Flash nr 1/2016 - Podkarpacki Klub Biznesu

Komentarze

Transkrypt

Flash nr 1/2016 - Podkarpacki Klub Biznesu
AXELO
Prawno – Podatkowy Flash dla Biznesu
nr 1/2016
Wydarzenia
a.) Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie określono na 1.850 zł. W stosunku do
2015 roku wzrosło ono o 100 zł.
b.) Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przesyłania danych w postaci
Jednolitego Pliku Kontrolnego zacznie obowiązywać dużych przedsiębiorców od 1 lipca
2016 roku. Małe i średnie firmy będą sporządzać księgi w formie Jednolitego Pliku
Kontrolnego dopiero od 1 lipca 2018 roku. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej
stronie internetowej projekty struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Również termin
wprowadzenia zmian właściwości urzędów skarbowych w tym powstania tzw. „superurzędu”
został przesunięty na 1 lipca 2016 roku.
c.) Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa
dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za
pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI. Nowe przepisy
ułatwią przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej oraz wprowadzają w Polsce
elektroniczny dokument w postaci tzw. europejskiej legitymacji zawodowej.
Interpretacje Podatkowe
a.) Przepis Ordynacji podatkowej umożliwiający rozstrzyganie niedających się usunąć
wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika dotyczy
wyłącznie przepisów prawa, a nie wątpliwości co do stanu faktycznego. Zasada obejmuje
również płatników podatków czy osoby trzecie, odpowiedzialne za zobowiązania
podatkowe.
Minister Finansów (PK4.8022.44.2015)
b.) Podatnik uzyskujący przychody ze sprzedaży licencji na użytkowanie stworzonej przez
siebie aplikacji spełnia warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z
korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane
są do źródła przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB1/4511-590/15-4/MD)
c.) Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin należy rozliczyć jako przychód z praw majątkowych.
Wydatki na ich zakup można wykazać jeśli ze zbycia powstanie przychód.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/4511-583/15-4/MD)
d.) Osoby dojeżdżające do pracy z innej miejscowości, nawet przez część miesiąca, od
dochodu z umowy o pracę zapłacą mniejszy podatek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/4511-611/15-2/MH)
Wyroki
a.) Nie można przypisać jako przychód pracownika wydatków ponoszonych przez
pracodawcę na wyżywienie w czasie podróży służbowej, jeżeli przekracza ono limity z
rozporządzenia. Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania w przypadkach,
kiedy pracodawca nie rozlicza kosztów podróży służbowej w formie ryczałtowej, a ponosi
bezpośrednio całe koszty podróży służbowej.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 listopada 2015 r., sygn.
akt III SA/Wa 3985/14
b.) Dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowi przychód z
udziału w zyskach osób prawnych. W przypadku osób prawnych przychodem jest zarówno
wartość przyznanej dywidendy, oraz podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub
objęcie nowych. Stwierdza się brak analogicznego unormowania w spółce komandytowoakcyjnej.
Wyrok NSA z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 3911/13
c.) Nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że należność główna oraz odsetki za
nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny być przypisane do dwóch odrębnych
źródeł przychodów, w przypadku gdy odsetki są ściśle związane z przychodem z tytułu
odpłatnego zbycia akcji i bez tego nie mogłyby powstać.
Wyrok WSA w Poznaniu z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1855/15
Zmiany Przepisów
a.) W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. istotne
zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.
b.) W dniu 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach
mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty
zasiłków.
Nadchodzące Wydarzenia
ok. 15 lutego 2016 r. /Rzeszów/
Podkarpacki Klub Biznesu – Spotkanie dotyczące procedury TAX FREE. Dokładny termin
spotkania zostanie określony w późniejszym czasie. Zainteresowanym udziałem polecamy
śledzenie strony www.pkb.net.pl
18 stycznia 2016 r. /Warszawa/
Polsko-Irańskie Forum Biznesu
25 stycznia 2016 r. /Warszawa/
Jak zwiększyć inwestycje i ich efektywność? Konferencja Polska 2015-2025 organizowana
przez Konfederację Lewiatan
Informacje zawarte we Flashu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje zawarte we Flashu nie powinny zastępować
szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub
jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych. W celu dokładniejszego omówienia zagadnień poruszonych w tym
numerze Flasha zachęcamy do kontaktu. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres [email protected]
Wysłano przez AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.
Dołącz do nas:

Podobne dokumenty