Odczytaj

Transkrypt

Odczytaj
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
I WSPÓŁŻYCIA MIESZKANCÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE POLANKA”
W POZNANIU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Polanka” utworzona z mocy prawa przez
właścicieli lokali, jako trwała wspólnota wszystkich mieszkańców, którą winny
cechować zasady współżycia społecznego, wzajemna życzliwość i kultura
zachowań.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Polanka” działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001
Nr 4, poz. 27). Niniejszy regulamin reguluje kwestie nie ujęte lub niedostatecznie
sprecyzowane w cyt. ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisach.
Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nimi
związane są wspólną własnością członków Spółdzielni. Dbałość o należyte ich
użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest
obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.
Członek Spółdzielni, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej, ma prawo do
korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych
współwłaścicieli.
W przypadku nabycia lub sprzedaży lokalu właściciel obowiązany jest
powiadomić o tym Zarząd nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty
dokonania transakcji oraz przedstawić imię i nazwisko oraz dane teleadresowe
nabywcy.
Właściciel jest zobowiązany powiadomić Zarząd o wynajęciu lub
wydzierżawieniu lokalu i wskazać adres do korespondencji, telefon kontaktowy .
II. ZASADY PORZĄDKOWE - TECHNICZNE
1. Lokale mogą być używane wyłącznie zgodnie ze swym przeznaczeniem. Zmiana
sposobu użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrażonej w formie uchwały, dodatkowo właściciel lokalu winien uzyskać
zezwolenia przewidziane prawem budowlanym.
2. Właściciele lokali zobowiązani są do ich należytej konserwacji oraz do
dokonywania w nich bieżących remontów we własnym zakresie, nie naruszając
przy tym ogólnej substancji budynku i nie powodując zagrożeń pozostałych
współwłaścicieli.
3. Właściciele są zobowiązani do umożliwienia wstępu Zarządcy i ekipom
technicznym do lokali w celu sprawdzenia stanu urządzeń i przeprowadzenia
doraźnych napraw.
4. Wszelkie przeróbki substancji budynku lub instalacji wewnętrznych należy
zgłaszać Zarządowi i nanieść na bazowy projekt architektoniczny obiektu.
5. Niedozwolone są samowolne zmiany kolorystyki zewnętrznej budynku, między
innymi balkonów i stolarki budowlanej.
6. Niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dachy.
7. Instalowanie zewnętrznych anten telewizyjnych, radiowych wymaga
uzgodnienia z Zarządem. Zabrania się instalowania anten TV na elewacji
1
budynku.
8. W imię dbałości o ogólne koszty utrzymania nie należy pozostawiać zbędnego
oświetlenia klatek schodowych. Zauważone w tym względzie usterki należy
niezwłocznie zgłaszać Zarządowi.
9. Niedozwolone jest zastawianie klatek schodowych i korytarzy dużymi
przedmiotami utrudniającymi korzystanie z tych pomieszczeń przez innych
użytkowników.
10. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczane na oknach i balkonach, powinny
być należycie zabezpieczane przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów powinno
odbywać się w taki sposób, aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje.
11. Trzepanie dywanów i chodników dozwolone jest tylko w miejscu do tego
przeznaczonym.
12. Sprzątanie klatek schodowych oraz innych pomieszczeń ogólnego użytku odbywa
się według ustalonego przez Zarząd porządku, co nie zwalnia ich użytkowników
od obowiązku utrzymania czystości również we własnym zakresie.
13. Właściciele i najemcy zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku na klatce
schodowej, suszarni, strychu, korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach
należących do nieruchomości wspólnej. Należy sprzątnąć po sobie wszystkie
śmieci, rozlane nieczystości itd. pozostawione w tych pomieszczeniach.
14. Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych i w innych
pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
15. Niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatkach schodowych.
16. W mieszkaniach oraz piwnicach gospodarczych nie wolno przechowywać
żadnych płynów i innych materiałów wybuchowych łatwopalnych
17. Z suszarni mają prawo korzystać wszyscy właściciele i najemcy oraz osoby
wspólnie z nimi zamieszkujące.
18. Suszarnie przeznaczone są wyłącznie do suszenia bielizny, ubrań i pościeli. W
szczególności zabrania się przechowywania w nich zbędnych przedmiotów i
