Biuletyn nr 3 2015 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn nr 3 2015 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3(2015)
BIULETYN
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ
I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
WSPARCIE UDZIELONE Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII,
LIECHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH.
WSTĘP
1
wydanie 3/2015
Przekazujemy Państwu trzeci numer tegorocznego biuletynu informacyjnego poświęconego Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(MF EOG).
Departament Funduszy Europejskich
Ostatnie miesiące 2015 roku upłynęły pod znakiem licznych warsztatów oraz spektakli, które odbyły się w ra-
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mach realizowanych projektów. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym nume-
STOPKA REDAKCYJNA:
Biuletyn MKiDN
rem biuletynu, który zawiera krótkie relacje z niektórych wydarzeń tegorocznej jesieni.
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Zapraszamy do lektury!
Tel.: 22 42 10 302
Departament Funduszy Europejskich MKiDN
Faks: 22 42 10 371
www.eog2016.mkidn.gov.pl
Zespół redakcyjny:
Aleksandra Kowalska
Katarzyna Stasiaczek
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
2
BIULETYN 3/2015
2/2015
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
3
2
Aktualności
WARSZTATY UZAJO – KOLEJNE DZIAŁANIE REALIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU „BRUMBA – JEDNOŚĆ SŁOWA
Z PRZESTRZENIĄ ZAPISU. CYKL WYDAWNICTW LIBERACKICH”
W ramach projektu „Brumba – Jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl wydawnictw liberackich”, którego głównym celem jest rozwój i promocja czytelnictwa liberatury w Polsce i Skandynawii, odbyły się warsztaty językowe prowadzone przez artystkę o pseudonimie UZAJO, czyli Agatę Borową (absolwentkę warszawskiej ASP i stypendystkę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Artura Turowskiego z Fundacji Vlepvnet (warszawskiego artystę związanego z polską sceną sztuki ulicznej). Wcześniejsze zajęcia, prowadzone w czasie wakacji, skierowane były do przedstawicieli mniejszości narodowych,
zamieszkujących tereny przygraniczne Polski. We wrześniu z kolei, warsztaty zorganizowane zostały dla przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających w Oslo oraz
w Reykiaviku. Głównym punktem wyjścia każdego spotkania było pytanie „Jakiego słowa
nauczyłabyś/nauczyłbyś osobę, która nie zna Twojego języka?”. Uczestnicy spotkań wskazali takie słowa i zostały one zebrane oraz zapisane w postaci wielojęzycznych słowników. Dzięki warsztatom słowniki zostały także wydrukowane metodą sitodruku wraz z ilustracjami słów.
Dokumentacja Fundacji Vlepvnet
4
BIULETYN 3/2015
2/2015
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
5
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
„ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY”.
Kolejne wydarzenie w ramach projektu „Islandia
i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”, odbyły się
w islandzkim teatrze, w miejscowości Hafnarfirði.
