High Gloss Polska edycja biuletynu Life Science

Transkrypt

High Gloss Polska edycja biuletynu Life Science
Wiosna 2011
High Gloss
Polska edycja biuletynu Life Science - News
Kompozycje zapachowe wed³ug
¿yczenia Klienta
Nowe zastosowanie
DowCorning
HV495
www.lothar-streeck.de
AKYPO
TM
TM
DANOX TLK 24
TM
DANOX 511 B
JAYPOL
TM
NOWOŒCI W OFERCIE
Biuletyn adresowany do producentów œrodków pior¹cych, czyszcz¹cych , autokosmetyków oraz œrodków pielêgnuj¹cych dla gospodarstw domowych
Tekst artyku³ów: Mariusz Trzcio³ek, tel. 691 665 180
Zamówienia produktów: Katarzyna Dudek, tel. 22 507 60 18
Informacje o ofercie firmy Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. w internecie na stronie www.chemia.biesterfeld.com.pl
Co nowego w ofercie ?
--- Wprowadziliœmy do sprzeda¿y superzwil¿acze marki
DYNOL™, nie zawieraj¹ce fluoru. Dostêpne s¹ produkty
Dynol™ 604 do zastosowania w œrodkach myj¹cych oraz
Dynol™ 607 polecane do œrodków pielêgnuj¹cych
powierzchnie. Proponujemy te¿ klientom lotny œrodek
powierzchniowo czynny Surfynol™ 61 do tych formulacji
gdzie istotne jest aby nie pozostawa³y jakiekolwiek œlady
na czyszczonej powierzchni. Polecamy te¿ surfaktant o
w³asnoœciach zwil¿aj¹cych powierzchnie i jednoczeœnie
bêd¹cy œrodkiem odpieniaj¹cym. To Enviro™ GEM AD 01.
Jest on przezroczysty w przeciwieñstwie do wielu
obecnych na rynku odpieniaczy, wskaŸnik HLB dla tego
produktu wynosi ok. 4. Ka¿dy z w/w jest dostêpny w
kanistrach nie przekraczaj¹cych 30 kg, ka¿dy z nich
stosuje siê w recepturach w iloœciach rzêdu u³amków
procenta. Wytwórc¹ jest firma Air Products.
--- Wprowadzamy na rynek produkt DANOX™ 511 B
który znajdzie zastosowanie w recepturach œrodków do
mycia pojazdów oraz do mycia przemys³owego.
Aktualnie cena wyrobu nie przekracza netto 3 eur/kg a
produkt daje bardzo obiecuj¹ce rezultaty m.in. jako
alternatywa dla gotowych mieszanin surfaktantów
obecnych ju¿ na rynku a stosowanych w preparatach do
mycia pojazdów, silników itp. Znany ju¿ klientom
Danox™ DB 1 mo¿na stosowaæ m.in. jako alternatywê
dla Berol 226 ENV. Producentem wyrobów marki
Danox™ jest firma KAO Europe.
--- Proponujemy producentom chemii gospodarczej
zastosowanie hydrotropu LIBRATERIC™ AA 30 jako
alternatywy dla kumenosulfonianu sodowego albo
ksylenosulfonianu sodowego. Produkt jest wydajniejszy
od wspomnianych hydrotropów. Producentem jest Libra
Chemicals.
--- Zapewne wiêkszoœæ z czytelników otrzymuje od nas
oferty z cenami wybranych kompozycji zapachowych.
Oprócz nich oferujemy tak¿e œrodek dezodoryzuj¹cy
DEOPLEX™ CLEAR H 5630. Jest to produkt organiczny
naturalnego pochodzenia i s³u¿y do neutralizowania
przykrych zapachów. Nie zawiera ¿adnych metali, a wiêc
tak¿e cynku i tytanu i nie wystêpuje w formie
nanocz¹stek które rozpylone w otoczeniu mog¹ byæ w
niekontrolowany sposób wdychane przez przypadkowe
osoby. Producentem wyrobu jest firma Carrubba.
--- Czy produkuj¹ Pañstwo szampon samochodowy z
woskiem? Polecam bêd¹cy w ci¹g³ej sprzeda¿y produkt
KAHLEMULSION™ CE 404. Jest to emulsja wosku
carnauba któr¹ dodaje siê do receptury szamponu
samochodowego. Aplikacja nie wymaga ¿adnych
specjalnych œrodków. Szampon powinien byæ jedynie
zagêszczony najlepiej przy u¿yciu zagêstników innych
ni¿ chlorek sodu. Producentem emulsji jest Kahl&Co.
--- GREENBENTIN™ DE to nowa linia alkoholi
etoksylowanych. S¹ to surfaktanty niejonowe, alkohole
naturalnego pochodzenia C 10, etoksylaty 2,5 lub 4,0
lub 6,0 lub 8,0 molowe. Produkty te znajduj¹ siê na
liœcie DID, mo¿na je stosowaæ w produktach chemii
gospodarczej oraz w preparatach do mycia pojazdów.
Przyspieszaj¹ zwil¿anie powierzchni, wykazuj¹
nieznaczny w³asny zapach co u³atwia zaperfumowanie
receptury. Producentem jest firma KOLB.
--- Producentom emulsji do pod³óg, mebli oraz innych
wyrobów podatnych na zaka¿enie mikrobiologiczne
drobnoustrojami proponujemy konserwant BODOXIN™ TX.
Zabezpiecza on p³ynne wyroby oraz przestrzeñ nad
powierzchni¹ p³ynu w zamkniêtym opakowaniu,
zapewniaj¹c ¿e zakonserwowany nim produkt nawet
przy krótkotrwa³ym niew³aœciwym przechowywaniu nie
ulegnie zaka¿eniu. Konserwowanie produktu gotowego
jest wa¿ne a przy zastosowaniu Bodoxinu™ TX mo¿e
byæ tañsze ni¿ przy pomocy rozpowszechnionych na
rynku produktów marki Parmetol. Producentem
konserwantu jest ISP Corp.
--- Do produktów maj¹cych za zadanie nab³yszczanie
powierzchni ze stali szlachetnej polecamy jako jeden ze
sk³adników receptury INDOPOL™ L-3. Jest to produkt
pochodzenia organicznego, polimer, stanowi¹cy bazê
tego rodzaju produktu. Producentem jest INEOS.
--- Delikatny dla r¹k, bezwzglêdny dla brudu. Ten slogan
reklamowy jest bli¿szy rzeczywistoœci jeœli œrodki
czystoœci s¹ oparte na recepturach zawieraj¹cych w
sk³adzie surfaktanty niejonowe marki LEVENOL™. W
sta³ej sprzeda¿y jest Levenol C 201 oraz C 421.
Pierwszy jest œrodkiem solubilizuj¹cym
zanieczyszczenia, drugi nadaje recepturze ³agodnoœæ i
umo¿liwia wytwarzanie piany. Producentem obu jest
KAO Europe
--- Proponujemy Pañstwu zagêstniki marki JAYPOL™.
S¹ to surowce s³u¿¹ce do zagêszczania p³ynnych
œrodków myj¹cych zarówno dla gospodarstw domowych
jak równie¿ do zastosowañ profesjonalnych. Stanowi¹
alternatywê dla zagêstników asocjacyjnych obecnych na
rynku (np.Acusol). Uzyskuj¹c podobne walory mo¿na
zap³aciæ mniej ni¿ za konkurencyjne produkty. Wkrótce
trafi do Pañstwa obszerniejszy opis tych wyrobów. Warto
jednak wspomnieæ ju¿ teraz, ¿e oferujemy produkty
Jaypol typu AS do zagêszczania p³ynów neutralnych i
alkalicznych, Jaypol typu AT i AL do zagêszczania
p³ynów lekko i œrednio kwasowych oraz Jaypol 1212 do
œrodowisk kwasowych. Mo¿emy te¿ dobieraæ zagêstniki
ze wzglêdu na tolerancjê dla obecnoœci chlorku sodu w
recepturze, wprowadzonego np. przy okazji
zastosowania niektórych surfaktantów które zawieraj¹ w
sobie ten produkt.
Pozostawiam do Pañstwa dyspozycji adres
elektroniczny na wypadek gdyby zechcieli Pañstwo skierowaæ
do nas dodatkowe zapytania: [email protected]
2
DowCorning HV 495.
Ju¿ wiele lat temu wprowadziliœmy na rynek emulsjê DC HV 495,
Poœlizg ¿elazka po prasowanej powierzchni jest bardzo ³atwo
dziœ jednak na nowo odkrywamy j¹ poniewa¿ powstaj¹ nowe
zauwa¿alny poniewa¿ ró¿nice przed i po zaaplikowaniu produktu s¹
zastosowania dla jej walorów, ponadto coraz popularniejsze s¹
bardzo wyraŸnie wyczuwalne i jest to bardzo korzystnie odbierane
niektóre produkty rynkowe z jej zastosowaniem.
przez konsumentów poniewa¿ efekt odczuwalny natychmiast po
#1 Walory emulsji silikonowej DC HV 495.
zaaplikowaniu szybciej przekonuje ich do dalszego stosowania i
Emulsja silikonowa jest stabiln¹ emulsj¹ o charakterze anionowym,
dalszych zakupów œrodka u³atwiaj¹cego prasowanie. ¯elazko
zawieraj¹c¹ oleje silikonowe dobrane tak aby uzyskaæ poœlizg na
sprawia wra¿enie jakby samo œlizga³o siê po prasowanej tkaninie.
powierzchni potraktowanej produktem zawieraj¹cym w sk³adzie tê
Preparat u³atwiaj¹cy prasowanie szczególnie polecany jest do
emulsjê. Dodatkowo uzyskuje siê zwiêkszenie g³êbi koloru
prasowania tkanin naturalnych z lnu lub bawe³ny poniewa¿ te
powierzchni twardej pokrytej t¹ emulsj¹. Jest ona odporna na
wymagaj¹ nie tylko wiêkszej temperatury ale te¿ wiêkszego nak³adu
dzia³anie innych substancji najczêœciej spotykanych w wyrobach
si³ w czasie prasowania bo s¹ bardziej szorstkie od tkanin w pe³ni
chemii gospodarczej st¹d mo¿e byæ sk³adnikiem takich wyrobów. Nie
syntetycznych. Jeœli u¿ywane jest ¿elazko które ma stopkê
bez znaczenia jest fakt ¿e stosuje siê maksymalnie kilka procent
wykonan¹ z aluminium nie pokrywanego teflonem ( takie ¿elazka
emulsji w recepturach, co sprawia ¿e jest stosunkowo tania w u¿yciu.
nadal funkcjonuj¹, nawet w zastosowaniu profesjonalnym) jest to
Aktualna jej cena nie przekracza netto 4 euro za 1 kg wyrobu.
kolejny powód dla którego warto pos³u¿yæ siê p³ynem u³atwiaj¹cym
Przypatrzmy siê bli¿ej praktycznym zastosowaniom.
prasowanie. Taki rodzaj stopki jest nieco bardziej szorstki od tej
#2 Pielêgnacja deski rozdzielczej w samochodzie, efekt matowy.
pokrywanej teflonem.
Coraz wiêcej pojazdów posiada deskê rozdzielcz¹ wykonan¹ z
Mo¿na wzbogaciæ recepturê p³ynu u³atwiaj¹cego prasowanie i
matowych lub pó³matowych materia³ów. Jej pielêgnacja wymaga
wykonaæ tzw. krochmal w sprayu. Potrzeby jest dodatek do receptury
stosowania preparatów które nie zwiêksz¹ istotnie po³ysku a
skrobi modyfikowanej albo odpowiedniego polimeru powoduj¹cego
zachowaj¹ jej matowy lub pó³matowy wygl¹d, poniewa¿ w
usztywnienie tkaniny. W ten sposób uzyskuje siê usztywnienie
przeciwnym razie widoczne bêdzie w przedniej szybie odbicie deski
podobne do tego jakie otrzymujemy po wykrochmaleniu tkanin w
rozdzielczej psuj¹ce widocznoœæ i tym samym utrudniaj¹ce jazdê,
trakcie cyklu prania. Warto pomyœleæ i o tej mo¿liwoœci. Krochmal
szczególnie w s³oneczne dni . Ta czêœæ wnêtrza pojazdu wymaga
mo¿na nanieœæ na tkaninê, podobnie jak p³yn u³atwiaj¹cy prasowanie,
szczególnej dba³oœci tak¿e ze wzglêdu na to ¿e jest najbardziej
przy pomocy sprayu lub aerozolu.
widoczna i wp³ywa znacz¹co na ogóln¹ estetykê wnêtrza pojazdu.
#4 Pielêgnacja obuwia
Czêsta pielêgnacja wymagaæ wiêc bêdzie ³atwego nanoszenia. W
Emulsjê DC HV 495 mo¿na dodawaæ do receptury emulsyjnych
zwi¹zku z tym proponujemy produkt który posiada te i wiele innych
œrodków do pielêgnacji obuwia uzyskuj¹c w ten sposób lepsz¹
walorów:
zdolnoϾ produktu gotowego do rozprowadzania po powierzchni i
-pielêgnuje powierzchniê deski rozdzielczej pozostawiaj¹c
obuwia. Niektórzy u¿ytkownicy próbuj¹ polerowaæ obuwie po
wykoñczenie matowe lub pó³matowe (zale¿nie od rodzaju tworzywa
zastosowaniu emulsji. Jakkolwiek czynnoϾ ta nie jest wskazana ani
konstrukcyjnego deski rozdzielczej)
potrzebna, przyzwyczajenia niekiedy bior¹ górê nad rozs¹dkiem.
-³atwo siê nanosi dziêki temu ¿e zastosowana emulsja jest œliska
Wtedy okazuje siê ¿e trudno jest polerowaæ obuwie, œcierka trudno
-pokryta powierzchnia nie przyjmuje kurzu tak ³atwo jak
przesuwa siê po butach. Byæ mo¿e w tej sytuacji warto uwzglêdniæ
niepielêgnowana poniewa¿ emulsja nie klei siê
przyzwyczajenia i zamiast z nimi walczyæ, dostosowaæ do nich
-mo¿na zastosowaæ emulsjê tak¿e do pielêgnacji naturalnej lub
produkt gotowy dodaj¹c DC HV 495 w celu zwiêkszenia poœlizgu
sztucznej skóry na fotelach samochodowych
powierzchni buta. Mo¿na te¿ zastosowaæ DC HV 495 w produktach
- mo¿na zastosowaæ dodatek kompozycji zapachowej o zapachu
do lekkiego odœwie¿ania obuwia, w formie g¹bek lub chusteczek
skóry meblowej (Leder Base S Nr 41.8068) daj¹cej efekt nowoœci
nas¹czanych. Tu jest jeszcze wiele do sprawdzenia jednak dziêki
albo kompozycji Apfel 41.9999-1 lub -2 daj¹cej wra¿enie œwie¿oœci i
w³asnoœciom opisywanej emulsji takim jak poœlizg powierzchni i
nie zawieraj¹cej alergenów, co wa¿ne szczególnie gdy samochodem
zwiêkszanie g³êbi koloru powierzchni zasadne s¹ próby stosowania
przewo¿one s¹ osoby wra¿liwe na alergeny
tej emulsji do takiego celu.
Koszt surowców u¿ytych do wytworzenia wyrobu gotowego bez
#5 Pielêgnacja mebli
kompozycji zapachowej nie przekracza kwoty netto ok. 1,30 z³otych.
Emulsjê DC HV 495 mo¿na zastosowaæ do pielêgnacji mebli z p³yt
Warto wiêc wypróbowaæ preparat do pielêgnacji deski rozdzielczej.
MDF oraz obiæ ze skóry sztucznej i naturalnej. Prosta formulacja
Aby to zrobiæ, proszê zamówiæ bezp³atn¹ próbkê WYROBU
takiego produktu pozwala na uzyskanie taniego produktu
GOTOWEGO pod adresem elektronicznym
funkcjonuj¹cego w akceptowalny sposób. Tu tak¿e wykorzystaæ
[email protected] a otrzymaj¹ Pañstwo co najmniej 100
mo¿na ³atwoœæ nanoszenia na powierzchnie poprzez nadanie im
ml gotowego wyrobu w celu wypróbowania jego w³asnoœci.
poœlizgu oraz zdolnoœæ do zwiêkszenia g³êbi koloru po zastosowaniu
#3 £atwe prasowanie
emulsji na te powierzchnie.
Dzia³anie preparatu u³atwiaj¹cego prasowanie polega na
Oto tylko kilka mo¿liwych zastosowañ. Nie wspominamy tu o tak
zwiêkszeniu poœlizgu, czy inaczej mówi¹c zmniejszeniu tarcia
niszowych aplikacjach jak lubrykacja przenoœników taœmowych do
pomiêdzy stopk¹ ¿elazka a materia³em tekstylnym. Efekt ten
butelek PET lub kartoników z napojami czy obróbka skóry. Byæ mo¿e
uzyskuje siê dziêki zastosowaniu emulsji DC HV 495. Preparatem
zmieniaj¹cy siê rynek wzbudzi popyt na kolejne nowe produkty z
spryskuje siê prasowan¹ powierzchniê i natychmiast mo¿na
zastosowaniem DC HV 495.
przyst¹piæ do prasowania.
3
AKYPO LF 4 / AKYPO RLM 45 CA.
Surfaktanty kryptoanionowe marki AKYPO™ znalaz³y
szerokie zastosowanie w recepturach preparatów do
mycia powierzchni. W obecnej sytuacji, kiedy znacznie
wzros³y ceny podstawowych œrodków powierzchniowo
czynnych, znacznie bardziej op³acalne sta³o siê
wprowadzenie ich do receptury ze wzglêdu na wydajnoœæ
oraz niezmieniony od lat koszt ich zastosowania.
Spójrzmy z bliska choæ na czêœæ jak¿e licznych mo¿liwych
zastosowañ.
#1 Wprowadzenie i w³asnoœci.
Surfaktanty marki AKYPO to kwasy alkiloeterokarboksylowe
lub ich sole sodowe. Wœród tej bogatej grupy surowców
znajdziemy produkty wytwarzaj¹ce wysok¹ i stabiln¹ pianê
albo daj¹ce wzglêdnie nisk¹ i raczej niestabiln¹ pianê w
uk³adach zawieraj¹cych wodê, co jest widoczne szczególnie w
œrodowiskach alkalicznych. Mo¿emy wiêc wybraæ œrodek
powierzchniowo czynny z tej grupy stosownie do potrzeb.
Wed³ug tego kryterium wybrane zasta³y dwa produkty w celu
bli¿szego opisu ich zastosowania, bêd¹ to surfaktanty AKYPO
LF 4 oraz AKYPO RLM 45 CA. Niezwykle wa¿n¹ wspóln¹
cech¹ tych produktów jest odpornoœæ na œrodowiska o niskim
lub wysokim pH oraz na warunki utleniaj¹ce. Mo¿na wiêc
stosowaæ je w formulacjach œrodków wybielaj¹cych albo
dezynfekuj¹cych zawieraj¹cych podchloryn sodu albo aktywny
tlen. Znaczne iloœci elektrolitów w recepturze tak¿e nie s¹
przeszkod¹. Kolejny istotny wspólny dla AKYPO™ walor to
odpornoœæ na tward¹ wodê. Dysperguj¹ powsta³e w procesie
mycia trudnorozpuszczalne myd³a a same nie ulegaj¹ ³atwemu
wytr¹ceniu. Cechy powy¿sze sprawiaj¹ ¿e surfaktanty marki
AKYPO nadaj¹ siê do zastosowania nie tylko w wyrobach
chemii gospodarczej ale te¿ w przemys³owych œrodkach
czyszcz¹cych o bardzo ró¿nym, nieraz specyficznym
przeznaczeniu. Pamiêtajmy te¿ o jeszcze jednym istotnym
walorze: surfaktanty te s¹ delikatne dla skóry r¹k. Dziêki temu
warto stosowaæ je w tych wyrobach chemii gospodarczej,
które wymagaj¹ takiego stosowania ¿e mo¿liwy jest ich
kontakt ze skór¹ r¹k. U¿ywanie produktu z ich udzia³em nie
prowadzi do podra¿nieñ, o ile nie zosta³y u¿yte inne
agresywne sk³adniki receptury. Zwróæmy uwagê ¿e jest to
istotne nie tylko dla osoby myj¹cej pod³ogê (ta mo¿e przecie¿
u¿yæ rêkawic gumowych chocia¿ czêsto tego nie robi) ale te¿
dla domowników, szczególnie dzieci które uwielbiaj¹ biegaæ
boso po pod³odze, tak¿e œwie¿o wymytej a nosz¹cej na sobie
œladowe iloœci surfaktantów pozosta³ych po myciu. Uczuleni na
ró¿ne surowce chemiczne znaj¹ to zapewne z w³asnych
doœwiadczeñ. W³asnoœci substancji zawsze wynikaj¹ z jej
budowy, zatem kolej na bli¿sze jej przedstawienie.
#2 O strukturze s³ów kilka.
Akypo RLM 45 CA to kwas alkiloeterokarboksylowy. Poni¿ej
szczegó³y:
Wzór pó³strukturalny: R-O-(CH2CH2O)nCH2COOH
INCI: laureth-6 carboxylic acid, CAS 27306-90-7
R=C12 / C 14
n=4,5
akt. substacja 90-94 %
pH r-ru 1 % ok. 2,7 – 3,2
AKYPO LF 4 to mieszanina dwu kwasów
alkiloeterokarboksylowych, o krótszym ³añcuchu wêglowym i
mniejszej zdolnoœci wytwarzania piany ni¿ Akypo RLM 45 CA.
Oto szczegó³y:
Wzór pó³strukturalny: R-O-(CH2CH2O)nCH2COOH
INCI: capryleth-9 carboxylic acid: CAS 53563-70-5
R=C8
n=8
INCI: hexeth-4 carboxylic acid: CAS 105391-15-9
R=C6
n=3
akt. substancja ogó³em min 86,5 %
pH r-ru 10% ok. 1,6 – 2,8
Jeœli ktokolwiek projektuje preparaty myj¹ce specjalistycznego
przeznaczenia i istotne jest jakie pierwiastki wchodz¹ w sk³ad
produktów, zwróciæ warto uwagê ¿e cz¹steczka nie zawiera
ani azotu, ani siarki ani fosforu.
#3 Œrodowisko kwaœne - chemia do czyszczenia toalet, kabin
prysznicowych i armatury.
Przewa¿nie do wymienionych zastosowañ polecane s¹
preparaty oparte o kwasy ze wzglêdu na mo¿liwoœæ szybkiego
usuniêcia zanieczyszczeñ mineralnych z czyszczonych
powierzchni, a te w³aœnie dominuj¹ w takich miejscach.
Pamiêtajmy jednak ¿e brud to nie tylko jeden rodzaj
zanieczyszczeñ, to zawsze mieszanina wszystkiego co tylko
mo¿e w danym miejscu pojawiæ siê i zanieczyœciæ
powierzchniê, zwykle z przewag¹ jakiegoœ typu
zanieczyszczeñ, w tym w³aœnie przypadku mineralnych. Nigdy
wiêc nie stosuje siê samych kwasów. Warto wzbogaciæ
recepturê o zwi¹zki powierzchniowo czynne. TO JEST
NAJLEPSZA CHWILA NA WPROWADZNIE DO RECEPTURY
SURFAKTANTÓW MARKI AKYPO™. Niezale¿nie od tego czy
bêdzie to preparat do mycia toalet, czy preparat do
czyszczenia kabin prysznicowych, czy produkt do czyszczenia
kranów i umywalek, zastosujemy AKYPO RLM 45 CA jeœli
potrzebna bêdzie nieco wiêksza zdolnoœæ tworzenia piany,
albo AKYPO LF 4 gdy potrzebna ni¿sza piana. ZAWSZE
bêdzie to dawka NIE WIÊKSZA NI¯ 0,5 % (!!!). Przy tym jeœli
chodzi o stabilnoœæ uk³adu jest rzecz¹ bez znaczenia jaki kwas
znajdzie siê w recepturze: czy bêdzie to powszechnie
u¿ywany kwas fosforowy lub amidosulfonowy, czy mo¿e nieco
inne kwasy jak cytrynowy, mrówkowy, kwasy
organofosfonowe, czy te¿ polecany przez nas szczególnie
LUTROPUR ™MSA, albo mo¿e coœ silniejszego, jak kwas
nadoctowy, chlorowodorowy (solny) czy azotowy. Uk³ad bêdzie
stabilny i bêdzie skutecznie dzia³a³. Oczywiœcie dobór kwasu
ma istotne znaczenie pod wzglêdem przeznaczenia preparatu
a w konsekwencji dla jego skutecznoœci. Jak jednak
wspomniane powy¿ej, tak czy inaczej mo¿na zastosowaæ
surfaktant AKYPO i spodziewaæ siê stabilnoœci uk³adu. Przy
okazji warto pomyœleæ o zagêszczeniu uk³adu, szczególnie
tam gdzie do umycia s¹ powierzchnie pionowe i preparat musi
pozostaæ na nich nieco d³u¿ej ni¿ tylko kilka sekund. Polecamy
tu KELZAN™ ASX-T.
4
c.d. z poprzedniej strony
Formulacje kwasowych œrodków do mycia powierzchni z
zastosowaniem surfaktantu AKYPO™ wygl¹daj¹ zwykle
podobnie do siebie i s¹ nastêpuj¹ce:
- kwas (np. LUTROPUR MSA) 1,5 – 7 % niekiedy wiêcej np.
przy koncentratach
- AKYPO LF 4 lub RLM 45 CA 0,2 – 0,5% tylko koncentraty
profesjonalne ok. 4%
- KELZAN ASX-T 0,1 – 0,5 % z wy³¹czeniem silnych
utleniaczy
#4 Œrodowisko alkaliczne.
Produkty AKYPO LF 4 oraz RLM 45 CA mo¿na zastosowaæ w
œrodowisku nawet silnie alkalicznym, np. w obecnoœci kilku
procent ³ugu sodowego. Tak¿e podchloryn sodu nie jest
przeszkod¹ aby wprowadziæ któryœ z tych produktów.
Œwiadcz¹ o tym nie tylko dane uzyskane od producenta ale
te¿ wieloletnie doœwiadczenie w stosowaniu tych surfaktantów
w takich œrodowiskach. Trudno tu wymieniaæ wszystkie
mo¿liwe zastosowania tych surfaktantów w œrodowisku
alkalicznym, poniewa¿ mo¿na je wykorzystaæ wprawie ka¿dej
formulacji alkalicznego produktu do mycia, poza ekstremalnie
silnymi alkaliami, jak niektóre preparaty do mycia piekarników i
grilli oraz preparaty zawieraj¹ce czwartorzêdowe sole
amoniowe. Natomiast nie ma znaczenia czy jest to preparat
alkaliczny do czyszczenia powierzchni, do dezynfekcji
powierzchni czy te¿ do prania, a mo¿e do zmywania naczyñ.
Zastosowanie jest mo¿liwe w dawkach podobnych jak w
przypadku preparatów kwasowych, czyli w zakresie 0,2 – 0,5
%, tylko w koncentratach i produktach profesjonalnych ok. 2-4
%.
#5 Wybielacze tlenowe.
Produkty te s¹ coraz powszechniejsze w gospodarstwach
domowych, m.in. dziêki niezwykle intensywnej reklamie
medialnej dwóch miêdzynarodowych koncernów. Receptura
tego rodzaju produktów oparta jest o zastosowanie nadtlenku
wodoru w sk³adzie wyrobu. Substancja ta jest wysoce
reaktywna a stabilna jest w warunkach o niskim pH st¹d
mo¿liwoœæ doboru innych sk³adników potrzebnych w
recepturze jest nieco ograniczona. Akypo LF 4 jest tutaj
bardzo przydatny, poniewa¿ nie podnosi pH receptury, jest
odporny na utlenianie i dzia³a zarówno w warunkach niskiego
pH jak i po wprowadzeniu wybielacza tlenowego do k¹pieli
pior¹cej (dodanie odrobiny wybielacza do prania) gdzie pH
jest znacznie wy¿sze, w zakresie alkalicznym. W tym ostatnim
przypadku wzrasta tendencja k¹pieli pior¹cej do pienienia
zatem wskazany jest wtedy w³aœnie AKYPO LF 4 jako sk³adnik
receptury p³ynnego wybielacza tlenowego, wzglêdnie nisko
pieni¹cy i nie wytwarzaj¹cy stabilnej piany. W recepturach
wybielaczy tlenowych proponowana jest zawartoϾ AKYPO LF
4 w iloœci do 3 %.
