projekt wykonawczy - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we

Komentarze

Transkrypt

projekt wykonawczy - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycji pn:
Dział:
Grupa:
Klasa:
Kategoria:
45000000-7 – Roboty budowlane
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247000-0 – Roboty w zakresie budowy tam, kanałów , kanałów irygacyjnych i
akweduktów
CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU
WODNYM „OPOLE” RZ. ODRA , M. OPOLE
– AKTUALIZACJA
INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKĘ : działka nr 30/8 , miasto Opole ,
INWESTOR : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ,50-950 Wrocław ,
ul. Norwida 34
Opracował
Projektant:
Imię i nazwisko
inż.
Iwona Dołżycka
Specjalność
Nr uprawnień
melioracje
wodne
111/94/Op
Podpis
mgr inż. arch
Maria Kiełbasa
Opole, lipiec 2013 r.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich ( Ustawa z dnia 4 luty 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2000r.Nr 80 poz.904),żadna część
niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autorów projektu.
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
SPIS TREŚCI
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2
1.6.
1.7.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU …………………………………………. 3
Podstawy opracowania …………………………………………………………………………………..
Przedmiot, cel i zakres inwestycji ……………………………………………………………………..
Lokalizacja inwestycji …………………………………………………………………………………
Wykorzystane materiały ………………………………………………………………………………
Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany ………………………………
Użytkowanie terenu ……………………………………………………………………………………
Przewidywane zmiany …………………………………………………………………………………
Warunki geologiczne …………………………………………………………………………………….
Informacje odnośnie ochrony środowiska naturalnego ………………………………………………
2.0. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE………………………………………………………………………….
2.1. Podstawowe parametry techniczne…………………………………………………………………
2.2. Rozwiązania sytuacyjne ……………………………………………………………………………
2.3. Punkty dowiązania wysokościowego …………………………………………………….............
2.4. Roboty przygotowawcze ……………………………………………………………………………
2.4.1. Zaplecze budowy …………………………………………………………………………………….
2.4.2. Roboty rozbiórkowe…………………………………………………………………………………..
2.4.3. Roboty ubezpieczeniowe ……………………………………………………………………………
2.5. Miejsce postoju łodzi roboczej
………………………………………………………………
3.0. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ……………………………………..
5
4.0. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA ………………………………………………………………
10
6.0. PRZEDMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………..
6.1. Przedmiar robót ……………………………………………………………………………………
6.2. Obliczenie kubatury wykopów
……………………………………………………………….
32
33
34
9
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mapa poglądowa w skali 1: 20 000
Mapa zasadnicza – mapa rozwiązań projektowych w skali 1:500
Plan sytuacyjny języka górnego ark.1
Plan sytuacyjny języka górnego ark.2
Przekrój charakterystyczny A-A w skali 1: 50
Przekrój charakterystyczny B-B w skali 1: 50
Przekrój charakterystyczny C-C w skali 1: 50
Przekrój I-I , II-II w skali 100/100
Przekrój III-III , IV-IV w skali 100/100
Przekrój V-V , VI-VI w skali 100/100
Przekrój VII-VII , VIII-VIII w skali 100/100
Przekrój IX-IX , X-X w skali 100/100
Oczep stalowy schemat
Dokumentacja fotograficzna
zał. 1 …....
zał. 2 ……
zał. 3 …..
zał. 4 …..
zał. 5 …..
zał. 6 …..
zał. 7 …. …
zał. 8 ……
zał. 9 …….
zał. 10 …...
zał. 11 …..
zał. 12 …..
zał. 13 …..
zał. 14 …..
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49/50
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
2
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru inwestycji wraz z przekrojami poprzecznymi języka
rozdzielczego na stopniu wodnym w Opolu wykonana w czerwcu 2012r
Przekroje poprzeczne języka górnego z dnia 25.04.2013r
Dokumentacja techniczna pn: „Projekt wykonawczy popowodziowego remontu uszkodzonych fragmentów
budowli rozdzielczych na stopniu wodnym „Opole” wraz z robotami towarzyszącymi , rz. Odra, m. Opole”
opracowana przez firmę OCSC Sp.z o.o. z Warszawy w czerwcu 2012r
Archiwalna dokumentacja geologiczna podłoża gruntowego dla projektu przebudowy górnego stanowiska
jazu „Opole” w Opolu , opracowana w sierpniu 1986r
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996r w
sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 1996r. nr 21 poz. 111)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.05.2002r w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
( Dz.U. z 2002. nr 77. poz.695)
Obowiązujące normy przedmiotowe oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmującym temat projektu.
