TAC 2222 C-10-44

Transkrypt

TAC 2222 C-10-44
TAC 2222
C-10-44
Regulator centralnego ogrzewania i ciep³ej
wody u¿ytkowej z funkcjami optymalizacji
1999.12
TAC 2222 jest regulatorem dwufunkcyjnym przeznaczonym
do pracy w miejskich i lokalnych systemach grzewczych.
Temperatura wody c.o. jest regulowana od temperatur:
zewnêtrznej, wg krzywej grzewczej oraz w pomieszczeniu.
Temperatura c.w.u. - przez regulator sta³owartoœciowy.
Podstawowe funkcje regulatora:
• Automatyczne dostrajanie krzywej grzewczej
•
Ograniczenie max. i min. temperatury wody c.o.
•
Regulacja temperatury w pomieszczeniu w uk³adzie
z czujnikiem odniesienia
•
Program tygodniowy obni¿eñ nocnych temperatury
•
Oddzielne kana³y czasowe do zmiany wartoœci zadanej
regulatora ciep³ej wody i innych urz¹dzeñ zewnêtrznych
•
Tygodniowy program dla ogrzewania i ciep³ej wody
•
Dynamiczna zmiana wartoœci obni¿enia nocnego i
przegrzewu porannego
•
Optymalizacja czasu prze³¹czenia cyklu dziennego na
nocny
•
Oddzielne ograniczenie temperatury wody powrotnej dla
ogrzewania i ciep³ej wody
•
Sterowanie pompy obiegowej wraz z funkcj¹ testuj¹c¹
•
Zdalna nastawa punktu pracy regulatora c.o. (SPC)
•
Zewnêtrzne wymuszenie pracy dziennej lub nocnej
•
Regulacja temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej
•
Alarmy
Proste symbole, czytelny wyœwietlacz LCD i minimalna iloœæ
przycisków u³atwiaj¹ odczyt i zmianê wartoœci parametrów.
Proste symbole u³atwiaj¹ odczyty.
Krzywa grzewcza jest wyznaczona przez trzy punkty o zmiennych wspó³rzêdnych, co umo¿liwia dok³adne dopasowanie
jej do ró¿nych instalacji grzewczych. W uk³adach z czujnikiem
odniesienia krzywa grzewcza jest dostrajana automatycznie.
Dodatkowy tygodniowy kana³ czasowy umo¿liwia okresow¹
zmianê wartoœci zadanej regulatora c.w.u. Mo¿na równie¿
u¿yæ kana³u czasowego do sterowania za³¹czaniem
urz¹dzeñ zewnêtrznych.
Wewnêtrzny zegar automatycznie zmienia czas z zimowego
na letni, z uwzglêdnieniem lat przestêpnych.
DANE TECHNICZNE
Numer katalogowy TAC 2222:
Regulator ................................................... 200-2052-000
Instrukcja obs³ugi .......................................... 0-004-6905
Napiêcie zasilania ........................ 24 V AC +20%, 50-60 Hz
Pobór mocy .................................................................... 3W
Wejœcia termistorowe:
Typ termistora ............................................ 1800 W/ 25 °C
Zakres pomiarowy .............................. –50 °C to +120 °C
Wyjœcia przekaŸnikowe:
Max. napiêcie ..................................................... 250 V AC
Max. pr¹d ...................................................................... 2 A
Wejœcia:
B1-B4, U1, U4 ........... czujniki termistorowe (patrz wy¿ej)
U2 - (SPC) zdalna nastawa p. pracy ................ 0-10 V DC
U3 - awaria pompy ................................. styk zwarty do M
X1 - wyd³u¿enie pracy dziennej ............... styk zwarty do M
X2 - forsowanie pracy nocnej .................. styk zwarty do M
Wyjœcia:
K1- sterowanie pompy .......... przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
K2 - start cyklu optymal. ........ przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
K3 - buczek alarmowy ........... przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
K4 - program tygodniowy 2 ... przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
K5 - otwieranie zaworu c.o .... przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
K6 - zamykanie zaworu c.o ... przekaŸnikowe (patrz wy¿ej)
Y1 - sterowanie zaworu c.w.u ... 0-10 V DC lub 2-10 V DC
Y2 - sygna³ temp. zewnêtrznej .......................... 0-10 V DC
Zegar z kalendarzem:
Dok³adnoœæ .............................. +12 minut/rok przy +25°C
Czas podtrzymania bez zasilania .................... 48 godzin
Stopieñ ochrony obudowy ........... IP 40, p³yta czo³owa IP 54
Temperatura otoczenia:
Pracy .......................................................... 0°C do +50°C
Magazynowania ...................................... -20°C do +50°C
WilgotnoϾ otoczenia ..................................... max. 90% RH
ZgodnoϾ z normami:
Emisja ........................................................... EN 50081-1
Odpornoœæ na zak³ócenia ............................. EN 50082-1
Materia³ ........................................................... tworzywo ABS
Kolor ....................................... szary/czerwony/przeŸroczysty
Masa ........................................................................... 0.7 kg
Wymiary gabarytowe Szer.x Wys.x G³. (mm) ....... 144x96x96
96
144
72
96
91
137
Wymiary w mm
Podane informacje mog¹ ulec zmianie.
1(8)
0-003-2339-0 (PL)
PRZYK£ADY UK£ADÓW REGULACYJNYCH
V2
M
GT5
GT5
V2
M
GT6
KV
KV
GT3
Kocio³
V1
M
GT3
P1
GT1
GT2
P1
GT1
GT2
GT4
V1
M
TAC 2222
TAC 2222
Rys. 1
Miejski system grzewczy
Rys. 2
Lokalny system grzewczy
REGULACJA TEMPERATURY WODY C.O.
Automatyczne dostrajanie krzywej
grzewczej
Krzywa grzewcza
Zale¿noœæ temperatury wody zasilaj¹cej
c.o. od temperatury zewnêtrznej,
okreœlona jest za pomoc¹ krzywej
wyznaczonej przez trzy punkty. Punkty
zewnêtrzne maj¹ ustalon¹ rzêdn¹ (temp.
zewnêtrzn¹), œrodkowy ma obie
wspó³rzêdne swobodne: rys. 3.
Krzywa grzewcza mo¿e byæ dostrajana
automatycznie przy wykorzystaniu
czujnika odniesienia. Jest ona
korygowana w sposób ci¹g³y tak, ¿e
w ka¿dym momencie jest dok³adnie
dopasowana do regulowanego
budynku.
W uk³adzie bez czujnika odniesienia
krzyw¹ grzewcz¹ dostraja siê rêcznie. W
czasie cyklu pracy nocnej nastêpuje
równoleg³e przesuniêcie krzywej
grzewczej. W uk³adzie z czujnikiem
odniesienia, krzywa grzewcza mo¿e byæ
dostrajana automatycznie, w zale¿noœci
od temperatury w pomieszczeniu.
W systemach bez czujnika odniesienia,
lub w przypadkach gdy funkcja
automatycznego dostrajania jest
wy³¹czona, krzywa grzewcza jest dobierana rêcznie, przez zmianê
wspó³rzêdnych punktów wyznaczaj¹cych
krzyw¹.
Krzywa grzewcza umo¿liwia ustawienie
minimalnej i maksymalnej temperatury
wody zasilaj¹cej c.o.
Temp. wody
zasilaj¹cej c.o.
y (°C)
T³umiona temperatura zewnêtrzna
Celem regulacji temperatury wody c.o.
jest utrzymanie ¿¹danej temperatury
w pomieszczeniu, niezale¿nie od zmian
temperatury zewnêtrznej.