#6 Preparaty profesjonalne.
Akypo LF 4 oraz Akypo RLM 45 CA znakomicie nadaj¹ siê
jako sk³adniki wielu preparatów do zastosowania
profesjonalnego.
Dotyczy to przede wszystkim profesjonalnych œrodków
czyszcz¹cych, ale te¿ specjalistycznych produktów
stosowanych w przygotowaniu wody technologicznej, do
mycia ultradŸwiêkami, do obróbki skrawaniem. Najczêœciej
stosowane s¹ produkty marki AKYPO™ w recepturach
profesjonalnych œrodków czyszcz¹cych do mycia w uk³adzie
CIP oraz do mycia pojemników plastikowych i metalowych
(Akypo LF 4). Dawka wynosi maksymalnie 2% przy czym
zazwyczaj stosuje siê znacznie mniejsze iloœci nawet w
koncentratach i najczêœciej stosuje siê go w œrodowiskach
alkalicznych. Kolejnym istotnym zastosowaniem jest mycie
pianowe powierzchni zewnêtrznych (OPC) gdzie stosowany
jest AKYPO RLM 45 CA najczêœciej w towarzystwie
odpowiednich tlenków amin. Tutaj wiêkszoœæ stanowi¹
receptury œrodków alkalicznych, czêsto zawieraj¹cych
podchloryn sodu w sporej iloœci, w celu nadania koñcowemu
produktowi w³asnoœci dezynfekuj¹cych oraz/lub zwiêkszenia
zdolnoœci usuwania zanieczyszczeñ o charakterze bia³ek.
Najczêœciej receptura w/w œrodków myj¹cych z³o¿ona jest wg
nastêpuj¹cego wzorca:
- wype³niacz aktywny (wodorotlenek sodu albo odpowiedni
kwas)
- œrodek kompleksuj¹cy (jeœli uk³ad alkaliczny)
zwykle Aquacid A 101 EX
- œrodek powierzchniowo czynny AKYPO LF 4 lub
AKYPO RLM 45 CA
- œrodki pomocnicze zale¿nie od przeznaczenia (zwykle
dyspergator Jaypol S 44, surfaktant niejonowy
Oxidet DMC LD)
#7 Dogodnoœci wynikaj¹ce ze stosowania surfaktantów
marki AKYPO™.
Opisywane produkty marki AKYPO s¹ ³atwo dostêpne w
ci¹g³ej sprzeda¿y, s¹ biodegradowalne zgodnie z dyrektyw¹
648/2004 i podlegaj¹ rejestracji w REACH dziêki czemu s¹ i
bêd¹ nadal oferowane. Produkty te s¹ p³ynne i wykazuj¹
niedu¿¹ lepkoœæ co pozwala swobodnie operowaæ nimi w
czasie produkcji. Koncentracja ich jest doϾ wysoka zatem
klienci p³ac¹ za aktywn¹ substancjê a nie za wodê, jak to ma
miejsce np. w przypadku trzydziestoprocentowych betain.
Surowce te maj¹ tak wiele mo¿liwych zastosowañ, ¿e mo¿na
je z ³atwoœci¹ wprowadzaæ do coraz to nowych produktów.
Dziêki temu s¹ one towarem doœæ szybko rotuj¹cym, nie
zalegaj¹cym w magazynie surowców jako sk³adnik tak wysoce
specjalistyczny, ¿e jest stosowalny tylko do jednej jedynej
receptury. Receptury zawieraj¹ce produkty Akypo serii LF
mimo i¿ nie s¹ typowymi inhibitorami korozji, wykazuj¹ pewien
wp³yw na czyszczon¹ powierzchniê pod wzglêdem
zapobiegania jej korozji. Zwiêkszenie konsumpcji tych
œrodków poprzez zastosowanie ich w wielu recepturach
pozwala na uzyskanie ni¿szych cen a tym samym na
obni¿enie kosztów produkcji œrodków myj¹cych z udzia³em
produktów marki AKYPO™.
PS - Dziêkujê Panu Dr In¿. Janowi Przondo za dzie³o pt. „Zwi¹zki powierzchniowo czynne
i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej”. Lektura tej ksi¹¿ki pozwoli³a mi
rozwiaæ kilka istotnych w¹tpliwoœci powsta³ych w czasie pisania tego artyku³u.
5
DANOX TLK 24.
Powracamy do produktu DANOX TLK 24 który czas
jakiœ temu by³ ju¿ promowany na ³amach niniejszego
pisma jako zagêstnik do podchlorynu sodu.
Przedstawiamy ponownie jego walory, tym razem
jednak nie tylko jako zagêstnika do podchlorynu
sodu ale te¿ jako mieszaniny surfaktantów do
zastosowania w produktach chemii gospodarczej do
mycia powierzchni.
#1 Dane fizykochemiczne.
- lepka ciecz o lekko ¿ó³tym zabarwieniu
- charakterystyczny zapach
- pH wyrobu 10,0 – 11,0
- zaw. suchej masy 24,5 – 25,5
0
3
- gêstoœæ w 20 C oko³o 1,047 g/cm
0
- temperatura topnienia ok. 0 C
- lepkoœæ (met. Brookfielda) poni¿ej 7000
cP
- rozpuszczalny w wodzie
- charakter niejonowo-anionowy
#2 Charakterystyka wyrobu.
Danox TLK 24 jest mieszanin¹ zwi¹zków
powierzchniowo czynnych, przygotowan¹ tak aby
zastosowaæ go w produktach chemii gospodarczej do
mycia pod³óg i powierzchni twardych oraz aby zestaw
zwi¹zków powierzchniowo czynnych by³ stabilny i
nadawa³ siê do zagêszczania nawet silnie alkalicznych
roztworów zawieraj¹cych podchloryn sodu. Produkt ten
s³u¿y tak¿e jako solubilizator kompozycji zapachowych.
#3 W³asnoœci czyszcz¹ce.
DANOX TLK 24 powstaje z po³¹czenia œrodków
powierzchniowo czynnych, mo¿emy wykorzystaæ go jako
zagêstnik, ale tak¿e jako bazê œrodka czyszcz¹cego do
mycia powierzchni twardych, w tym pod³óg z ró¿nych
materia³ów. Najczêœciej te¿ nie jest ju¿ potrzebne
dodawanie innych œrodków powierzchniowo czynnych
poniewa¿ to co zawiera w sobie Danox jest przewa¿nie
wystarczaj¹ce do skutecznego mycia. Produkt ten jest
zatem nie tylko zagêstnikiem ale te¿ preparatem
zapewniaj¹cym tak istotny walor jak zdolnoœæ
czyszczenia powierzchni. W³asnoœæ ta jest na tyle
wydatna w przypadku DANOXU TLK 24 ¿e mo¿e on byæ
stosowany w produktach nie ze wzglêdu na zdolnoœæ
zagêszczania, a g³ównie ze wzglêdu na zdolnoœæ mycia
powierzchni.
Mo¿na przygotowaæ œrodek czyszcz¹cy wed³ug
poni¿szej, przyk³adowej receptury:
DANOX TLK 24
Kompozycja zapachowa
Wodorotlenek sodowy
Podchloryn sodowy
Woda demi
3-5 %
0,1 - 0,3 %
do pH 13
do uzyskania
3
40g/ dm akt. Cl
do 100%
Przydatny jest te¿ dodatek kompleksora, np. Aquacid A
101 EX uprzednio zobojêtniony, w iloœci ok. 0,5 %.
Nale¿y go dodaæ przed wprowadzeniem podchlorynu
sodu.
#6 Solubilizowanie kompozycji zapachowej.
Nie potrzeba dodatkowego solubilizatora do
kompozycji zapachowej, poniewa¿ do jej
wprowadzenia mo¿e pos³u¿yæ sam DANOX TLK 24.
W przypadku k³opotów z wprowadzeniem
kompozycji, nale¿y rozprowadziæ j¹ w niewielkiej
czêœci Danoxu i dodaæ do receptury tak
przygotowan¹ przedmieszkê. Jeœli stosujemy
podchloryn sodu w sk³adzie, kompozycja
zapachowa musi byæ tak dobrana aby by³a stabilna
w obecnoœci podchlorynu sodu oraz w wysokim pH.
Proponujemy skorzystaæ z kompozycji firmy Lothar
Streeck, np.80.1670 Maja albo 80.0108 Lemon
extra.
#7 Przeznaczenie produktu.
Zastosowania produktu DANOX TLK 24 to
- p³yny do mycia pod³óg
- uniwersalne p³yny do mycia powierzchni twardych
W recepturze stosuje siê 2 % lub wiêcej zale¿nie
od rodzaju produktu.
DANOX TLK 24 stosuje siê w tak¿e preparatach
alkalicznych zawieraj¹cych podchloryn sodu i
s³u¿¹cych do:
- czyszczenia toalet
- wybielania tkanin
- dezynfekcji powierzchni pod³óg (kamieñ naturalny
lub sztuczny)
#4 ZdolnoϾ tworzenia piany.
- usuwania pleœni lub mchu z powierzchni œcian i
Z uwagi na sk³ad surowcowy, DANOX TLK 24 jest
sufitów
zdolny do tworzenia obfitej piany w czasie
Wskazane jest wtedy stosowanie go przy
u¿ytkowania wyrobu gotowego z jego zawartoœci¹. stê¿eniach aktywnego chloru powy¿ej 3%, najlepiej
W³aœciwoœæ ta pozwala na wyd³u¿enie czasu
w przedziale 3-4 %. W œrodkach wybielaj¹cych
kontaktu œrodka myj¹cego z powierzchni¹ i
mo¿e byæ stosowany w ma³ej iloœci do lekkiego tylko
przeprowadzenie skutecznego procesu czyszczenia zagêszczenia wybielacza, ogólnie jednak otrzymuje
i/lub dezynfekcji.
siê produkty o lepkoœci wystarczaj¹cej do d³u¿szego
#5 Zagêszczanie.
pozostawania wyrobu na powierzchni, szczególnie
Poni¿ej podajemy orientacyjne wartoœci lepkoœci
pionowej .
jakie uzyskuje siê z zastosowaniem odpowiednich
iloœci produktu DANOX TLK 24
Przybli¿ona lepkoœæ (cP)
6
NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA.
Produkt tego rodzaju pojawi³ siê na rynku ju¿ dawno
temu, pomys³ na produkt jest znakomity jednak nie
jest spopularyzowany na tyle by wyrób ten by³ istotny
w ca³kowitym wolumenie sprzeda¿y. Warto wiêc
spojrzeæ na nowo na ten nieskomplikowany a bardzo
przydatny konsumentom preparat.
Niewidzialna wycieraczka to p³yn który nanosi siê na
zewnêtrzn¹ czêœæ szyb samochodowych w celu takiej
zmiany w³asnoœci powierzchni szyby, aby woda
deszczowa ³atwo gromadzi³a siê w formê du¿ych kropli i
³atwo sp³ywa³a z szyby pod w³asnym ciê¿arem, a nie
pozostawa³a na jej powierzchni w formie stabilniejszych
ma³ych kropelek. Od razu powstaje pytanie o sens
takiego produktu, skoro ka¿dy pojazd wyposa¿ony jest w
mechaniczne wycieraczki z przodu, a nieraz i z ty³u, a
bywa ¿e nawet przednie reflektory maj¹ zainstalowane
wycieraczki. OdpowiedŸ jest nastêpuj¹ca: produkt taki
stosuje siê g³ównie na boczne szyby pojazdu oraz
boczne lusterka. Tam bowiem nie ma wycieraczek a
widocznoœæ na boki oraz poprzez lusterka jest równie
istotna jak do przodu. Mo¿e to potwierdziæ ka¿dy
kieruj¹cy pojazdem, opieraj¹c siê na w³asnych
doœwiadczeniach. Szczególnie warto zaobserwowaæ jaki
k³opot stanowi ograniczona widocznoœæ w czasie jazdy
po zat³oczonym mieœcie w deszczowy dzieñ. Prêdkoœci
s¹ niewielkie wiêc wiatr nie mo¿e zdmuchiwaæ kropelek
z szyb bocznych, deszcz stale pada a krople uporczywie
pozostaj¹ na bocznych szybach i lusterkach.
Jednoczeœnie wiele dzieje siê na zewn¹trz: piesi spiesz¹
na przystanek, wbiegaj¹ na jezdniê w niedozwolonych
miejscach, nagle z boku wy³ania siê inny pojazd, pojawia
siê karetka na sygnale i trzeba znaleŸæ miejsce na
ust¹pienie drogi, sytuacja zmienia siê jak w
kalejdoskopie. I jeszcze na domiar z³ego zdarza siê, ¿e
okna zaparowuj¹ od œrodka. Na to tak¿e jest œrodek
zaradczy, nie mniej pozostañmy teraz przy niewidzialnej
wycieraczce. Wystarczy zaaplikowaæ taki produkt na
zewnêtrzn¹ czêœæ bocznych szyb oraz lusterka i problem
z³ej widocznoœci przestanie byæ tak dokuczliwy.
W efekcie zastosowania niewidzialnej wycieraczki
kropelki deszczu padaj¹ce na boczn¹ szybê znacznie
³atwiej z niej spadn¹. Stosowanie zaœ niewidzialnej
wycieraczki na szybê przedni¹ nie ma sensu gdy¿
u¿ywamy wycieraczek mechanicznych, coraz czêœciej s¹
one w³¹czane automatycznie przez system
rozpoznawania deszczu, jak¿e czêsto w³¹czamy je z
przyzwyczajenia, tak wiêc nie warto promowaæ takiego
produktu do zastosowania na szybê przedni¹. Szybko
zostanie z niej starty i nie bêdzie dzia³aæ. Ponadto
sprawna wycieraczka mechaniczna zapewni najlepsze
oczyszczenie przedniej szyby. Jak widzimy, istnieje
produkt który znakomicie mo¿e rozwi¹zaæ pewn¹
niedogodnoœæ wynikaj¹c¹ z konstrukcji pojazdu, jak¹ jest
brak mo¿liwoœci usuwania wody z bocznych szyb i
lusterek.
Jest jeszcze pewien problem natury marketingowej.
Konsumenci raczej nie znaj¹ tego produktu a jeœli ju¿
identyfikuj¹ go, zwykle s¹dz¹ ¿e jest to alternatywa dla
wycieraczek mechanicznych i ¿e stosuje siê go na szybê
przedni¹. Czêsto wiêc nie widz¹ sensu stosowania
wyrobu. S¹dz¹ ¿e jest to zbêdny gad¿et. Wygl¹da na to
¿e mo¿e to byæ doœæ istotna przyczyna tego i¿ produkt
nie jest znacz¹co rozpowszechniony. Zapewne trzeba
bêdzie w³aœciwie promowaæ niewidzialn¹ wycieraczkê, to
znaczy korzystaæ z wszelkich mo¿liwych sposobów aby
uœwiadomiæ konsumentom jakie mo¿e byæ faktyczne
zastosowanie takiego produktu. Korzyœci z zastosowania
te¿ wydaj¹ siê byæ oczywiste i zauwa¿alne ju¿ przy
pierwszym deszczu, dla producenta natomiast jest to
kolejny produkt dziêki któremu mo¿e wypracowaæ zysk,
tym bardziej, ¿e do skonstruowania wyrobu potrzebne s¹
tylko trzy sk³adniki, przy tym nie ma potrzeby stosowania
rozwi¹zañ z dziedziny nanotechnologii. Koszt produkcji
jest wiêc ni¿szy ni¿ by siê mog³o wydawaæ, stosuj¹c
zaawansowane rozwi¹zania. Jeœli kto z czytelników
bêdzie zainteresowany receptur¹, proszê o zapytanie na
adres elektroniczny [email protected]
Biuletyn adresowany do producentów œrodków pior¹cych, czyszcz¹cych , autokosmetyków oraz œrodków pielêgnuj¹cych dla gospodarstw domowych
Tekst artyku³ów: Mariusz Trzcio³ek, tel. 691 665 180
Zamówienia produktów: Katarzyna Dudek, tel. 22 507 60 18
Informacje o ofercie firmy Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. w internecie na stronie www.chemia.biesterfeld.com.pl
7

Podobne dokumenty