Koncepcja rozwiązań uzgodniona z Inwestorem
1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Projektowaną inwestycją jest :
„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA
Planuje się przywrócenie do stanu pierwotnego języka rozdzielczego od strony górnego stopnia wodnego „Opole”
na rzece Odrze po przejściu wody powodziowej w 1997r oraz w 2010r.
Projektowane prace remontowe będą polegały na:
- odmuleniu górnego awanportu wzdłuż języka rozdzielczego,
- częściowym rozebraniu konstrukcji języka rozdzielczego pod zabicie ścianki szczelnej
- zabicie ścianki szczelnej z brusów G62
- wykonaniu ubezpieczenia skarpy języka rozdzielczego z narzutu z kamienia ciężkiego
- remoncie istniejącego ubezpieczenia języka z trylinki i betonu
Przewiduje się dwuetapową realizację inwestycji.
Podstawowe parametry inwestycji:
Lp.
1
Wyszczególnienie
Jedn.
2
3
Ilość
jednostek
4
1.
Długość języka rozdzielczego:
- korona z nawierzchnią betonową
- korona z nawierzchnią gruntową
mb
mb
105,0
195,0
2.
Powierzchnia terenu objętego inwestycją:
- korona języka
- prawa skarpa języka
m2
m2
1305
1740
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
3
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
ETAP I
Wykopy :
- odmulenie awanportu wraz z częściową rozbiórką korpusu języka
2716 – ( wykop pod zakotwienie ubezpieczenia) – 2,3*0,4*291
Ubezpieczenie:
- ścianka szczelna G62
- narzut kamienny za ścianką szczelną
- geowłóknina separacyjna min 200g/cm2
- bruk z kamienia łamanego
ETAP II
Wykopy :
- wykop pod ubezpieczenie – 2,3*0,4*291
Ubezpieczenie:
- narzut z kamienia ciężkiego średnicy 30-50cm
- geowłóknina separacyjna min 200g/cm2
- pomost pływający
m3
2448
mb
m3
m2
m2
31,0
13,8
55,2
27,6
m3
268
m3
m2
szt
989,4
971
1
1.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na śluzie pociągowej „OPOLE” na rzece Odrze .
Teren ten obejmuje działkę ewidencyjnej nr 30/8 , która jest własnością Skarbu Państwa , reprezentowanego przez
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej We Wrocławiu 50-950 Wrocław , ul. Norwida 34
Strefa oddziaływania inwestycji będzie mieściła się w granicach działki nr 30/8.
Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
1.4. Wykorzystane materiały
W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące materiały:
Koncepcję rozwiązań projektowych złożoną do akceptacji Inwestorowi.
Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000.
Mapy ewidencyjne w skali 1:5000.
Mapy do celów projektowych w skali 1:500.
Wywiad i wizje terenowe.
Uzgodnienia, wypisy z rejestru gruntów.
1.5. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
1.5.1. Użytkowanie terenu
W granicach działki objętej opracowaniem znajduje się kanał rzeki Odry ze śluzą oraz zabudowania techniczne
należące do Inwestora . Remontem jest objęty język rozdzielczy ,który zapewnia dopłynięcie do śluzy pociągowej z
pominięciem stopnia wodnego. Długość języka wynosi 300m.Szerokość korony od 14,0-1,5m. Rzędna 152,30 –
152,00m npm
Na długości około 105m korona języka jest umocniona elementami betonowymi. Pozostała część nie posiada ubezpieczenia. Linia korony jest nieregularna , zniszczona przez przelewającą się wodę od strony rzeki.
Prawa skarpa, objęta opracowaniem w części nadwodnej ma nachylenie 1:n=1:1 i 1:2.
Bezpośrednio przy śluzie nachylenie wynosi około 1:0,6. Skarpa jest częściowo ubezpieczona trylinką.
Ubezpieczenie, wymaga remontu.
Inwentaryzacja wykonana w czerwcu 2013r wykazała , że język stracił trapezowy przekrój.
Istniejące ubezpieczenie kamienne częściowo zsunęło się w kierunku awanportu. Na osuwisku gromadzi się namuł.
Stan zamulenia wykazały sondowania , których odzwierciedleniem są przekroje poprzeczne.
