zarząd powiatu - Starostwo Powiatowe w Gryficach

Komentarze

Transkrypt

zarząd powiatu - Starostwo Powiatowe w Gryficach
ZARZĄD POWIATU
Gryfice dn. 11.02.2016 r.
w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
….................................................
….................................................
….................................................
.....................................................
Zarząd Powiatu w Gryficach zawiadamia, że w dniu 09.02.2016 r. wpłynęło zapytanie
w sprawie przetargu pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu
Gryfickiego z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej
działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz
majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego na okres
od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 r.” (382/II/16) następującej treści:
Pytanie nr 1
W odniesieniu do zapisów punktu 2 rozdziału XIV Opis przedmiotu zamówienia (strona 13
SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że odnowienie limitów po ich wyczerpaniu nie dotyczy limitów
określonych na pierwsze ryzyko.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie potwierdza. SIWZ pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że
zgodnie z §3 ust 4 wzoru Umowy – Załącznik nr 4a do SIWZ: „W ramach klauzuli automatycznego
pokrycia Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie, nowe miejsca
prowadzenia działalności oraz odnowienie limitów po ich wyczerpaniu lub mienie, którego wartość wzrosła
w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego
ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.”.
Pytanie nr 2
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 1 prosimy o wprowadzenie zapisu, że
odnowienie limitów na pierwsze ryzyko może nastąpić jeden raz w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający potwierdza, że odnowienie limitów i podlimitów sum ubezpieczenia może nastąpić
jeden raz w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
Pytanie nr 3
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody
wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych, w tym w związku z art. 417 i 417 ² ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody:
- związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej
- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez
prawo cywilne względy słuszności
Strona 1 z 6
- wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- powstałych w wyniku niewypłacalności
- wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej
przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej związanej z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
ujawnieniem wiadomości poufnej, niewypłacalnością, decyzjami podjętymi przez funkcjonariusza
władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą
lub dążył do jej uzyskania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Działem I, Część I,
Rozdział XIV – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ (punkt 1, podpunkt 1, litera f) zakres
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie wyrządzone przez
zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, o ile poszkodowany może żądać całkowitego
lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy
okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie
materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.
Pytanie nr 4
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody
powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia
wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej
w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych
z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem,
jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem,
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach
górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej
w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez związanych ze sportami ekstremalnymi
rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń,
związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się
takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód
związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych
z zarządzaniem tymi jednostkami.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętej systemem ubezpieczeń
obowiązkowych, o których mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, ze zm.). Jednocześnie
Strona 2 z 6
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne
świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane
z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności związanej z unieszkodliwianiem, utylizacją
lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów i nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej we
wskazanym zakresie.
Pytanie nr 8
W odniesieniu do Działu II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Rozdział I
Przedmiot i zakres ubezpieczenia (strona 17 SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel
odpowiada za szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt,
stolarki okiennej pod warunkiem, że do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny
przedmiotowych elementów.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy
w odniesieniu do szkód, do których powstania przyczynił się zły stan techniczny
przedmiotowych elementów.
Pytanie nr 9
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
o ryzyko dewastacji i wandalizmu z rozszerzenie o ryzyko pomalowania prosimy o wprowadzenie
podlimitu dla graffiti w kwocie 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy wskazany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający
prosimy o zaproponowanie innego.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla graffiti w wysokości 50.000,00 PLN.
Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną w tej kwestii zmodyfikowane.
Pytanie nr 10
Prosimy o przeniesienie ryzyk aktów terroryzmu oraz zagrożeniami aktami terroryzmu do zakresy
fakultatywnego.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 11
