Programat P300 G2 - Ivoclar Vivadent

Komentarze

Transkrypt

Programat P300 G2 - Ivoclar Vivadent
® Programat P300 G2 Instrukcja obsługi Ważne od wersji
programu 5.0 2
Spis treści Wygląd urządzenia, spis części 4 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 8 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim 2.1 Przeznaczenie urządzenia 2.2 Zasady bezpiecznej pracy 9 3. Opis produktu 3.1 Budowa urządzenia 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia 3.3 Opis funkcjonalny 3.4 Wyposażenie dodatkowe 12 4. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie 4.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania 4.2 Wybór miejsca 4.3 Montaż 4.4 Zdejmowanie głowicy pieca 4.5 Pierwsze uruchomienie 4.6 Usuwanie wilgoci 13 5. Korzystanie z menu i ustawienia początkowe 5.1 Zasady obsługi pieca 5.2 Wyjaśnieni funkcji przycisków 5.3 Struktura programu 5.4 Parametry zmienne i dopuszczalne zakresy wartości 5.5 Ustawienia – konfiguracja i informacja 5.6 Symbole na wyświetlaczu 5.7 Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych. 18 6. Wskazówki praktyczne, opis programu 6.1 Włączenie/wyłączenie pieca 6.2 Napalanie z użyciem programów standardowych 6.3 Napalanie z użyciem programów indywidualnych 6.4 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne 23 7. Pielęgnacja, czyszczenie i diagnostyka 7.1 Prace kontrolne i pielęgnacyjne 7.2 Czyszczenie 7.3 Programy testowe 7.4 Kalibracja 7.5 Nota serwisowa 7.6 Stan gotowości 25 8. Co robić, gdy... 8.1 Komunikaty o błędach 8.2 Usterki techniczne 8.3 Naprawy 8.4 Zobowiązania gwarancyjne 27 9. Dane produktu 9.1 Zawartość opakowania 9.2 Dane techniczne 9.3 Dopuszczalne warunki pracy 9.4 Dopuszczalne warunki transportu i przechowywania 32 10. Dodatek 33 10.1 Tabela programów w oC 10.2 Struktura menu 10.3 tabela programów napalania 3
Elementy składowe Widok z przodu 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
53.
Powierzchnia przylegania uszczelki Pierścień uszczelniający głowicy Izolacja termiczna Termopara Stolik do napalania Wyświetlacz Obrzeże Mufa grzejna QTH Obudowa pieca Klawiatura Włącznik/Wyłącznik Bezpiecznik grzałki Bezpiecznik pompy próżniowej Bezpiecznik elektroniki pieca Oprawka bezpiecznika Przewód zasilający Gniazdo przewodu zasilającego Gniazdo zasilania pompy próżniowej Tabliczka znamionowa Podłączenie węża pompy próżniowej Nóżka gumowa Obudowa głowicy pieca Wtyczka termopary Nakrętka wtyczki Wtyczka grzałki Gniazdo wtyczki grzałki Gniazdo wtyczki termopary Sprężyna listkowa blokady głowicy Otwory wentylacyjne (podstawa) Stolik na prace Śruba stolika Osłona Moletowana śruba osłony Otwory wentylacyjne głowicy Otwory wentylacyjne tylne Ostrzeżenia Znak do montowania na głowicy Znak do montowania na podstawie Zamocowanie głowicy Osłona kwarcowa Wąż próżniowy Podkładka silikonowa Podstawa stolika do napalania Kabel termopary Trzpień łączący Zawias Złacze USB Lista odnosi się do całej Instrukcji Obsługi. Te czę‐
ści i ich numery są często wymieniane w kolejnych rozdziałach 4
40 6 10 47 35 33 23 34 4 8 3 2 5 7 1 5
25 9 25 38 36 37 39 11 19 12 13 53 17 46 12 15 13 18 16 19 6
21 Sterowanie 70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Klawisz programu Klawisz ESC Klawisz ENTER Klawisz START Dioda START Klawisz STOP Klawisz + Klawisz – Ustawienia/informacja Kursor w lewo Kursor w prawo Temperatura spoczynkowa Czas zamykania Przyrost temperatury Temperatura wygrzewania Czas wygrzewania Załączenie próżni Wyłączenie próżni Przedłużone chłodzenie Przycisk oszczędzania energii Otwierania głowicy Zamykanie głowicy Klawiatura numeryczna Klawisz ekranu początkowego 100.
