SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.
„Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski
projektu pn. „E-administracja w powiecie lubelskim”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji i samorządowej.
1.Zamawiający – Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie,
ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin; tel. 81/52 86 600, fax 81/52 86 601, strona internetowa:
http://splublin.bip.lubelskie.pl.
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm./.
3. Przedmiot zamówienia dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez
Powiat Lubelski projektu pn. „E-administracja w powiecie lubelskim”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji i samorządowej, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Rodzaj sprzętu komputerowego
Ilość
Serwer w obudowie typu RACK
Nazwa komponentu
Obudowa
Płyta główna
Procesor
Wymagane minimalne parametry techniczne
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji
minimum 8 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera
uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych
użytkowników.
Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu,
cztero, sześcio, ośmio, lub dzisięciordzeniowych, posiadająca minimum 12
slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 192GB
pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory
Mirroring Rank Sparing, SBEC.
Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale
jego znakiem firmowym
Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 421 punktów
w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej
www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego
modelu serwera (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu
ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia
Zamawiającemu oprogramowania testującego, serwer do testów oraz
dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie,
że oferowane serwery odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
Pamięć RAM
Sloty PCI Express
Wbudowane porty
Karta graficzna
Interfejsy sieciowe
Kontroler dyskowy
Wewnętrzna pamięć
masowa
Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza
testowego oferowanego serwera, zobowiązany będzie do dostarczenia go w
terminie 3 dni roboczych od daty przekazania mu wezwania, zgodnie
z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Zamawiającego.
Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów powinna zostać
dostarczona dokumentacja techniczna i dokładny spis elementów
składowych serwera, dokumentacji i załączonych płyt CD/DVD. Spis
ten stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania.
Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz
testowy oferowanego serwera oraz oprogramowanie testujące, zostanie
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Koszty związanie z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego
oferowanego serwera wraz z oprogramowaniem testującym ponosi
Wykonawca.
UWAGA:
1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego
oferowanego serwera przedmiotem zamówienia niezgodnego w pełni
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności
w zakresie określonym w SIWZ lub z treścią oferty Wykonawcy – zostanie
potraktowane jako negatywny wynik testów,
2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego
oferowanego
serwera
będącego
przedmiotem
zamówienia
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania
– zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów,
3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą,
że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzą
pełnej zgodności wszystkich wymogów oferowanych serwerów
wyspecyfikowanych w SIWZ, a także poprawnej współpracy oferowanych
komputerów ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez
Zamawiającego lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których
mowa w pkt 1 lub 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego
Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej
z treścią SIWZ.
Zainstalowana pamięć RAM – 32 GB
Funkcjonujące sloty PCI Express:
- minimum jeden slot x16 generacji 3,
- minimum trzy sloty x16 o predkości x8 generacji 3 dla kart pełnej
wysokości.
Minimum 5 portów USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu, 2 na tylnym
panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub.
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu
w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli.
Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące
żadnego z dostępnych slotów PCI Express.
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej
pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6,
10, 50, 60
Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED
dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o
pojemności minimum 600GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane
fabrycznie w RAID 5.
Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
Napęd optyczny
Bezpieczeństwo i
system diagnostyczny
Chłodzenie i zasilanie
Karta zarządzająca
Gwarancja
Certyfikaty
wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash
z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy
nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować
zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników
DVD
- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu
oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym
serwera, aktualnym zużyciu energii.
- Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault
tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat
każdy.
Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą
główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń
(Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI
Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości
wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność :
- podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP,
VLAN tagging
- wbudowana diagnostyka
- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych
- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń
- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
- zdalna instalacja systemów operacyjnych
- wsparcie dla IPv4 i IPv6
- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii
- integracja z Active Directory
- wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury
- udostępnianie wirtualnej konsoli
- autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)
- możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie
- wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej.
Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie
ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku
awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie
zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty
głównej).
5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem
reakcji w następnym dniu roboczym.
W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji
przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta.
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru
seryjnego serwera być weryfikowalny na stronie internetowej bądź infolinii
producenta komputera.
Serwer musi posiadać deklaracja CE lub dokument równoważny (załączyć
do oferty, dopuszcza się dokument w języku angielskim). Oferowany serwer
musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2
x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V (do
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
oferty należy załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania,
dopuszcza się wydruk w języku angielskim).
Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem
Jednostka centralna
Typ
Zastosowanie
Wydajność
10
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna.
Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik
nie gorszy niż 7000 punktów, według wyników ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 28/04/2014.
W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty
należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku
angielskim bez tłumaczenia na język polski, w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności
wyniki:
SYSmark® 2012 PerformanceTest
- SYSmark 2012 Rating – minimum 190 punktów,
- Office Productivity– minimum 160 punktów,
- Media Cration – minimum 195 punktów,
- 3D Modeling – minimum 230 punktów,
- Web Development – minimum 185 punktów,
- Data/Financial Analysis – minimum 220 punktów,
- System Management – minimum 170 punktów
oraz
PCMark Vantage 64-bit:
PC Mark Score – minimum 11000 punktów,
Productivity Score – minimum 10000 punktów,
Communication Score – minimum 14000 punktów,
TV and Movies Score – minimum 6700 punktów,
Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze
o konfiguracji oferowanej.
Test musi być przeprowadzony w minimum trzech iteracjach.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie
dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonych testów (w języku
angielskim bez tłumaczenia na język polski, w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu
ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia
Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz
dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia.
Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie,
że oferowany zestaw komputerowy odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy
oferowanego
komputera
ze
sprzętem oraz
oprogramowaniem
eksploatowanym przez Zamawiającego.
Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza
testowego oferowanego komputera, zobowiązany będzie do dostarczenia
go w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania mu wezwania, zgodnie
z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Zamawiającego.
Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów powinna zostać
dostarczona dokumentacja techniczna i dokładny spis elementów
składowych sprzętu, dokumentacji i załączonych płyt CD/DVD.
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
Pamięć operacyjna
RAM
Parametry pamięci
masowej
Grafika
Wyposażenie
multimedialne
Obudowa
Spis ten stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania.
Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz
testowy oferowanego komputera oraz oprogramowanie testujące, zostanie
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Koszty związanie z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego
oferowanego komputera wraz z oprogramowaniem testującym ponosi
Wykonawca.
UWAGA:
1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego
oferowanego komputera przedmiotem zamówienia niezgodnego w pełni
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności
w zakresie określonym w SIWZ lub z treścią oferty Wykonawcy – zostanie
potraktowane jako negatywny wynik testów,
2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego
oferowanego
komputera
będącego
przedmiotem
zamówienia
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania
– zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów,
3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą,
że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzą
pełnej zgodności wszystkich wymogów oferowanych komputerów
wyspecyfikowanych w SIWZ, a także poprawnej współpracy oferowanych
komputerów ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez
Zamawiającego lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których
mowa w pkt 1 lub 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego
Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej
z treścią SIWZ.
Co najmniej 8GB, możliwość rozbudowy do co najmniej 16GB. W ofercie
należy podać pojemność zainstalowanej pamięci.
Co najmniej 500 GB. W ofercie należy podać pojemność oraz prędkość
obrotową dysku (dla dysków HDD).
Zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową
ze wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0.
Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna
z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Typu small form, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 75 cm.
Zasilacz o mocy maksymalnej nie wyższej niż 260 W pracujący w sieci
230V 50/60Hz prądu zmiennego.
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i dysku twardego bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycia śrub motylkowych).
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycie śrub motylkowych) oraz posiadać
czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie
do założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i
jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub
brak pamięci RAM, uszkodzenie PCIe, płyty głównej, uszkodzenie
kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię
procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej
ilości wolnych slotów dla płyty głównej.
5
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Oprogramowanie
Bezpieczeństwo
Wirtualizacja
BIOS
Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
producenta
Wymagania dodatkowe
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta
systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę
oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym
(do oferty należy załączyć wydruk ze strony producenta
oprogramowania, dopuszcza się wydruk w języku angielskim).
Zainstalowany system operacyjny oraz pakiet biurowy zgodny z
wymaganiami niniejszej SIWZ.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego.
Zaimplementowany w BIOS
system diagnostyczny z graficznym
interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System
opatrzony min. O funkcjonalność :
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia
oferowanego systemu operacyjnego,
- test procesora (min. cache),
- test pamięci,
- test wentylatora dla procesora,
- test wentylatora dodatkowego,
- test napędu,
- test portów USB,
- test dysku twardego,
- test podłączonych kabli.
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość
włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczególnych komponentów systemu).
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny (załączyć do
oferty, dopuszcza się dokument w języku angielskim).
Oferowany komputer musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej
Energy Star w wersji co najmniej 5.0 – musi znajdować się na liście
produktów certyfikowanych dostępnej na stronie http://www.energystar.gov
/ lub http://www.eu-energystar.org - do oferty należy dołączyć wydruk ze
strony internetowej, dopuszcza się wydruk w języku angielskim).
Głośność maksymalnie 21 dB z pozycji operatora w trybie pracy dysku
twardego, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 lub równoważną do oferty należy dołączyć raport badawczy sporządzony przez
akredytowaną odnośną jednostkę.
5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem
reakcji w następnym dniu roboczym. Wszystkie komponenty komputera
muszą być zamontowane fabrycznie i być objęte gwarancją producenta..
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Oferowany
okres i warunki gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru
seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie internetowej bądź
infolinii producenta komputera.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy
dołączyć link strony.
Wbudowane porty: VGA,
DisplayPort, min. 8 portów USB
wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)
6
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną,
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1,
Płyta główna, wyposażona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 złącze
PCI Express x 1, min. min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0.
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW, Kabel zasilający.
Monitor
Typ urządzenia
Powłoka powierzchni
ekranu
Typ podświetlenia
Jasność
Kontrast
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość
nominalna
Pochylenie monitora
Bezpieczeństwo
Złącza
Gwarancja
Certyfikaty
Wymagania dodatkowe
Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym TFT IPS o przekątnej min. 21,5”.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
10
Antyodblaskowa
LED
250 cd/m2
1000:1
178/178 stopni
maksymalnie 8ms (od czerni do bieli)
1920 x 1080 przy 60Hz
co najmniej +21 stopni
Monitor musi być wyposażony w gniazdo linki antykradzieżowej.
15-stykowe złącze D-Sub, złącze Display Port, wbudowany hub USB - co
najmniej 3 szt. USB,
5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem
reakcji w następnym dniu roboczym. Gwarancja wymiany w przypadku
martwych pikseli.
Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny (załączyć do
oferty, dopuszcza się dokument w języku angielskim).
Oferowany monitor musi posiadać oznaczenie efektywności
energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 – musi znajdować
się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie
http://www.energystar.gov / lub http://www.eu-energystar.org - do
oferty należy dołączyć wydruk ze strony internetowej, dopuszcza się
wydruk w języku angielskim).
Kabel zasilający, kabel VGA do połączenia z komputerem.
Oprogramowanie – system operacyjny
10
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do
użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego
producenta.
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać
następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek;
2. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu;
3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych
opłat);
4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem
7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
6. konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której
podłączony jest komputer;
10. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik
może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;
12. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie;
13. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny
z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów
lokalnych;
15. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi;
18. wbudowany system pomocy w języku polskim;
19. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji;
24. system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach;
26. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29. rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie
zapasowe;
32. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34. możliwość przywracania plików systemowych;
35. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do
8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Oprogramowanie – system antywirusowy
10
1. Subskrypcja na minimum 60 miesięcy.
2. Pomoc techniczna dla programu powinna być świadczona w języku polskim przez polskiego
dystrybutora lub producenta programu przez cały okres trwania umowy. Wsparcie powinno
obejmować wsparcie online.
3. Licencja uprawni Zamawiającego do bezpłatnego pobierania aktualizacji do najnowszej wersji
programu oraz baz sygnatur wirusów przez okres minimum 72 miesięcy.
4. Pełne wsparcie dla systemów 64 - bitowych.
5. Interfejs programu dostępny w wersji polskiej.
6. Pomoc dostępna z poziomu programu w wersji polskiej.
7. Ochrona wyposażona w bazę danych o wszelkich wariantach szkodliwych obiektów (wirusach,
robakach, trojanach, exploitach itp.) posiadająca mechanizmy heurystyczne
8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing,
backdoor oraz narzędzi hackerskich.
9. Rezydentny skaner wszystkich otwieranych, zapisywanych i uruchamianych plików.
10. Możliwość skanowania wybranych plików, katalogów, dysków w tym dysków przenośnych i
sieciowych.
11. Możliwość skanowania skompresowanych i spakowanych plików i katalogów.
12. Możliwość wyłączenia ze skanowania określonych katalogów, plików i plików z określonymi
rozszerzeniami.
13. Możliwość definiowania wielu różnych zadań skanowania (np. co godzinę, po włączeniu
komputera, przy zalogowaniu), każde zadanie może być uruchamiane z różnymi ustawieniami
(priorytet, wybrane obiekty do skanowania, czynności po wykryciu zagrożenia).
