polskaakademianaukkom itetj ę zykoznawstwainstytutj

Komentarze

Transkrypt

polskaakademianaukkom itetj ę zykoznawstwainstytutj
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
SPIS TREŚCI
Vincent Blanár (1 XII 1920–27 IX 2012). Odišiel nestor slovenskej jazykovedy a onomastiky Prof. Phdr. Vincent Blanár DrSc. ..............................................................................
5
Vincent Blanár a onomastyka teoretyczna i „Onomastica” .............................................
9
Zygmunt Zagórski (16 VIII 1926–28 III 2013) ................................................................
14
ROZPRAWY I MATERIAŁY
P.
S w o b o d a: Imiona częste w Polsce w latach 1995–2010 oraz ich zróżnicowanie
w czasie i przestrzeni .............................................................................................
19
B.
C z o p e k - K o p c i u c h: Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych
w Polsce w latach 1995–2010 ................................................................................
71
K.
S k o w r o n e k: Imiona „wielkomiejskie” w latach 1995–2010 w perspektywie
statystyczno-onomastycznej i społeczno-kulturowej .............................................
95
A.
C i e ś l i k o w a: Oficjalność i wariantywność imion nadawanych w Polsce ......... 129
M.
G u z: Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579–1580 .... 145
M.
M a g d a - C z e k a j: Nazwiska kobiet w Polsce dawniej i dziś ............................. 155
U.
W ó j c i k: Dziad i formy pochodne jako wyrazy motywujące w onimii polskiej 167
D.
L e c h - K i r s t e i n: Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki
kulturowej .............................................................................................................. 175
K.
K o ł o d z i e j c z y k: Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie
nazw ulic i placów Wrocławia ............................................................................... 185
B. R. Z a g ó r s k i: Sea Names of the Arab World as a System ...................................... 205
J.
C h o j n a c k i: Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim ..................... 229
RECENZJE, OMÓWIENIA I POLEMIKI
B.
C z o p e k - K o p c i u c h: R. Šrámek, Beiträge zur allgemeinen Namentheorie.
Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft ........................................................... 239
L.
S e l i m s k i: Л. Димитрова-Тодорова, Собствените имена в България (изследвания, анализ, проблеми) ...................................................................................... 240
P.
D u d e k: Language Policy, Dialect and Bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia ............................................................................................... 245
B.R. Z a g ó r s k i: Toponyms in Cartography. Proceedings of the Toponymic Sessions
at the 25th International Cartographic Conference, Paris, 3–8 July 2011 .................. 247
P.
S w o b o d a: M. Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej ...............................
251
H.
G ó r n y: D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi .......
255
U.
W ó j c i k: A. Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej ..........
257
4
SPIS TREŚCI
P.
S w o b o d a: J. David, Paměť města — názvy míst. Ostrava; Paměť města —
názvy míst. Havířov ...............................................................................................
A.
C i e ś l i k o w a: Studia onomastyczne i dialektologiczne ......................................
R.
P r z y b y t e k: Û. А. Gurskaâ, Drevnye familii sovremennogo belorusskogo areala
na slavânskom i baltijskom fone ............................................................................
I.
N o b i s: B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego ...............
M.
M a l e c: E. Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy
w XIX i XX wieku ................................................................................................
M.
M a l e c: M. Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (na -icz, -owicz,
-ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym .................................................................................................................
R.
M r ó z e k: A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta ..........................................................................................................
A.
C i e ś l i k o w a: M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych ......
B.
C z o p e k - K o p c i u c h: The Great Toponymic Divide. Reflections on the
definitione and usage of endonyms and exonyms ..................................................
K.
Z i e r h o f f e r: P.-H. Billy, Dictionnaire des noms de lieux de la France ..............
Z.
K l i m e k: M. Niemeyer, Deutsches Ortsnamenbuch ............................................
H.
G ó r n y: L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej
B.
H r y n k i e w i c z - A d a m s k i c h: I. A. Kûršunova, Slovar’ nekalendarnyh ličnyh
imen, prozvišč i famil’nyh prozvanij Severo-Zapadnoj Rusi XV–XVII vv. .........
B.
C z o p e k - K o p c i u c h: I. Bily, Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9
— ihre Namen kurz erklärt.....................................................................................
K.
Z a w o d z i ń s k a - B u k o w i e c: U. Bijak, P. Swoboda, Nazwiska mieszkańców
powiatu grójeckiego ...............................................................................................
B.
C z o p e k - K o p c i u c h: Lexicon der Vornamen ..................................................
R.
M r ó z e k: Jazykovedné štúdie XXIX: Život medzi apelatívami a propriami .......
R.
P r z y b y t e k: Nouvelle revue d’onomastique, No 53, 2011 ..................................
E.
J a k u s - B o r k o w a: Acta onomastica, ročník LII ...............................................
A.
G a ł k o w s k i: Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVIII, 2012, no 1–2 ..............
U.
B i j a k: Voprosy Onomastiki, nr 11 (2), 12 (1) .....................................................
W.T. S t e f a ń c z y k: Névtani Értesìtő, nr 33, 2011 ........................................................
P.
S w o b o d a: Folia onomastica Croatica, knj. 20 ...................................................
260
263
264
268
271
274
280
282
286
287
293
294
296
299
300
302
304
306
310
312
316
317
320
STAN BADAŃ NAZEWNICZYCH
A.
G a ł k o w s k i, R. G l i w a: Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań
nad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie XVIII Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej ................................................................. 323
B.R. Z a g ó r s k i: „Toponimia i antroponimia w Algierii. Polityka i praktyka 50 lat
od uzyskania niepodległości” ................................................................................. 331
ABSTRACTS
PAWEŁ SWOBODA
IMIONA CZĘSTE W POLSCE W LATACH 1995–2010 ORAZ ICH ZRÓŻNICOWANIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
GIVEN NAMES FREQUENT IN POLAND DURING THE YEARS 1995–2010 AND THEIR TEMPORAL
AND GEOGRAPHICAL DIVERSIFICATION
In this paper I deal with the most popular first names in Poland given to newborns during the period 1995–2010.
The first part contains lists of 100 of the most frequent male and female names. I have compared these lists with
similar sets for earlier periods (1981–1990 and 1900–1994) compiled by K. Nowik. In the next part I present
detailed data for the naming variety in the examined period, and with the help of statistical calculations, I show
the increasing and decreasing trends for particular groups of names. It appeared that some names that have
similar characteristics (such as sound, origin, structure) behave the same way, gaining or losing popularity. In the
last part I examine the geographic diversification of names by comparing frequency lists for each voivodeship. In
this case the study revealed the relationship between popularity of some groups of names and the area of their
appearance. It confirms that there is regional specificity in naming in Poland and sometimes it crosses national
borders.
Key words: anthroponymy, given names, cultural onomastics, onomastic geography, statistics
BARBARA CZOPEK-KOPCIUCH
FREKWENCJA I GEOGRAFIA IMION NAJRZADZIEJ NADAWANYCH W LATACH 1995–2010
THE FREQUENCY AND GEOGRAPHY OF NAMES MOST RARELY GIVEN IN POLAND DURING THE
YEARS 1995–2010
First names in the range 5–10, given in the years 1995-2010, are, as a matter of fact, rare names. In general, the
specific names are given once or twice in individual years. The geographic distribution also shows that
concentrations of the names being studied are not observed in any region. Only Mazowieckie voivodeship shows
names from this range being given a large number of times. It appears that parents from central and southwestern
Poland are more prone to give their children rare names than is true in the eastern and northern regions of the
country. Among rare feminine names, particularly popular types of names cannot be distinguished. Names
chosen for boys, on the other hand, show that there are fewer “exotic” names among them, but more “oldfashioned” names, old Polish or mythological. Also, diminutive names are used to function as official names
more often than for girls. If one compares the geographical distribution of diminutive names of girls and boys, it
is evident that the tastes of parents choosing these names overlap regardless of gender: most often chosen in
Mazowieckie and Śląskie voivodeships, least often (or not at all) in Świętokrzyskie and Podlaskie voivodeships.
Conventional names, both for girls and for boys, are most willingly chosen in Śląskie voivodeship, but are not
popular in Świętokrzyskie. Full old Polish names (male and female) are most noted in Mazowieckie and
Małopolskie voivodeships; but however prone parents within Dolnośląskie voivodeships are to give boys such
names, they are not popular among girls. For both feminine and masculine groups of names, a large number of
variations are observed, phonetic, graphic, and from other languages. Also striking is the large number of names
incorrectly spelled. If one compares the names being studied with earlier lists, it is quite clear that a large group
of names appears only in 1995, or at most, during the years 1990-1994. Other names, after years of “oblivion,”
begin to be used for nomination once more, while others lose popularity. Why this happens is difficult to say.
Certainly globalization plays a significant role, finding expression in a larger and larger share of names in
Anglo-American linguistic versions, as well as modeling after diminutives given as official names in that
cultural domain.
Key words: anthroponymy, given names, frequency, geography
KATARZYNA SKOWRONEK
IMIONA „WIELKOMIEJSKIE” W LATACH 1995–2010 W PERSPEKTYWIE
STATYSTYCZNO-ONOMASTYCZNEJ I SPOŁECZNO-KULTUROWEJ
THE NEWEST „BIG CITY” GIVEN NAMES IN A STATISTICO-ONOMASTIC AND SOCIOCULTURAL
PERSPECTIVE
The article deals primarily with names given the youngest male and female Poles in the 39 largest cities of
Poland during the last 16 years (1995–2010). The author shows the general numerical structure of these
anthroponyms – there are 6,292 such names. Also a subject of interest are anthroponyms of very low frequency
(4,701 names have a frequency of being given one to three times). Then the author compares a ranking list of the
one hundred most frequently selected given names in the largest cities of Poland during the years 1995–2010
with a similar list of frequencies for names most often used through the whole 20th century, pointing out
similarities and differences between them. The author also discusses the statistic distribution of the masculine
and feminine Polish names currently most popular in large cities. She notes the similarities and divergences in
regard to preference in selection of these names in large cities in comparison with the capital (Warsaw),
Mazowieckie voivodeship, and Poland as a whole.
The results of these comparisons and calculations provide a basis for sociological and cultural study
interpretation. The author concludes that changes in preferences and “tastes” in regard to choosing names for
children are conditioned by, among other things, the processes of globalization, the migrations of other ethnic
populaces, the influences of the European Union, and social and cultural changes in big cities. On the other hand,
a traditional, conservative tendency, reaching back to the past, clearly appears in the choice of names.
Key words: given names, anthroponymy, Poland, popularity, cities, statistics
ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA
OFICJALNOŚĆ I WARIANTYWNOŚĆ IMION NADAWANYCH W POLSCE
THE OFFICIAL AND VARIANT CHARACTERS OF NAMES GIVEN IN POLAND
We received observations from PESEL on the number of appearances of given names for use for research
purposes. I chose names which are lately, according to my knowledge, very popular and compared their
numbers, as well as the frequency of bearers of names, with the names included in the dictionary of Józef Bubak
and the dictionary of Jan Grzenia published later, in 2002. I also used in my article the observations of Professor
Edward Breza and the conclusions of the committee appointed by the Polish Language Council (consisting of
Prof. Irena Bajerowa, still living at the time, Prof. Julian Kornhauser, and myself, Prof. Aleksandra Cieślikowa)
to evaluate the names presented by Prof. Breza. The number and proposals for studying corresponding names
(on the basis of the materials provided by PESEL) are in the article. Proposals regarding double letters (sounds)
and frequently used diminutives (Kuba) were the subject of discussion at the plenary session of the Polish
Language Council. Not all the committee’s proposals were accepted, which is discussed in the above article.
Key words: anthroponymy, given names, official names, variant names, frequency, geography
MARZENA GUZ
IDENTYFIKACJA OSÓB W KSIĘDZE CHRZTÓW PARAFII RESZELSKIEJ Z LAT 1579–1580
IDENTIFICATION OF PERSONS IN THE BAPTISMAL REGISTER OF RESZEL PARISH FROM THE
YEARS 1570–1580
This article deals with means of identifying persons in the baptismal register of the parish of the town of Reszel,
which belonged to the Reszel komornictwo in Warmia. The excerpted naming material is divided into personal
names of men and women. A common means of identification of men is giving only their first names, the initial
N. and profession. Women were most often identified in relation to their fathers or husbands. In view of their
barely perceptible social role, they were seldom designated with information indicating occupation.
Key words: anthroponymy, personal names, Warmia, metrical register
MAŁGORZATA MAGDA-CZEKAJ
NAZWISKA KOBIET W POLSCE DAWNIEJ I DZIŚ
WOMEN’S SURNAMES IN POLAND LONG AGO AND TODAY
In Poland, the tradition of women’s taking the surnames of their husbands is very strong. Today, however, more
and more women retain their maiden name or choose to take a surname with two elements.
Women were designated with surnames based on their father’s (maiden name) and on their husband’s long ago
(in the 18th century), as formants indicate, for example, Anna Hołubówna Abramowiczowa. In tombstone
inscriptions, maiden names were followed by the preposition phrase z domu, by the preposition z, or by d.d., de
domo: Marta Kowal z d. Ligor (1996).
Married women were secondarily identified with the use of their maiden name as well as the surname of their
current and previous husband, for example, Maria de domo Kossak primo voto Bzowska secundo voto
Pawlikowska tertio voto Jasnorzewska (1891-1945). In the 17th century, in the case of noblewomen, the
inscription was as follows: Maryna Bereznickiego pierwszego małżeństwa Konstantowa Porwaniecka, a teraz
wtórnego Aleksandrowa Strybuniecka [Bereznicki, by her first marriage Konstantowa Porwaniecka, and now by
her second Aleksandrowa Strybuniecka].
Women were designated in Małopolska in, for example, the form of juxtaposition. The byname of a husband,
Chromy Janek (1569), served to create his wife’s surname: Chroma Jankowa or Anna Chromowa Jankowa. In
Greater Poland, such formulations were created on the principle: first name + maritonymic formation, for
example, Dorothea Marczingierczyna (1587).
At present, formants creating feminine surnames have been completely eliminated from the official language.
They have been preserved to some degree in colloquial language or in dialect. One of the few tolerated by
women that indicate female gender) is the format –ska. Attested in historical anthroponymic sources and also
contemporaneously are women’s surnames with the masculine –ski (Maria Lipiński 1890). The identical
situation takes place in the case of adjectival surnames equal to masculine adjectival formations, thus Halszka
Górny, not Górna. Similar means of designating women were noted as early as the 17th century in Silesia (Anna
Czarny).
Key words: anthroponymy, female surnames, maiden name, surnames from one’s husband’s name, multielement designations
URSZULA WÓJCIK
DZIAD I FORMY POCHODNE JAKO WYRAZY MOTYWUJĄCE W ONIMII POLSKIEJ
DZIAD AND DERIVATIVE FORMS AS MOTIVATING TERMS IN POLISH ONYMY
The article takes up the problem of the mutual relations of appellatives and the secondary category, in relation to
them, of proper names in a diachronic formulation. The goal of this article was to attempt to trace the fortunes of
the appellative dziad and derivative forms as terms motivating the creation of many names in Polish onymy,
primarily in anthroponymy and toponymy. Proper names in diachronic formulation comprise a secondary
category in relation to appellatives, and in connection with this, the studies had a multi-directional character —
they dealt with both the appellative layer of the language as well as the proprial. The lexico-semantic
methodology used in the article is based on the meaning of appellative lexical units, with consideration of their
polysemy and meaning shifts. Proper names were subjected to further analysis based on genetico-motivational
interpretation of the onyms. The studies conducted made it possible to grasp and show the development of the
proprial category in Polish onymy in close connection with the history of development of the appellative sphere
from the Early Slavic period to contemporary times. As a result of various conditioning, linguistic and beyond,
primarily anthropological and cultural, the proud dziad changed into the needy beggar dziad, that is, negative
reprofiling of its initial fundamental meaning) occurred. This was reflected also in the proprial sphere of the
language.