101.
102.
103.
Stolik do napalania Metalowy pin A Metalowy pin B Metalowy pin C 7
1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie Drodzy klienci. Dziękujemy za zakup pieca Programat P300/G2/G2. Jest to produkt wysoko zaawansowa‐
ny technicznie. Piec jest zaprojektowany zgod‐
nie z najnowszymi standardami techniki. Jednak przy nie‐
właściwej obsłudze może sta‐
nowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Dlatego prosimy o przeczytanie odpowiednich zasad bezpiecznej pracy w rozdziale 2. Życzymy przyjemnej pracy z piecem P300/G2/G2 Symbole umieszczone w instrukcji ob‐
sługi i na urządzeniu, ułatwią Państwu odnalezienie ważnych miejsc i dadzą następujące wskazówki: Zagrożenie i ryzyko Ważne informacje Niedopuszczalne postępo‐
wanie. Niebezpieczeństwo oparzeń Niebezpieczeństwo zgniece‐
nia. Należy przeczytać Instrukcję Obsługi
8
1.3 Uwagi do instrukcji obsługi. Dotyczy urządzenia: Programat P300/G2 G2 . Odbiorcy: Fachowy personel tech‐
niki dentystycznej. Instrukcja obsługi służy bezpieczne‐
mu, wygodnemu i efektywnemu użytkowaniu pieca Programat P300/G2 G2 . W przypadku utraty instrukcji obsługi, z powodów bezpieczeń‐
stwa, inny egzemplarz będzie udo‐
stępniony w odpowiednim serwisie firmy IVOCLAR. 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania Piec jest dosytepny w nastepują‐
cych wersjach zasilania sieciowego ‐ 110‐120 V / 50‐60 Hz ‐ 200‐340 V / 50‐60 Hz W Instrukcji Obsługi opisana jest wersja napięciowa 200‐240 V Proszę zwrócić uwagę, ze zakres napięć pokazany na zdjęciach (np. na tabliczce znamionowej) może róznic się od wersji napięciowej waszego pieca. 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ten rozdział powinny przeczytać wszystkie osoby, które pracują z piecem Programat P300/G2 G2 oraz osoby zajmujące się jego obsługą lub naprawami. Wskazówek tu zawartych należy przestrzegać! 2.1 Przeznaczenie urządzenia Programat P300/G2 G2 jest przeznaczony wyłącznie do napalania dentystycznych mas ceramicznych. Wolno używać go tylko do tego celu. Inne zastoso‐
wanie lub stosowanie w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie, np. do: podgrzewania żyw‐
ności, wypalania innych tworzyw, itp., jest niedo‐
puszczalne. Za szkody wynikłe z użytkowania pieca niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Właściwe użytkowanie obejmuje także:  Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.  Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi materiału.  Użytkowanie we właściwych warunkach pracy i otoczenia (patrz rozdz.9).  Programat P300/G2 G2 powinien być właściwie konserwowany 2.1.1 Zagrożenie i ryzyko 2.1.2 Zagrożenie i ryzyko 2.1.3 Niedopuszczalne postę‐
powanie 2.1.4 Niedopuszczalne postę‐
powanie 2.1.5 Zagrożenie i ryzyko 9
Głowicy pieca nie wolno oddzielać od korpusu, dopóki nie zostanie odłączony przewód zasilający grzałkę. Należy upewnić się, że nie ma moż‐
liwości wniknięcia do wnętrza pieca płynów lub innych obcych obiektów. Podstawki nie wolno ustawiać poza obrysem stolika, gdyż będzie prze‐
szkadzała przy zamykaniu głowicy. Do odstawiania podstawki przezna‐
czony jest stolik podręczny. Podczas pracy nigdy nie operować rękami w przestrzeni pod głowicą. Grozi przygniecenie! Nie układać żadnych przedmiotów na szczelinach wentylacyjnych. Nie dopuścić, aby przez szczeliny prze‐
dostały się do środka przedmioty lub płyny, gdyż może dojść do pora‐
żenia prądem elektrycznym. Nigdy nie umieszczać przedmiotów w komorze napalania rękami z powodu ryzyka poparzenia. Zawsze używać szczypiec dołączonych w tym celu. Nigdy nie dotykać gorą‐
