systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką

Komentarze

Transkrypt

systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSEI
ADRESACI STUDIÓW
Kierownicy działów IT w podmiotach leczniczych, kierownicy projektów IT, specjaliści informatycy, dyrektorzy
administracyjni podmiotów leczniczych. Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem umiejętności w zakresie
wspomagania zarządzania placówką medyczną.
ATUTY PROGRAMU

Program nakierowany kompleksowo na skuteczną realizację projektów dostarczania usług IT wspierających
procesy leczenia i zarządzania podmiotem leczniczym

Nabycie wiedzy na temat uwarunkowań formalnych dla projektów specyficznych dla służby zdrowia

Możliwość skorzystania z doświadczeń ekspertów ochrony zdrowia w zakresie zarządzania obszarem IT
w podmiocie leczniczym

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy

Bezpłatny dostęp do biblioteki i czytelni

Program lojalnościowy dla absolwentów WSEI (bonifikata w opłacie czesnego)

Bonifikaty w czesnym dla firm i rodzin

Ratalny system płatności
KOORDYNATOR KIERUNKU: DR HAB. GRZEGORZ WÓJCIK, PROF. NAZDZW. WSEI

Studia prowadzone są przez praktyków zarządzających projektami i systemami informatycznymi
w służbie zdrowia
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII, WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI
SYSTEMY INFORMACYJNE
WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE
PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ
ZAKRES: INFORMATYKA
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
STUDIA PODYPLOMOWE WSEI to:
Nowoczesne
programy nauczania
dostosowane do wymagań
współczesnego rynku pracy,
łączą aktualną wiedzę
teoretyczną z praktyką
Wiedza ekspercka
Koordynatorzy kierunków
zajęcia prowadzone przez wysoko
wykwalifikowanych wykładowców
z wieloletnim doświadczeniem
praktycznym
wysokiej klasy naukowcy,
którzy odpowiadają za właściwą
realizację merytoryczną
programu studiów
Innowacyjne
metody dydaktyczne
Zajęcia warsztatowe i projektowe,
podczas których słuchacze
uczestniczą w treningach, grach
decyzyjnych, rozwiązują case study
STUDIA PODYPLOMOWE Systemy informacyjne
wspomagające zarządzanie
placówką medyczną
PROGRAM STUDIÓW
Program studiów 208 godzin zajęć
(wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Zasady integracji i interoperacyjności w ramach
polskiego systemu e-Zdrowie – kierunki zmian
i rozwoju

Rola systemów informatycznych w podmiocie
leczniczym (wsparcie procesów leczenia, wsparcie
procesów pomocniczych, systemy wspomagania
zarządzania (BI), zakres danych przetwarzanych
w podmiocie leczniczym)

Warsztat budowy systemów BI dla podmiotów
leczniczych

Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne
przetwarzania danych medycznych ze szczególnym
uwzględnieniem
elektronicznej
dokumentacji
medycznej i bezpieczeństwa danych osobowych

Informatyzacja podmiotu leczniczego – tworzenie
strategii informatyzacji oraz planowanie i osiąganie
konkretnych korzyści – myślenie strategiczne
i programowe. Zarządzanie programami i projektami

Telemedycyna i teleopieka kierunki rozwoju - aspekty
techniczne i wdrożeniowe.

Jak wybrać właściwe rozwiązanie? Analiza stanu
obecnego, potrzeb podmiotu leczniczego definicja
stanu docelowego oraz planu dojścia do niego:

Audyty systemów IT

Dobre praktyki i standardy w zarządzaniu IT.
Omówienie uznanych metod organizacji pracy działu
IT na podstawie ITIL®. Badanie dojrzałości procesów
IT – COBIT®

Definiowanie
i
prowadzenie
projektów
IT
w służbie zdrowia - warsztat praktyczny w oparciu
o międzynarodowe metodyki zarządzania projektami
PRINCE2 i PRINCE2 Agile

Zakup rozwiązania informatycznego – zamówienia
publiczne i nadzór nad inwestycjami. Omówienie
wybranych aspektów zamówień oraz umów
na budowę i wdrożenie systemu IT

Od produktu do rezultatu i korzyści dla organizacji
– miary sukcesu projektu IT

Warsztat zastosowania narzędzi wspierających
zarządzanie projektami
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni)
lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 2 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 1 raz w miesiącu
w trybie weekendowym, w piątki od godz. 1600,
soboty i w niedziele od godz. 830
ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia
studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie
kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe
w WSEI należy wypełnić elektroniczny formularz
dostępny na stronie Uczelni oraz złożyć
w Centrum
Studiów
Podyplomowych
WSEI komplet wymaganych dokumentów:
dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
wypełniony
kwestionariusz
zgłoszeniowy
wypełnione podanie o przyjęcie na studia
dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)
dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
OPŁATY ZA STUDIA

Aktualny cennik znajduje się na stronie Uczelni

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata
w wyokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów
i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Studenci
i absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

Wpłat należy dokonać na konto Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie:
mBank o/Lublin nr 02 1140 1094 0000 2027 6900 1001
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Aktywny udział w zajęciach min. 80% obecności

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów

Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

Wniesienie wymaganej opłaty za studia
ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSEI

Kartę słuchacza

Dyplom Menedżerski
REKRUTACJA na semestr letni do 28 lutego zgłoszenia na semestr zimowy do 15 września
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
+ 48 81 749 32 24
[email protected]
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
w w w.wsei.lublin.pl

Podobne dokumenty