Tym razem przeprowadzone zostały warsztaty op-
Bezpłatne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji w ramach projektu (ukierunkowanego na
arte na technice improwizacji teatralnej. Zajęcia
rozwój artystyczny osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w kultu-
miały charakter integracyjny i skierowane były do
rze) odbyły się w Teatrze Gaflaraleikhúsið, w islandzkim mieście Hafnarfirði. Oprócz za-
osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnospraw-
jęć teoretycznych, miały miejsce także zajęcia praktyczne, które zostały poprowadzone
ności. Dzięki zastosowaniu improwizacji teatralnej,
w oparciu o materiały prezentujące dziedzictwo kulturowe Polski. Głównym tematem
uczestnikom łatwiej przychodziło m.in. przełamy-
osiemnastogodzinnych warsztatów była audiodeskrypcja (werbalny opis treści wizual-
wanie barier psychologicznych oraz wzmocnienie
nych, który pozwala osobom niewidomym na pełny odbiór sztuk wizualnych). Uczestni-
relacji w grupie. Przebieg warsztatów opierał się
cy zostali wprowadzeni w jej specyfikę, i tym samym, mieli szansę na zaznajomienie się
na stopniowym wyszczególnianiu przez instruktora
z podstawowymi zasadami jej przygotowywania. Podczas spotkania zostały poruszone
(aktora) stałych punktów improwizacji. Natomiast
m.in. takie zagadnienia jak: standardy i rozwiązania w dziedzinie audiodeskrypcji oraz
dzięki wprowadzeniu relaksacyjnej muzyki oraz bli-
udostępnianie kultury osobom niewidomym na poziomie lokalnym (krajowym), a także
skim rozmowom z uczestnikami warsztatów na inte-
na poziomie światowym (w tym europejskim). Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać
resujące ich tematy, udało stworzyć się atmosferę,
się również z efektami przedsięwzięć na rzecz promocji audiodeskrypcji, zrealizowany-
służącą przygotowaniom do twórczej aktywności
mi w ramach projektu „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”, który skupia się
m.in. na międzynarodowej wymianie artystycznej oraz działaniach propagujących ułatwianie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym.
6
oraz pełnego zaangażowania wszystkich artystów.
Uczestnicy mieli także możliwość zapisywania swoich pomysłów, które następnie mogły
znaleźć swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym spektaklu.
BIULETYN 3/2015
2/2015
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
7
Tematem kolejnych warsztatów integracyjnych
była animacja filmowa. Zajęcia odbywały się
w Centrum Kultury Wrocław Zachód, a ich uczestnikami były m.in. osoby z dysfunkcją wzroku. Cykl
spotkań poprowadziła Pani Aniela Lubieniecka
(animatorka, reżyser, scenarzystka, scenografka,
laureatka wielu międzynarodowych nagród w dziedzinie artystycznych filmów animowanych), która
ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną pod kątem zmysłu wzroku.
Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznali się m.in.
z technikami powstawania filmu animowanego,
pracowali przy tworzeniu scenariusza oraz elementów animacji (działania plastyczne). Ponadto
„OBRAZY RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I DZIEDZICTWA” –
GŁÓWNE WYDARZENIA PROJEKTU.
Pod koniec września, w Warszawie, miały miejsce główne wydarzenia projektu, pt. „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski wraz z partnerami z Norwegii: z Uniwersytetem w Bergen i Nordic Anthropological Film Association (NAFA). W ramach głównych wydarzeń
festiwalowych odbyła się m.in. konferencja naukowa, pt. „Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe“, przegląd filmów dokumentalnych i antropologicznych,
czyli 35. Festiwal filmowy NAFA oraz wystawa fotograficzna, pt. „Różnica i różnorodność
dziś. Wokół fotografii ślubnej”. Ponadto organizatorzy, dla chętnych, przygotowali warsztaty prowadzone przez międzynarodowych specjalistów, którzy zaprezentowali swoją
wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu filmu jako środka promocji różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.
Fot. M.Młynarczyk
mieli możliwość nauczenia się ustawiania kadru
czy dobierania odpowiedniej muzyki do tworzonego filmu. Warsztaty zrealizowane zostały techniką
odpowiednio dobraną do osób niewidomych i niedowidzących. Na zakończenie warsztatów zaprezentowane zostały wyniki trzydniowej
pracy w postaci filmowego pokazu finałowego.
8
BIULETYN 3/2015
2/2015
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
9
– w tym roku było to „re_manufact”. Zatem wystawa główna festiwalu odwoływała się do
„DIGITAL_IA 2015” – GŁÓWNE WYDARZENIA FESTIWALU
SZTUKI DIGITALNEJ
przeszłych, obecnych, a także przyszłych rozwiązań technologicznych oraz do ich wpływu
na kulturalne życie społeczeństw i sztukę współczesną. W festiwalowych wydarzeniach
udział wzięli m.in. medioznawcy oraz przedstawiciele sztuk digitalnych i wizualnych.
W ramach głównych wydarzeń tygodnia festiwalowego znalazły się:
W Szczecinie, w październiku 2015 roku, miały miejsce główne wydarzenia projektu
 trzy wystawy: re_manufact (wystawa główna), digital_art_now (wystawa konkursowa)
„digital_ia 2015” (Festiwal sztuki digitalnej). Za realizację projektu odpowiada Dom Kul-
oraz wystawa From DNA to NSA (projekt partnerski PIKSEL Satellite),
tury 13 Muz, a jego norweskim partnerem jest PIKSEL Satellite. Jego celem, oprócz or-
 koncerty i warsztaty,
ganizacji cyklicznego wydarzenia, jakim jest festiwal, propagujący międzynarodowe
 pokazy filmów „The Best of Ars Electronica Animation”
kierunki sztuki cyfrowej, jest m.in. ukazanie polskiej i europejskiej różnorodności na naj-
 panel dyskusyjny pt. „Design(ing) Future” dotyczący sztuki i projektowania prze-
nowocześniejszej płaszczyźnie
strzeni publicznej w przyszłości.
artystycznej, jaką stwarza cyber-
Ponadto, w ramach festiwalu,
przestrzeń. Festiwal, jak co roku,
wydana została publikacja “Bio-
porusza tematykę związaną ze
-techno-logiczny świat” (pod re-
sztuką nowych mediów oraz jest
dakcją Piotra Zawojskiego – dy-
przestrzenią, na której prezento-
rektora artystycznego festiwalu),
wane są najnowsze wydarzenia
poruszająca problemy bio-artu
związane z współczesną cyber-
oraz bio-mediów, a także sztuki
kulturą. Każdego roku festiwa-
ekologicznej, sztuki ewolucyjnej
lowi towarzyszy tzw. myśl prze-
czy malarstwa mikrobowego.
wodnia, stając się równoczesnie
głównym tematem wydarzenia
10
Fot. M.Młynarczyk
BIULETYN 3/2015
2/2015
PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
11
SPEKTAKL „MUZEUM WSPOMNIEŃ” NORWESKIEGO ZESPOŁU
NIE W RAMACH PROJEKTU „SZTUKA/POZNANIE/DZIAŁANIE”
W Teatrze ROZBARK w Bytomiu, zaprezentowany został spektakl „Muzeum Wspomnień”
norweskiego zespołu New Internacional Encouter (NIE). NIE to międzynarodowy zespół,
który w swojej pracy łączy różne formy teatralne oraz nawiązuje do tradycji opowiadania historii opartych na rzeczywistych zdarzeniach i czyichś doświadczeniach. Spektakl
odbył się w ramach cyklu pt. HartOFFanie Teatrem, który z kolei stanowi element projektu „Sztuka/Poznanie/Działanie” Bytomskiego Centrum Kultury. Projekt realizowany
przez Bytomskie Centrum Kultury ma na celu nie tylko przybliżenie norweskich grup teatralnych odbiorcom w Polsce, ale również aktywizację społeczności lokalnej do udziału w działaniach kulturalnych i nawiązanie współpracy pomiędzy artystami z obu krajów.
Przedstawienie „Muzeum wspomnień” opowiada o ludzkiej pamięci. Na potrzeby spektaklu, zespół zbudował własne, ruchome muzeum, tj. scenę tworzy pokój otoczony ścianami
z zardzewiałych szafek pełnych szuflad. W środku pomieszczenia ulokowano pięć postaci , które snują opowieści o utraconej bliskiej im osobie. Spektakl kończy się przemianą
pokoju w muzeum – wszystkie szuflady (wspomnienia) zostają otworzone. Po spektaklu,
przybyła publiczność miała możliwość spotkania się z reżyserem Kjell Mobergem oraz
jego aktorami.
12