Poradnia rodzinna - Bufetat

Komentarze

Transkrypt

Poradnia rodzinna - Bufetat
Poradnia rodzinna
Poradnia rodzinna oferuje wsparcie dla par,
rodzin i indywidualnych osób, które doświadczają
trudności w pożyciu i relacjach
«– Teraz potrafimy nie zgadzać się bez kłótni.»
«– Bez poradni rodzinnej nie poradzilibyśmy sobie z kryzysem.»
Usługi
są bezpłatne
Poradnia rodzinna
ma obowiązek
zachowania
tajemnicay
zawodowej
Skierowanie
nie jest
wymagane
Czym zajmuje się poradnia rodzinna?
Poradnia rodzinna to oferta dla osób
doświadczających różnego rodzaju
problemów rodzinnych i problemów
w pożyciu. Oferta poradni rodzinnej
jest bezpłatna. Skierowanie nie jest
wymagane. Można samemu
skontaktować się z najbliższą poradnią
rodzinną.
Poradnia rodzinna to specjalistyczna
placówka oferująca terapię i poradnictwo
dotyczące trudności, konfliktów lub kryzysu
w rodzinie. Większość osób przychodzi do
poradni rodzinnej, aby otrzymać porady i
porozmawiać o codziennych problemach.
W poradniach pracują psychologowie, pracownicy socjalni i inne osoby specjalizujące
się w terapii rodzinnej. Pracownicy poradni
mają obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej.
Dla kogo?
Poradnia rodzinna przyjmuje osoby
indywidualne, pary i rodziny – także dzieci
i młodzież. Z poradnią rodzinną można
skontaktować się telefonicznie lub przez
pocztę elektroniczną.
Oferowane usługi
Poradnictwo i rozmowy
Poradnia rodzinna oferuje wsparcie i spotkania dla osób znajdujących się na różnych
etapach życia i życia ­rodzinnego:
• pary, które chcą pracować nad związkiem
• świeżo upieczeni rodzice, którzy
muszą przystosować się do nowej
odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem
• rodzice, dzieci i młodzież, doświadczający
trudności w relacjach rodzinnych
• problemy międzypokoleniowe
• praca z problemami po rozpadzie związku
• pomoc w poprawie współpracy między
rodzicielskiej po rozpadzie związku
• wyzwania związane z twoimi, moimi i
naszymi dziećmi
• rodziny przeżywające trudności związane
z chorobą i utratą
• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
międzykulturowych wewnątrz rodziny
• wsparcie w kwestiach dotyczących
przymusowego małżeństwa i innych
szkodliwych dla zdrowia tradycji
• oferta dla rodziców i dzieci,
doświadczających gróźb i przemocy w
bliskich relacjach
• wsparcie dla par udzielane jest niezależnie
od orientacji seksualnej
Mediacje w związku z separacją i
rozpadem związku
Poradnie rodzinne prowadzą nakazane
ustawowo postępowanie mediacyjne dla par
małżeńskich, które mają wspólne dzieci w
wieku poniżej 16 roku życia i dążą do separacji. Rodzice żyjący w konkubinacie, którzy
się rozstają, również muszą wziąć udział w
postępowaniu mediacyjnym – jest to warunkiem otrzymania podwyższonego zasiłku
rodzinnego. Rodzice, którzy chcą wnieść
o sądowe rozstrzygnięcie kwestii miejsca
zamieszkania dziecka, widzeń i władzy
rodzicielskiej, najpierw muszą stawić się na
postępowanie mediacyjne. Postępowanie
mediacyjne ma na celu pomóc rodzinie w
zawarciu umowy dotyczącej władzy rodzicielskiej isytuacji dzieci.
Kursy i zajęcia grupowe
Większość poradni rodzinnych oferuje
kursy i zajęcia grupowe, na których pracuje
się z aktualnymi tematami związanymi z
rodziną i życiem w związku. W ofercie są
między innymi: kurs z życia w związku,
kurs dla par, które po raz pierwszy zostały
rodzicami, kurs dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych oraz zajęcia grupowe
dla dzieci i dorosłych, którzy doświadczyli
rozpadu związku, oraz którzy doświadczają
przemocy w rodzinie.
Działalność informacyjna
Poradnia rodzinna prowadzi działalność
informacyjną i organizuje szkolenia na temat
rodziny i życia w związku. Działalność ta
skierowana jest do ogółu społeczeństwa,
wybranych grup ludności, mediów, przedszkoli, szkół oraz innych grup zawodowych.
Poradnie rodzinne prowadzą doradztwo dla
pracowników fachowych i współpracują ze
środowiskami, które zajmują się tematami
rodziny, dorastania i życia w związku.
Tutaj można znaleźć lokalną poradnię rodzinną:
Tutaj
Tutaj
można
można
znaleźć
znaleźć
lokalną
lokalną
poradnię
poradnię
rodzinną:
rodzinną:
Tutaj
można
znaleźć
lokalną
poradnię
rodzinną:
www.bufetat.no/familievern.
www.bufetat.no/familievern.
www.bufetat.no/familievern.
Tutaj
można
znaleźć lokalną poradnię rodzinną: www.bufetat.no/familievern
www.bufetat.no/familievern.
Poradnie rodzinne podlegają pod Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny (Bufetat). Urząd ten zarządzany jest przez Zarząd ds. Dzieci,
Młodzieży i Rodziny
(Bufdir).
Poradnie
Poradnie
rodzinne
rodzinne
podlegają
podlegają
pod Urząd
pod Urząd
ds. Dzieci,
ds. Dzieci,
Młodzieży
Młodzieży
i Rodziny
i Rodziny
(Bufetat).
(Bufetat).
UrządUrząd
ten zarządzany
ten zarządzany
jest przez
jest przez
Zarząd
Zarząd
ds. Dzieci,
ds. Dzieci,
Poradnie rodzinne
podlegają
pod Urząd
ds. Dzieci,
Młodzieży i Rodziny (Bufetat). Urząd ten zarządzany jest przez Zarząd ds. Dzieci,
Młodzieży
Młodzieży
i Rodziny
i Rodziny
(Bufdir).
(Bufdir).
Młodzieży i Rodziny (Bufdir).
Poradnie rodzinne podlegają pod Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny (Bufetat). Urząd ten zarządzany jest przez Zarząd ds. Dzieci,
E-mail: [email protected]
Barne-, ungdoms- og
Bufetat
Region
Midt-Norge
Młodzieży
i Rodziny
(Bufdir).
familiedirektoratet (Bufdir)
(Bufetat Norwegia Środkowa)
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Barne-,
Barne-,
ungdomsungdomsog ogBufetat
Bufetat
Bufetat
Region
Region
Midt-Norge
Midt-Norge
(Zarząd ungdomsds. Dzieci, og
Młodzieży i
Barne-,
Nordreg.
12, 2. piętro.
Region sør
Bufetat Region
Midt-Norge
E-mail: [email protected]
familiedirektoratet
familiedirektoratet
(Bufdir)
(Bufdir)
(Bufetat
(Bufetat
Norwegia
Norwegia
Środkowa)
Środkowa)
Rodziny)
familiedirektoratet
(Bufdir)
7495 Trondheim
(Bufetat Południe)
(Bufetat
Norwegia
Środkowa)
Bufetat
Region
Region
sør sør
(Zarząd
(Zarząd
ds. Dzieci,
Młodzieży
Młodzieży
i Region
i
Nordreg.
Nordreg.
12, 2.12,
piętro.
2. piętro. (Zarząd
Postboksds.
8113
Dep
Tel.: 46 61
502.00
Postboks
2403
Dzieci,
Młodzieży
ids. Dzieci,
Nordreg.
12,
piętro.
Bufetat
sørBufetat
(Bufetat
Południe)
Południe)
Rodziny)
Rodziny)
7495 7495
Trondheim
Trondheim
0032 Oslo
Rodziny)
E-mail:
[email protected]
3104
Tønsberg
7495
Trondheim
(Bufetat
Południe) (Bufetat
Postboks
2403 2403
Postboks
Postboks
8113 8113
Dep Dep Tel.:
Tel.: 46
Tel.:
6146
5061
0050 00
Adres dla 8113
odwiedzających:
Postboks
Dep
46 612403
50 00 Postboks
Tel.: 46 61 50 00
Postboks
3104 3104
Tønsberg
Tønsberg
0032 0032
Oslo Oslo
[email protected]
[email protected]
Universitetsg.
7/Stensbergg.
25
[email protected]
RegionE-mail:
nordE-mail:
E-mail:
[email protected]
0032
Oslo
E-mail:
3104 Tønsberg
Tel.:
6146
5061
0050 00
dla odwiedzających:
dla odwiedzających:
Tel.: 46dla
61odwiedzających:
50 00 AdresAdres
Adres
Bufetat Północ
Tel.: 46 61 50 00 Tel.: 46
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Universitetsg.
Universitetsg.
7/Stensbergg.
25 25
Region
Region
nord nord E-mail:
[email protected]
Universitetsg.
7/Stensbergg.
25 7/Stensbergg.
Betongveien
2 Bufetat
Bufetat
Region vest
Bufetat
Region
nordBufetat
E-mail:
[email protected]
Tel.:
6146
5061
0050 00
Bufetat
Północ
Północ
9509 Alta
(Bufetat Zachód)
Tel.: 46 61 50 00 Tel.: 46
Bufetat
PółnocBufetat
Bufetat
Bufetat
Region
Region
vest vest
[email protected]
Region øst
E-mail:
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Tel.: 46 61 50200
6200 vest
Betongveien
Bufetat Region
Betongveien
Betongveien
2
2
Bufetat Wschód
E-mail:
[email protected]
5893
Bergen
9509 Alta
(Bufetat
Zachód) (Bufetat
(Bufetat
Zachód)
Zachód)
9509 9509
Alta Alta
Postboks
7024
St.
Olavs
plass
46 616200
50 00 Postboks
Bufetat
Region
øst
46 61i Rodziny
50 00
Postboks
Postboks
6200 6200
Bufetat
Bufetat
Region
Region
øst øst Tel.:
Tel.:(Bufetat).
46
Tel.:
6146
50
61
0050ten
00zarządzany
Urząd ds. Dzieci, Tel.:
Młodzieży
Urząd
jest przez
Zarząd
ds. Dzieci,
0130 Oslo
Bufetat
Wschód Bufetat
E-mail:
[email protected]
E-mail: [email protected]
5893 Bergen
5893 5893
Bergen
Bergen
Bufetat
Wschód
Wschód
E-mail:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Tel.: 46 617024
50 00
Postboks
St.Postboks
Olavs
plass
Tel.:plass
46 61 50 00 Tel.: 46
Tel.:
6146
5061
0050 00
Postboks
7024 7024
St. Olavs
St. Olavs
plass
0130 Oslo
E-mail: [email protected]
E-mail:
E-mail:
[email protected]
re[email protected]
0130 0130
Oslo Oslo
Tel.: 46 61 50 00 Tel.: 46
Tel.:
6146
5061
0050 00
Barne-, ungdoms- og
E-mail: [email protected]
familiedirektoratet (Bufdir)
)
Aktualizacje
będą publikowane
internetowej.
(Zarząd
ds. Dzieci,
Młodzieży i na naszej stronie
Bufetat
Region sør
Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie internetowej.
Rodziny)
(Bufetat Południe)
Postboks 8113 Dep
Postboks 2403
Aktualizacje
0032
Oslo będą publikowane na naszej stronie internetowej.
o
3104 Tønsberg
Aktualizacje
Aktualizacje
będą
publikowane
będą
publikowane
na
naszej
na naszej
stroniestronie
internetowej.
internetowej.
Adres dla odwiedzających:
Tel.: 46 61 50 00
Poradnie rodzinne znajdują się w każdym województwie w Norwegii.
Poradnie
rodzinne
podlegają
pod
Urząd
ds.
Dzieci,
Młodzieży
i Rodziny
Universitetsg. 7/Stensbergg. 25
E-mail:
[email protected]
Większość z nich to placówki publiczne, a cześć to placówki kościelne.
(Bufetat). Głównym zadaniem urzędu jest udzielanie wysokiej jakości
Tel.:
46
61
50
00
Wszystkie podlegają pod Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny.
pomocy, wsparcia i informacji dla rodzin zamieszkałych we wszystkich
Poradnie rodzinne znajdują się w każdym województwie w Norwegii.
Poradnie [email protected]
rodzinne podlegają pod Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
E-mail:
Bufetat
Region
vest
Placówki kościelne należą do Kościelnej Poradni Rodzinnej (KF).
częściach kraju. Urząd ten jest podzielony na pięć regionów oraz zarząd
Poradnie
rodzinne
rodzinne
podlegają
podlegają
podwysokiej
Urząd
pod Urząd
ds.
Dzieci,
ds. Dzieci,
Młodzieży
Młodzieży
i Większość
Rodziny
i Rodziny
Poradnie
Poradnie
rodzinne
rodzinne
znajdują
się w każdym
się
w każdym
województwie
województwie
w Norwegii.
w Norwegii.
z nich to placówki
publiczne,
a cześć
toznajdują
placówki
kościelne.
(Bufetat). GłównymPoradnie
zadaniem
urzędu
jest
udzielanie
jakości
Działalność
Poradni Rodzinnych regulowana jest norweską ustawą o
podlegający pod Ministerstwo ds. Młodzieży i Równouprawnienia
(Bufetat
Wszystkie
podlegają pod
Urząd
ds.zDzieci,
ipubliczne,
Rodziny.
pomocy, wsparcia (Bufetat).
i informacji
dla rodzin
zamieszkałych
we
wszystkich
(Bufetat).
Głównym
Głównym
zadaniem
zadaniem
urzędu
urzędu
jest
udzielanie
jestZachód)
udzielanie
wysokiej
wysokiej
jakości
jakości
Większość
Większość
nich ztoMłodzieży
nich
placówki
to placówki
publiczne,
a cześć
a to
cześć
placówki
to placówki
kościelne.
kościelne.
poradniach
rodzinnych.
(Barneog
likestillingsdepartementet
BLD).
Urząd
ds.
Dzieci,
Bufetat
østtenpomocy,
Postboks
6200 we wszystkich
Placówki
kościelne należą
do Wszystkie
Kościelnej
Poradni
częściach Region
kraju. Urząd
jest
podzielony
nai pięć
regionów
zarząd
pomocy,
wsparcia
wsparcia
i informacji
informacji
dla
rodzin
dla oraz
rodzin
zamieszkałych
zamieszkałych
we
wszystkich
Wszystkie
podlegają
podlegają
pod Rodzinnej
Urząd
pod Urząd
ds.(KF).
Dzieci,
ds. Dzieci,
Młodzieży
Młodzieży
i Rodziny.
i Rodziny.
Młodzieży i Rodziny jest odpowiedzialny za państwowe służby ochrony
Działalność
Poradni Rodzinnych
regulowana
jest norweską
o
podlegający
pod Ministerstwo
ds. Młodzieży
i Równouprawnienia
Bufetat
Wschód
o
częściach
częściach
kraju.
Urząd
kraju. Urząd
ten
jestten
podzielony
jest5893
podzielony
na pięćnaregionów
pięć regionów
oraz
zarząd
oraz zarząd
Placówki
Placówki
kościelne
kościelne
należą
należą
do Kościelnej
doustawą
Kościelnej
Poradni
Poradni
Rodzinnej
Rodzinnej
(KF). (KF).
Bergen
dzieci, poradnie
rodzinne
i adopcje.
poradniach rodzinnych.Działalność
(Barne- og likestillingsdepartementet
- BLD).
Urządds.
ds.Młodzieży
Dzieci,
podlegający
pod Ministerstwo
pod Ministerstwo
ds. Młodzieży
Równouprawnienia
Działalność
Poradni
Poradni
Rodzinnych
Rodzinnych
regulowana
regulowana
jest norweską
jest norweską
ustawąustawą
o
o
Postboks
7024 podlegający
St. Olavs
plass
Tel.:
46i 61
50i Równouprawnienia
00
Młodzieży i Rodziny
jest
odpowiedzialny
za
państwowe
służby
ochrony
(Barne-(Barneog likestillingsdepartementet
og likestillingsdepartementet
- BLD).- [email protected]
BLD).
Urząd Urząd
ds. Dzieci,
ds. Dzieci,
poradniach
poradniach
rodzinnych.
rodzinnych.
0130
E-mail:
dzieci, Oslo
poradnie rodzinne
i
adopcje.
Młodzieży
Młodzieży
i Rodziny
i Rodziny
jest odpowiedzialny
jest odpowiedzialny
za państwowe
za państwowe
służbysłużby
ochrony
ochrony
Tel.: 46 61 50 00
dzieci,dzieci,
poradnie
poradnie
rodzinne
rodzinne
i adopcje.
i adopcje.
naleźć lokalną poradnię rodzinną:
o/familievern.