Informacje_wstepne

Komentarze

Transkrypt

Informacje_wstepne
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STARFUNDS SP. Z O.O.
ORAZ USŁUG W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH
Dane Starfunds sp. z o.o.
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3
60-238 Poznań
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000515685, NIP 783-17-14-562, REGON
302765520.
telefon: +48 61 866 01 62
email: [email protected]
telefon do składania zleceń / dyspozycji: +48 61 865 62 69
Starfunds sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność w zakresie:
1) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
2) nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w zakresie których Spółka
posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń,
na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2015 r.
Sposoby komunikowania się Klienta ze Spółką oraz sposoby przekazywania zleceń do Spółki
●
●
Komunikacja Klienta ze Spółką może odbywać się za pośrednictwem kanałów zdalnych
wskazanych powyżej (telefon, email), dedykowanej skrzynki kontaktowej w platformie
internetowej Starfunds, osobiście w siedzibie Spółki oraz za pośrednictwem Pracownika lub
Sprzedawcy działającego poza siedzibą Spółki,
Zlecenia i dyspozycje Klientów przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem platformy
internetowej Starfunds dostępnej pod adresem starfunds.pl – przy czym Klient może złożyć
zlecenie samodzielnie lub korzystając ze wsparcia Pracownika lub Sprzedawcy działającego
poza siedzibą Spółki, telefonicznie pod numerem +48 61 865 62 69 oraz osobiście - w siedzibie
Spółki lub u Pracownika lub Sprzedawcy działającego poza siedzibą Spółki w zakresie
wybranych dyspozycji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług przez Starfunds sp. z o.o.
(dalej: Regulamin).
Strona 1 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520
Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
●
Spółka, po zawarciu z Klientem Umowy o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o. świadczy
dla Klienta:
- usługę dostępu – polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z
platformy internetowej Starfunds w celu świadczenia przez Spółkę usługi pośrednictwa
oraz usługi doradztwa,
- usługę pośrednictwa – polegająca na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
- usługę doradztwa - polegająca na nieodpłatnym doradztwie inwestycyjnym w odniesieniu
do jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w zakresie
których Spółka posiada zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w
dystrybucji,
na zasadach określonych w Regulaminie, sporządzonym zgodnie z § 10 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących
działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz
tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów
("Rozporządzenie") oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia.
Wskazane powyżej usługi świadczone są przez Spółkę w języku polskim.
●
●
●
●
Spółka świadczy wskazane powyżej usługi za pośrednictwem platformy internetowej Starfunds,
przy czym Klient może działać samodzielnie lub przy wsparciu Pracownika lub Sprzedawcy.
Usługa pośrednictwa i doradztwa w zakresie Produktów specjalnych tj. oferowanych przez TFI
programów
systematycznego
oszczędzania,
indywidualnych
kont
emerytalnych,
indywidualnych konta zabezpieczenia emerytalnego lub innych produkty o podobnym
charakterze, świadczona jest wyłącznie telefonicznie lub osobiście. Usługa pośrednictwa
świadczona jest również: telefonicznie - w siedzibie Spółki oraz osobiście - w siedzibie Spółki
lub przez Pracowników lub Sprzedawców działających poza siedzibą Spółki - w zakresie
wskazanym w Regulaminie. Usługa doradztwa świadczona jest również: telefonicznie - w
siedzibie Spółki oraz osobiście - w siedzibie Spółki lub przez Pracowników działających w
siedzibie Spółki lub Pracowników działających poza siedzibą Spółki.
Umowa o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o. zawierana jest z Klientem na czas
nieokreślony. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia ww. umowy bez wskazania
przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Korzystanie przez Klienta z wskazanych powyżej usług, świadczonych przez Spółkę, za
pośrednictwem telefonu lub Internetu wymaga zawarcia przez Klienta odpowiedniej umowy z
operatorem usług telefonicznych lub dostawcą usług dostępu do Internetu. Podmioty wskazane
w poprzednim zdaniu są podmiotami odrębnymi od Spółki i Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z niewykonaniem lub
niewłaściwym wykonaniem umów, które Klient ma zawarte z powyższymi podmiotami.
wymagania sprzętowe do korzystania z platformy internetowej Starfunds to: korzystanie z
przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox
34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą
pliki cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Zalecane jest
posiadanie programu antywirusowego.