Podczas sondowań nie rozpoznano zasięgu obsuwiska z konstrukcji języka rozdzielczego.
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
4
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
1.5.2. Przewidywane zmiany
Planowane do wykonania roboty nie spowodują zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
Inwestycja odtworzy stan techniczny terenu z okresu przed powodzią.
W założeniach przyjęto przywrócenie kształtu trapezowego budowli przez :
- częściowy remont ubezpieczenia z trylinki
- częściowy remont ubezpieczenia korony z płyt betonowych
- wykonanie umocnienia ścianką szczelną z brusów G62
- wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego
1.6. Warunki geologiczne.
Do określenie warunków geologicznych posłużono się dokumentacją geologiczną wykonaną przez geologa Antoniego Szydełko dla potrzeb przebudowy górnego stanowiska jazu w Opolu , z sierpnia 1986r.
Badania geologiczne wykazały ( otwór nr 1/10 nawiercony z lewej strony górnej głowy) , że w podłożu
gruntowym zalegają namuły organiczne do rzędnej 145,30m. Są to grunty miękkoplastyczne o stopniu
plastyczności IL> 0,50.
Poniżej występują piaski średnie i grube zawierające domieszki humusu – w-wa około 0,70m.
Stopień zagęszczenia ID=0,40 Na rzędnej 144,00m npm znajduje się spąg wietrzeliny margli. Zwietrzelina
składa się z fragmentów margli z niewielką od 5-10% zawartością gliny pylastej pochodzącej z rozkładu
skały. Ilość gliny maleje wraz z głębokością . Jako parametr wiodący dla warstwy przyjęto wytrzymałość
na ściskanie jednoosiowe Rc< 2000kPa.
Otwór ten z uwagi na jego lokalizację prawdopodobnie nie oddaje w pełni charakteru podłoża w miejscu
zabicia grodzic.
W otworze nr 6/12 do rzędnej 147,70 nawiercono piaski grube z humusem w stanie luźnym o stopniu zagęszczenia ID=0,10 i piaski średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,40. Poniżej znajduje się
spąg wietrzeliny margli.
1.7. Informacje odnośnie ochrony środowiska naturalnego
Planowana inwestycja , nie leży na obszarze objętym ochroną środowiskową .
Technologia projektowanego zakresu prac powinna w jak najmniejszym stopniu zagrażać środowisku naturalnemu.
2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
2.1. Podstawowe parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne języka rozdzielczego :
o długość języka = 300mb
o szerokość korony – odcinek z nawierzchnią betonową 14,0 – 6,5m
o szerokość korony – odcinek z nawierzchnią gruntową 6,5 – 1,5m
o powierzchnia korony języka
a/ płyty betonowe - 760m2
b/ gruntowa – 545m2
o powierzchnia skarpy:
a/ trylinka do powierzchni półki - 35 m2
b/ narzutu kamiennego - 1310 m2
o nachylenie skarp 1:n= 1:0,6 – 1: 2
o rzędna korony 152,30 – 152,00m npm
o rzędna NPP 151,20m npm
o długość ścianki szczelnej – 31,0mb
2.2. Rozwiązania sytuacyjne.
Remont nie zmieni obecnego zagospodarowania terenu.
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
5
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
2.3. Punkty dowiązania wysokościowego
Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostały wykonane w układzie
wysokościowym Kronsztadt 86 w nawiązaniu do państwowej osnowy wysokościowej klasy III.
Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych 1992 przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Reper nr 1189 – 152,16m npm
2.4. Roboty przygotowawcze.
2.4.1 Zaplecze budowy
Wybór miejsca i organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy . Na placu należy składować tylko drobne materiały budowlane. Materiały masowe należy dostarczać na budowę drogą wodną .
Należy uwzględnić ,że transport lądowy na teren inwestycji będzie odbywał się poprzez port Opole lub rampę przy
stopniu wodnym w Groszowicach . Bezpośrednio na miejsce budowy należy przewidzieć transport wodny
2.4.2. Roboty rozbiórkowe.
Przewiduje się do rozbiórki część ubezpieczenia z trylinki oraz część ubezpieczenia z płyt betonowych.
Przyjęto, że materiał z rozbiórek zostanie powtórnie wbudowany na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Trylinkę nową i pozyskana z rozbiórki należy ułożyć na wyprofilowanym, dogęszczonym podłożu ( Is≥ 0,96) , na
podsypce gr. 15cm z grysu bazaltowego , piasku i cementu w proporcjach 2+2+1.
Płyty betonowe po ułożeniu należy zaspoinować masą zalewową bitumiczną na zimno lub gorąco ( głębokość spoiny
nie mniejsza niż 30mm) alternatywnie można wykorzystać termoplastyczną taśmą uszczelniającą .
Ubytki w elementach betonowych likwidować przez zalanie ich betonem hydrotechnicznym C20/25 po wcześniejszym ułożeniu w nich siatki z prętów żebrowanych ze stali 18G2 fi 8mm w rozstawie 10x10cm.
Przed wykonaniem prac ubezpieczeniowych należy odmulić część awanportu oraz rozebrać częściowo
konstrukcję języka rozdzielczego . Planuje się zrealizować wykop do rzędnej 149,20m npm na szerokości około 7m.
Roboty należy przeprowadzić sprzętem pływającym . Poziom wody na awanporcie wynosi NPP = 151,20 m n.p.m.
Urobek odtransportować w górę rzeki na odległość około 1,5km w pola międzyostrogowe , w miejsce wskazane
przez Inwestora.
2.4.3. Roboty ubezpieczeniowe .
Zabicie ścianki szczelnej
W celu zabezpieczenia stopy skarpy języka przed osuwaniem przewidziano zbicie ścianki z brusów
G62 o długości 9m ( dwa brusy o długości około 2,5m) na długości 31,0m.
Konstrukcja głowy małej śluzy osadzona jest na dębowej ściance szczelnej odsuniętej około 40cm od obrysu budowli
dlatego pierwszy brus ścianki w formie słupa należy zabić około 50cm od lica budowli.
Miejsce lokalizacji słupa względem drewnianej ścianki szczelnej należy potwierdzić rozpoznaniem podwodnym.
Na ściance drewnianej należy ustawić dwa brusy o długości około 2,5m. Brusy te należy zabić po ich wcześniejszym
zespawaniu z pierwszymi brusami długości 9m.
Szczegół wykonania ścianki przy głowie śluzy podano na rys. nr 13.
Z uwagi na brak szczegółowych badań geologicznych w miejscu lokalizacji ścianki założono , że brusy zostaną zakotwione w skale na długości około 80cm ( rzędna 143,20m npm) .
W przypadku gdyby w trakcie prowadzonych robót spąg skały twardej wystąpił na innej rzędnej niż przyjęta , długość
grodzic należy zweryfikować zachowując warunek głębokości zakotwienia.
Górę ścianki dostosować do projektowanej rzędnej ( 151.70m npm) przez jej obcięcie.
Grodzice G62 wbijać parami z wody. Łączenie brusów na zamek lub przez ich spawanie ( końcówka przy głowie
śluzy) wykonać wcześniej na placu budowy.
Do wbijania ścianki używać ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub wibromłotów.
Przy wbijaniu ścianki stosować kleszcze z belek drewnianych lub stalowych w celu utrzymania jej kierunku .
Po zabiciu ściankę zabezpieczyć oczepem stalowym składającym się z blachy żeberkowej o kształcie rombowym
grubości 10mm , szerokości 320mm oraz dwóch kątowników równoramiennych 150x100x12mm.
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
6
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
Kątowniki przyspawać na całej długości ścianki spawem pachwinowym Δ 7. Do kątowników dospawać blachę .
Poszczególne elementy przyspawanej blachy zespawać miedzy sobą spawem czołowym.
Przed zabiciem brusy zabezpieczyć antykorozyjnie jednostronnie od strony wody na długości 3,0m tj. od rzędnej
148,70m npm do 151,70m npm.
Malowanie poprzedzić czyszczeniem nawierzchni do stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1 , co najmniej lub Sa 2 ½
dla powierzchni zanurzonych oraz co najmniej St 3 wg. ISO 8501-1:1988 dla powierzchni zewnętrznych. Powierzchnia przed malowaniem powinna być sucha , pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli.
Powierzchnie porowate należy zagruntować rozcieńczoną farbą epoksydową np. EPINOX 77.
Malowanie zasadnicze należy wykonać dwuetapowo :
I ETAP
o gruntowanie powierzchni farbami epoksydowymi do gruntowania dla okrętownictwa np. Epinox 77
lub równoważną - grubość powłoki suchej 200 µm
II ETAP
o malowanie powierzchni farbami epoksydowymi, nawierzchniowymi dla okrętownictwa np. Epinox 54
lub równoważną - grubość powłoki suchej 100 µm
Elementy oczepu przed montażem oczyścić i pomalować w sposób identyczny jak elementy ścianki szczelnej . Miejsca spawów dodatkowa oczyścić i pomalować w sposób j.n.
Wolną powierzchnię za ścianką szczelną wypełnić gruntem pozyskanym z rozbiórki języka do wysokości
około 80cm poniżej górnej krawędzi brusów. W miarę możliwości wolną przestrzeń zasypywać warstwami gr.35cm z
ich zagęszczeniem do Is=0,75.
Nasyp zakończyć brukiem z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego ; warstwa gr. około 20cm ułożona na
podsypce gr.15cm ( grys bazaltowy+ piasek + cement w proporcji 2+2+1) . Różnicę między nasypem z gruntu pozyskanego z rozbiórki języka , a brukiem wypełnić kamieniem łamanym bazaltowym granulacji 32-63mm zagęszczonym do Is=0,95 ułożonym na włókninie separacyjnej o gramaturze 200g/cm2.
Bruk wyprofilować ze spadkiem 2% w kierunku wody.
Dla wykonania bruku należy rozebrać pas trylinki, który następnie należy ułożyć powtórnie na podsypce
gr.15cm ( grys bazaltowy+ piasek + cement w proporcji 2+2+1).
Ubezpieczenie narzutem kamiennym.
Po odmulenia i nadaniu korpusowi języka kształtu trapezowego (jak na załączonych przekrojach) wykonać
ubezpieczenie z narzutu kamiennego granulacji 30-50cm.
Jeśli odsłonięta konstrukcja będzie konstrukcją trwałą kamienną , narzut wykonać bezpośrednio na starą konstrukcję, jeśli w podłożu nie stwierdzi się kamienia narzut wykonać na włókninie separacyjnej granulacji 200g/cm2.
Zaleca się stosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody i minimalną skłonność do kolmatacji , przy zachowaniu dużej wytrzymałości na rozciąganie.
Skarpę kształtować z nachyleniem 1:n=1,5. Nasyp zwieńczyć półką o szerokości 0,40m na wysokości 151,70m npm
tj. 0,5m ponad NPP.
Narzut wykonać mechanicznie z wody . Ponad wodą nasyp klinować ręcznie .
Wyrwy w koronie uzupełnić drobniejszym kamieniem łamanym na włókninie separacyjnej. Ubytki zasypywać warstwami gr. max 0,35cm . Warstwy zagęszczać do Is=0,95
Na odcinku górnego języka koronę gruntową wyprofilować ,zahumusować i obsiać mieszanką traw.
Do obsiewu stosować mieszanki autostradowe np. Autostrada I. Jest to mieszanka przeznaczona do obsiewu pasów
zieleni wzdłuż dróg i autostrad ( w tym rowów przydrożnych) w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.
Odznacza się dużą mrozoodpornością.
Szczegóły w części rysunkowej.
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
7
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
2.5. Miejsce postoju łodzi roboczej.
Planuje się zakup i montaż pływającego pomostu dla łodzi roboczych.
Może być to konstrukcja firmy Candock lub równoważna. Urządzenie należy zamontować w pobliżu schodów wg.
zaleceń producenta
Pomost należy wyposażyć w ręczną wciągarkę i barierki .
Wykonać zgodnie z dokumentacją OCSC Sp. z o.o., autora dokumentacji zasadniczej oraz specyfikacją techniczną.
Podstawowe elementy pomostu to:
a/ wyciągarka o udźwigu min. 200 kg, ręczna. Zamocowana wg zaleceń producenta.
b/ Slip:
G2 Jetslide RT007B
Szerokość: 0.96 m
Długość: 2.88 m
Wysokość: 0.38 m
Waga: 68 kg
Kolor: beżowy
Płyta zabezpieczająca G2 CD 075
Wymiary: 0.96 x 0.48 m
Belka stabilizująca RT 276
Materiał: stop AL.
Długość: 2.97 m
c/Moduły wypornościowe:
Kostka G2 LK703022B
ilość: 34 szt.
wymiary: 0.48x0.48x0.36 (m)
waga: 5.5 kg
wyporność: 68 kg
Kolor: beżowy
Kostka G2 z otworem do pala kotwiącego ST002
ilość: 2 szt.
wymiary: 0.48x0.48x0.36 (m)
wyporność: 65.3 kg
Kolor: beżowy
Kostka G2 narożna LK703034B
ilość: 2 szt.
wymiary: podstawa trójkątna o bokach 0.48x0.48x0.68 (m) i wysokości 0.36 m.
Wyporność: 34 kg
Kolor: beżowy
d/ elementy łączące:
Sworzeń G2 LK703021B
ilość: 20 szt.
Kolor: beżowy
Sworzeń G2 LK703026B (do mocowania Jetslide)
ilość: 12 szt.
Kolor: Beżowy
Nakrętką wewnętrzną LK703013 do sworznia LK703021B i LK703026B
Ilość: 32
Śruby zewnętrzne LK703015
Ilość: 32 szt.
Nakrętki do śrub zewnętrznych LK703014
ilość: 32 szt.
Podkładki do śrub zewnętrznych LK703016
ilość: 32 szt.
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
8
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
e/ akcesoria:
Drabinka systemowa G2 RT010B
Ilość: 1 szt.
Ilość stopni: 4
Szerokość: 1 moduł wypornościowy
Kolor: beżowy
Barierka RL18
Ilość: 2 szt.
Materiał: stal nierdzewna
Szerokość: 2 moduły wypornościowe
3.0. Wytyczne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać zasad i wymogów
bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z ogólnych przepisów, a w szczególności z:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Zabronione jest w szczególności:
- Dopuszczanie do pracy pracowników w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych
używek.
- Dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia w zakresie BHP dla danego stanowiska pracy ( ze
szczególnym zwróceniem uwagi na roboty karczunkowe).
- Dopuszczanie do pracy sprzętu niesprawnego do prowadzenia robót , transportu (w tym przewozu ludzi)
itp.
- Obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami.
- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu.
- Wykonywanie robót ziemnych wbrew zasadom określonym w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
Na budowie należy:
Wyposażyć pracowników w odzież ochronną i narzędzia pracy wymagane przepisami BHP.
- Zabezpieczyć podstawowe warunki sanitarne dla załogi.
Zapewnić środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi )
podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyżej wymogów jest kierownik budowy lub upoważniony przedstawiciel wykonawcy np. inżynier budowy.
W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wpisem do
dziennika budowy egzekwować przestrzeganie wymogów wynikających z przytoczonych przepisów. Poza wymienionymi zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych należy przestrzegać
wymogów wynikających z rozwiązań technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji
a mianowicie:
a) roboty wykonywać w okresie niskich stanów wody w rzece. Szczególnie dotyczy to robót pod Wynika to
z wymogów ochrony przeciwpowodziowej,
b) w przypadku zbliżającego się zagrożenia związanego z wystąpieniem w. wód powodziowych należy:
natychmiast o zagrożeniu powiadomić kierownika budowy,
zgromadzić na budowie ( obiekcie ) odpowiednią ilość zabezpieczających materiałów (piasek, folia,
worki) i sprzętu,
prowadzić ciągłe obserwacje stanów wody w korycie, stanu gródz i budowli,
w przypadku zaobserwowania zbliżania się niekorzystnego rozwoju zagrożenia,
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”
9
D O M E L inż. Iwona Dołżycka
49-120 DĄBROWA , ul. Sokolnicka 3 TEL/FAX : 077 464 14 39 kom.0601 385 303
natychmiast powiadomić odpowiednie władze, celem podjęcia działań eliminujących zagrożenie dla ludzi (także pracowników budowy) i mienia ( także sprzętu budowlanego),
c)
d)
e)
przy magazynowaniu materiałów na placach budowy i składowiskach przyobiektowych oprócz przepisów BHP należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego ( składowisko materiałów
pędnych, drewna, faszyny),
strefa robót powinna być oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),
ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniami z pracującego sprzętu,
materiały pędne, smary, środki impregnacyjne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
przestrzegać właściwych terminów karczunków (okresy lęgowe) i zabiegów
agrotechnicznych ( optymalne dla danego typu robót), obsiewów i nasadzeń.
10
Projekt wykonawczy dla zadania pn:„ZAGO„CZĘŚCIOWY REMONT GÓRNEGO JĘZYKA ROZDZIELCZEGO NA STOPNIU WODNYM „OPOLE” ,
RZ. ODRA , M. OPOLE – AKTUALIZACJA”