cych powierzchni głowicy pieca – ryzyko poparzenia. Stosować się do ostrzeżeń na piecu. 2.1.6 Zagrożenie i ryzyko 2.1.7 Zagrożenie i ryzyko 2.1.8 Zagrożenie i ryzyko 2.1.9 Niedopuszczalne postępowanie 2.1.10 Niedopuszczalne postępowanie Nie wolno podnosić pieca za stolik na prace Nie wolno podnosić głowicy za przewody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów lub podłączeń Głowica poruszana jest silni‐
kiem elektrycznym sterowanym elektronicznie. Nie wolno otwierać głowicy ręcznie, po‐
nieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu podnoszenia Nie wolno używać pieca bez stolika do napalania. Nie wolno dotykać termopary ani kwarcowej osłony grzałki w komorze palenia. Należy unikać kontaktu ze skórą (tłuste pozo‐
stałości) gdyż powoduje to przedwczesne zużycie elemen‐
tów pieca. 10
2.1.12 Niebezpieczeństwo oparzeń i przygniecenia
2.1.13 Niedopuszczalne postępowanie 2.1.14 Niedopuszczalne postępowanie 2.1.15 Nie wolno sięgać pod głowicę pieca ręka lub innym przedmio‐
tem w trakcie jej ruchu, gdyż grozi to przygnieceniem i opa‐
rzeniem Nie wolno wkładać żadnych obcych obiektów w otwory wentylacyjne gdyż może to spowodować porażenie elek‐
tryczne. Ten produkt zawiera włókna ceramiczne i może uwalniać pył z włókien. Nie wolno używać we wnętrzu pieca sprężonego powietrza, które mogłoby rozproszyć pył po otoczeniu. Należy zapoznać się z dodatko‐
wymi informacjami na stronie 11. Zagrożenie i ryzyko Nie wolno używać pieca, jeśli kwarcowa osłona grzałki
ulegnie uszkodzeniu. Przy kontakcie z uzwojeniami grzałki
może nastąpić porażenie elektryczne
2.2 Zasady bezpiecznej pracy Urządzenie jest zbudowane zgodnie z normami EN 61010‐1 i jest dostarczane w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo. Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezawaryjną pracę mechanizmu, użytkownik musi znać wskazówki i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi:  Nie ustawiać pieca na stole z materiałów palnych (stosować przepisy państwowe, tzn.,. zachować odpowiednią odległość od przedmiotów palnych).  Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych na tylnej ściance pieca.  W czasie pracy pieca nie dotykać rozgrzanych elementów. Nie‐
bezpieczeństwo oparzeń!  Urządzenie czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników. Przed przystąpieniem do pracy, wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej.  Do transportu używać oryginalnych opakowań fabrycznych.  Przed zapakowaniem do transportu należy piec wystudzić  Użytkownik musi zapoznać się z ostrzeżeniami i zasadami obsłu‐
gi, aby nie dopuścić do wyrządzenia szkód osobom i/lub mieniu. W przypadku szkód powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i/lub używania pieca niezgodnie z przeznaczeniem, wygasa wszelka odpowiedzialność producenta i zobowiązania gwaran‐
cyjne.  Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elek‐
trycznej.  Gniazdo sieciowe powinno być zaopatrzone w odłącznik zasila‐
nia.  Wtyczkę sieciową włączać tylko do gniazda z bolcem ochronnym.  Jeżeli konieczne jest otworzenie obudowy, odłączyć piec od wszystkich źródeł zasilania.  Jeżeli konieczne jest wykonanie prac na otwartym piecu pod napięciem, należy te prace powierzyć specjaliście, świadomemu istniejących zagrożeń.  Po pracach konserwacyjnych, przeprowadzić próby bezpieczeń‐
stwa (próba wysokonapięciowa i próba obwodu ochronnego).  Używać tylko bezpieczników odpowiedniego typu i o odpowied‐
niej wartości prądu znamionowego.  Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa, urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed przypad‐
kowym użyciem. Przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa zachodzi gdy: ‐ uszkodzenie jest widoczne, ‐ urządzenie nie pracuje, ‐ po dłuższym przechowywaniu w niesprzyjających warunkach.  Używać tylko oryginalnych części zamiennych.  Do zapewnienia bezawaryjnej pracy jest niezbędne utrzymanie o
temperatury otoczenia +5 do +40 C.  Jeżeli piec był składowany w otoczeniu o niskiej temperaturze lub podwyższonej wilgotności, przed użyciem trzeba go aklimatyzo‐
wać w stanie otwartym (bez napięcia), w temperaturze pokojo‐
wej przez czas potrzebny do wyschnięcia lub wyrównania tempe‐
ratur, około 1 godzinę.  Urządzenie jest sprawdzone do pracy na poziomie do 2000 me‐
trów nad poziomem morza.  Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. 11
Jakakolwiek przerwa w przewodzie zabezpieczającym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pieca oraz jakiekol‐
wiek poluzowanie podłączeń przewodu zabezpieczającego mogą powodować zagrożenie w przypadku niesprawności pieca. Celowe usunięcie przewodu zabezpieczającego nie będzie tolero‐
wane. Nie należy stosować materiałów wytwarzających niebez‐
pieczne gazy podczas napalania. Ostrzeżenia dotyczące demontażu mufy grzejnej To urządzenie zawiera włókna ceramiczne i może uwal‐
niać pył z włókien. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że pył tego rodzaju ma własności rakotwórcze. Należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z dokumentami UE. Izolacja cieplna w komorze palenia pieców P300/G2 i P500 zawiera włókna ceramiczne. Poi dłuższym okresie eksploatacji włokiem o
o
ceramicznych w temperaturach powyżej 900 C (1652 F), mogą się wytworzyć substancje silikogeniczne (Krystobality). W szczególnych przypadkach np. podczas wymiany mufy grzejnej, ewentualny kontakt z uwalniającym się pyłem może powodować podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. Dlatego przy wymianie mufy grzejnej należy postępować w następujący sposób: 
Osoba wykonująca pracę powinna założyć ubranie z długimi rękawami, nakrycie głowy, gogle i rękawice. 
Zastosować urządzenie odsysające pył, a jeśli to nie jest moż‐
liwe, wyposażyć pracownika w maskę FFP3 lub podobne urzą‐
dzenie. 
Po zakończeniu pracy jakiekolwiek pozostałości pyłu na odkry‐
tej skórze powinny być spłukane zimną wodą. Dopiero potem użyć ciepłej wody i mydła. 
Ubranie w którym dokonywano naprawy powinno być prane oddzielnie. Ostrzeżenie Izolacja tego urządzenia zawiera włókna ceramiczne (RCF) które uznawane są za potencjalnie rakotwórcze, jeśli wejdą w kontakt z ciałem lub będą wdychane. Mogą wywołać podrażnienia skóry, oczu lub układu oddechowego jeśli izolacja zostanie uszkodzona lub połamana. Utylizacja Zużytego pieca nie wolno wyrzucać do zwykłego domowego śmietnika. Należy zastosować zasady utylizacji określone w dyrektywie Radu UE 3. Opis produktu 3.1 Budowa urządzenia Piec Programat P300/G2 G2 zbudowany jest z następujących elementów: - Korpus ze sterownikiem elektronicz‐
nym, - Głowica z komorą roboczą - Stolik do napalania - Podstawka pod prace - Przewód zasilający oraz wąż próżniowy - pompa próżniowa (wyposażenie do‐
datkowe). 3.2 Miejsca niebezpieczne i za‐ stosowane zabezpieczenia. Opis miejsc niebezpiecznych pieca: Niebezpieczny obszar
Rodzaj zagrożenia Komora robocza
Ryzyko oparzenia Mechanizm otwierania/zamykania
Ryzyko zmiażdżenia Elementy elektryczne
Ryzyko porażenia prądem Opis zastosowanych w piecu zabezpieczeń: Środek zabezpieczający
Działanie Przewód ochronny.
Zabezpiecza przed porażeniem prądem
Bezpieczniki.
