Zarządzenie Nr 18/1999 W sprawie odwołania zarządzenia Nr 13A/I

Transkrypt

Zarządzenie Nr 18/1999 W sprawie odwołania zarządzenia Nr 13A/I
Zarządzenie Nr 18/1999
W sprawie odwołania zarządzenia Nr 13A/I/99 z dnia 24 czerwca 1999 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 18/VII/99
Starosty Powiatu Otwockiego
z dnia 21 lipca 1999r.
w sprawie: odwołania zarządzenia Nr 13A/I/99 z dnia 24 czerwca 1999 roku.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. Nr 91, poz. 578 z 1998 r. z póŜn. zmianami/, w związku z ustąpieniem zagroŜenia powodzią
domów w rejonie ulic Tatrzańskiej, Narutowicza, Reymonta zarządzam, co następuje:
§1
Odwołuję zarządzenie Nr 13A/I/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. wydane w sprawie zagroŜenia powodzią
domów przy ul. Narutowicza w Otwocku.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam:
1. Komendantowi Powiatowej Policji w Otwocku Panu Michałowi Czeszejko-Sochackiemu.
2. Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Panu Jerzemu Bojanowskiemu.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty