na str internet

Komentarze

Transkrypt

na str internet
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
Podstawa: Rozporządzenie MEN z dn. 15.02.1999 r. w sprawie warunków i trybu
dopuszczenia do uŜytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz
warunków i trybu dopuszczenia do uŜytku szkolnego podręczników. (Dz. U. Nr 14/130.1999 z
późniejszymi zmianami).
I etap edukacyjny
L.p.
1
Przedmiot
Kształcenie
zintegrowane
Tytuł programu
Program nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy IIII) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
G. Bartosiak, G. Falkowska, S. Lewicka, L.
Ogonowska, K. Włodarczyk
Numer
dopuszczenia
DKW- 4014 –
308/99
II etap edukacyjny
L.p.
Tytuł programu
Przedmiot
Język polski
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW – 4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 20/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Anna
Kosińska, Anna Polak
matematyka
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 302/99
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Helena Siwek
Język niemiecki
Program dopuszczony do uŜytku szkolnego przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Historia i
społeczeństwo
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 137/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Maria
Pietracha
przyroda
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 54/00
upośledzeniem umysłowym w stopni lekkim.Mirosława
Wiechowska
technika
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 30/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Wanda
Jankowska - Kogut
informatyka
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 21/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Jerzy Pietrzak
Wychowanie
fizyczne
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
1
2
3
4
5
6
7
8
DKW- 4014
-261/99
DKW-4014301/99
Danuta Wiejcka
sztuka
9
Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)
DKW-4014sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z 138/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Jolanta Huras
-Plastyka
Grzegorz Papalski - Muzyka
Wychowanie
komunikacyjne
Wychowanie komunikacyjne w nauczaniu blokowym dla II DKW-4014etapu edukacyjnego (klasy 4-6) sześcioletniej szkoły
29/00
podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim.
A. Wysokińska -Obacz, B. Bogacka -Osińska, E. Królicka
10
Numer
dopuszczenia
III etap edukacyjny
Język polski
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Krzysztof
18/00
Pietracha, Maria Pietracha
historia
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Maria
5/00
Pietracha
wos
Program nauczania dla klas I-III gimnazjum.
1
2
3
Konsuela Kryszk, Radosław Kryszk.
DKW-401440/01
geografia
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Małgorzata 305/00
Wojtatowicz
biologia
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Mirosława
55/00
Wiechowska
matematyka
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Helena
303/99
Siwek
technika
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-401431/00
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Wanda
Jankowska - Kogut
Fizyka i
astronomia
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Mirosława
56/00
Wiechowska
Chemia
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Mirosława
57/00
Wiechowska
informatyka
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Jerzy
307/99
Pietrzak
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum.
4
5
6
7
8
9
10
11
DKW-4014262/99
Wychowanie
12 fizyczne
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Hanna Maj 175/00
plastyka
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekki.
19/00
13
Jolanta Huras
Przygotowanie do
Ŝycia w rodzinie
Program nauczania w klasach gimnazjalnych szkoły
specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopni
lekkim. Iwona Nowak.
muzyka
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Grzegorz
19/00
Papalski
14
15
DKW-4014101/00
Wychowanie
komunikacyjne
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z DKW-4014upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
32/00
A. Wysokińska- Obacz, B. Bogacka-Osińska, E. Królicka
16
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
zawód ogrodnik
Język polski
Program nauczania języka polskiego dla zasadniczej szkoły DKOS-4015zawodowej.
131/02
Historia i wos
Program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych.
1
2
J. Choińska, M. Jędrusik
matematyka
Program nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych.
L. E. Wojciechowska
DKOS-500238/03
DKOS-4015190/02
3
Fizyka i
astronomia
Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej.
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego dla zasadniczych
szkół zawodowych.
DKOS-500264/03
Program nauczania w zasadniczej szkole zawodowej.
DKOS-500294/03
A. Miłosz, Z. Mróz
DKOS-4015166/02
4
5
Geografia z
ochroną
6 środowiska
Przysposobienie
obronne
7
Paweł Wład
Program nauczania przysposobienia obronnego w liceum
ogólnokształcącym liceum profilowanym, technikum,
zasadniczej szkole zawodowej.
DKOS-40151/02
B. Breitkopf, T. Jakobson, Z. Worwa
Wychowanie
fizyczne
Program wychowania fizycznego dla czterech etapów
edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.
8
Urszula Kierczak, Tadeusz Glos
Przędsiębiorstwa
w gospodarce
9 rynkowej
Program nauczania: Zawód ogrodnik 611 [01] MRiGś
Produkcja
10 ogrodnicza
Technologia
informacyjna
DKW-401488/01
Program nauczania: Zawód ogrodnik 611 [01]MRiGś
Program nauczania technologii informacyjnej w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Aleksander Bremer
11
Mirosław Sławik
Praktyczna nauka
12 zawodu.
Program nauczania: Zawód ogrodnik 611 [01]MRiGś
Gospodarstwo
13 domowe
Program nauczania: Zawód ogrodnik 611 [01]MRiGś
DKOS-500248/03
Ogrodnik terenów Program nauczania.
zieleni- przedmiot
Urządzanie i konserwacja terenów zieleni.
specjalizacyjny.
2204 MriGś
18.09.1997
11/2
14
Przepisy ruchu
drogowego
Program nauczania: Zawód ogrodnik 611 [01]MRiGś
Wychowanie do
Ŝycia w rodzinie
Program nauczania w klasach gimnazjalnych szkoły
specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopni
lekkim.
15
16
Iwona Nowak.
Podstawy
przedsiębiorczośc
17
18
DKW-4014101/00
Program nauczania, szkoły ponadgimnazjalne. Zakres
podstawowy.
DKOS/401581/02
B. Stańda, B. Wierzbowska
Przedmioty
zawodowe:
Program nauczania przedmiotów zawodowych
1. produkcja ogrodnicza
621[01]ZSZ,
SP/MENiS/200
5.02.03
2. podstawy techniki
3. przepisy ruchu drogowego
4. przedsiębiorstwo w agrobiznesie
5. zajęcia praktyczne
6. praktyka zawodowa
19
“
Program nauczania przedmiotów zawodowych – kucharz
małej garstonomii
512[05]
/ZSZ/MENiS/R
EA/2004.01.21
Szkoła Przysposabiająca do pracy
1
Program Nauczania i Wychowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy Kasy I – III opracowany
przez zespół nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie zatwierdzony przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/2006 – KO.III.IP – 5/2006

Podobne dokumenty