji
cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność. Haki mocujące siatkę
wykonane są z metalu. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Rama bramki mocowana jest do ściany za pomocą wsporników
stalowych. Zastosowanie bramek - sale gimnastyczne w których linia
końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż
50 cm. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego lub stalowego
80x80 mm
Art. nr 3-01-2: bramki profesjonalne aluminiowe
Art. nr 3-02-2: bramki profesjonalne stalowe
Professional wall-mounted handball goals
Constructed and marked in accordance with the IHF standard. The all-inone frame construction (goal corners are permanently welded) means
that our goals are extremely durable and rigid. Metal net fastening
hooks. All the elements, apart from the main frame, are galvanised. The
goal frame is fastened to the wall by means of steel brackets. The goals
can be used in gymnasiums where the end line of the handball court
is less than 50 cm away from the wall. The main frame is manufactured
from 80x80mm aluminium or steel profile.
Art. 3-01-2: professional aluminium goals
Art. 3-02-2: professional steel goals
B
Certyfikat bezpieczeństwa
Safety certificate
www.pesmenpol.com.pl |
25
Art. nr 3-30
Bramki do piłki ręcznej stalowe, wzmocnione
piłka ręczna| handball
Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości
(naroża bramki spawane na stałe) oraz konstrukcja łuków stałych powoduje że bramki naszej produkcji cechuje wyjątkowo wysoka trwałość
i sztywność. Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu. Wszystkie
elementy bramki sa cynkowane ogniowo. Mocowanie do podłoża hali
przez przykręcenie w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na
jedną bramkę). Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm,
wymiary w świetle 200x300 cm. Łuki wykonane z grubościennej rury
stalowej, cynkowane ogniowo. Głebokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm
górą (na specjalne zamówienie 100 cm górą, 120 cm dołem).
Na otwarte obiekty sportowe polecamy mocowanie bramek za pomocą
tulei mocujących z adapterami.
Goals for the handball steel, strengthened
IHF carried out and marked according to the norm. Frame made in one
piece (welded permanently angles of the goal) and the structure of
bows of constants causes that exceptionally a high permanence and
a stiffness are characterizing goals of our production. Hooks fixing the
net are made of metal. All elements of the goal sa galvanized ogniowo.
Fixing fixing the hall to base by tightening the screw in the foot of the
arch to handles fastened permanently in the floor (four points of fixing
for one goal). Main frame made from steel profile 80 x of 80 mm, dimensions in light 200 x of 300 cm. Bows made from the fat-wall steel pipe,
galvanized ogniowo. Głebokość goals: 100 cm with hole, 80 cm with
mountain (for special ordering 100 the cm with mountain, 120 cm with
hole). To opened sports facilities we are telling to fix goals with the help
of fixing cornets with record players.
26
| www.pesmenpol.com.pl
Bramki mocowane w tulejach
Zastosowanie: boiska zewnętrzne o nawierzchni asfaltowej lub sztucznej
Goals mounted on plate supports
Designed for outdoor playing fields
Socket-mounted goals
Designed for outdoor playing fields of asphalt or artificial pavement
piłka ręczna| handball
Bramki mocowane na markach talerzykowych
Zastosowanie: boiska zewnętrzne
Foldable arches allow for dismounting a
nd easy storage of goals
depth
depth
Goals are mounted in sockets and, in addition,
are attached to the pin holder.
Fixing screw
Piłka ręczna:
Sposoby montażu bramek do piłki ręcznej
Handball:
Handball goal assembly methods
Plate support
Piłka ręczna:
Sposoby montażu bramek do piki ręcznej
Handball:
Handball goal assembly methods
www.pesmenpol.com.pl |
27
Bramki mocowane na talerzykach
Zastosowanie: hale sportowe
piłka ręczna| handball
Plate-mounted goals
Designed for sports halls
Fixing screw
Plate
depth
Piłka ręczna:
Sposoby montażu bramek do piki ręcznej
Handball:
Handball goal assembly methods
28
| www.pesmenpol.com.pl
football
piłka nożna
29-38
Art. nr 9-01, 9-01-1
Bramki do piłki nożnej profesjonalne aluminiowe
7,32x2,44 m
Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120 / 100 mm,
malowane na biało metodą proszkową. W skład kompletu wchodzą:
rama główna bramki, słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane
w tulejach, rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana
do góry. Wymiary bramki: 7,32 x 2,44 m. Sposób mocowania bramki:
ze słupków bramki wysuwane są tuleje, osadzone na stałe w podłożu.
Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki
demontaż. Głębokość: 3 lub 2 m.
B
Certyfikat bezpieczeństwa
Safety certificate
Professional aluminium football goals 7.32x2.44 m
Manufactured from special 120/100 mm oval aluminium profile, painted
white using powder coating. The complete unit contains the main frame
of the goal, socket-mounted net tensioning posts, and an upwardfolded bottom frame for fastening the bottom edge of the net. Goal
dimensions: 7.32x2.44 m. Assembly method: the goal posts are inserted
into sockets and permanently seated in the ground. The structure and
assembly method mean that the goals can quickly be dismantled.
Depth: 3 m or 2 m.
www.pesmenpol.com.pl |
29
Art. nr 9-02
Bramki do piłki nożnej treningowe aluminiowe
7,32x2,44 m
Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100 mm.
Posiadają konstrukcję łuków składanych co umożliwia ich szybki montaż
i demontaż oraz magazynowanie. Połączenie bramki z dolną ramą
gwarantuje jej stabilność. Konstrukcja umożliwia jej łatwe przenoszenie
w dowolne miejsce. Mocowane do podłoża przykręcenie w dolnej części
łuku śrubami mocującymi do uchwytu zamocowanego na stałe
w podłożu lub mocowanie szpilowe do nawierzchni.