Cieplna bezw³adnoœæ i masa budynku
powoduj¹, ¿e szybkie zmiany temp.
zewnêtrznej wp³ywaj¹ z opóŸnieniem na
temperaturê w pomieszczeniu. W celu
efektywnego wykorzystania pojemnoœci
cieplnej budynku, regulacja "pogodowa"
powinna byæ uzale¿niona od t³umionej
temp. zewnêtrznej: rys. 4.
Wielkoœæ t³umienia musi byæ
dopasowana do konstrukcji budynku.
Funkcja ta zapobiega wych³odzeniu
pomieszczenia przy szybkim wzroœcie
temperatury zewnêtrznej oraz przed
dostaw¹ zbêdnej energii cieplnej
wieczorem, przed cyklem obni¿enia
nocnego, gdy temperatura najczêœciej
maleje.
tfram
60
Temperatura
zewnêtrzna
50
Rzeczywista
T³umiona
40
30
T³umiona
temperatura
zewnêtrzna
20
10
–20
–10
0
5
10
20
30
tute
Czas
x (°C)
Rys. 3
0-003-2339-0 (PL)
Rys. 4
2(8)
OGRANICZENIE TEMPERATURY WODY POWROTNEJ
Ograniczenie wyst¹pi wówczas gdy
temperatura wody powrotnej przekroczy
maksymaln¹ dopuszczaln¹ wartoœæ.
Regulator zacznie wówczas zmniejszaæ
temperaturê wody zasilaj¹cej c.o.
WartoϾ granicznej temperatury wody
powrotnej jest zmienna i zale¿y od
temperatury zewnêtrznej, wed³ug
krzywej wyznaczonej przez dwa punkty o
zmiennych wspó³rzêdnych: rys. 5.
Maks. temperatura
wody powrotnej
70
60
50
40
T³umiona
temperatura
zewnêtrzna
30
20
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
(°C)
Rys. 5
FUNKCJE CZASOWE
Programy czasowe
Zegar realizuje dwa programy
tygodniowe. Jeden steruje cyklami
nocnych obni¿eñ temperatury wody c.o.
Drugi, nocnymi - obni¿eniami
temperatury c.w.u. oraz innymi
urz¹dzeniami, np. pomp¹ cyrkulacyjn¹.
Dodatkowo w ci¹gu roku mo¿na
zaprogramowaæ szeœæ cykli sobotnioniedzielnych lub wakacyjnych.
Skrócenie cyklu dziennego
na ka¿dy stopieñ
przekroczenia
temp. w pomieszczeniu
30
20
Optymalizacja za³¹czenia cyklu pracy
nocnej
W uk³adzie z czujnikiem odniesienia
czas cyklu dziennego jest automatycznie skracany. WartoϾ ta obliczana
jest przez regulator w zale¿noœci od
temp. zewnêtrznej i ró¿nicy miêdzy
aktualn¹ temperatur¹ w pomieszczeniu
a zadan¹: rys. 6.
10
T³umiona temperatura
zewnêtrzna
0
–10°C
10°C
Rys. 6
3(8)
0-003-2339-0 (PL)
FUNKCJE CZASOWE
Zmienna wartoœæ obni¿enia nocnego
Regulator automatycznie zmienia
wartoœæ obni¿enia nocnego tak, ¿eby
moc systemu grzewczego wystarczy³a
do osi¹gniêcia temperatury dziennej w
pomieszczeniu po nocnym obni¿eniu,
nawet przy niskich temperaturach
zewnêtrznych.
Wielkoœæ obni¿enia nocnego zale¿y od
t³umionej temperatury zewnêtrznej, wg
krzywej wyznaczonej przez dwa punkty o
zmiennych wspó³rzêdnych: rys. 7.
Obni¿enie nocne
100%
T³umiona
temperatura
zewnêtrzna
50%
0%
W punkcie najni¿szej temperatury
zewnêtrznej wartoœæ obni¿enia
nocnego jest równa zero. Obni¿enie
roœnie stopniowo wraz z temperatur¹
zewnêtrzn¹.
–20
–10
0
20
10
(°C)
30
Rys. 7
Grzanie poranne
W uk³adzie z czujnikiem odniesienia,
moment prze³¹czenia z cyklu nocnego
na dzienny jest optymalizowany w
sposób automatyczny. Oznacza to, ¿e
regulator zaczyna zwiêkszaæ moc
grzewcz¹ w momencie , który zapewni
osi¹gniêcie ¿¹danej temperatury w
zadanym czasie.
Czas przegrzewu porannego
120
Regulator automatycznie oblicza czas
okresu optymalizacji. Podstaw¹ do
obliczeñ s¹: wielkoœæ obni¿enia
nocnego, temperatura zewnêtrzna oraz
pojemnoϾ cieplna budynku.
W uk³adzie bez czujnika odniesienia,
czas trwania przegrzewu porannego
jest zale¿ny od t³umionej temp.
zewnêtrznej, zgodnie z krzyw¹
wyznaczon¹ przez dwa punkty o
zmiennych wspó³rzêdnych ( rys. 8).
T³umiona
temperatura
zewnêtrzna
0
–10
–5
0
5
10
15
20
(°C)
Rys. 8
Wyjœcie K2 jest aktywne w czasie
trwania przegrzewu porannego.
Przegrzew poranny
Podczas okresu optymalizacji regulator
zwiêksza temperaturê wody zasilaj¹cej.
W uk³adzie bez czujnika odniesienia
wielkoœæ porannego przegrzewu zale¿y
od t³umionej temperatury zewnêtrznej.
Najwiêksza wartoœæ przegrzewu
wystêpuje przy temperaturze
zewnêtrznej 10°C i stopniowo maleje,
osi¹gaj¹c zero przy 20°C oraz
nastawianej minimalnej temperaturze
zewnêtrznej ( rys. 9).
W uk³adzie z czujnikiem odniesienia,
temperatura wody zasilaj¹cej wzrasta o
sta³¹ maksymaln¹ wartoœæ.
Przegrzew poniedzia³kowy
Zwiêkszanie temp. zasilania (bez
czujnika odniesienia)
Maks.
przegrzew
poranny
T³umiona
temperatura
zewnêtrzna
–20
–10
W przypadku gdy cykl pracy nocnej
przekroczy 20 godzin, regulator mo¿e
zwiêkszyæ dostawê ciep³a wczeœniej,
ni¿ wynika³oby z funkcji grzania
porannego. Osi¹gane jest to przez
odpowiednie procentowe wyd³u¿enie
czasu przegrzewu w okresie
optymalizacji.czasu przegrzewu w
okresie optymalizacji.
0-003-2339-0 (PL)
0
10
20
30
(°C)
Rys. 9
4(8)
CIEP£A WODA U¯YTKOWA
Regulator mo¿e sterowaæ jednym lub
kilkoma si³ownikami. Sygna³ na wyjœciu
regulatora jest napiêciowy o dwóch
zakresach 2-10V lub 0-10V. Dodatkowy
tygodniowy program czasowy
umo¿liwia nastawê ró¿nych wartoœci
zadanych dla cyklu dziennego i
nocnego.
Dla zapewnienia optymalnej regulacji w
uk³adzie regulacji c.w.u., nale¿y
stosowaæ czujniki o ma³ych sta³ych
czasowych typu EGWS oraz szybkie
si³owniki M310/M800.
Zmienna strefa nieczyu³oœci regulatora
zapewnia stabilnoœæ uk³adu regulacji
przy ma³ych rozbiorach. Oznacza to, ¿e
regulator temperatury c.w.u. posiada
du¿¹ strefê nieczu³oœci jest przy ma³ych
rozbiorach (tylko cyrkulacja) i ma³¹ przy
du¿ych rozbiorach wody.
ALARMY
ZANIK NAPIÊCIA
Regulator posiada nastepuj¹ce funkcje
alarmowe:
•
•
sygnalizacja awarii pompy
•
alarm od przekroczenia
dopuszczalnej odchy³ki temperatury
ciep³ej wody u¿ytkowej
•
alarm od przekroczenia
dopuszczalnej odchy³ki temperatury
wody zasilaj¹cej c.o.
wyjœcie przekaŸnikowe sumy
alarmów
Komunikaty o aktywnych alarmach
mo¿na odczytaæ na wyœwietlaczu
regulatora. Kasowanie alarmów
nastêpuje automatycznie po ustaniu
przyczyny wywo³uj¹cej alarm.
STEROWANIE POMP
Wszystkie nastawy regulatora s¹
podtrzymywane przez dowolnie d³ugi
czas, natomiast zegar musi byæ
ustawiony rêcznie, gdy czas zaniku
napiêcia przekroczy 48 godzin.
KONSERWACJA
Regulator nie wymaga specjalnej
konserwacji. Elementy uk³adu
regulacyjnego zamontowane na
obiekcie, powinny byæ regularnie
kontrolowane.
Okienko wyœwietlacza, w razie
koniecznoœci, mo¿e byæ wycierane
mokr¹ szmatk¹.
WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
Celem sterowania pomp obiegowych
jest maksymalne wykorzystanie ciep³a
zmagazynowanego w konstrukcjach
budynków. Pompy powinny pracowaæ
tylko wówczas, gdy jest niezbêdne
ogrzewanie.
Element
Nr katalogowy
Transformator TR 32 ..... 341-3032-000
Dodatkowa obudowa
o stopniu ochrony IP55 .. 200-2993-000
Kryteria wy³¹czenia pomp:
-
pompy s¹ wy³¹czone i zawór regulacyjny zamykany, gdy obliczona
wartoœæ temperatury wody zasilaj¹cej jest mniejsza od nastawionej
temperatury granicznej.
-
pompy s¹ wy³¹czone i zawór
regulacyjny zamykany, gdy t³umiona
temperatura zewnêtrzna przekroczy
poziom nastawionej temperatury
granicznej.
Je¿eli powy¿sze kryteria s¹ spe³nione,
pompy zostan¹ wy³¹czone z 5 minutowym opóŸnieniem.
Czas ponownego za³¹czenia pomp
mo¿na ustawiaæ w zakresie od 0 do 12
godzin.
Zabezpieczenie przed zamarzniêciem
Pompy zostan¹ za³¹czone i zawór
regulacyjny zacznie siê otwieraæ
zawsze, gdy temperatura zewnêtrzna
spadnie poni¿ej +3°C z histerez¹ 2°C.
Testowanie pomp
W ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 12.00
pompy s¹ za³¹czane na czas 1 minuty,
¿eby zapobiec skutkom d³ugotrwa³ych
postojów (po sezonie grzewczym).
5(8)
0-003-2339-0 (PL)
PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
24 V AC (L)
Temp.
powrotu Sygna³ 24 V AC
Temp.
Temp.
Temp.
lub
SPC
zasilania c.w.u.
pomiesz. powrotu c.w.u.
230 V AC
W.P.
Temp.
Temp.
zasilania z e w n .
c.o.
1
2
1
B1 M
G
2
1
B2 M
2
1
B3 M
2
1
B4 M
2
1
2
U4 M
U1 M
24 V AC
lub
230 V AC
U2
KC1
KC2
KC3
TAC 2222
G0
X1
X2
U3
M
M
Y1
Y2
K1
K2
K3
K4
G
X1 MX
G0/M
TAC Forta
Wyd³u¿. Forsowanie Awaria
trybu pracy pompy
pracy
Sterowanie
dziennej nocnej
si³ownikiem
c.w.u.
K5
K6
VH
G0/M
VC
G
TAC Forta
Sterowanie
Sygna³
Przegrzew
Program
si³ownikiem
temp. zewn.
poranny
tygodniowy c.o.
dla innych
Buczek
Pompa
2
regulatorów
alarmowy
24 V AC (N)
24 V AC (L)
Temp.
powrotu Sygna³ 24 V AC
Temp.
Temp.
Temp.
lub
SPC
zasilania c.w.u.
pomiesz. powrotu c.w.u.
230 V AC
W.P.
Temp.
Temp.
zasilania z e w n .
c.o.
G
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
B1 M
B2 M
B3 M
B4 M
U1 M
U4 M
U2
KC1
24 V AC
lub
230 V AC
KC2
KC3
TAC 2222
G0
X1
X2
U3
M
G
G0/M
Wyd³u¿. Forsowanie Awaria
pracy
trybu pracy pompy
Sterowanie
dziennej nocnej
si³ownikiem
c.w.u.
Y1
M
X1
MX
TAC Forta
K1
K2
K3
K4
K5
K6
B
W
R
M15
Sterowanie
Sygna³
Przegrzew
Program
si³ownikiem
temp. zewn.
poranny
tygodniowy c.o.
dla innych
Buczek
Pompa
2
regulatorów
alarmowy
24 V AC (N)
Schematy po³¹czeñ.
0-003-2339-0 (PL)
Y2
6(8)
MONTA¯
Listwa zaciskowa L, lewa strona
16
Y1
Zawór regul. c.w.u.
15
Y2
Sygna³ temp. zewnêtrznej
14
–
–
13
KC3 Wspólny dla K5 i K6
12
K5
Zawór c.o.: otwieranie
11
K6
Zawór c.o.: zamykanie
10
–
–
9
G
Zasilanie, 24 V AC, faza
8
G0
Zasilanie, 24 V AC, zero
7
–
Masa ochronna
6
KC1 Wspólny dla K1 i K2
5
K1
Pompa obiegowa
4
K2
Przegrzew poranny
3
KC2 Wspólny dla K3 i K4
2
K3
Wyj. sygnalizacji akustycznej
1
K4
Wyj. kana³u czasowego 2
Listwa zaciskowa R, prawa strona
16
M
Masa pomiarowa
15
M
Masa pomiarowa
14
U1
Czujnik temp. c.w.u.
13
U2
Sygna³ SPC
12
U3
Awaria pompy
11
M
Masa pomiarowa
10
B1
Czujnik temp. zas. c.o.
9
M
Masa pomiarowa
8
B2
Czujnik temp. zewnêtrznej
7
B3
Czujnik temp. w pomieszcz.
6
B4
Czujnik temp. powrotu WP
5
M
Masa pomiarowa
4
U4
Czujnik temp. powrotu c.w.u.
3
X1
Wyd³. cyklu pracy dziennej
2
X2
Forsow. cyklu pracy nocnej
1
M
Masa pomiarowa
D£UGOŒCI PRZEWODÓW
Przewody pod³¹czone do zacisków typu B, U i X mog¹ mieæ
maks. d³ug. 200 m i min. przekrój 0,5 mm2.
Gdy transformator zasilaj¹cy 24 V znajduje siê obok
regulatora TAC 2222 przewody do zacisków G, G0 i innych z
napiêciem 24 V mog¹ mieæ d³ugoœæ maks. 50 m i minimalny
przekrój 0,8 mm2 . Te same zasady dotycz¹ po³¹czeñ
regulatora z si³ownikami.
Przewody pod³¹czone do zacisków KC1, K1, K2, KC2, K3 i K4
mog¹ mieæ maks. d³ugoœæ 100 m i min. przekrój 1,5 mm2.
!
7(8)
UWAGA! Przewody zasilaj¹ce powinny byæ
pod³¹czane przez osoby uprawnione.
0-003-2339-0 (PL)
www.tac.pl
0-003-2339-0 (PL)
8(8)

Podobne dokumenty