Zabezpiecza przed porażeniem prądem
3.3 Opis funkcjonalny Komora robocza może rozgrzewać się do maksymal‐
nej temperatury 1200 C. Jest tak skonstruowana, że przy pomocy pompy próżniowej może być opróżnio‐
na z powietrza. Sterowanie procesem napalania odbywa się przy pomocy elektroniki sterującej i odpowiedniego programu. 3.4 Wyposażenie dodatkowe -
-
Zestaw testów srebrowych: ‘Temperature Chec‐
king Set 2’, Przybornik: Programat accesories set (Podstawki do napalania G+K, szczypce, zestaw testów sre‐
browych), Pompa próżniowa 12
4. Instalacja i pierwsze uruchomienie 4.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opako‐
wania 4.2 Wybór miejsca Ustawić piec tak, aby gumowe nóżki znalazły się na równej powierzchni. Upewnić się, czy w pobliżu nie ma grzejnika lub innego źródła ciepła. Zachować odpowiednią odległość urządzenia od ściany, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nowe opakowanie zapewnia: 




Opakowanie wielokrotnego użytku Mechanizm zamykania z uchwytami do transportu Zabezpieczenie wkładkami styropianowymi Łatwość transportu / rozpakowywania Możliwość podziału opakowania na moduły Zachować także odpowiedni odstęp pieca od użytkownika, gdyż przy otwartej głowicy z pieca zostaje wypromieniowana duża ilość ciepła. Wyjąć części pieca z opakowania i umieścić je na odpowiedniej podstawie. Należy przeczytać zalecenia na zewnątrz opakowania. Nie ma specjalnych uchwytów do przenoszenia pieca. Piec przenosi się trzymając go od spodu. Pieca nie wolno ustawiać i uruchamiać w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 4.3 Montaż Sprawdzić tabliczkę znamionową (19). Aby można było podłączyć piec, napięcie podane na tabliczce znamionowej powinno być zgodne z na‐
pięciem istniejącym w sieci zasilającej 19 Należy sprawdzić kompletność dostawy (patrz Specyfikacja Produktu w rozdziale 9) i czy jest nieuszkodzona. W przypadku uszkodzenia opakowa‐
nia lub braku części należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Pakowanie i wysyłanie pojedynczych elementów Krok.1 Opakowanie pieca P300/G2 umożliwia łatwe i bezpieczne przesyłanie pojedynczych elementów. Wystarczy użyć odpowiednich wkładek styro‐
pianowych. Następnie zagiąć wystające powierzchnie (2) i połączyć dwie części opakowania za pomocą klipsów łączących. Opakowanie może być przechowywane w każdym schowku domowym. Wskazane jest zachowanie oryginalnego opakowania dla przy‐
szłych potrzeb serwisowych lub przewozu Montaż stolika na prace Wykręcić obydwie śruby (35) razem z silikonowymi odbojami (47) pod‐
stawki na prace (34). 35 35 47 47 13
Umieść podstawkę na prace (34) na obrzeżu (7). Upew‐
nij się, że podstawka (34) jest p[prawidłowo ułożona na obrzeżu (7). Zamocuj podstawkę na prace (34) za pomocą dwóch śrub (35) z silikonowymi podkładkami (47). Krok 2 Umieszczenie stolika do napalania (5) Umieść stolik do napalania (5) w przeznaczonym dla niego miejscu (48) 7 35 47 5 14
48 34 Krok 3 Zamontowanie głowicy pieca Najwygodniej jest montować kompletną głowicę przy piecu ustawionym tylną strona do użytkownika. Unieś głowicę pieca obiema rękami (patrz zdjęcie) i ostrożnie umieść na zamocowaniu (43). Zwróć uwagę, aby znacznik montażowy głowicy (41) był ustawiony naprzeciw, znacznika montażowego podstawy (42) Upewnij się, że stolik do napalania (5) nie został uszkodzony podczas montażu głowicy Krok 4 Podłączanie Podłącz kable głowicy do postawy pieca w następującej kolejności: 