Aluminium football training goals 7.32x2.44 m
piłka nożna | football
Manufactured from120/100 mm oval aluminium profile. The foldable
arch structure allows for quick assembly, dismantling and storage of
goals. The goal’s attachment to the bottom frame guarantees its stability.
The construction means that the goal can be easily removed anywhere.
Secured to the ground by fastening to the holder mounted permanently
in the ground with fixing screws sited in the bottom of the arch, or by
means of pin holders attached to the surface of the ground.
B
Certyfikat bezpieczeństwa
Safety certificate
30
| www.pesmenpol.com.pl
piłka nożna | football
Art. nr 9-03, 9-04
Art. nr 9-05, 9-06
Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m - profil
kwadratowy
Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m - profil
owalny
Wykonane z kwadratowego profilu aluminiowego lub stalowego
80 x 80 mm, znakowanego taśmą w kolorze czarnym. Montaż bramek
odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów
szpilowych lub tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek
umożliwia składanie ich wraz z siatką. Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną są wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie.
Rama główna jest wykonana w całości ( naroża są spawane ), co stanowi
gwarancję wieloletniej trwałości.
Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5,00x2,00 m. Wykonane z profilu
aluminiowego owalnego 120 / 100, anodowanego. Montaż bramek
odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów
szpilowych lub tulei betonownych w podłożu. Konstrukcja bramek
umożliwia składani ich wraz z siatką. Wszystkie metalowe elementy
bramek poza ramą główną są wykonane ze stali i są cynkowane
galwanicznie.
Football goals for youth games 5x2 m – square
profile
Manufactured from 80x80 mm square aluminium or steel profile; marked with black tape. The goals are mounted using plate supports/holders, pin holders or ground-embedded sockets. The design means that
the goals can be folded together with the net. All metal parts, apart from
the main frame, are made of steel and electro-galvanised. The all-in-one
construction of the main frame (welded corners) guarantees the longterm durability of our goals.
Football goals for youth games 5x2 m – oval profile
Manufactured from 120/100 anodised oval aluminium profile. The goals
are mounted using plate supports/holders, pin holders or groundembedded sockets. The design means that the goals can be folded
together with the net. All metal parts, apart from the main frame, are
made of steel and electro-galvanised.
www.pesmenpol.com.pl |
31
piłka nożna | football
Art. nr 9-31
Art. nr 9-33
Wózek do malowania lini emulsją
Chorągiewka sędziowska
Szerokość malowania nie posiada regulacji i jest sztywno ustawiona
na 10 cm. Duże koła znacznie ułatwiają poruszanie się po podłożu.
Zbiornik o pojemności 12l wyposażony jest w pompkę z tworzywa
sztucznego. Maksymalne możliwe do uzyskania w zbiorniku ciśnienie
dochodzi do 3 barów.
Referee flag
Art. nr 12-16
Emulsion paint line marking trolley
Chorągiewka narożna
Non-adjustable painting width, fixed at 10 cm. Large wheels facilitate
movement over the ground. The 12 l. capacity container is equipped
with a plastic pump.The maximum container pressure achievable is
3 bars.
Wykonana z poliwęglanu, uchylna
ze szpilką, H=150 cm.
Corner flag
Made of polycarbonate, tilting with
a pin, H=150 cm
Art. nr 9-30
Art. nr 9-34
Wózek do kredowania lini
Elektroniczna tablica zmian zawodników
Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni ułatwiającej prowadzenie na
murawie boiska. Posiada regulację szerokości lini ( 5 lub 10 cm ).
Wózek przystosowany do stosowania kredy i wapna.
Electronic player substitution board
Line chalking trolley
Art. nr 9-38
Equipped with three large-track wheels for easy movement over grass.
Adjustable line width (5 or 10 cm).The trolley is adapted for use with
chalk and lime.
Kartki sędziowskie
Referee cards
Art. nr 7-41
Art. nr 9-37
Wózeki do transportu bramek
Gwizdki sędziowskie
Zestaw dwóch wózków transportowych umożliwia wygodny transport
bramek po posadzce hali sportowej, bez narażenia na jej uszkodzenia.
Referee whistles
Goal transport trolleys
Set of two transport trolleys ensuring the convenient transport of goals
across a sports hall floor with no risk of damage.
Art. nr 9-36
Opaska kapitańska
Captain’s armband
32
| www.pesmenpol.com.pl
piłka nożna | football
depth
Pika nożna:
Bramka do piki nożnej profesjonalna z odciągami, 7,32x2,44 m
Football:
Professional football goal with tensioning cords, 7.32x2.44 m
www.pesmenpol.com.pl |
33
piłka nożna | football
depth
Pika nożna:
Bramka do piki nożnej treningowa, aluminiowa, 7,32x2,44 m
Football:
Aluminium football training goal, 7.32x2.44 m
34
| www.pesmenpol.com.pl
Bramki mocowane w tulejach
Plate-mounted goals
Socket-mounted goals
piłka nożna | football
Bramki mocowane na talerzykach
deph
deph
Piłka nożna:
Bramki do piki nożnej młodzieżowe, 5x2 m - profil kwadratowy
Football:
Football goals for youth games 5x2 m – square profile
www.pesmenpol.com.pl |
35
Bramki mocowane w tulejach
Pin-mounted goals
Socket-mounted goals
piłka nożna | football
Bramki mocowane na szpilkach
depth
depth
Piłka nożna:
Bramki do płki nożnej młodzieżowe, 5x2 m - profil owalny
Football:
Football goals for youth games 5x2 m – oval profile
36
| www.pesmenpol.com.pl
kabiny dla zawodników rezerwowych | cabins for substitute players
Art. nr 20-08, 20 -14
Kabiny dla zawodników rezerwowych
Substitute player shelter
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo,
wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3mm.
