Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Transkrypt

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
UWAGA! Wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami.
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Tryb studiów
Stacjonarne / Niestacjonarne
(niepotrzebne skreślić)
Licencjackie / Inżynierskie / Magisterskie
Rodzaj studiów
(niepotrzebne skreślić)
Kierunek studiów
Profil dyplomowania
Prowadzący pracę
Kierownik Katedry / Zakładu
Wymagana data złożenia pracy
Temat pracy
Oświadczenie studenta
Praca dyplomowa, o temacie wskazanym powyżej, została przyjęta przez promotora w dniu …………………….,
w związku z tym, zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu złożenia mojego egzaminu dyplomowego.
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie obowiązujące egzaminy zostały przeze mnie złożone oraz znany jest mi
przebieg egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych
na Politechnice Gdańskiej oraz Regulaminem dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (zakres,
obowiązujące pytania, sposób oceny).
……………………………………………………………..........
……………………………………………………………..........
Miejscowość i Data
Podpis studenta
Oświadczenie promotora pracy dyplomowej
Praca dyplomowa studenta kwalifikuje się do weryfikacji systemem antyplagiatowym.
……………………………………………………………..........
……………………………………………………………..........
Miejscowość i Data
Podpis promotora
Oświadczenie kierownika katedry / zakładu
Na recenzenta pracy wyznaczam………………………………………………………………………………………...
z katedry / zakładu ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..........
……………………………………………………………..........
Miejscowość i Data
Podpis kierownika katedry / zakładu

Podobne dokumenty