Zielono-żółta siła - Filtry Mann Filter

Transkrypt

Zielono-żółta siła - Filtry Mann Filter
Zielono-żółta siła
Filtry do maszyn rolniczych
Program produktów MANN-FILTER do
maszyn rolniczych:
•
฀
•
฀
•
฀
•
฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀
Przy wymianie filtra lepiej nie iść
na kompromis – liczy się tylko jakość
oryginalnego wyposażenia!
Produkty MANN-FILTER do najcięższej,
codziennej eksploatacji.
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
Serwis z dodatkową korzyścią:
produkty MANN-FILTER o jakości orygi
– zawsze pełna wydajność.
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
Filtry powietrza
Filtry powietrza
Filtry wstępne
NLG DualSpin®
– bogaty program
paliwa PreLine®
– skuteczne
– optymalne
•
฀
•
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀฀
฀฀
฀฀
•
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
•
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀
•
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
•
฀
฀฀
฀ ฀
฀฀
฀
nalnego wyposażenia
Filtry oleju
Wymienne filtry
Filtry hydrauliczne
– przekonujące
oleju i paliwa
– mocne
– sprawdzone
฀
•
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
•
฀
•
฀ ฀
฀
•
฀฀
฀
฀
฀
฀-40° C฀฀
฀+90° C ฀
฀120° C
฀
•
฀
•
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀฀
•
•
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
Liczy się doskonały serwis.
฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
•
฀ ฀
฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
•
฀
•
฀
฀
฀
•
฀
•
฀
฀
฀฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀
– niezawodne
฀
฀
•
skrzyni korbowej
฀
฀
฀
฀
฀
•
Systemy odpowietrzania
฀
฀
฀
฀
•
฀ ฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
MANN-FILTER –
Bezkonkurencyjne w codziennej
eksploatacji!
Niezawodność Made in Germany
>> Jakość oryginalnego wyposażenia
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
>> Lider innowacji
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
>> Bogaty program produktów
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
®
®
Filtracja w maszynach rolniczych:
niezawodność i wydajność tylko z filtrami wysokiej jakości!
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀
Tanie filtry są drogie w eksploatacji i nie przynoszą pożytku:
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
MANN+HUMMEL GMBH, Dział Filtrów Przemysłowych
67346 Speyer, Niemcy, telefon +49 (62 32) 53-80, faks +49 (62 32) 53-88 99
e-mail: [email protected], Internet: www.mann-hummel.com
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
© MANN+HUMMEL GMBH
฀
W9 942 20 612 pl 0309 Printed in Germany
฀ ฀
฀