Siedziska plastikowe, kubełkowe. Podest wykończony aluminiową
blachą ryflowaną oraz sztuczną trawą. Istnieje możliwość montażu kółek,
dla łatwiejszego transportu i przenoszenia kabin. Maksymalnie 14 miejsc
w kabinie.
Supporting structure manufactured from hot-dip galvanised steel profiles with aluminium finish and 3 mm thick acrylic glass covering. Plastic
bucket seats. Platform finished with riffled aluminium plate and artificial
grass. Wheels can be mounted for easier transport and conveyance. 14
seats max. per shelter.
www.pesmenpol.com.pl |
37
kabiny dla zawodników rezerwowych | cabins for substitute players
Artificial grass
Shelter length
Riffled aluminium plate
Shelter frame
Piłka nożna:
Kabina dla zawodników rezerwowych
Football:
Substitute player shelter
38
| www.pesmenpol.com.pl
Number ofseats Article number
Art. nr 14-01, 14-09
Art. nr 14 - 11
Trybuna składana z siedziskami typu ławka
Trybuna składana z siedziskami plastikowymi
Foldable, bench seat bleacher
Foldable, plastic seat bleacher
39-40
Art. nr 14-16, 14-24
Trybuna stała z siedziskami typu ławka
Mobile, foldable, bench seat bleacher
Stationary, bench seat bleacher
Art. nr 14-51, 14-53
stands
trybuny
Art. nr 14-41, 14-43
Trybuna składana z siedziskami typu ławka, jezdna
Art. nr 14-61, 14-62, 14-63
Trybuna stała z siedziskami plastikowymi
Trybuna stała na boisko zewnętrzne
Stationary, plastic seat bleacher
Stationary bleacher for outdoor playing field
www.pesmenpol.com.pl
www.pesmenpol.com.pl |
39
trybuny | stands
Art. nr 14-60
40
Trybuny stałe typu kratownica
Stationary latticework bleacher
Trybuna stała na boisko zewnętrzne posiada konstrukcję stalową
cynkowaną ogniowo, podesty, kratownice, siedzska plastikowe, barierki
ochronne. Długość oraz ilość rzędów trybuny jest dowolna.
PESMENPOL stationary bleachers for outdoor playing fields have a
hot-dip galvanised steel structure and are equipped with latticework,
platforms, plastic seats and protective barriers. The stand length and the
number of rows are adjustable.
| www.pesmenpol.com.pl
Dividing curtains
and backstops
kotary grodzące
piłkochwyty
41-44
Art. nr 6-01
System mocowania i przesuwu kotary z napędem
ręcznym
Uniwersalny zestaw konstrukcji wykonany z profili stalowych wraz
z torem jezdnym, posiada zespół przesuwnych rolek. Zsuwanie
rozsuwanie kotary odbywa się poprzez ręczne ściąganie sznurka
zamocowanego na końcu szyny.
Manual drive curtain fastening and sliding system
The universal construction unit, manufactured from steel profiles, is
equipped with a rail and a set of sliding rolls. The curtain is drawn by
manually hauling the rope attached to the end of the rail.
www.pesmenpol.com.pl |
41
kotary grodzące, piłkochwyty | dividing courtains and backstops
Art. nr 6-03
42
System pionowego podnoszenia i opuszczania
kotary
Vertical curtain lifting and lowering
system
Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu, dokonuje pionowego
podnoszenia i opuszczania każdego typu kotary. Po złożeniu kotara
układa się równolegle do sufitu ( ma to znaczenie w przypadku hal
łukowych ). Kotara jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220 V ,
P=410 W. Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków
sterowniczych umieszczonych w kasetach.
Raises and lowers all curtain types vertically, using a universal set of
rollers and drive mechanism installed in the facility’s ceiling section.
After folding, the curtain is placed parallel to the ceiling (important in
the case of arch halls). The curtain is lowered or raised by means of steel
cords reeled onto with a 220 V P=410W voltage electric motor drum. The
motors are operated by means of control buttons sited in boxes.
| www.pesmenpol.com.pl
Art. nr 6-20
Wspornik piłkochwytu
kotary grodzące, piłkochwyty | dividing courtains and backstops
Backstop bracket
Dostępne rodzaje siatek ochronnych:
Oczka 45x45 mm, grubość splotu 2,3 mm
Oczka 50x50 mm, grubość splotu 2 - 3 mm
Oczka 100x100 mm, grubość splotu 2 - 3 mm
Protective nets available:
45x45 mm meshes, weave thickness 2,3 mm
50x50 mm meshes, weave thickness 2-3 mm
100x100 mm meshes, weave thickness 2-3 mm
Dostępne rodzaje materiaów kotary:
Art. nr 6-02
System mocowania i przesuwu kotary z napędem
elektrycznym
Uniwersalny zestaw konstrukcji wykonany z profili stalowych wraz
z torem jezdnym, posiada zespół przesuwnych rolek. Napęd przesuwu
stanowi silnik elektryczny. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą
sterownika.
Electric drive curtain fastening and sliding system
The universal construction unit, manufactured from steel profiles, is
equipped with a rail and a set of sliding rolls. Curtain movement is driven
by an electric motor, operated by a controller.
Kotara grodząca pełna - materiał nieprzezroczysty z atestem
trudnopalności
Kotara grodząca „tkanina + siatka” - do wysokości 3,0 m materiał
nieprzezroczysty, powyżej siatka
Siatka grodząca - oczko 40x40 mm
Curtain materials available:
Full dividing curtain, opaque, with a certificate of
non-flammability
Fabric + net dividing curtain, opaque to a height of 3 m,
with a net upper section
Fencing net – 40x40 mm mesh
www.pesmenpol.com.pl |
43
piłkochwyty zewnętrzne | outdoor backstops
Dostępne rodzaje siatek osłonowych na boiska
zewnętrzne
Art. nr 6-30-1, 6-30, 6-31
44
Zestaw elementów montażowych siatek
ochronnych na boiska zewnętzrne
Set of protective net mounting parts for outdoor
playing fields
- słupy mocujące siatkę - wykonane z profilu stalowego lu aluminiowego o przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach,
skarajne słupy są w rozstawie 3m, kolejne maksymalnie co 6m;
( maksymalna wysokość słupów to 6m, mogą być malowane lub
cynkowane ogniowo )
- tuleje montażowe słupów osadzane w fundamencie betonowym
- zastrzały łączące skrajne słupy piłkochwytu
- olinowanie oraz pozostałe elementy montażowe ( haczyki, śruby
rzymskie )
Mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej.
net fastening posts – manufactured from steel or aluminium profile with
an 80x80 mm square cross-section, mounted in sockets; the outermost
posts are spaced at a distance of 3 m, and successive posts are spaced at
a maximum of every 6 m (the maximum height of the posts is 6 m; they
can be painted or hot-dip galvanised)
post mounting sockets are embedded in a concrete foundation
connecting struts between the outermost posts of the backstop
ropes and other assembly parts (hooks, turnbuckles)
| www.pesmenpol.com.pl
- Oczka 50x50 mm, gr. splotu 2 -3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 45x45 mm, gr. splotu 2, 3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 45x45 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 100x100 mm, gr. splotu 2, 3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 100x100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 120x120 mm, gr. splotu 2, 3 mm, kolor do wyboru
- Oczka 120x120 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru
Protective nets available for outdoor playing
fields
50x50 mm meshes, weave thickness 2-3 mm, choice of colours
45x45 mm meshes, weave thickness 2,3 mm, choice of colours
45x45 mm meshes, weave thickness 3 mm, choice of colours
100x100 mm meshes, weave thickness 2,3 mm, choice of colours
100x100 mm meshes, weave thickness 3 mm, choice of colours
120x120 mm meshes, weave thickness 2,3 mm, choice of colours
120x120 mm meshes, weave thickness 3 mm, choice of colours
Art. nr 12-10
Art. nr 12-50
Art. nr 5-26-4
Pałeczki sztafetowe
Kule lekkoatletyczne
Batons
Shots
Stojak do skoku wzwyż, profesjonalny, IAAF
Art. nr 12-99
Art. nr 5-26-1
Art. nr 12-100
Młoty lekkoatletyczne
Poprzeczki do skoku wzwyż
Płotki treningowe
Athletics hammers
High jump bars
Training hurdles
lekkoatletyka
Track & field athletics
45-46
Art. nr 5-33
Art. nr 12-04-6
Professional high jump stand, complying with the
IAAF standard
Art. nr 12-71
Materace do skoku wzwyż
Płotki wyczynowe
Dyski
High jump mattresses
Professional hurdles
Discuses
Art. nr 12-01
Art. nr 12-62
Art. nr 5-26-3
Bloki startowe
Oszczepy
Stojak do skoku wzwyż, szkolny
Starting blocks
Javelins
School high jump stand
www.pesmenpol.com.pl |
45
lekkoatletyka | track & field athletics
Art. nr 12-20
Art. nr 12-98
Art. nr 12-21
Klaps startowy
Szpilki do zaznaczania śladu
Belka do skoku w dal
Starter clapper
Trace-marking pins
Long jump board
Art. nr 12-27
Art. nr 12-25
Art. nr 12-14
Znaczniki torów
Próg do pchnięcia kulą
Tyczka slalomowa z podstawą gumową
Track markers
Shot put toe-board
Rubber-based slalom pole
Art. nr 12-12
Art. nr 12-28
Pachołki
Wkładka redukcyjna do obręczy do rzutu dyskiem
Cones
Discus throw ring reduction insert
Art. nr 12-30
Przyrząd do pomiaru skoku dosiężnego
Vertical jump measuring instrument
46
Art. nr 12-97
Art. nr 12-26
Taśmy miernicze
Okrąg do progu do pchnięcia kulą
Measurement tapes
Shot put toe-board circle
| www.pesmenpol.com.pl
47-50
gymnastics
gimnastyka
Art. nr 5-01-2
Drążek gimnastyczny uniwersalny, wolnostojący,
1 - polowy
Universal, free-standing 1-area horizontal
gymnastic bar
Słupki wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym,
wsuwane są w tuleje osadzone na stałe w podłożu i usztywniane przez
dokręcanie ręczne mechanizmów blokady. Na tak osadzone słupki
zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością od podłoża 80 - 250 cm
co 10 cm. Słupki z możliwością demontażu. Drążek bezodciągowy,
uniwersalny wolnostojący posiada 1 pole ćwiczebne.
Mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Posts manufactured from steel profiles and painted with a powder coating are inserted
into sockets seated permanently in the floor and tightened by manually
securing the lock mechanisms. Horizontal bars, with an adjustable height,
at 10 cm intervals, of 80-250 cm from the floor, are then fastened onto the
mounted posts. The posts can be dismantled. The universal, free-standing,
non-tension horizontal bar has one exercise area.
Art. nr 5-01
Drążek gimnastyczny uniwersalny, wolnostojący,
2 - polowy
Universal, free-standing 2-area horizontal
gymnastic bar
Słupki wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym,
wsuwane są w tuleje osadzone na stałe w podłożu i usztywniane przez
dokręcanie ręczne mechanizmów blokady. Na tak osadzone słupki
zakręcane są drążki z regulowaną wysokością od podłoża 80 - 250 cm
co 10 cm. Słupki z możliwością demontażu. Drążek bezodciągowy,
uniwersalny wolnostojący posiada 2 pola ćwiczebne.
Posts manufactured from steel profiles and painted with a powder coating
are inserted into sockets seated permanently in the floor and tightened by
manually securing the lock mechanisms. Horizontal bars, with an adjustable height, at 10 cm intervals, of 80-250 cm from the floor, are then fastened
onto the mounted posts. The posts can be dismantled. The universal, freestanding, non-tension horizontal bar has two exercise areas.
www.pesmenpol.com.pl |
47
Art. nr 5-05
Art. nr 5-06
Art. nr 5-04
Art. nr 5-03
Wspornik do mocowania liny gimnastycznej
Kółka gimnastyczne
Drabiny sznurowe
Liny do wspinania
Gymnastic rope mounting bracket
Gymnastic rings
Rope ladders
Climbing ropes
Art. nr 5-05-1
Wspornik do mocowania drabinki sznurowej
Rope ladder mounting bracket
Art. nr 5-35
Drążek gimnastyczny przyścienny, 1 - połowy
gimnastyka | gymnasyics
Słupki wykonane z profili stalowych i malowane lakierem proszkowym.
Jeden słupek drążka wsuwany jest w tulej osadzoną na stałe w podłożu
i usztywnianą przez dokręcanie ręczne mechanizmu blokady. Drugi
słupek zamocowany jest na stałe do ściany. Na tak osadzone słupki
zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością od podłoża 80 - 250 cm
co 10 cm. Słupek osadzony w tulei można demontować. Drążek bezodciągowy, uniwersalny, wolnostojący, posiada jedno pole ćwiczebne.
Możliwe jest zwiększenie ilości pól przez instalację dodatkowych
słupków i poprzeczek.
Wall-mounted 1-area horizontal gymnastic bar
Posts manufactured from steel profiles and painted with powder coating. One post of the bar is inserted into the socket seated permanently
in the floor and tightened by manually securing the lock mechanism.
The second post is fixed permanently to the wall. A horizontal bar
with an adjustable height at 10 cm intervals, of 80-250 cm from the
floor, is then fastened onto the posts. The socket-mounted post can be
dismantled. The universal, free-standing, non-tension horizontal bar has
one exercise area. It is possible to add further exercise areas by installing
additional posts and bars.
48
| www.pesmenpol.com.pl
Art. nr 5-50
Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną
Pole ćwiczebne drążka ma średnicę 30 mm, wykonane ze sklejki
równoległowarstwowej wzmocnionej wewnętrznie prętem stalowym.
Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka
od drabinki. Maksymalne obciążenie osoby ćwiczącej - 120 kg
Horizontal bar installed on a gymnastic ladder
The exercise area of the bar is 30 mm in diameter and is made of
parallel-layer plywood with an internal steel bar reinforcement. Movable
arms allow adjustment of the bar’s height and distance from the ladder.
Maximum user weight: 120 kg.
Art. nr 5-02
Szyna jezdna do zawieszania lin, kółek i drabinek
gimnastycznych
Szyna jezdna wykonana z profili stalowych. Montowana jest w części
dachowej hali. Służy do zawieszania lin, kółek i drabinek
gimnastycznych.
Gymnastic ropes, rings and ladders suspension rail
Rail manufactured from steel profiles. Mounted in the roof section of
the hall for suspending gymnastic ropes, rings and ladders.
Art. nr N2
Poduszka na drabinkę
Ladder pad
Art. nr N1
Nakładka na drabinkę
Ladder overlap
Art. nr 5-11, 5-14
Drabinki gimnastyczne
Pojedyncze i podwójne, wykonane z drewna, malowane lakierem
bezbarwnym, mocowane do ściany. Wysokość 250 lub 300 cm. Boki
wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. Posiadają certyfikat bezpieczeństw „B”.
Gymnastic ladders
Art. nr 5-15, 5-18
gimnastyka | gymnasyics
Single and double wooden ladders, painted with transparent lacquer
and mounted to the wall. Height: 250 or 300 cm. The sides are made
using coniferous or deciduous timber, with parallel-layer plywood
rungs. Certified as complying with the ‘B’ safety certificate.
Art. nr 5-57
Ławeczki gimnastyczne
Gymnastic benches
Krata gimnastyczna do przeplotów
Nogi metalowe lub drewniane posiadają niebrudzące plastikowe
stopki. Wykonana z bezsęcznego drewna iglastego lub liściastego.
Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej
konstrukcję, zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.
Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek są zaokrąglone. Ławka posiada stały lub składany zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę,
drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wysokość 30 cm.
The metal, or wooden, legs are provided with plastic feet for floor
protection. The bench is manufactured using knotless coniferous or
deciduous timber. Reinforced steel brackets connect the bench parts,
ensuring its stable and safe use by stiffening the structure. All seat, beam
and leg edges are rounded. The bench has a stationary or foldable catch,
enabling its suspension on a gymnastic ladder, ring or box. When the
bench is inverted, the 10 cm wide beam can be used as a balance beam.
Wykonana z drewna, malowana lakierem bezbarwnym. Mocowana do
ściany. Krata z trzema polami ćwiczebnymi. Wysokość 4,5 lub 5 m.
Gymnastic window ladder
Manufactured from wood, painted with transparent lacquer. Wall-mounted window ladder with three exercise areas. Ladder height: 4.5 or 5 m.
www.pesmenpol.com.pl |
49
Art. nr 5-58
Art. nr 5-37, 5-39
Skrzynia gimnastyczna, 5 - częściowa
Materace gimnastyczne
Skrzynia gimnastyczna składa się z 5 drewnianych elementów.
Górny segment pokryty jest skórą naturalną lub syntetyczną.
Urządzenie dostępne z wózkiem, umożliwiającym i ułatwiającym przemieszczanie. Skrzynia gimnastyczna przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych. Skrzynia w kształcie trapezu.
Posiada certyfikat bezpieczeństwa „B”.
Wypełnione pianką poliuretanową. Pokrowiec wykonany z tworzywa
PCV, bardzo wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie. Materac posiada wzmocnione narożniki oraz powłokę
antypoślizgową.
5-section vaulting box
Filled with polyurethane foam. The cover is manufactured from damageproof PCV material, which is extremely resistant to wear and tear. The
mattress has reinforced corners and an anti-slip coating.
Vaulting box with 5 wooden sections. The top section is covered with natural or synthetic leather. Available with a trolley for transport purposes.
Designed for general exercises. Trapezoid shape. Certified as complying
with the ‘B’ safety certificate.
Gymnastic mattresses
Art. nr 5-36-1
Odskocznie gimnastyczne
Art. nr 5-36-1
Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości
Korpus wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuliną
elastyczną i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa wykonana
z cynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo. Nogi
podstawy zaopatrzone są w antypoślizgowe, niebrudzące stopki.
Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie. Kozioł posiada
regulację wysokości od 90 do 130 cm, skokowo co 5 cm.
Gymnastic vaulting buck with height adjustment
The body is manufactured from glued laminated timber, with a stretch
cover of natural or synthetic leather. The base is manufactured from
galvanised, powder-coated steel profiles. The legs are provided with
anti-slip feet, which also give floor protection. Two legs are equipped
with wheels for ease of movement. The height of the vaulting buck can
be adjusted, in 5 cm intervals, between 90-130 cm
gimnastyka | gymnasyics
Art. nr 5-42, 5-43
Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości
Korpus wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuliną
elastyczną i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa wykonana
z profili stalowych malowanych proszkowo, i cynkowanych. Urządzenie
posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 110 - 170 cm skokowo co 5 cm. Łęki wykonane ze sklejki oraz laminatu. Jedna z podstaw
posiada kółka ułatwiające transport
Gymnastic pommel horse with height adjustment
The body is manufactured from glued laminated timber, with a stretch
cover of natural or synthetic leather. The base is manufactured from
galvanised, powder-coated steel profiles. The height of the vaulting buck
can be adjusted, in 5 cm intervals, between 110-170 cm. The pommels
are manufactured from plywood and laminate. One of the bases is
equipped with wheels for ease of transport.
50
| www.pesmenpol.com.pl
Odskocznie treningowe, turniejowe i profesjonalne o wysokości czoła
od 12 do 21,5 cm, pokryte wykładziną dywanopodobną.
Gymnastic springboards
Training, tournament and professional springboards with a front height
of 12-21.5 cm, with a carpet-type cover.
Art. nr 5-25, 5-28
Rónoważnie gimnastyczne
Przeznaczone do wykonywania ćwieczeń z zakresu koordynacji
ruchowej i równowagi ciała. Równoważnia wykonana jest w wesji
treningowej - 3 metrowej, niskiej oraz wyczynowej - 3 metrowej,
niskiej oraz wyczynowej - 5 metrowej, wysokiej.
Gymnastic balance beams
Designed for exercises that are aimed at maintaining the body’s motor
co-ordination and equilibrium. The balance beam is available in a low,
3-metre, training version and a high, 5-metre, professional version.
Art. nr Pls1, Pls2
Piłki lekarskie
Piłki wykonane ze skóry naturalnej lub syntetycznej. Waga od 1-5 kg.
Medicine balls
Natural or synthetic leather. Weight: 1-5 kg.
51-53
Pulpit sterujący + manipulatory
Control panel + manipulators
Tablice z serii DTS - 200
Tablice z serii DTS - 200 spełniają wymogi związków sportowych dla
zawodów najwyższej rangi. Posiadają Certyfikat Polskiego Związku
Koszykówki. Posiadają wszystkie parametry wymienione przy opisie
tablic serii PROFI oraz dodatkowo dwie tablice 24 sek. o wymiarach
85x65x10 cm.
Podreślić należy, iż tablice DTS - 200 posiadają ( podobnie jak seria
PROFI ) profesjonalny pulpit sterowniczy z ciekłokrytalicznym wyświetlaczem LCD umożliwiającym podgląd wprowadzonych i wyświetlanych
na tablicy wyników.
scoreboards
Tablice wyników
Art. nr DTS - 200
DTS - 180 PROFI, wymiary: 330x225x10 cm
40x50x10 cm - 2szt.
DTS-180 PROFI, dimensions: 330x125x10 cm
40x50x10 cm – 2 pcs
Wymiary tablicy: 320x220x10 cm
DTS-200 series scoreboards
The DTS-200 series scoreboards comply with the requirements of sports
associations for top-level competitions. They are certified by the Polish
Basketball Association. They include all the parameters listed in the
PROFI series scoreboard descriptions and are additionally equipped with
two 24-second, 85x65x10 cm boards.
It must be emphasised that, as with the PROFI series, the DTC-200 scoreboards contain a professional, LCD display, control panel, allowing the
scores being entered and displayed on the scoreboard to be viewed.
Scoreboard dimensions: 320x220x10 cm
DTS - 160 PROFI, wymiary: 210x125x10 cm
40x50x10 cm - 2szt.
DTS-160 PROFI, dimensions: 220x125x10 cm
40x50x10 cm – 2 pcs
Tablice z serii DTS - 200 oraz PROFI posiadają atest
Poskiego Związku Koszykówki
The DTS-200 and PROFI series scoreboards are certified by the Polish Basketball Association
www.pesmenpol.com.pl |
51
DTS - 160 JUNIOR, wymiary: 220x125x10 cm
40x50x10 cm - 2szt.
