bother break

Komentarze

Transkrypt

bother break
Księgarnia PWN: K. Billip, G. Lasota, B. Piotrowska, A. Płudowska, K. Zawadzka - Mały słownik angielsko-polski polsko-angielski
bother
bother [»b#+3r ] 1 cz. pch. martwić,
niepokoić; przeszkadzać 2 cz. npch.
kłopotać sie˛; to ~ about sth przejmować sie˛ czymś 3 rz. BrE pot.
kłopot
bottle [»b#tl] 1 rz. butelka 2 cz. pch.
butelkować
bottleneck [»b#tlnek] rz. zwe˛żenie
jezdni; przen. wa˛skie gardło
bottom [»b#t3m] 1 rz. spód, dno; dół;
pot. tyłek pot. 2 przym. najniższy,
dolny
bought [b&ft] ? buy 1
bounce [baIns] cz. pch., npch. odbijać
(sie˛); pot. (czek) nie mieć pokrycia
bound1 [baInd] ? bind
bound2 [baInd] przym. zobowia˛zany,
zwia˛zany; planes ~ for Poland samoloty leca˛ce do Polski; it was ~ to
happen to sie˛ musiało stać
boundary [»baIndr=] rz. granica
bout [baIt] rz. atak; SPORT pojedynek
bow1 [b3I] rz. łuk; MUZ smyczek;
kokarda; ~ tie muszka
bow 2 [baI] 1 cz. pch. pochylać;
przyginać 2 cz. npch. kłaniać sie˛
3 rz. ukłon
bowel [»baI3l] rz. jelito
bowl [b3Il] rz. miska
bowling [»b3Il=E] rz. kre˛gle; ~ alley
kre˛gielnia
box [b#ks] 1 rz. pudło, pudełko; (w
tekście) ramka; TEATR loża; SPORT
trybuna honorowa; ~ 97 skrytka
pocztowa 97; ~ office kasa biletowa 2 cz. pch., npch. boksować (sie˛)
boxer [»b#ks3r ] rz. bokser
boxing [»b#ks=E] rz. boks
boy [b&=] rz. chłopiec
34
break
boycott [»b&=k#t] 1 cz. pch. bojkotować 2 rz. bojkot
boyfriend [»b&=frend] rz. chłopak
pot.; sympatia
bra [br"f] rz. biustonosz, stanik
brace [bre=s] rz. aparat ortodontyczny; BrE ~s szelki
bracelet [»bre=sl=t] rz. bransoletka
bracket [»brQk=t] rz. nawias; age ~
przedział wiekowy
braid [bre=d] rz. warkocz
brain [bre=n] rz. ANAT mózg; umysł,
rozum
braise [bre=z] cz. pch. KULIN dusić
brake [bre=k] 1 rz. hamulec 2 cz.
npch. hamować
branch [br"fntR] 1 rz. gała˛ź; dziedzina; oddział 2 cz. npch. to ~ off
rozwidlać sie˛
brand [brQnd] 1 rz. marka 2 cz. pch.
(bydło) znakować; przen. pie˛tnować
brand-new [«brQnd»njuf] przym. nowiutki
brass [br"fs] rz. mosia˛dz; MUZ ~
band orkiestra de˛ta
Bratislava [«brQt=»sl"fv3] rz. Bratysława
brave [bre=v] przym. dzielny
bravery [»bre=v3r=] rz. me˛stwo
bread [bred] rz. chleb; ~ roll bułka
breadcrumbs [»bredkrZms] rz. blp
bułka tarta
breadth [bretU] rz. szerokość
breadwinner [»bredw=n3r ] rz. żywiciel rodziny
break [bre=k] 1 cz. pch. (szkło, jajko)
rozbijać; (noge˛) łamać; (wie˛zy) zrywać; (zabawke˛) psuć; to ~ a record
bić rekord 2 cz. npch. łamać sie˛; zbić
sie˛; zerwać sie˛; (o pogodzie) zmieniać sie˛; to ~ with sb zerwać z kimś
breakdown
3 rz. przerwa, pauza r break down
1 cz. npch. (samochód) psuć sie˛; (osoba)
załamywać sie˛ 2 cz. pch. wyłamywać
r break in cz. npch. włamywać sie˛;
wtra˛cać (sie˛); r break into cz. pch.
to ~ into sth włamać sie˛ do czegoś
r break off cz. npch., pch. odłamywać (sie˛), urywać (sie˛); (zare˛czyny) zrywać r break out cz. npch.
(pożar) wybuchać; (burza) zrywać sie˛
r break up cz. npch. zrywać ze soba˛;
(tłum) rozchodzić sie˛
breakdown [»bre=kdaIn] rz. TECHN
awaria; MED załamanie nerwowe
breakfast [»brekf3st] rz. śniadanie
breakthrough [»bre=kUruf] rz. przełom
breast [brest] rz. pierś
breath [breU] rz. oddech; out of ~
bez tchu
breathe [brif+] cz. pch., npch. oddychać r breathe in 1 cz. npch. robić
wdech 2 cz. pch. wdychać r breathe
out 1 cz. npch. robić wydech 2 cz.
pch. wydychać
bred [bred] ? breed 1, 2
breed [brifd] 1 cz. pch. hodować
2 cz. npch. rozmnażać sie˛ 3 rz. ZOOL
rasa
breeze [brifz] rz. wietrzyk
brewery [»bruf3r=] rz. browar
bribe [bra=b] 1 rz. łapówka 2 cz. pch.
przekupywać
brick [br=k] rz. cegła
bricklayer [»br=kle=3r ] rz. murarz
bride [bra=d] rz. panna młoda
bridegroom [»bra=dgrufm] rz. pan
młody
bridesmaid [»bra=dzme=d] rz. druhna
bridge [br=da] rz. most; przen. pomost; GRY brydż
broken
35
brief [briff] 1 przym. krótki; zwie˛zły;
in ~ krótko mówia˛c 2 cz. pch.
informować; instruować 3 rz. BrE
instrukcje; ~s majtki
briefcase [»briffke=s] rz. teczka
briefing [»briff=E] rz. odprawa
briefly [»briffl=] przysł. zwie˛źle
bright [bra=t] przym. jaskrawy; jasny;
pogodny; bystry
brighten [»bra=tn] cz. pch., npch. rozjaśniać (sie˛)
brilliant [»br=l=3nt] przym. błyskotliwy; jaskrawy
bring [br=E] cz. pch. przynosić, przywozić; to ~ sb along przyprowadzić kogoś r bring about cz. pch.
powodować r bring down cz. pch.
(dyktatora) obalać; (cene˛) obniżać
r bring forward cz. pch. przyśpieszać r bring on cz. pch. wywoływać
r bring out cz. pch. publikować, wydawać r bring round cz. pch. cucić
r bring up cz. pch. (temat) poruszać;
(dziecko) wychowywać
Britain [»br=tn] ? Great Britain
British [»br=t=R] przym. brytyjski; the
~ Brytyjczycy
broad [br&fd] przym. szeroki, rozległy; (zarys) ogólny; ~ bean bób
broadcast [»br&fdk"fst] 1 cz. pch.,
npch. nadawać 2 rz. program; audycja
broaden [»br&fdn] cz. pch., npch. poszerzać (sie˛)
broccoli [»br#k3l=] rz. brokuły
brochure [»br3IR3r ] rz. folder
broke1 [br3Ik] ? break 1, 2
broke2 [br3Ik] przym. pot. bez grosza
pot.
broken [»br3Ik3n] ? break 1, 2

Podobne dokumenty