Wetknij w gniazdko wtyczkę termopary (26) (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa) Podłącz wtyczkę grzałki (28) 15
Zabezpiecz wtyczkę grzałki (28) poprzez dokręcenie na‐
krętki wtyczki (27) do oporu. Krok 5: Montaż osłony (36) Po właściwym podłączeniu wszystkich kabli do podstawy, można zamontować osłonę (36) i zabezpieczyć ją moleto‐
waną śrubą (37). Aby można było użytkować piec, osłona musi być zamontowana. Krok 6: Pozostałe podłączenia Przyłączenie do sieci Przed przyłączeniem urządzenia sprawdzić, czy napięcie lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem poda‐
nym na tabliczce znamionowej (19). Połączyć przewód sieciowy (16) z gniazdem sieciowym aparatu (17). Przyłączenie pompy próżniowej: Włożyć wtyczkę przewodu elektrycznego pompy do gniaz‐
da (18) urządzenia. Wąż próżniowy (46) pompy nasunąć na króciec (21) pieca. Do tego pieca zaleca się stosowanie jedynie pompy próż‐
niowej VP3 easy lub VP3 z Ivoclar (wyposażenie dodatko‐
we), gdyż pompy te są do tego pieca specjalnie przysto‐
sowana. W przypadku stosowania innych pomp, zwrócić uwagę na maksymalny dopuszczalny pobór mocy . 36 37 17 18 16
21 46 16 4.4 Zdejmowanie głowicy pieca Przed zdjęciem osłony (36) należy wyłączyć piec i wyjąć wtyczkę przewodu sieciowego (16) z gniazda zasilania (17). 1.
2.
3.
4.
5.
Poluzuj i odkręć moletowaną śrubę (37) osłony (36) Zdejmij osłonę (36) Odłącz wtyczkę termopary (26) Odłącz wtyk grzałki (28) Naciśnij płaską sprężynę (32) palcem i w tym samym momencie unieś głowię a następnie odłącz od urzą‐
dzenia Zanim przystąpisz do zdejmowania głowicy upewnij się, że jest całkowicie wystudzona (ryzyko pożaru). 4.5 Pierwsze uruchomienie 1.
2.
Podłącz przewód sieciowy (16) do gniazdka w ścianie. Ustaw wyłącznik sieciowy (11) na tylnej ściance w pozycji włączony „I” Piec rozpoczyna automatyczny test sprawności. podczas którego skontrolowane zostaje działanie wszystkich kom‐
ponentów. Podczas samokontroli na wyświetlaczu pokazu‐
je się następujący tekst: 1 Wskaźnik stanu 2 Ilość godzin napalania 3 Wersja programu 4 Aktualne napięcie zasilania Jeżeli którykolwiek z komponentów pieca jest wadliwy, pojawi się informacja o błędzie z odpowiednim numerem (ERxxx). Jeśli wszystko jest w porządku, piec przejdzie do ekranu wyboru programów Stan Gotowości po wybraniu rodzaju programu (Ivoclar Vivadent lub Indywidualne), ukazuje się ekran stanu gotowości 90 Numer programu i grupa programów 91 Aktualna temperatura 92 Przyrost temperatury (t) 93 Temperatura wygrzewania (T) 94 Możliwy wybór klawiszy 4.6 Usuwanie wilgoci Przed pierwszym napalaniem komora pieca powin‐
na być uwolniona od nagromadzonej wilgoci przy użyciu programu Usuwania wilgoci. 17
5. Menu i ustawienia początkowe 5.1 Zasady obsługi pieca – Przyciski kursorów (79, 80) P300/G2 jest wyposażony w wyświetlacz graficzny z podświetleniem. Poza tym na klawiaturze umieszczona jest krzywa napalania z przyci‐
skami parametrów, poprzez które można wybierać odpowiednie para‐
metry. Piec może być programowany i kontrolowany poprzez używanie przycisków wprowadzania i kontroli. Aktualna pozycja kursora jest pokazywana poprzez stałą (nie migają‐
cą) ramkę wokół wartości. – Przyciski wprowadzania (76, 77, 92) Wartości mogą być wprowadzane przez używanie przycisków +/‐ lub przycisków numerycznych. Każda wartość wprowadzana za pomocą przycisków +/‐ jest akcep‐