DTS - 110 PROFI, wymiary: 210x125x10 cm
DTS-110 PROFI, dimensions: 220x125x10 cm
DTS-160 JUNIOR, dimensions: 220x125x10 cm
40x50x10 cm – 2 pcs
Art. nr DTS - 100
Tablice z serii DTS - 100 PROFI
Tablice z serii DTS -100 osługują wszystkie podstawowe gry zespołowe,
tj. koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną. Czas odmierzany jest z dokładnością do 0,1 sek. Wysokość cyfr zastosowanych w tablicach wynosi od 12,5 do 30 cm, widoczność znaków to 68 - 80 m.Tablice posiadają
sygnał dźwiękowy. Obudowa wykonana jest z profili PCV, osłona tablic
została wykonana z szyby poliwęglanowej, odpornej na uderzenia. Do
każdej tablicy można zamontować linie tekstową.
DTS-100 PROFI series scoreboards
The DTS-100 series scoreboards can be used for all the most common
team games, i.e. basketball, volleyball, handball and football. Time is
measured with an accuracy of up to 0.1 sec. The digit height used in
the scoreboards ranges from 12.5 to 30 cm, with a character visibility
68-80 m. The scoreboards are provided with a sound signal. The frame
is manufactured from PVC profiles; the cover is impact-resistant polycarbonate glass. A text line can be mounted to each scoreboard.
Art. nr DTS - 10 - 30 - 60
Tablice z serii DTS - 10 - 30 - 60
Zaprojektowane do ekspozycji wyników sportowych - głównie gier
zespołowych oraz czasu gry lub czasu rzeczywistego w małych salach
sportowych ( szkolnych ). Sterowanie pilotem bezprzewodowym
( możliwość podłączenia pulpitu sterującego ). Każda tablica wyposażona jest w sygnał dźwiękowy. Na tablicy zanjduje się przewidziane
miejsce na logo użytkownika / sponsora.
Wymiary tablic: 100x130x10 cm, widoczność: ok. 40 m.
DTS-10-30-60 series scoreboards
Designed for small sports halls (school halls) for displaying sports
scores, mainly team games, together with playing time and real time.
Operated by a wireless remote control (a control panel can also be connected). Each scoreboard is provided with a sound signal and a place
intended for displaying the user’s/sponsor’s logo.
tablice wyników| scoreboards
Scoreboard dimensions: 100x130x10 cm, visibility: approx. 40 m.
52
| www.pesmenpol.com.pl
DTS - 130 JUNIOR, wymiary: 220x125x10 cm
DTS - 130 JUNIOR, dimensions: 220x125x10 cm
TW - 20 - 1, wymiary: 105x80x10 cm
DTS - 110 JUNIOR, wymiary: 220x125x10 cm
TW-20-1, dimensions: 105x80x10 cm
TW - 10, wymiary: 50x70x10 cm
Art. nr DTS - 100J
TW-10, dimensions: 50x70x10 cm
Tablice z serii DTS - 100 JUNIOR
Art. nr TW - 10 - 20 - 30
Tablice z serii DTS - 100 Junior obsługują wszystkie podstawowe gry
zespołowe, tj. koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną.
Wysokość cyfr od 12,5 do 30 cm, widoczność znaków 60 - 80 m.
Wszystkie tablice posiadają sygnał dźwiękowy. Obudowa tablic
wykonana jest z profili PCV, osłona z szyby poliwęglanowej, odpornej
na uderzenia. Do każdej tablicy można zamontować linię tekstową.
Tablice z serii TW
DTS-100 JUNIOR series scoreboards
Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, pragniemy
zaoferować Państwu tablice wyników sportowych na małe i średnie
sale gimnastyczne. Tablice serii TW służą do prezentowania wyników
w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka
nożna, tenis, badminton.
The DTS-100 Junior series scoreboards can be used for all the most
common team games, i.e. basketball, volleyball, handball and football.
The digit height ranges from 12.5 to 30 cm, with a character visibility of
60-80 m. All scoreboards are provided with a sound signal. The frame is
manufactured from PVC profiles; the cover is impact-resistant polycarbonate glass. A text line can be mounted to each scoreboard.
Każdą z tablic charakteryzuje: estetyczne wykonanie, czytelność,
bardzo dobre widoczność wskazań, znikome użycie energii, prosta
obsługa, możliwość usytuowania tablicy w dowolnym miejscu na sali przy zastosowaniu różnych konstrukcji możliwe jest umieszczenie tablicy na ścianie, w narożniku, na drabinkach lub wolnostojąco. Wszystkie
tablice posiadają sterownie bezprzewodowe oraz sygnał dźwiękowy.
TW - 20 - 2, wymiary: 105x80x10 cm
TW-20-2, dimensions: 105x80x10 cm
TW series scoreboards
Hoping to meet all our customers’ needs, we are pleased to offer
scoreboards for small and medium-sized gymnasiums. The TW series
scoreboards can be used to present the scores in various sport competitions, such as volleyball, basketball, handball, football, tennis or
badminton.
TW - 30 - 13, wymiary: 155x105x10 cm
tablice wyników| scoreboards
DTS -110 JUNIOR, dimensions: 220x125x10 cm
TW-30-13, dimensions: 155x105x10 cm
Each scoreboard features high aesthetic values, legibility, excellent
data visibility, minimal energy consumption, ease of operation and versatility of location; by using one of a variety of design solutions, to the
scoreboard can be placed anywhere within the hall, e.g. on the wall,
in the corner, on ladders or as a free-standing unit. All scoreboards are
provided with a wireless control system and a sound signal.
www.pesmenpol.com.pl |
53
cleaning equipment
sprzęt do sprzątania
54-55
54
| www.pesmenpol.com.pl
Art. nr W.01, W.04
Wózki na odpady
Wykonywane są z rur metalowych, posiadają kółka obrotwe, ich konstrukcja pozwala na łatwe złożenie wózka w celu magazynowania.