przetrzymywania zwierząt domowych.
19. Psy należy wyprowadzać poza obręb budynku na smyczy. (Uchwała Nr
LVII/595/IV2004 Rady Miasta z 23.11.2004 r.).
20. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych właściciel,
najemca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia nieczystości.
21. Właściciel obowiązany jest powiadomić Zarząd o wymianie drzwi do lokalu oraz
po jej dokonaniu przywrócić nieruchomość wspólną do stanu pierwotnego.
22. Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania
pozytywnej opinii kominiarskiej oraz zgody Zarządu.
23. Niedozwolone jest umieszczanie szyldów oraz tabliczek informacyjnych na
ścianach obiektu bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu.
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Wszyscy współwłaściciele i użytkownicy winni pamiętać o przestrzeganiu
wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zabronione jest samowolne
przerabianie instalacji i bezpieczników we wszystkich szafkach energetycznych.
2. Wszelkie awarie i zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać Zarządowi, a w
nagłych przypadkach alarmować służby publiczne.
IV. PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA
1. Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej
pomocy i niezakłócania spokoju innych mieszkańców.
2. W godzinach od 22.00 wieczorem do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna. W tych
2
godzinach zabrania się używać urządzeń mogących zakłócić ciszę i spokój
użytkowników innych lokali. W godzinach tych należy:
a) ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne,
b) wyeliminować głośną grę na instrumentach muzycznych,
c) wyeliminować inne zachowania zakłócające ciszę nocną w tym pracę
wywołującą istotną uciążliwość np.: przy użyciu elektronarzędzi.
3. Powtarzające się przypadki zakłócania ciszy nocnej należy zgłaszać do Straży
Miejskiej Miasta Poznania.
4. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za:
a) zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania zarówno jako
domownikom, jak i innym osobom korzystającym z jego lokalu,
b) przestrzeganie Regulaminu przez najemców, podnajemców jego lokalu lub
innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przezeń gości.
V. OCHRONA ZIELENI I TRAWNIKÓW
1. Dbałość o estetykę i ekologię otoczenia jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców
i użytkowników nieruchomości.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na plac zabaw i do piaskownicy. Właściciele
zwierząt powinni zadbać, aby zwierzęta nie niszczyły zieleni i nie zanieczyszczały
trawników na terenie osiedla.
3. Zabrania się najeżdżania samochodami na trawniki oraz jakiegokolwiek niszczenia
zieleni.
VI. POZOSTAŁE ZASADY
1. Niezależnie od ustaleń poprzednich rozdziałów Spółdzielnia zobowiązana jest
sprawować nadzór nad przestrzeganiem ustaleń niniejszego regulaminu przez
mieszkańców osiedla.
2. Wszelkie informacje i ogłoszenia pochodzące od organów Spółdzielni będą
wywieszone na tablicach ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych
budynków.
3. W wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1 Spółdzielnia współdziała z
przedstawicielami swoich organów samorządowych – Policją, Strażą Miejską.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego
regulaminu Spółdzielnia wzywa odpowiedzialnego do ich wykonania określając
termin. Jeżeli wezwanie to nie zostanie zrealizowane, Spółdzielnia może wykonać
zalecenie we własnym zakresie, a kosztami wykonania obciążyć zobowiązanego.
5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez mieszkańców zasad
niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może skierować wnioski o ukaranie do
organu rozpatrującego daną sprawę o wykroczeniu.
6. W przypadku naruszeń, które czynią uciążliwym korzystanie ze swoich praw innym
mieszkańcom Spółdzielnia może w stosunku do członków Spółdzielni dokonać
wykluczenia ich z grona członków, a w stosunku do osób korzystających z lokali na
podstawie innych tytułów prawnych niż prawo własności Spółdzielnia może
wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego
do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.
POSTANOWIENIE:
Traci moc „Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Polanka”
zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2000 Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2000 r.
Niniejszy „Regulamin....” zatwierdzony został Uchwałą Nr...18.../2012 z dnia.21.12.2012 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013.
3

Podobne dokumenty