towana natychmiastowo (o ile mieści się w zakresie dopuszczalnych wartości) bez konieczności dodatkowego potwierdzania (każde naci‐
śnięcie przycisku + lub – zmienia wartość korygowaną o 1 na plus lub minus). Wartość aktualnie korygowana za pomocą przycisków nume‐
rycznych będzie migała aż do potwierdzenia lub odrzucenia zmiany. Każda wartość wprowadzana przyciskami numerycznymi może być potwierdzona za pomocą przycisku Enter. Jednakże można to osią‐
gnąć również za pomocą przycisków Program, START lub przycisków parametrów. parametrów ten sposób edycja programu przebiega znacznie szybciej (mniej przycisków do naciskania). Jeśli wprowadzana wartość znajdzie się poza zakresem akceptacji, będzie migać dalej pomimo wykonania potwierdzenia. Jako znak błę‐
du (Błąd wprowadzania: wartość poza zakresem) w dolnej linii pojawi się migający znak zapytania i pozostanie aż do wprowadzenia po‐
prawnej wartość ilu rezygnacji z wprowadzania za pomocą przycisku ESC. Po rezygnacji przyciskiem ESC, ponownie pojawi się stara war‐
tość. Proszę zwracać uwagę na właściwe zakresy wartości parame‐
trów przy wprowadzaniu danych programów. – Przycisk START (73) Ten przycisk rozpoczyna wykonanie programu (patrz str. 7 „Sterowanie”) – Przycisk STOP (75) Jedno naciśnięcie – pauza programu Dwa naciśnięcia – przerwanie programu i usunięcie próżni – T = Temperatura wygrzewania (84) – Przycisk oszczędzania energii (89) 5.2 Wyjaśnienie funkcji przycisków Aktywuje funkcję oszczędzania energii (możliwe jedynie przy zamknię‐
tej głowicy i stanie spoczynku pieca) Wyświetlacz pokazuje ikonę osz‐
czędności energii. Naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza kończy funkcję oszczędzania energii. Pokazuje aktualnie nastawioną temperaturę napalania – H = Czas wygrzewania (85) Pokazuje aktualnie nastawiony czas napalania – S = Czas zamykania (82) – Przycisk otwierania głowicy (90) Pokazuje czas zamykania głowicy (wstępne suszenie) Otwieranie głowicy pieca (niemożliwe podczas wykonywania pro‐
gramu) – B =Temperatura spoczynkowa (81) Pokazuje temperaturę podczas gotowości – Przycisk zamykania głowicy (91) Zamykanie głowicy pieca (niemożliwe podczas wykonywania pro‐
gramu) – t = Przyrost temperatury (83) Pokazuje szybkość narastania temperatury na minutę – P = Przycisk programu i parametrów (70) z potrójną funkcją – V1 = Temperatura włączania próżni (86) Umożliwia przełączanie ze stanu spoczynku (lub wyświetlania krzywej napalania) do listy parametrów i wskazywania czasu pozostałego. Pokazuje poziom temperatury przy którym włącza się pompa próż‐
niowa – Przycisk Home (93) – V2 = Temperatura wyłączania próżni (87) Pokazuje poziom temperatury przy którym próżnia jest wyłączana. Jeśli ta temperatura jest równa temperaturze wygrzewania T, próżnia jest utrzymywana aż do końca czasu wygrzewania. o
Przypadek szczególny: Jeśli temperatura V2 jest dokładnie o 1 C (lub o
1 F) wyższa niż temperatura wygrzewania T podczas uaktywnionego przedłużonego chłodzenia, próżnia będzie utrzymywana podczas ca‐
łego okresu przedłużonego chłodzenia (co np. jest zalecane podczas programu czyszczenia). – L = Temperatura przedłużonego chłodzenia (88) Pokazuje poziom temperatury przy którym głowica pieca zaczyna się otwierać po zakończeniu czasu wygrzewania i swobodnego lub kon‐