W przypadku braku zgody na pytanie numer 70 prosimy o wprowadzenie limitu dla
przedmiotowych ryzyk w kwocie 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego
niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka szkód i kosztów powstałych
w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu. Odpowiednie zapisy SIWZ
zostaną w tej kwestii zmodyfikowane.
Pytanie nr 12
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie limitu w kwocie
5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
Strona 3 z 6
W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy
o zaproponowanie innego.
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej. SIWZ
pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 13
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności
kontraktowej wykraczającej poza zakres odpowiedzialności określonej w obowiązujących
przepisach.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją zamawiającego jest pokrycie wszelkich szkód
wyrządzonych w związku z wykonywaną umową (kontraktem), w tym w związku z
wykonywaniem umów dotyczących działalności, którą Ubezpieczony może wykonywać, ale która
nie wynika z ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą o samorządzie powiatowym”) i
innych szczególnych przepisów ustawowych, o których mowa w art. 4 i następnych Ustawy o
samorządzie powiatowym, a także pozostałych przepisach ustawowych i wykonawczych.
Pytanie nr 14
W odniesieniu do zapisów rozdziału 2 pkt. 5 (strona 20 SIWZ) prosimy o dopisanie, że wartość
przeniesionego mienia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia mienia znajdującego się
w danej lokalizacji – nie dotyczy sytuacji gdy przeniesienie mienia wynika z zagrożenia
wystąpienia szkody lub ratowaniem mienia w wyniku już powstałej szkody.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15
W odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego Assistance (As) prosimy o zmniejszenie limitu
kilometrów do 300 od miejsca zdarzenia.
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Prosimy o szczegółowsze informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na hali
Gryf Arena tj. w szczególności sposób jej montażu (czy jest to instalacja przylegająca do dachu –
montowana na płask czy w inny sposób).
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający informuje, że instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana na dachu hali Gryf Arena
na stelażach.
Pytanie nr 17
Prosimy o informację czy suma ubezpieczenia dla mostów oraz dróg została wskazana na
pierwsze ryzyko czy jest to łączna wartość dróg oraz mostów.
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia dla pozycji „Drogi i mosty powiatowe” – LP 14
w załączniku B do SIWZ wskazana została w systemie na sumy stałe.
Pytanie nr 18
W przypadku gdy suma ubezpieczenia dla dróg oraz mostów została wskazana na pierwsze
ryzyko prosimy o podanie pełnej wartości dróg oraz mostów znajdujących się w zarządzie
Zamawiającego.
Strona 4 z 6
Odpowiedź na pytanie nr 18
Nie dotyczy.
Pytanie nr 19
W odniesieniu do budynków/budowli o konstrukcji palnej (np. drewnianej) prosimy o informację
czy wszystkie palne elementy zostały pokryte impregnatem ognioochronnym.
Odpowiedź na pytanie nr 19
Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie możliwe do uzyskania informacje dotyczące budynków
i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wykazane zostały w załączniku B do SIWZ.
Pytanie nr 20
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym stanie techniczny
i/lub przeznaczone do wyburzenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ich
wskazanie.
Odpowiedź na pytanie nr 20
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone
z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny lub przeznaczone do wyburzenia. Jednakże nie
można wykluczyć wystąpienia budynków nieużytkowanych lub przeznaczonych do wyburzenia
w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia.
Pytanie nr 21
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ich wskazanie wraz z określeniem przyczyny ich
wyłączenia.
Odpowiedź na pytanie nr 21
Wątpliwości wynikające z niniejszego pytania, zostały wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 20.
Pytanie nr 22
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 20 oraz 21 prosimy o ograniczenie
zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia do FLEX-y.
Odpowiedź na pytanie nr 22
SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 83
W przypadku braku zgody na pytanie numer 82 prosimy o informacje jakie dodatkowe
zabezpieczenia zostały zastosowane w budynkach wyłączonych z eksploatacji (np. ogrodzenie
terenu, stały dozór, odcięcie wszelkich mediów itp.).
Odpowiedź na pytanie nr 83
Nie dotyczy.
Pytanie nr 24
W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia Assistance prosimy o wyłączenie z jego zakresu
pojazdów, które nie są objęte ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia Auto Casco.
Odpowiedź na pytanie nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 25
W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia Assistance prosimy o wyłączenie z jego zakresu
pojazdów, których wiek przekracza 10 lat.
Odpowiedź na pytanie nr 25
Zamawiający nie wyraża zgody.
Strona 5 z 6
Pytanie nr 26
Prosimy o wskazania marki oraz modelu koparko ładowarki (poz. 34 załącznika).
Odpowiedź na pytanie nr 26
Model koparko ładowarki Stalowa Wola KSW T 9.50.
Pytanie nr 27
Prosimy o określenie stanu technicznego odcinków zarządzanych dróg.
Odpowiedź na pytanie nr 27
Stan techniczny dróg powiatowych jest bardzo zróżnicowany. Szereg dróg zostało poddanych
naprawie zasadniczej. Na wszystkich drogach są wykonywanie naprawy bieżące.
Pytanie nr 28
Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 17.02.2016.
Odpowiedź na pytanie nr 28
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację terminu składania i otwarcia ofert oraz złożenia
wadium. Odpowiednie zapisy SIWZ zostaną w tej kwestii zmodyfikowane.
Z poważaniem
Strona 6 z 6

Podobne dokumenty