Key words: the appellative dziad, language’s appellative and proprial layer, motivating terms, diachrony,
polysemy, prototype meanings, meaning modification
DANUTA LECH-KIRSTEIN
ŚLĄSKIE NAZWY GEOGRAFICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ LINGWISTYKI KULTUROWEJ
SILESIAN GEOGRAPHICAL NAMES AS THE SUBJECT OF STUDIES OF CULTURAL LINGUISTICS
This article lies within the sphere of interests of cultural onomastics asa linguistic image of the world along with
many semantic connotations arising from the population’s cultural experiences, knowledge, beliefs, value
systems, and stereotypization. As exemplified by Silesian toponyms, proper names are shown as expressions of a
linguistic image of the world, reflecting an everyday vision of the world, demonstrating its anthropocentric
conceptualization and the ways of categorizing reality.
Key words: cultural onomastics, linguistic image of the world, Silesian research, geographic names
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
NIEFORTUNNE ROZWIĄZANIA TOPONOMASTYCZNE NA PRZYKŁADZIE NAZW ULIC I PLACÓW
WROCŁAWIA
UNFORTUNATE TOPONOMASTIC SOLUTIONS AS EXEMPLIFIED BY NAMES OF WROCŁAW
STREETS AND SQUARES
Names of the streets and squares of Wrocław have undergone repeated changes, of which those of greatest
significance were the change of German names to Polish directly after World War II. This process was not
without error, and as a result, many incorrect or unfortunate names were produced, a significant number of
which are in force to this day. In this article, commemorative and directional names are studied, pointing out
several kinds of errors. Some German names were changed to Polish by direct translation or phonetic
transformation without attention to the genesis of the original designation. There were errors of fact, grammar,
and inflection, and a number of names were given that were similar in sound or meaning. Many traditional
names were abandoned, sometimes even those of medieval origin, and they were replaced with designations
relating to historical events and persons, often with an ideological coloring.
Key word: toponomastics, names of streets and squares, Wrocław
BOGUSŁAW R. ZAGÓRSKI
SEA NAMES OF THE ARAB WORLD AS A SYSTEM
SEA NAMES OF THE ARAB WORLD AS A SYSTEM
The aim of the article is to present the linguistic system encompassing all available maritime names
(thalassonyms) of the Arab World, derived from Arabic historical and contemporary sources. Non-Arabic
names, pertaining in history to the same described water expanses, are only mentioned for comparative purposes.
First, certain particular characteristics of a language system are presented, with special reference to Arabic. This
is followed by a review and an enumeration of 161 maritime names, with their etymology, in geographical order,
with discussion of variant forms: synonyms, near-synonyms, homonyms, and names defined in opposition to
each other. The last part is a formal linguistic analysis of all the Arab names as regards their structure and word
conjunction patterns, including the question of generic terms, followed by remarks on their lexicographic system
and their use, including societal functions.
Key words: Arabic language system, maritime toponymy, thalassonymy, historical geography, word
conjunctions, names’ functional analysis
JÓZEF CHOJNACKI
NAZWY TONI RYBACKICH NA POJEZIERZU GNIEŹNIEŃSKIM
NAMES OF FISHING WATERS IN THE GNIEZNO LAKE DISTRICT
In this article, names are discussed of fishing waters in the Gniezno Lake District (the region of northeastern
Greater Poland, southern Kujawy and Pałuki). The author refers to his earlier compilations of names of fishing
waters (Chojnacki 1992, 2002). He conducts an analysis of them in another research aspect and creates
generalizations that supplement his previous observations. The simultaneous detailed discussion of the names of
fishing waters of Lake Pakoskie and Lake Wolickie (material hitherto unpublished, collected in summer 2011) is
an illustration of the technical means of presenting names and their semantic and structure-grammatical analysis.
In the article he emphasizes that the fundamental function of names of fishing waters is to indicate the direction
of dragging the water or their location. Proper names functioning in the occupational language of fishermen
were formed on the colloquial level of language change (Krześliska, Gacisko, Na Białochy, and so on).
Key words: names of fishing waters, the function of names of fishing waters, the linguistic structure of names of
fishing waters, the function of the preposition na, dialect form of names of fishing waters