Dostępne w wersji malowanej lakierem proszkowym lub cynkowanej
galwanicznie. Możliwość zamocowania od 1 do 4 worków na odpady.
Każdy wózek posiada metalowy koszyczek.
Waste trolleys
Manufactured from metal tubes, fitted with roller wheels and
collapsible for easy storage. Available in a powder-coated version or
electro-galvanised version. Takes up to 4 waste bags at once. Each
trolley is equipped with a wire basket.
Art. nr ZS.01, ZS.02
Zestawy do sprzątania
Wózki i zetsawy do sprzątania składają się z natępujących elementów:
- konstrukcja malowana lub chromowana
- prasa do wyciskania
- koszyczek stalowy ocynkowany ( opcja )
- kółka samonastawowe
Cleaning kits
Cleaning trolleys and kits consisting of the following elements:
- painted or chromium-plated structure
- extrusion press
- galvanised steel tray (optional)
- self-adjusting wheels
Wózki do sprzątania
Cleaning trolleys
Art. nr M.01, M.06
Mopy płaskie i sznurkowe
Flat mops and rope mops
miscellaneous equipment
Art. nr W.01.20, W.02.20
pozostałe wyposażenie
55-56
www.pesmenpol.com.pl |
55
Art. nr 7 - 14, 7 - 15
Art. nr 5 - 27
Ławkowieszaki jedno / dwustronne
Wózek na materace
Konstrukcja ławko - wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane jest z drewnianych
listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm,
szerokość siedzenia - 32 cm. Ławko - wieszak posiada drewnianą półkę
na obuwie. Wieszaki posiadają haki w rozstawie 15 cm.
Wózek wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo z kółkami
obrotowymi. Wymiary 100x200 cm. Maksymalne obciążenie
wózka 250 kg.
One-sided/double-sided coat rack benches
Manufactured from steel profiles painted with powder coating. Wood
planking, with a transparent lacquer, form the seat. The bench height
is 40 cm, and the seat width is 32 cm. The bench is provided with a
wooden shelf for shoes and coat hooks at 15 cm intervals.
Art. nr 7 - 11
Ławki do szatni
Posiadają listwy drewniane malowane lakierem bezbarwnym. Wysokość
40 cm, szerokość siedzenia 32 cm. W dolnej części na wyskości 10 cm od
posadzki znajdują się dodatkowe listwy na obuwie.
Mattress trolley
Manufactured from powder-coated steel profiles, equipped with roller
wheels. Dimensions: 100x200 cm. Maximum trolley load: 250 kg.
Changing room benches
Features wood planking with transparent varnish. Height 40 cm, seat
width 32 cm. Additional shoe rests are provided under the seating,
at a height of 10 cm from the floor.
pozostałe wyposażenie | miscellaneous equipment
Art. nr 7 - 12
Wieszaki do szatni
Wykonane z profili stalowych, malowane proszkowo. Mocowane są nad
ławkami bezpośrednio do ściany. Posiadają zainstalowane uchwyty
wieszakowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników.
Changing room clothes racks
Powder-coated hangers, manufactured from steel profiles. Secured
directly to the wall over benches. Fitted hangers ensuring safe use.
56
Art. nr 7 - 02, 7 - 03
Art. nr 7 - 52
Stojak na piłki
Wózek na piłki prętowy
Stojak wykonany z malowanych, metalowych rurek. Stacjonarny lub
przejezdny. Stojak pozwala na łatwe magazynowanie piłek.
Wymiary: 140x140x40 cm.
Solidny przejezdny wózek na piłki. Wykonany z metalowych prętów,
malowany proszkowo w kolorze niebieskim. Wyposażony w klapę.
Wymiary: 80 x 60 x 48 cm.
Ball stand
Bar ball trolley
Manufactured from painted metal tubes. Stationary and mobile versions available. Ensures easy storage of balls.
Dimensions: 140 x 140 x 40 cm.
Sturdy, mobile, wire basket with lid, for ball storage; painted blue with
powder coating. Dimensions: 80x60x48 cm.
| www.pesmenpol.com.pl
Art. nr 7 - 01
Wózek na piłki zamykany
Bardzo mocny i wygodny wózek na piłki, zamykany na klucz. Przejezdny,
wykonany z metalowych, malowanych rurek. Wymiary: 100 x 70 x 70 cm.
Lockable ball trolley
Extremely strong, handy, lockable trolley for ball storage; mobile device
manufactured from painted metal tubing. Dimensions: 100x70x70 cm.
PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Firma Produkcyjno-handlowa PESMENPOL
inż. Edward Niepsuj
Siedziba: Trzemeśnia 53, 32-425 Trzemeśnia
tel. 012 272 00 00
fax 012 273 06 32
e-mail: [email protected]
PRODUCER OF SPORTS DEVICES
EQUIPMENT FOR SPORTS HALLS
Manufacturing and retail company PESMENPOL
inż. Edward Niepsuj
Head office: Trzemeśnia 53, 32-425 Trzemeśnia
tel. 012 272 00 00
fax 012 273 06 32
e-mail: [email protected]
www.pesmenpol.com.pl

Podobne dokumenty

pobierz katalog

pobierz katalog SPEED shot dual-arm basketball stand with adjusting system Material: dual-arm, 100 x 100 mm square tube, 4 mm wall thickness, hot zinc coated steel, 1600 mm extension with backboard height adjustin...

Bardziej szczegółowo