Wzór papieru firmowego

Transkrypt

Wzór papieru firmowego
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.05.2016 r.
Nr sprawy: P- 039/16
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu
Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego
Dot. postępowania zakupowego na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 12 miesięcy”.
Zamawiający informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku, wpłynęły pytania w sprawie
przedmiotowego postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej.
Pytanie nr 1:
Dotyczy zapisów wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający z uwagi na obowiązująca
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust 1 oraz art. 29
2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści możliwość zaoferowania materiałów
eksploatacyjnych równoważnych uwzględniających przy produkcji proces recyklingu?
Okoliczności dla które składamy zapytanie ma związek z tym, że przy bezpośredniej produkcji
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenci w zakresie zewnętrznej części produktu tj.
obudowy – korzystają z materiałów pochodzących z odzysku. Jest to część kampanii promującej
ochronę środowiska, w związku z czym znaczna część oryginalnych tuszy lub tonerów 98% np firmy
Hewlett Packard) oznaczona jest specjalnym symbolem informującym że wybrane elementy tonera
lub tuszu pochodzą z odzysku (recyklingu), dlatego też niejednokrotnie sami producenci zachęcają
np. do zwrotu zużytych materiałów celem odzyskania obudów.. Obecnie ponad 75% wkładów
atramentowych i 24% kaset są obecnie produkowane w „zamkniętej pętli” .
W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisu przedmiotu zamówienia a tym samym
wymagań zamawiającego, poprzez wyeliminowanie zapisów, które w chwili obecnej wymuszają na
wykonawcach dostarczenie produktów wytwarzanych poza powszechnie stosowanymi standardami,
a dopuszczenie produktów w których użyto elementu z recyklingu – obudowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy
kodeksu cywilnego oraz zapytania ofertowego z dnia 6 maja 2016 r. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający
jest zamawiającym sektorowym, a wartość zamówienia nie przekracza kwoty 418 000 euro dla
dostaw, nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i wymaga dostarczania materiałów
eksploatacyjnych zgodnych z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 6 maja 2016 r.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Podobne dokumenty