ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 13

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 13
ZARZĄDZENIE Nr 148/2016
BURMISTRZA CEDYNI
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65,
1250, 1271, 1579.) zarządzam, co następuje:
§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.Wykaz wymieniony w § 1. podaje się do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, podanie informacji
o wywieszeniu wykazu do prasy lokalnej oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie
internetowej Urzędu.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu
Nieruchomościami i Rolnictwa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporzadziła: E.Szablewska
Sprawdziła: M. Gabryś- Portkowska
Sprawdziła: E.Pawłowska
Gospodarki

Podobne dokumenty