14. Funkcja szybkiego skanowania pozwalająca na skanowanie istotnych funkcji systemu bez
konieczności skanowania całego dysku.
15. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, bez
konieczności zmian w konfiguracji klienta pocztowego oraz niezależnie od zainstalowanego na
stacji roboczej klienta pocztowego.
16. Możliwość określania różnych numerów portów POP3 na których ma odbywać się skanowanie
poczty przychodzącej.
17. Skanowanie ruchu HTTP na stacji roboczej.
18. Możliwość zdefiniowania różnych portów HTTP na których ma odbywać się skanowanie.
19. Integracja skanera HTTP z dowolną przeglądarką internetową, bez konieczności zmiany jej
konfiguracji.
20. Skaner ma mieć możliwość skanowania z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych na
kilku poziomach
21. Wysyłanie nowych zagrożeń powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania oraz z
każdej lokalnej stacji roboczej na której zainstalowany jest program antywirusowy.
22. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia (podejrzanych plików) wraz z
komentarzem oraz adresem email użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe
pytania dotyczące wykrytego zagrożenia.
23. W przypadku wykrycia zagrożenia ma istnieć możliwość wysłania przez program
powiadomienia na wybrane adresy email użytkownika.
24. Program powinien posiadać możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu
operacyjnego i w przypadku wykrycia braku wymaganych aktualizacji powinien poinformować
o tym użytkownika wraz z listą brakujących aktualizacji.
25. Program powinien mieć możliwość definiowania aktualizacji systemowych o których braku
będzie informował użytkownika, w tym przynajmniej aktualizacje krytyczne, ważne, zwykłe.
Powinna istnieć w programie możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.
26. Program powinien być wyposażony w moduł zapory sieciowej (personal firewall).
27. Moduł zapory sieciowej powinien kontrolować cały ruch przychodzący i wychodzący.
28. Powinna istnieć możliwość całkowitego wyłączenie modułu zapory sieciowej.
29. Dezaktywacja powinna być możliwa przynajmniej na dwa sposoby : na stałe i do ponownego
9
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
uruchomienia komputera.
30. Zapory sieciowa programu powinna obsługiwać protokół IPv6.
31. Moduł zapory sieciowej powinien mieć możliwość wyboru trybu pracy, w tym przynajmniej:
automatycznym, automatycznego uczenia się, ręcznym, opartym na regułach użytkownika.
32. Moduł zapory sieciowej powinien umożliwiać ręczne dodawanie reguł i wyjątków.
33. Podczas tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być możliwość określania przynajmniej :
kierunku ruchu, portu i/lub zakresu portów, adresu komputera zdalnego.
34. W trakcie tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być możliwość wyboru przynajmniej
dwóch akcji: zezwól, zablokuj.
35. Program antywirusowy wyposażony powinien być w możliwość zabezpieczenia zmian
konfiguracji hasłem.
36. Program powinien być wyposażony w automatyczną, przyrostową aktualizację baz wirusów i
innych zagrożeń. Aktualizacja powinna być dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego,
nośnika CD, DVD, USB, lokalnego repozytorium.
37. Możliwość zarządzania oprogramowaniem antywirusowym na stacjach roboczych z centralnej
konsoli.
Oprogramowanie – pakiet biurowy
10
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu
użytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym
umiejętności technicznych.
2. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active
Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne
uwierzytelnienie się.
3. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
formacie, który spełnia następujące warunki:
 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766),
 umożliwia wykorzystanie schematów XML
 wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)
4. Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
odbiorców.
5. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język
skryptowy).
6. Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
 Edytor tekstów,
 Arkusz kalkulacyjny,
 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
 Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami).
8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
 Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
 Wstawianie oraz formatowanie tabel,
 Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
 Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
 Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
10
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1








9.
10.
11.
12.
13.
Automatyczne tworzenie spisów treści,
Formatowanie nagłówków i stopek stron,
Sprawdzanie pisowni w języku polskim,
Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
Określenie układu strony (pionowa/pozioma),
Wydruk dokumentów,
Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
 Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i
atrybutów dokumentu,
 Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML
z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu
umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.
Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapis plik
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
 Tworzenie raportów tabelarycznych,
 Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
 Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu,
 Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
 Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
 Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmian wymiarów
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
 Wyszukiwanie i zamianę danych,
 Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
 Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
 Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
 Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
 Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
 Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,
 Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
 Przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
 Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
 Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
 Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
 Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
 Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1

Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych
i wideo,
 Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
 Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym
arkuszu kalkulacyjnym,
 Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
 Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,
 Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami) musi umożliwiać:
 Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
 Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
 Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
 Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
 Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
 Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,
 Zarządzanie kalendarzem,
 Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
 Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
 Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
 Zarządzanie listą zadań,
 Zlecanie zadań innym użytkownikom,
 Zarządzanie listą kontaktów,
 Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
 Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
 Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
Drukarka laserowa A4
Typ urządzenia
Szybkość drukowania
Pamięć - standard /
maksymalnie
Czas pierwszego
wydruku
Szybkość procesora
Rozdzielczość
Kody kreskowe
Deklarowana przez
producenta
maksymalna
wydajność miesięczna
Standardowe
podawanie papieru
Dodatkowy podajnik
na papier
Pojemność
tacy odbiorczej
Drukarka laserowa monochromatyczna. W ofercie należy podać producenta
i model drukarki
38 str./min
10
64 MB / 320MB
poniżej 5 s.
330 MHz PowerPC405
1200 x 1200 dpi
12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP
+ 4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode
Co najmniej 80 000 stron
Podajnik 1: 250 arkuszy
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy
Podajnik 2: 530 arkuszy
150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
12
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
Drukowanie
dwustronne
Gramatura papieru
Toner
Interfejs standardowy
Język wydruku
Zgodność z systemami
operacyjnymi
Dodatkowe
oprogramowanie
dołączone do drukarki
Gwarancja
Wymagania dodatkowe
dupleks mechaniczny
Podajnik 1/2 - 60 do 120g/m2
Druk dwustronny - 60 do 120g/m2
Podajnik uniwersalny - 60 do 163g/m2
możliwość zastosowania w urządzeniu tonera na minimum 11000 stron
IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe, Hi-Speed USB 2.0.
Karta 10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym do
konfiguracji drukarki i karty sieciowej i zarządzania nimi. Obejmuje klienta
poczty SMTP do alertów.
PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, emulacja PostScript3
Windows 2000/2003/2003 x64/XP/XP x64/Server 2008 (32-bit i 64-bit)/
Server 2008R2 (64-bit)/Vista (32-bit i 64-bit)/ 7 (32-bit i 64-bit); Linux
PPD.
Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów, ograniczenia
dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu
drukarki. Funkcja automatycznego powiadomieniu o alertach drukarki na
skrzynkę e-mail.
3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu
72h od daty zgłoszenia.
Kabel USB do połączenie drukarki z komputerem.
Kody CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30232100-5 – Drukarki i plotery,
30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 30237200-1 – Akcesoria komputerowe, 30232000-4
– Sprzęt peryferyjny
3.1. Dostawca dostarczy sprzęt komputerowy do następujących lokalizacji:
1) Urząd Gminy Bełżyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce,
2) Urząd Gminy Borzechów, Borzechów 2, 24-224 Borzechów,
3) Urząd Gminy Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
4) Urząd Gminy Garbów, ul. Garbów 28, 21-080 Garbów,
5) Urząd Gminy Głusk, Rynek 1, 20-388 Dominów,
6) Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna,
7) Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,
8) Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin,
9) Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew,
10) Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice,
11) Starostwo Powiatowe w Lublinie, u. Spokojna 9, Lublin 20-074 (1 serwer).
3.2. Do oferty należy załączyć wydruki z wynikiem testów:
a) dla oferowanego modelu serwera,
b) dla oferowanego modelu procesora (wydruk ze strony),
c) dla oferowanego modelu jednostki centralnej
Dokumenty mogą być składane w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
UWAGA! Wydruki z wynikiem testów stanową treść oferty i w związku z tym nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ww. ustawy. Niezłożenie ich stanowić będzie podstawę
do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1
ww. ustawy o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 5.1 a-d winien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt 5.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się
będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych
w ofercie oświadczeniach opisanych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, których opis sposobu spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa:
1) oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
14
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1
do formularza ofertowego.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa co najmniej jeden z tych
Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik
Nr 2 do formularza ofertowego.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia
wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.3 Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej.
1) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi
załącznik Nr 3 do formularza ofertowego). Przepisy ust. 3 i 4 ustawy stosuje się.
2) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji.
4) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
6.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć (w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem):
1) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu zawierającą informację
o jego parametrach technicznych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
w odniesieniu do wszystkich poszczególnych komponentów urządzeń (w przypadku zestawu
komputerowego wyłącznie komponentów jednostki centralnej i monitora, nie jest wymagana
specyfikacja dotycząca oprogramowań),
Dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) dokumenty dla serwera:
15
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
a) deklarację CE lub dokument równoważny,
b) oświadczenie producenta potwierdzające, że oferowany sewer znajduje się na liście
Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft
Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V
(wydruk ze strony producenta).
3) dokumenty dla zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
a) jednostki centralnej:
- oświadczenie producenta potwierdzające, że oferowany model komputera posiada certyfikat
producenta systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu
komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony producenta ),
- raport badawczy dotyczący głośności dysku twardego sporządzony przez akredytowaną
odnośną jednostkę,
- deklarację CE lub dokument równoważny,
- oświadczenie producenta potwierdzające, że komputer spełnia standardy Energy Star
w wersji co najmniej 5.0; wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera
w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov
(wydruk ze strony producenta),
b) monitora:
- deklarację CE lub dokument równoważny,
- oświadczenie producenta potwierdzające, że monitor spełnia standardy Energy Star w wersji
co najmniej 5.0; wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu monitora w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov (wydruk ze strony
producenta).
UWAGA: Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 mogą być składane w języku
angielskim bez tłumaczenia na język polski.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
jest Łukasz Droździel Wydział Organizacyjny (w zakresie przedmiotu zamówienia)
i Agnieszka Wieleba (sprawy formalno-prawne) – Referat ds. zamówień publicznych
w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Dokumenty w niniejszym postępowaniu będą przekazywane w formie faksu
i zamieszczone na stronie internetowej http://splublin.bip.lubelskie.pl. W
przypadku
przekazania dokumentów w formie faksu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
potwierdzenia ich otrzymania (w formie faksu).
8. Tryb udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków
zamówienia - w formie faksu. Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż
2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert), w formie faksu, przekazując treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami do wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia
źródła zapytania oraz umieszcza ją na stronie internetowej http://splublin.bip.lubelskie.pl..
16
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
W przypadku przekazania informacji w formie faksu
do niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania.
Wykonawca jest zobowiązany
9. Wadium.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
Dokumenty składające się na ofertę: wypełniony formularz oferty z załącznikami
(załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
Postać oferty:
1) Ofertę należy składać w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
2) Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do istotnych warunków
zamówienia ( formularz ofertowy z załącznikami).
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy.
5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
8) Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.
9) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Zarząd Powiatu w Lublinie (Referat ds. zamówień publicznych)
ul. Spokojna 9, 20 – 074 Lublin
oraz powinna być oznakowana następująco: „OFERTA –sprzęt komputerowy” (z dopiskiem
„nie otwierać przed 18.06.2014 r. godz. 1100). Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą
i adresem Wykonawcy – aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było
odesłać.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Starostwa Powiatowego
w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A, pok. 102 (I piętro) do dnia 18.06.2014 r.
do godz. 1030.
Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz. 1100 w budynku Starostwa
Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A – pok. 102 (I piętro).
13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
13.1 Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w części 3 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
13.2 Łączna kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt 13.1 nie będzie podlegała
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
17
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
13.3 Do wyliczenia ceny jednostkowej brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia brutto
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, Wykonawca zastosuje właściwą
stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu
składania ofert.
13.4 Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawiera formularz ofertowy
(Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
13.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający oceni oferty wg kryterium ceny oferty brutto - 100 %.
Oferty będą ocenianie w systemie punktowym, wg wzoru: Z = (Cn : Cb) x Wc
gdzie: Cn - cena najniższa, Cb – cena badana, Wc – waga kryterium ceny.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (wg wzoru
załączonego do specyfikacji) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także wówczas, jeżeli nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
15.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
15.3 W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2 ww. ustawy.
15.4 Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające, że osoby podpisujące umowę maja prawo reprezentacji.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie wymaga się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
17. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
17.1 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Oferty częściowe.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
19. Umowa ramowa.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów.
20. Zamówienia uzupełniające.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
21. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
22. Aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
23. Środki ochrony prawnej.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy
mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3) Rodzaje środków ochrony prawnej: odwołanie i skarga do sądu.
4) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty
odwołującego.
6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
8) Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
19
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IGM-ZP.272.59.2014.AW1
24. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.).
Załączniki.
1. Formularz ofertowy z załącznikami:
1) wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,
2) wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy,
3) wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
2. Wzór umowy.
Zatwierdzam:
Starosta Lubelski
/…/ Paweł Pikula
Lublin, dnia 4 czerwca 2014 r.
20
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego