Lista Konferencji rekomendowanych do Programu przez Komisję

Komentarze

Transkrypt

Lista Konferencji rekomendowanych do Programu przez Komisję
KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE 2014
Lista Konferencji rekomendowanych do Programu przez Komisję Rady Konsultacyjnej Nauki
Lp.
Tytuł konferencji
Organizator
Daty konferencji
Kwota
umowy
27-29.10.2014
6.000,-
1.
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
„Cracow Grid Workshop”
2.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Korean Powder Metallurgy Institute
„13th International Symposium on Novel and Nano Materials
(ISNNM’14)”
29.06-04.07.2014
10.000,-
3.
Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
oraz Towarzystwo Badania Przemian
Środowiska „Geosfera”
Konferencja naukowa z okazji 150 rocznicy urodzin Karola
Bohdanowicza pt. „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój
zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski”
25-26.09.2014
3.000,-
4.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Matematyki Stosowanej
„Wandering Seminar - A mini-conference on Ergodic Theory and
Dynamical Systems, Kraków”
październiklistopad (4 dni)
2014
3.000,-
5.
Akademia Ignatianum
„Wittgenstein a Philosopher of Cultures”/„Wittgenstein – filozof kultur”
28-30.10.2014
2.000,-
6.
Akademii Ignatianum, Wydział
Filozoficzny, Katedra Psychologii
„Pomiędzy psychologią mechanizmów a antropologią”
15-16.05.2014
3.000,-
7.
Akademia Ignatianum, Instytut Filozofii
Międzynarodowa konferencja filozoficzna – „Dziedzictwo Rawlsa;
international philosophical conference - After Rawls”
2-3.06.2014
3.000,-
8.
Akademia Ignatianum, Instytut Filozofii,
Katedra Etyki
„Dziedzictwo etyki współczesnej: Dziedzictwo etyki i aksjologii Romana
Ingardena i jego uczniów”
20–21 05.2014
2.000,-
9.
Akademia Wychowania Fizycznego w
Krakowie, Polskie Towarzystwo Nauk
Społecznych o Sporcie
„Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych”
5-6.09.2014
3.000,-
„European Powder Metallurgy Summer School”
10.
European Powder Metallurgy Asssociation
16-20.06.2014
3.000,-
11.
Fundacja Ośrodek Badań Medycznych w „15th Interventional Cardiology Workshop „New Frontiers In
Krakowie
Interventional Cardiology” (NFIC)”
5-6.12.2014
3.000,-
12.
Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki
„IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress - Kraków 2014”
6-10.08.2014
5.000,-
13.
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Wydział Aktorski
„Elementarne zadania aktorskie jako szczególnego typu wyzwanie
pedagogiczne”
5-6.12.2014
3.000,-
14.
Politechnika Krakowska, Międzynarodowe
Centrum Kształcenia
3rd International Conference „Tradition and Heritage in the
Contemporary Image of the City”
5-6.05.2014
5.000,-
15.
Politechnika Krakowska, Wydział
Architektury, Instytut Projektowania
Urbanistycznego, Katedra Kompozycji
Urbanistycznej
„XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania
Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
„Przyszłość miast – miasta przyszłości / Future of the Cities, Cities of the
Future”
23-24.05.2014
10.000,-
16.
Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki
Matematyki i Informatyki, Instytut
Matematyki
„Workshop on Modern Applied Mathematics ― PK 2014. Warsztaty z
Nowoczesnej Matematyki i jej Zastosowań ― PK 2014”
21-23.11.2014
2.000,-
17.
Politechnika Krakowska, Wydział
Architektury, Zakład Sztuki Ogrodowej i
Terenów Zielonych–Sekcja Sztuki i
Architektury Ogrodowej KUiA O/PAN w
Krakowie
„Współczesne zagrożenia ogrodów historycznych”
5-7.11.2014
6.000,-
18.
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
„Kaznodziejstwo i reforma w średniowieczu” / „Preaching and Reform in
the Middle Ages”
18-22.07.2014
3.000,-
19.
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii
Nauk
„19th Workshop on Radiation Monitoring for the International Space
Station (WRMISS)”
09-11.09.2014
3.000,-
20.
Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
“International Symposium on Air and Water Pollution Abatement
Catalysis (AWPAC 2014)”
01-05.09.2014
5.000,-
21.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk
„XII International Symposium on Explosive Production of New
Materials: Science, Technology, Business and Innovation EPNM-2014”
25-30.05.2014
5.000,-
22.
Polska Akademia Umiejętności
„Monarchia, wojna i człowiek: codzienne i niecodzienne życie
mieszkańców Galicji w dobie pierwszej wojny światowej”
15-17.09.2014
3.000,-
23.
Polska Akademia Umiejętności
„IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4 IX-7 IX
2014. Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i młodzież”
4-7.09.2014
10.000,-
24.
Polska Akademia Umiejętności
„Obywatelska partycypacja w życiu społecznym, publicznym i
politycznym w Polsce i na Ukrainie w okresie przemian ustrojowych”
26-27.11.2014
3.000,-
25.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
„XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne”
10-12.09.2014
3.000,-
26.
Polskie Towarzystwo Akustyczne w imieniu
Europejskiego Towarzystwa Akustycznego
„7th Forum Acusticum 2014 Krakow”
7-12.09.2014
10.000,-
27.
Polskie Towarzystwo Ginekologii
Onkologicznej
„IV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej”
22-25.10.2014
3.000,-
28.
5Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba
Apostoła
6
w Więcławicach, Uniwersytet
Papieski
.
Jana Pawła II w Krakowie,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święci i błogosławieni na
Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu
do Santiago de Compostela”
6-7 09.2014
3.000,-
29.
5Symposium Cracoviense Sp. z o.o., ul.
Krupnicza
7
3, 31-123 Kraków
.
13th IHRM (International Human Resource Management) Conference,
Uncertainty in a flattening world: CHALLENGES FOR IHRM, 24 - 27th
June, 2014
24–27.06.2014
6.000,-
30.
5Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej
Psychologii
9
ANOVA
.
„ANOVA Forum: Praktyka, Nauka, Pasja – Ster Na Karierę”
21-22.03.2014
500,-
31.
0Uniwersytet Ekonomiczny, Koło Naukowe
Zarządzania
.
Jakością
XI Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”
22-23.05.2014
2.000.-
32.
1Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
.
„X Międzynarodowy Kongres MBA”
16–18.05.2014
4.000,-
33.
2Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
.
IGWT Symposium “Commodity Science in Research and Practice Current Achievements and Future Challenges”
15-19.09 2014
8.000,-
34.
6Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział
Zarządzania
3
.
„VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt.: Wiedza - Gospodarka –
Społeczeństwo”
04-06.06.2014
3.000,-
35.
Uniwersytet Jagielloński
„Kongres Kultury Akademickiej”
20-22.03.2014
5.000,-
36.
Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Katedra Immunologii
19th International Taurine Meeting „Taurine: a very essential amino acid”
21–24.05.2014
3.000,-
37.
Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum , Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Instytutu Kardiologii
„7th European Interventional Cardiology Fellows Course”
3-4.12.2014
2.000,-
38.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
„SPEC 2014 Shedding New Light on Disease”
17-22.08.2014
5.000,-
39.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Filologiczny
„Język i językoznawstwo dawniej i dziś. W stulecie urodzin Prof. Adama
Heinza”
9-10.10.2014
2.000,-
40.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Filologiczny, Doktoranckie Koło
Literaturoznawcze
„Specters of Influence – 2nd International Seminar on Literature”
17–18.05.2014
2.000,-
41.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
„American Ethnicity and East European Immigration„
16-17.06.2014
5.000,-
42.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii
Słowiańskiej
„Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI
wieku, / TRADITION AND CHALLENGES: METHODS IN
SLAVONIC STUDIES IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES,
[pamięci Slawistów Krakowskich II połowy XX i przełomu XX i XXI
wieku]”
7-8.04.2014
2.000,
43.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej, Katedra
Ukrainistyki
„Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej”
44.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
„MESON 2014 – 13-th International Workshop on Meson Production,
Properties and Interaction”
45.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
46.
22-23.05.2014
1.000,-
29.05-03.06.2014
8.000,-
„W Galicji i nad Sočą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej”
29-30.05.2014
2.000,-
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
„Na Wschodzie bez zmian? - I wojna światowa w Europie ŚrodkowoWschodniej - doświadczenia żołnierzy, grup społecznych i społeczności
lokalnych / All Quiet on the Eastern Front? World War I in Central and
Eastern Europe in the experience of soldiers, social groups and local
communities”
23-25.10.2014
2.000,-
47.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
Sztuki
„ORNAMENT I DEKORACJA DZIEŁA SZTUKI”
21-23.11.2014
2.000,-
48.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o
Środowisku
„6th International Martes Symposium”
21-24.07.2014
3.000,-
49.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i
Europy Wschodniej, Katedra Rosyjskiej
Kultury Nowożytnej
„Polska – Rosja w sferze kultury i religii”
10-11.10.2014
5.000,-
50.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
„Energy and Society. Energy transitions as societal transitions: challenges
for the present and the future”
4-6.06.2014
4.000,-
51.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw
Publicznych, Koło Naukowe Meritum
„Systemy informatyczne w zarządzaniu”
20-21.05.2014
3.000,-
52.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o
Środowisku oraz Małopolskie Centrum
Biotechnologii
„Signalling in Endophyte/Plant system”
15-17.09.2014
3.000,-
53.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Zakład Psychofizjologii, Instytut
Zoologii - Koło Neuronaukowców
„Neuronus”
„NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum”
25-27.04.2014
5.000,-
54.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Matematyki i Informatyki
„Metody topologiczne w równaniach różniczkowych i układach
dynamicznych - jubileusz 60 urodzin profesora Romana Srzednickiego”
23-24.05.2014
3.000,-
55.
Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe
Językoznawców
„The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference –
CYLAT 2014”
03-04.04.2014
3.000,-
56.
Uniwersytet Jagielloński, Koło
Przyrodników Studentów
„VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej”
9–11.05.2014
2.000,-
57.
Uniwersytet Papieski
„DROGI NADZIEI – główne wydarzenie w ramach IX Dni Jana Pawła II”
04-06.11.2014
3.000,-
58.
Uniwersytet Papieski, Instytut Teologii
Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
„O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee
Vaticanum II w pół wieku później”
18-19.11.2014
3.000,-
59.
Uniwersytet Papieski, Wydział Historii i
Dziedzictwa Kulturowego
„KLEJNOT W KORONIE. JUBILEUSZ 650-LECIA KONSEKRACJI
KRÓLEWSKIEJ KATEDRY NA WAWELU”
27-28.03. 2014
2.000,-
60.
Uniwersytet Papieski, Koło Naukowe
Studentów Historii Sztuki i Kultury
„Muzealia w konserwacji 2014”
14–15.04.2014
2.500,-
61.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka,
i Socjologii
fenomenologii”
25-26.10.2014
2.000,-
62.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii
„PAMIĘĆ MIEJSCA, PAMIĘĆ CZŁOWIEKA, MIEJSCE PAMIĘCI”
10-12.12.2014
2.000,-
63.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii,
Zakład Historii Kultury Instytutu
„W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności.
Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń”
15-17.10.2014
2.000,-
64.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
„XII Międzynarodowa Konferencja .„Kraków-Lwów – książki,
czasopisma, biblioteki XIX i XX wiek”
13-14.11.2014
3.000,-
65.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
„II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych: Kolekcje w zbiorach
bibliotek pedagogicznych”
12–13.06.2014
2.000,-
66.
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut
Politologii
„Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku”
05-06.06.2014
3.000,-
67.
Uniwersytet Pedagogiczny, Studenckie Koło „GIS DZIŚ”
Naukowe Geografów
17-18.11.2014
2.000,-
68.
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Wydział Reżyserii Dramatu
23-25.10.2014
5.000,-
„Odpowiedź Swinarskiemu”
250.000,Lista rezerwowa
1.
Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki
Jądrowej
„[email protected] 2014, Workshop on Multi-Parton Interactions at the LHC”
03-07.11.2014
2.
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Judaistyki
„Żydowskie bractwa, stowarzyszenia, cechy i związki działające na
terenie Krakowa na przestrzeni wieków”
27-28.10.2014

Podobne dokumenty