Zarządzenie nr 119 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie nr 119 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
Zarządzenie nr 119 /12/13
Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach
z dnia: 22 listopada 2012r
W sprawie: Wprowadzenie regulaminu i procedur obowiązujących uczniów/słuchaczy
na zajęciach z chemii.
Podstawa prawna :
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektórych mieszanin
3) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( z późniejszymi zmianami ),
4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami),
5) Statut
6) Regulamin pracy
zarządza się co następuje:
§1
W miejsce dotychczas obowiązującego regulaminu obowiązującego na zajęciach chemii
w pracowni chemicznej wprowadzony zostaje nowy regulamin obowiązujący na zajęciach
chemii w pracowni chemicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wprowadzony regulamin musi być umieszczony
przez nauczyciela-opiekuna pracowni w widocznym miejscu pracowni
Nowy regulamin otrzymuje, z uwagi na instrukcję kancelaryjną, symbol klasyfikacyjny:
ZSG.0110.a.2.12. Nauczyciel prowadzący zajęcia z chemii jest zobowiązany do końca tego
roku kalendarzowego zapoznać uczniów z nowym regulaminem, a fakt ten należy odnotować
w dzienniku lekcyjnym poprzez wpisanie tematu kolorem czerwonym: „Zapoznanie uczniów
z nowym regulaminem obowiązującym na zajęciach chemii w szkole” .
Poczynając od roku szkolnego 2013/2014 nauczyciel chemii jest zobowiązany do zapoznania
uczniów z regulaminem pracowni chemicznej w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach
na każdych pierwszych zajęciach przedmiotu. Fakt zapoznania z regulaminem, procedurami
oraz zasadami BHP obowiązującymi na lekcjach należy zapisać jako temat zajęć w dzienniku
lekcyjnym, czerwonym długopisem. Przed każdymi zajęciami nauczyciel jest zobowiązany do
przekazania uczniom zasad BHP odpowiednio do danego tematu.
§2
Nauczyciel prowadzący zajęcia z chemii jest zobowiązany do stosowania wszystkich zaleceń
związanych z prowadzeniem swoich zajęć jak i nadzorem nad pracownią chemiczną zgodnie
z aktami prawnymi przedstawionymi w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.
Nauczyciel w żadnym wypadku nie może pozostawić uczniów bez opieki podczas zajęć, ani
nie może pozwalać uczniom na samodzielne wchodzenie na zaplecze pracowni.
1
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
Nauczyciel, który ma obwiązek opieki nad pracownią chemiczną jest zobowiązany do
zabezpieczenia w zamykanej na klucz szafie wszystkich substancji chemicznych. Każda ze
substancji powinna być odpowiednio przechowywana i opisana. Raz w roku należy dokonać
przeglądu wszystkich substancji chemicznych od strony ich przydatności oraz dokonać spisu
z uwzględnieniem ich ilość poprzez określenie wagi w kg (załącznik nr 2). Substancje, które
się nie nadają do użytku, nauczyciel-opiekun pracowni, jest zobowiązany niezwłocznie je
zutylizować poprzez przekazanie ich odpowiedniej firmie powołanej do utylizacji substancji
chemicznych, a następnie przedłożyć zaświadczenie z utylizacji substancji wraz z fakturą
dyrektorowi poprzez sekretariat szkoły . Wszystkie koszty związane z utylizacją należy
wpierw przedłożyć do akceptacji dyrektorowi i po zaakceptowaniu przedstawionych kosztów
można dokonać utylizacji we wskazanej firmie. Nauczyciel powinien uzupełniać w miarę
potrzeb substancje chemiczne oraz odzież ochronną taką jak: rękawiczki jednorazowe,
okulary ochronne i fartuchy poprzez składanie zapotrzebowania do dyrektora szkoły.
§3
Zobowiązuje się nauczyciela prowadzącego zajęcia z chemii po każdej lekcji do sprawdzenia
stanu pracowni, a w szczególności zwrócenia uwagi czy wszystkie substancje chemiczne są
odpowiednio zabezpieczone oraz czy szkło laboratoryjne po doświadczeniu jest czyste.
§4
Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, aby te
były czyste i wietrzone. W razie wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu ucznia/słuchacza
nauczyciel ma obowiązek stosować procedury pierwszej pomocy jakie obowiązują
w placówce .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/12/13
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ ZSG w GLIWICACH
PRZEPISY OGÓLNE
1. Do pracowni uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela, bez okryć
wierzchnich.
2. Każdy uczeń zajmuje swoje stałe, wyznaczone miejsce oznaczone numerem
takim, jak numer w dzienniku.
3. Uczniowie zostawiają plecaki pod ścianą pracowni.
4. Na stołach uczniowie mogą mieć jedynie zeszyty, ćwiczenia, podręczniki
i piórniki. Podczas lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów
komórkowych.
5. Uczniowie nie opuszczają swoich miejsc bez zgody nauczyciela.
6. Uczniowie nie podchodzą do stołu laboratoryjnego nauczyciela i na podest
bez pozwolenia nauczyciela.
7. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie wzorowego porządku
w pracowni.
8. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według opisu zawartego
w podręczniku lub podanego przez nauczyciela.
9. Nie wolno wykonywać eksperymentów i prac nie wchodzących w zakres
doświadczenia.
10. Wszystkie substancje chemiczne stosowane do doświadczenia należy
traktować jako trucizny: nie wolno ich dotykać, sprawdzać smaku i zapachu.
11. W pracowni nie wolno jeść i przechowywać żywności na stole.
12. Z pracowni nie wolno wynosić żadnych substancji chemicznych ani przynosić
do niej żadnych materiałów bez polecenia nauczyciela.
13. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.
14. Uczniowie dyżurni wycierają tablicę na polecenie nauczyciela.
15. Uczniowie dyżurni po lekcji zostają w klasie i sprawdzają stan czystości
stołów, krzeseł i podłogi.
16. W razie jakichkolwiek zniszczeń, porysowania, zadrapania mebli lub podłóg
uczniowie dyżurni zgłaszają ten fakt swemu wychowawcy i wpisują go do
zeszytu porządkowego pracowni nr 207.
17. W pracowni chemicznej jest w miejscu dostępnym apteczka i gaśnica.
Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku:
18. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do
nauczyciela i podać okoliczności wypadku.
19. W razie wypadku polaną kwasem, zasadą czy innym żrącym odczynnikiem
powierzchnię zmywać obficie silnym strumieniem wody przez około 15-30
minut. W razie zagrożenia zdrowia lub życia nauczyciel wzywa osobę
upoważnioną do udzielenia pierwszej pomocy i postępuje zgodnie z procedurą
obwiązującą w szkole w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
20. W razie dostania się do oka substancji płynnej należy przemywać oko bieżącą
wodą około 15 minut .
21. W razie jakiegokolwiek zapalenia materiałów palnych stosować się do poleceń
nauczyciela.
22. Zastosować gaśnicę może nauczyciel lub inna osoba przeszkolona.
3
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ
SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA DOŚWIADCZEŃ
UCZNIOWSKICH
1. Wszystkie
doświadczenia
uczniowskie
są
wykonywane
w
oparciu
o podręcznik, instrukcje lub polecenia słowne prowadzącego zajęcia
i są zawsze nadzorowane przez nauczyciela
2. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania poniższych
przepisów
BHP
dotyczących
wykonywania
ćwiczeń
i
doświadczeń
uczniowskich.
3. Przy
wszelkich
pamiętając
przy
pracach
tym,
należy
że
zachowywać
niedokładność,
największą
nieuwaga,
ostrożność,
niedostateczne
zaznajomienie się z przyrządami i właściwościami substancji, z którymi się
pracuje, może spowodować nieszczęśliwy wypadek.
4. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać głośnych rozmów, krzyków,
zbędnego gromadzenia się. W razie konieczności można porozumiewać się
półgłosem.
5. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków
ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
6. Przed przystąpieniem do doświadczeń z użyciem substancji niebezpiecznych,
należy zapoznać się z ich kartami charakterystyk.
7. Przy wszystkich pracach należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na
zabezpieczenie oczu, tzn. założyć okulary ochronne lub w przypadku
doświadczeń z substancjami codziennego użytku prowadzić je tak, aby nie
doszło do zaprószenia oka.
8. Podczas wykonywania doświadczeń należy ubrać fartuch ochronny, okulary
ochronne i rękawice jednorazowe, związać długie włosy. Nie nachylamy się
nigdy nad naczyniem, w którym przeprowadzane jest doświadczenie.
9. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach.
10. Wszystkie substancje w pracowni chemicznej należy traktować jak trucizny.
11. Prace z użyciem substancji parzących i dymiących należy przeprowadzać pod
wyciągiem.
4
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
12. Na polecenie nauczyciela można sprawdzać zapach substancji przez
skierowanie jej par ruchem wachlującym dłoni w stronę nosa.
13. Przy ogrzewaniu substancji w probówce należy skierować wylot probówki
w tę stronę, gdzie nikogo nie ma, i potrząsać nią lekko nad ogniem.
14. Nie należy wykonywać żadnego ćwiczenia i nie należy uruchamiać żadnego
przyrządu bez uprzedniego polecenia nauczyciela.
15. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy
muszą być po zakończeniu ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce.
16. Uczniowie nie myją szkła laboratoryjnego.
17. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach – wcześniej użytych.
18. Ćwiczenia należy wykonywać z takimi ilościami i stężeniami substancji oraz
w takich warunkach, jakie są podane w podręczniku lub przez nauczyciela.
19. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
20. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem
i nie dopuszczać do ich pomieszania.
21. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać
je do przeznaczonych na ten cel pojemników.
22. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu.
23. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z substancjami żrącymi
(np. mocne kwasy i ługi), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży.
24. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi zachować należytą
ostrożność. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
należy zgłaszać się do nauczyciela.
25. Po zakończeniu doświadczeń i uprzątnięciu miejsca pracy należy wyrzucić
rękawice jednorazowe i umyć ręce.
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PRACOWNI CHEMICZNEJ
1. Substancje niebezpieczne i preparaty chemiczne przechowuje się w
odpowiednich pojemnikach oznakowanych według obowiązujących zasad i
zawierających nazwę odczynnika, wzór, stopień czystości, termin
przechowywania, piktogram informujący o zagrożeniu dla zdrowia i
środowiska. Oznakowanie opakowań substancji jest zgodne z kartą
charakterystyki substancji.
5
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
2. Substancje niebezpieczne i preparaty chemiczne przechowuje się w na
zapleczu pracowni chemicznej w zamykanych szafach. Dostęp do nich ma
jedynie nauczyciel.
3. W pracowni są dostępne środki ochrony indywidualnej, które należy stosować
podczas czynności laboratoryjnych.
4. Uczniowie wykonujący doświadczenia są wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej tj. fartuchy ochronne, rękawice jednorazowe i okulary ochronne.
5. Karty charakterystyk substancji przechowywane są w widocznym miejscu i są
dostępne dla uczniów.
6. Uczniowie są zapoznani z kartami charakterystyk substancji.
7. W pracowni znajduje się apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, jest dostęp do
bieżącej wody,
8. Po wykonaniu doświadczeń substancje pozostałe zabezpiecza się w celu
utylizacji .
9. Utylizację przeterminowanych substancji przeprowadza upoważniona do tego
firma.
6
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
Załącznik nr 2
Zespół Szkół Gimnazjalnych, Gliwice, ul. Księcia Ziemowita 12
Spis odczynników w pracowni chemicznej, sala 207
Rok szkolny 2012/2013
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
nazwa
alkohol propylowy
amonu azotan
amonu chlorek
amonu dichromian
amonu fosforan
amonu siarczan
borowy kwas
cyna
cynk
cynku tlenek
cynku siarczan
fenoloftaleina
kwas azotowy min.65%
kwas octowy lodowaty min. 100%
kwas borowy
kwas masłowy
kwas palmitynowy
kwas siarkowy (VI) 96%
kwas solny 36%
kwas szczawiowy
kwas mlekowy
kwas winowy
magnez-wióry
magnezu tlenek
magnezu siarczan
magnezu węglan
miedzi tlenek
miedzi chlorek
miedzi siarczan
miedzi węglan
mrówkowy kwas
ołowiu tlenek(II)
ołowiu tlenek (IV)
ołów śrut
ołów pręty
oranż metylowy
7
ilość [kg]
2,3
0,4
0,5
0,2
0,1
1,4
0,2
0,05
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,5
0,2
3,0
0,4
0,10
0,05
0,10
0,3
0,2
0,2
0,7
0,3
0,07
0,1
0,2
1,0
0,02
0,06
0,3
0,4
0,02
ZARZĄDZENIE NR 119/12/13 z dnia 22.11.2012r.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
potasu dichromian
potasu chromian
potasu jodek
sodu siarczan
sodu wodorotlenek
sodu azotan
sodu dichromian
sodu fosforan
sodu węglan
siarka
wapnia tlenek
wapnia azotan
wapnia węglan
wapnia siarczan
wapnia difosforan
wodoru nadtlenek 30%
sodu szczawian
żelazo wiórki
żelaza (III) tlenek
wapń metal
woda amoniakalna
0,4
0,05
0,05
0,08
0,6
0,8
0,1
0,07
0,4
0,3
0,3
0,2
1.3
0,1
0,10
1,0
0,10
1,2
0,2
0,2
1,0
8