Sprawozdanie finansowe Satus Venture Sp. z o.o.

Transkrypt

Sprawozdanie finansowe Satus Venture Sp. z o.o.
',tr:;ar2:,;!
ł:I
:
:
;
spółkĄz ogo,iłńii*?:,:.,
odpolltiedziatnościa
'!*,,r?Ixtr#ł***
oo ot.ot.zoot
ooiliz.2oorRoKU
OBEIMI}JĄCE:
3' Rrch@2*
łs/Lób i fu4
'. ya@ka|'. iilo|rucj.
i obj.śżhnL|
1
/1
sŃł€
fau Fu|du9afi ePie
z.|+}oł€9o saluśsp':o o '
wI|RowADzENIEDo SPR-A\YoZD^NLĄ
tlNANso\łlco
N.R.
spótłj: sŃłka ar.łdbjqa FU'duWj
si.d2ibr: 3M63 (m}ó\ oIMdry 2
a) Nuh.r ld.lMki.ji
Kapjl.ł! fllqź]oweEosafussp'zÓ'o.
podaiło*ejNrł) i Nlncr rd.nryfk'.ji
s&iyltyarcj (REGo.o
RECON:24OOB7O2l
b} po{illt*on' p.z.dbiol t|zi.|d.Ńci
(}KD)
jśś
**#,l f#*"#t.#.#}fJ:lf,fu*Tiffji.i:i!ła]ności
ved]UgĘis do (EjB.so R.joŃU ś4doł.so
8łóMy żłB dziarlhÓścispół*iobejfouj.:
. pośredn'fuopo6ldE' gdfie
'ndi.i n'śkl&Viln
. a'L"t"l""*p"i*"'*i"*."i.#ffiii::rń"**.
: ffiffil;"mi***iad.!|dno{..soĘodfuj'
c) oĘaI pw.dzą9
EJ6lr
l.ńjovĆso
i1,-:"j'i:ś.;"il:Tł,;":Ę' */zid vu' oosponłczy
Rejesł!
sądowso.
spółkaaślh a*s'l. na*
3. okt
obj(y łĘuod!!t@
M.iejsr spoBzd&i.
,t. ww.ęla.
:#*ff
niraacany'
tr!.Bo*}m
fiŃsorc Óbcjhuj. ołt .d ot ' I2'2oo8
do3 t.l2.2o08bku'
j.dlostld oĘe|'!.yj.q
'**"*H**"'
jodnoś.ł
oeeia"łinychĘo.ządzjąc}.h
śMod'e1nio
5. (o'lytru.cjlddlh|.ości
puyałoż.'iu
lońqłfurcji
iifit"#j."jT#ifr '?l*,frR4d@ńe
działżlnÓii
p@
Ni. dotFry spdki aż4dżją.ćj
Fud|śbi lopna]ufsl&kÓwego
$lłs sp.e'
fz"
L
spólka zaż Funduyami&Al.fu
z.Ękołlgo saI6 sp'ó o .
7. onółi.nic
pr.yjęrych s.d
wtńoś.i .i€m.t.'d!e
(potftyk' kbu.ko9oś.i
i p'e.e
ffił:Ji#H.#{ffi#h'ilffi
*ffiff"s1rn:*
Iffi#:it*x1'"'ffi1*:J;:.]""
oodpjsy
;ffł--trl",ffi
Ł.n#ejs.nych
r#:#ffitriffiHT'Ęn'#g,tHil*il-"łJ:
;
.
.
oprsMown
pBvr iubuti.
kno*.hN
,;:
ffi[:"#]k"*""*s",ó%
'Y#gJ:|T:frĘ,;mł*##Tt"lŁ";,ł'ff'.i',
*ffii*i#.r*,'""tr1#p;il_1ilii"T1ffi,il.;"xfr
.iię*jf
::
#*:l#j"y"{"ffi:r*#*"ff;i"*ru
.?J"
#.##lfr
ffi "io;Lfrłllf
"ftr}ffi:ilfl"ffifJJ"Jf#;
v pov łgo|n,ch gfup&h
sb$t.
s4n69puJąc. sl'\li
#.łtri,l,;T:Tl,*Hffl,i,;*:',"1ifl
iP'il;;;i,g;;**'**.
ffi
H
*frtaffi#i.,rft
*0"0"^
"
*i:::"#:1 "Tr,
"lx'.,iilir,e
dff$ffił'#;ffi#,#ffi
ffHĘi
ŃW,
<:r /
't
l
b
spółkazau FundqłamilGpiŃ
z.qŹ}ńfgo s. fuśsp zo o '
Śmdki tRgre * h.dofli.
xf#"jłfj;#:'Ts,*iffi:jiffig'"n
*'"
"*u, wÓk*i.ichbudory'
fil**i$,:rł#;fr"f$g#'s'lł,.*tiYil"
.i* jj:fl.j:ł"jglff;#*Hdffi
,*i":ff*T*i*if#;"
L1xt."':*tJł:*l-ł::ffx;
, aklalif
Uj4c.
ł t."adlQ
;1i-t*ff
"*T"&
ffiffiffi:
-"'E ^idy €n p@iętnył],
q' usl'lonyciw wysołoścj
*i.1l"1,"*"1;ę6.'.
NaIeżnoścj
Nr dz'er brld$B
^"i--.
z }chosłi.n 6lrcżi;ś.i ...'"rr
.
Ętnk
się
w
kwocń
\'marłej
aph9,
Iffiiliffi'r.iffiffi łffi *łj'1.o*,,**o"*-*
rkh apł^\
pÓprf
ą
il;i.T;
frff:,"
fu likwidejjhb up'd|.*'
doł}$toi.' ral.aot|
nie
tioś|'uo o8łsbk upldlox'.
B Ęśoto*|j0@"
"d.]m'.
"
,Pffi$;gy;1ffi :
. il#J..
"."---"
..!!!,"'llm;;;;i;'rzed.hł!
natukbo( ido"Iod;ne
po*)żeJ
1o('
dn|'oddi.'oo9o'
n-rdrd& qdo*eJ.odpn
tOO,"
ffi'ffi]r*:;ff**ł:.i#trT^*#trt1:isl,.
*7,^1"^
-r "
.,
/.,/n
s9ó|b zaż FuŃE'ńi
|'pr& &Ę
1ffiłffi'il1fi
;ilri"jgń"ffi*-Tffi"łJffii"ffiiTf
;##ł
)ly-[#ffi
jnaIrcj'
nÓn
N.dzicń
bilńso*y'
'r#Tffi""ffiu"i:"H}cWoś.i
wy@nia śjęwe!ł!8 fu&i
nmin.Iiej.
uj'uj"ŚĘw tś'eeach
9jccośpodea
fuluiło*)'ch
ne
I"*ff";#JŁr;ilffi
fq.-ł"i#?"f.lt]
;'#1:r:.#3"'.#"ryilrf'x.:1"1ŁT*ff
#lffiłffi
L*Hffi'TnH:HćTj-:ii**1
N"&'1.111'111"ł"-I"*.*ł
Ę@n. i wa|uta.h
oh)m:
;Tflł''*^..
. s:xtltiffJ'ów
pÓ|uai.Lfu|Óljłh
dhdm.jqa]uD
pfuzNmdou)Be( Po|*'n!
- Poltrui. u*|onymd|aducj
wa]uly
pfuz Nafudo*y
BankPolski
uu*łffi.*.*l,.*Hf
ilmJ#*gtrs"T#ł,jffiTjp#'
*:,ffi
[
;;:*d.łiffi
]i{:"ł:#
ffi:+f"tr-T"*nh""
fobofi1aDi.
ł.fullrwe
. poablhMs.
t"#ł'ffi"^;*::;'..;:]j"':"j.l:1:,1','
ę'
p'}vĄ oboLiŁfk
spółic f:z' Fundu*amir€pil5\l z.Ę
RozlI@Iit
.
.
ĘlędzyołBow.
dfuEdminÓł.' łióE doń
I2 Diśjęcy Ód dnja biluś;e;.
ń:'b;;'
- ,
;* Ęnwozdevcz'ch i Ńiją
dłź.j niż
oksów
sprawofdawćZychi lRają nio dtuzj
sTffl'#hfff ji'tr.'i:rz'5zt'ch
:*f l"i?]:'1*!:ilH*f
""*
niędzrłŃłych kosaów
n.nępują
dosoMi.doupłJTu
ism*##*lxfuT&""xHł:}
*srłJ"#
^p.'-*'*"*"ą."*
ffiffiiTLY#ł:.;lffiTJ'ę
Hflffi,ff;f,ff
ł".j:.Ł]j"*.J'i#ilJ*"o1Jl*"-"
^"o iśoboś.j,
spółła
ni. rczPof'hw
N! dfi.ń bilssosy łlpibł
a](ładoĘ yy*aajc sĘ s *}skoś.|
Ókrcślonćj9 sbfucie ' lTifu.j
Kapilr]uap&\łlpólki
t'ofuny
j.!
z podfiat! zyŚku' Pra&&n|.
kapiMb 4p4ohgo
*fflmid;#i#j!i,tdff
$m1##fl
Prżychod' kosftr' *Tni|rf!.Bo*'
R"chun.&zysłów i sfal sńłte
spoĘ4dałedhrgkdefu
Pachodv j łśti
poó*!łwcz8o'
,;$:łĘł+J#;.,
';"$".'{fr
'mffi
j"ffi
ffi
Kosąv i sbltt
en'sh' \
"r;"f*;
ffi*ji[,*:.':::"
"r::dÓpodobniv't
;ń:.."#ffŁT'lji[,"#
:]H:ffTT*ra.*"F
:lil]
E
iT,lil:il-:.L:
a;ltn","xt"*r.:1i":i**,,*.t#il.*[
g;t*-n.*liilł*":j::iimł:.g;,:.#*m
j
smatow
paz
"ł"orui.
"azi"ń*]ilif,i;"|"".:l"l.fl
"
spólta z:z' Fqdu*ńi
kpjŃ
f.ĘbEo
s.(6 ś'.e'o',
W{ik6raMw
Na d'nik ńnaMvy ndo skład.jąsię:
.
.p.Eyjn.J' * t}E f t}fufu p@słylh
pr4ł:hodół i l@tów
:*'P"|"ł.T
op.E
yJDycdl pośEd'io ż'rą'-!Dth f dziihInoś.
ił ;poż.yjn9 jej'osrtd'
. Ę}r* op.nqji fiD.ev4th.
'
.
ffif#]ij
ffiffi),:ffffi#ffi#,,*"f*,#'"-*tf*"
z fufu
pu-]r*ni']f]'lii.iT";frli'l.ff'.
HffĘ';}s*i;i.""
obowiq'}Ót ob.iłŁnir synilu fiMśotm
zmtlly a.d o.buk.'oś.i
Ni. dolyczysŃxi a'ądżająĘ Fudufui K.pil.łu
zllą'kN.so sinE sp'a'ą
D.rł 16@lu
2o(9ot!
X.ńr|t'h utlu! ?|ń.n$łych
ffiu*.
+
.lR
/
8
t{to$ts':oo
o-tg,.Ł@ a#*
';iĘ
.;j:
jljł!']
;ą,}i
;;*
ł i'ł
"'",ff#*
:l
"l..s
I'
I
Rdztkvkó,,fu.Bhpfu@@
xan..I.rl.U'ługlhlMłrydl
<_j
,
/",
t:
i
iEf,EiEi
i 9i
'
5
i]i
ti
!}
!5
!. {
:?
śq; -&Ń
i.
:;Ę
i
ź
9
:
!
s!
ą'.
*
ą
Ę
ii
!ł
g
!ę
ł
i
g
ii
s
!-ę
gś
ś
6.
!
ęs
!ś
!r-
!
.
r::
ś
a
n
ś.
3
ii
l
5i
{
E
ćs
Y
3
i-=
Ei
s
s
ai
i ił
iFg.
E
B
E
EEB
:
.l:
ł
E'g EE
5
;
gI
:
9
r,
F
:
tE s
śź; E
E
ś.iś
Eś Ł
!a
E
I
łl
ś
Ę$
Ś
!i.a
*51
ĘF:
g!
s sE
:9
5i
g
s.
t
F9!
s=E
"s
F!!
d
5
5
g
r Ag
źEl
z
F
! ;;3
ś
ięE
} B3E
i
!*
I
E{ ś ! :
x źl
c lsr--EE
'
3 !Ę
l€.BE€ s.s
a
SE
ł
s.s qJB
a5:
.E rś
*
i łj
5S
ś t$
t
źE 5
'ł9
6
g
is
F
ę
gE
s
*ś
ś€
EI a
iiEeę'
Ę|
P
F
t
s:
a4
Ę
3
35
E"
Ń
ól
B śE
ś n!
tE
i
a F
3l
i
I
B
Ęś
śĘ
:
g
*eF
it
śł
3EE
e
Ę
iĘ
.ł
:i
i
;E
ś .ie
g
s3
5
g
3
-
E
5
i
9
ś
I
(
Óhlj!
tJnq P!ń'iloł!ol'
,ć
,-|
4L
ś
5;l
li
5
ś
!
Ę
-t
:E
;
d
ś
6.
I
!
a!
t"
E
E
E
ś;
Eg
l:€
i
..EF
sPi€
t
I
-:.:!Ł€ EE€
EEEE E.EE.E
E
i
g
ł
ś
gr.
(u+.UfJlŃNol.'m
.€
3
iś
._{
ś=
g
I
N
ś
l-e
ts
t;
s_;
9i
ts
ts
IB
!_
:
P
c 13
. iś
!e
9
ó
EP
t*
|ś
:
I
ś
i
L-
a
*
&
!
E
5
F
s
F
ź
lś
It
ts
-!
g
!-E| Ę
!E;
t;t$
E
q
.=EE
iE
s'
.i I
|
-ts ś
€lŚ
it s
$l{
'lr
;.1ł
ł
:-P!l
ls
'lr"
^:!
i*
łs
ts
ts
|ś
t:
:l *
its
i| ś c
':
-i
I
s
/,,8
K!n!.|!'h Ud!! F|mńŃ'ń
tl.' :-
--ł
,1t't
spfual@]*Fft!żmlbpb!a
*" ".*.";:;'Ę;ffi:iHff 'T'lłx.łffi
ii1TH'
:..: ".
Du.ofubąąeośd'd'i@p&Ńe
ffiffi#,#"ffi
ffi i*x$.fu,ru;*"*,
Y|n
dą46bq
t,td.
l M|
pdeĘd
udndfu
ffiffiffi#ffi*$ffir#;,
r*".'ffi
ffi!*ffi
bop@d\'
P.!źd,!.l,4
#y*
ffiYiffi *!ffi,l "-,*.
n,ht*.,o
ffi;-*-**"-
żrh,!.
,b}.pdL,c,
a"łdąt"Jifu*
@
eld|!al&@$BŚrbą
:::;:Ń
{WTX*#H
2
sŃ}ć f!4ząqą
Fhdurrń
bp bfu fs ą'Mgo
Ra.I.@i. ńałokaoł.
Nn eoq s,d! Łąórj|aj
Prłchdd! ńo
(łd'!v)
FEdld !4id
e Śp@doł proalru4'
Lżłchoq ado z sp@daą pni!tżó,,
Pod.Ł
p|ł.tod!
sdE s'żo o
ah4ot
hł,|óv
bwóv
Śfu sPa,o
l fui,IóE
] ńd.ri,tó|
. k!
uń rcć@wa
' afuland h,b|i,!nd
.,@!jn.
i'l*ł;i,li!1ffi
ffi ffi.'ff"#ł.ff m:"ff';:i'*];,;ffiffP
l*) -.-]d*'
|'ł,'u '*;;kąńńl-"
hT.l
ń M;ó;)
;;;
\4|^!
":m!
śŃaądąFFudu*|hhsEfua'ąd@os'fo!spfoo'
on'di
i krc P?łód'
rBdtr,@
n,@fu
- odt*t v.be.
br
d
sń*az.Ź@'ą€ F ud6am
bpe&q'twosaBspó'd
7,,
s!& f':łdf!t.
M.e't'
fu!*.
kłfu zqfugo
sPeaf4en€j
fudld
Móżh.Óu,ł n,,@,
fu
iłlŃ
sp:ad
apo$tgp Ś.! ŚP&.'
dż,lc,|.śą
E 4@
ffiJ..**a'l'-*t*ffi
Nt&!q
$e?ee'Fj
fu dEń(łie
bł!4ji &.lde q!& ł.!t!
arbtses}b'o
FlNi'oWd'
l(ff..l.tł. UdĘ
ffi*
UZ,

Podobne dokumenty