Strona 2 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520
●
●
Korzystanie z platformy internetowej Starfunds wymaga zalogowania się Klienta do platformy
internetowej Starfunds na stronie www.starfunds.pl. Klient korzysta on-line z platformy
internetowej Starfunds. Klient nie jest obowiązany do pobierania jakichkolwiek aktualizacji w
celu korzystania z platformy. Każdorazowe logowanie do platformy na stronie www. starfunds.pl
zapewnia Klientowi dostęp do najbardziej aktualnej wersji platformy.
Klientowi, zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o.
zawartej na odległość, zważywszy, iż ww. umowa dotyczy tytułów uczestnictwa w instytucjach
zbiorowego inwestowania.
Podstawowe zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich rozpatrywania przez
Spółkę
●
●
●
●
●
●
●
●
●
W związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez Spółkę Umowy Klient jest
uprawniony i zobowiązany złożyć reklamację.
Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem Platformy Starfunds, ustnie – telefonicznie lub
osobiście do protokołu u Pracownika lub Sprzedawcy oraz w formie pisemnej - wysyłając
reklamację na adres Centrali lub składając osobiście u Pracownika lub Sprzedawcy.
Spółka rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, jeśli z uwagi
na złożoność reklamacji powyższy termin nie będzie mógł zostać dotrzymany, Spółka
poinformuje Klienta mailowo o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą być
ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Łączny czas rozpatrywania reklamacji przez Spółkę nie może być dłuższy niż 60 dni.
Spółka udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, na adres korespondencyjny
Klienta wskazany w Umowie lub w formie mailowej, o ile Klient wyraził na to zgodę.
Spółka wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W
przypadku Spółki podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest rzecznik finansowy www.rf.gov.pl.
Spółka prowadzi w formie elektronicznej rejestr reklamacji, zawierający informacje na temat
reklamacji dotyczących działalności Spółki złożonych w danym roku kalendarzowym oraz
sposobie i terminie ich załatwienia.
Reklamacja Klienta dotycząca działalności Funduszu, Agenta Transferowego lub Agenta
Płatności przekazywana jest niezwłocznie przez Spółkę do właściwego podmiotu, w celu jej
rozpatrzenia. Spółka informuje Klienta o przekazaniu reklamacji do właściwego podmiotu.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej działalności Funduszu, Agenta Transferowego
lub Agenta Płatności Spółka poinformuje Klienta, w terminie 2 dni od otrzymania stosownej
informacji od właściwego podmiotu.
Łączny czas rozpatrywania reklamacji dotyczącej działalności Funduszu, Agenta
Transferowego lub Agenta Płatności nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Spółkę. W przypadku, jeśli z uwagi na złożoność reklamacji powyższy termin
nie będzie mógł zostać dotrzymany przez Fundusz, Agenta Transferowego lub Agenta
Płatności, Spółka poinformuje Klienta mailowo o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które
muszą być ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji. Łączny czas rozpatrywania reklamacji dotyczącej działalności Funduszu, Agenta
Transferowego lub Agenta Płatności nie może być dłuższy niż 60 dni.
Strona 3 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520
●
●
Reklamacja Klienta powinna zawierać okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji
oraz żądanie Klienta w związku z tym zdarzeniem.
Reklamacja powinna w szczególności wskazywać: przedmiot reklamacji (rodzaj reklamowanej
operacji lub usługi, numer Rejestru, datę złożenia Zlecenia lub Dyspozycji), dane Klienta i jego
podpis - jeśli reklamacja składana jest listownie, przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamację wraz z żądaniem Klienta (np. wypłaty środków pieniężnych).
Podstawowe zasady postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów
Spółka przed przyjęciem zlecenia informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o
istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa oraz usługi
doradztwa, chyba że struktura organizacyjna Spółki oraz jej regulacje wewnętrzne zapewniają, że w
przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera
dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu zlecenia Spółce.
●
Przez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności, które mogą doprowadzić do
powstania sprzeczności między interesem Spółki lub osoby powiązanej ze Spółką a
obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego
interesu Klienta Spółki oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy
interesami Klientów Spółki.
● Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku gdy Spółka lub Osoba
powiązana ze Spółką:
1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania
korzyści przez co najmniej jednego Klienta,
2) posiada powód, aby udzielać Klientowi lub grupie Klientów preferencji w stosunku do
innego Klienta lub grupy Klientów,
3) posiada interes rozbieżny z interesem Klienta,
4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta,
5) otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i
opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
● W celu odpowiedniego zarządzania konfliktami interesów Spółka w szczególności:
1) zapobiega istnieniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia Osób
powiązanych ze Spółką od wysokości wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez te
osoby z tytułu wykonywania czynności innego rodzaju, które powodują lub mogą
powodować powstanie konfliktu interesów,
2) zapobiega możliwości wywierania niekorzystnego wpływu przez osoby trzecie na
sposób wykonywania przez osoby powiązane ze Spółką czynności związanych ze
świadczeniem usługi pośrednictwa lub usługi doradztwa.
Koszty i opłaty związane z usługami świadczonymi przez Spółkę
●
Wszelkie koszty i opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w tym łączna
wysokość kosztów ponoszonych przez Klienta na rzecz funduszu/towarzystwa/spółki
zarządzającej wraz z wyszczególnieniem kategorii ponoszonych kosztów, wskazane są w
poszczególnych prospektach i Kluczowych informacji dla inwestorów tychże funduszy
inwestycyjnych bądź funduszy zagranicznych.
Strona 4 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520
●
●
●
●
●
Opłaty za świadczenie usługi dostępu określa Taryfa opłat i prowizji Starfunds sp. z o.o.,
umieszczona na stronie internetowej starfunds.pl oraz w platformie internetowej Starfunds.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, Spółka jako dystrybutor nie będący bankiem ani domem
maklerskim, nie jest uprawniona do przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa ani do przechowywania takich środków.
Ewentualne koszty połączenia telefonicznego ze Spółką lub koszty połączenia z platformą
internetową Starfunds, powstałe w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę,
ponosi Klient, zgodnie z taryfą opłat i prowizji operatora usług telefonicznych lub dostawcy usług
dostępu do Internetu, z którym Klient ma zawarta odpowiednia umowę.
Dystrybutor lub jego pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne lub niepieniężne od
towarzystwa w związku ze świadczeniem usług Dystrybucji. Przedmiotowe świadczenia zależą
w szczególności od wartości zlecenia i rodzaju funduszu/subfunduszu, na który są przyjmowane
i przekazywane. Wartość powyższych świadczeń nie przekracza sumy opłat dystrybucyjnych
oraz opłat za zarządzanie uzyskanych przez towarzystwo. Pracownicy Dystrybutora mogą
uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez
towarzystwo.
Zysk osiągnięty z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych podlega opodatkowaniu. W przypadku osób fizycznych
zasady opodatkowania określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). Podatek ten ma charakter ryczałtowy i
aktualnie wynosi co do zasady 19% dochodu uzyskanego z inwestycji w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Podatek dochodowy naliczany jest również w momencie dokonania konwersji środków
pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, z wyłączeniem przypadków przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami
wchodzącymi w skład tego samego funduszu parasolowego. W tym przypadku podatek nie jest
pobierany (mamy do czynienia z tzw. okresem odroczenia momentu zapłacenia podatku
dochodowego). Podatek zostanie pobrany dopiero w momencie odkupienia jednostek
uczestnictwa z funduszu parasolowego.
Płatnikiem podatku dochodowego jest fundusz inwestycyjny. Podatek pobierany jest przez
fundusz inwestycyjny przed udostępnieniem zysku z inwestycji w jednostki uczestnictwa na
rachunek bankowy Klienta.
Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta,
która może wpłynąć na zasady opodatkowania dochodu z inwestycji w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Przed rozpoczęciem
inwestycji Klient powinien zasięgnąć opinii doradcy podatkowego lub właściwego organu
podatkowego.
Kategorie Klientów
Spółka klasyfikuje swoich Klientów dla zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Nadanie przez Spółkę
określonej kategorii Klientowi determinuje zakres przysługującej Klientowi ochrony. Ochrona polega na
przekazywaniu Klientom określonych informacji, badaniu odpowiedniości oferowanych produktów i
usług i wykonywanie innych obowiązków określonych Dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych,
zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG i akty prawne wydane na jej
podstawie (zwanej dalej łącznie „MiFID”) oraz Rozporządzeniem. Spółka klasyfikuje Klientów na
Strona 5 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520
detalicznych i profesjonalnych. Zgodnie z Dyrektywą MIFID i Rozporządzeniem najwyższy poziom
ochrony przysługuje klientom detalicznym, a niższy – klientom profesjonalnym. W przypadku klientów
profesjonalnych Spółka nie ma obowiązku m.in.: badania odpowiedniości usług i produktów
oferowanych Klientom profesjonalnym, przekazywania szczegółowych informacji dotyczących Spółki i
świadczonych przez nią usług.
Klient ma prawo w każdym czasie pisemnie zażądać, aby Spółka traktował go jak Klienta innej kategorii
niż ta, do której został zaklasyfikowany, w szczególności Klient profesjonalny ma prawo pisemnie
zażądać od Spółki uznania go za Klienta detalicznego w zakresie określonym w tym żądaniu. W
przypadku wyboru przez Klienta kategorii o niższym poziomie ochrony Spółka będzie traktowała Klienta
zgodnie z jego żądaniem, o ile Klient ten spełnia wymogi dotyczące ilości zawieranych transakcji, ich
wartości i wartości aktywów Klienta, określone w MiFID lub w Rozporządzeniu. Nawet jeśli Klient spełnia
te wymogi Spółka może odmówić zakwalifikowania Klienta do kategorii podlegającej niższej ochronie,
w szczególności dla zapewnienia Klientowi maksymalnej ochrony. Spółka będzie w każdym przypadku
uwzględniała żądanie Klienta zaklasyfikowania go do kategorii o zwiększonej ochronie w stosunku do
dotychczasowej.
Ryzyko związane z usługą finansową
Korzystanie z usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, wiąże się z ryzykiem. Szczegółowy
opis tego rodzaju instrumentów finansowych oraz związane z ich nabywaniem ryzyka są zamieszczone
w prospekcie informacyjnym funduszu.
Korzystanie z usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wiąże się z następującymi
ryzykami:
● ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego,
które w szczególności może doprowadzić do poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego
kapitału,
● ryzyko nieaktualności rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie
aktualnością rekomendacji przekazanej Klientowi,
● ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - istnieje ryzyko, iż w przypadku wystąpienia istotnej
zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub
celów inwestycyjnych klienta, o których Klient nie poinformuje Spółki, przekazywane klientowi
rekomendacje nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji.
Prawo właściwe dla umowy o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o.
Prawo polskie jest prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług przez Starfunds sp. z o.o. oraz
podstawą stosunków między Spółka a Klientem przed zawarciem ww. umowy na odległość.
Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów związanych z wykonywaniem Umowy o świadczenie
usług przez Starfunds sp. z o.o. jest właściwy sąd powszechny.
Stan na dzień: 10 stycznia 2017 r.
Strona 6 / 6
starfunds.pl
Starfunds sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3  60-238 Poznań  tel.: +48 61 866 01 62  e-mail: [email protected]
KRS 0000515685  NIP 783-17-14-562  REGON 302765520

Podobne dokumenty