trolowanego (tL) chłodzenia. – tL = Współczynnik kontroli chłodzenia (oC lub oF / min) – Iinformacja / Ustawienia (78) Po naciśnięciu przycisku ustawień (78) (2 kółka zębate), jest wyświe‐
tlana strona wyboru (informacji/ustawień). Można przełaczać się pomiędzy Informacja i ustawieniami przy pomocy kursorów. Wybór zatwierdza się przyciskiem enter. 18
Powrót do ekranu „Wyboru programów” 5.3 Struktura programów 5.4 Parametry zmienne i dopuszczalne zakresy wartości Piec oferuje dwa typy programów a. Programy Ivoclar Vivadent dla materiałów Ivoclar Vivadent b. Programy indywidualne Wszystkie programy indywidualne są jednakowe i w pełni programowalne z możliwością korygowa‐
nia każdego parametru. a) Programy Ivoclar Vivadent dla materiałów Ivoclar Vivadent (patrz rozdział 10.1) b) Programy indywidualne Programy z możliwością swobodnego dosto‐
sowania parametrów do potrzeb Programy Ivoclar Vivadent są wstępnie zaprogramowane w fabryce i ich usta‐
wienia odpowiadają zalecanym parame‐
trom dla tych materiałów Jednakże te parametry mogą być zmienione i nadpisane w dowolnym momencie jeśli to koniecz‐
ne do wykorzystania ich w innych zastosowaniach. Poza tym 50 programów indywidualnych jest także dostępnych jako swobodnie programowalne. Programy zostały tak skonstruowane, żeby mogły być wykorzystane zarówno jako konwencjonalne jednostopniowe, jak dwu‐stopniowe jeśli to po‐
trzebne. Przełączanie pomiędzy tymi rodzajami pracy odbywa się za pomocą przycisków + oraz ‐. Symbol Parametr Zakres wartości Zakres wartości (oC) (oF) P
Numer programu P
1 – 100 B
Temperatura spoczynkowa
100 – 700 212 – 1292
S
Czas zamykania
00:18 – 30:00 t
Przyrost temperatury
30 – 140 54 – 252
T
Temperatura wygrzewania
100 – 1200 212 – 1292
H
Czas wygrzewania
00:01 – 60:00 V1
Załączenie próżni
0 lub 1 ‐ 1200 0 lub 34 ‐ 2192
V2
Wyłączenie próżni
0 lub 1 ‐ 1200 0 lub 34 ‐ 2192
t
t2 Przyrost temperatury Drugi stopień 30 – 140 54 – 252 T
Temperatura wygrzewania Drugi stopień 100 – 1200 212 – 1292 H
Czas wygrzewania Drugi stopień (min:sec) 00:01 – 60:00 V1 (V1 2)
Załączenie próżni Drugi stopień 0 lub 1 ‐ 1200 0 lub 34 ‐ 2192 V2 (V2 2)
Wyłączenie próżni Drugi stopień 0 lub 1 ‐ 1200 0 lub 34 ‐ 2192 L
Przedłużone studzenie
0 lub 50 – 1200 0 lub 122 – 2192
tL
Współczynnik przedłużonego chłodzenia 0 lub 1 ‐ 50 0 lub 32 ‐ 90 Automatyczna kontrola poprawności Urządzenie jest wyposażone w automatyczną kontrole poprawności parametrów. Parametry (np. T 960 ale L 1000) są kontrolowane przy każdym starcie programu. Jeśli parametry maja sprzeczne wartości, program zatrzyma się automatycznie i zostanie wyświetlony błąd o odpo‐
wiednim numerze 19
5.5 Ustawienia / konfiguracja i informacja Po naciśnięciu przycisku „Informacje / Ustawienia” (78) ukaże się następujące menu Informacje Ustawiana wartość
Zabezpieczenie przed zapisem Ustawienia Pozycję kursora (ramki wokół symbolu) można zmienić przy pomocy przycisków kursorów. Aby obejrzeć wybrana opcję, należy nacisnąć przycisk Enter. „Funkcja optymalizowa‐
nej kontroli temperatury Ivoclar Vivadent” Pomiar temperatury w o
o
C lub F Zmiana kontrastu przy pomocy przyci‐
sków + i ‐ Przełączanie przyci‐
skami + i ‐ Głośność Styl beepera Czas Data Program do prze‐
prowadzania kalibra‐
cji za pomocą zesta‐
wu kalibracyjnego Checking Set Type 2. Głowica pieca otwie‐
ra się automatycznie po naciśnięciu przy‐
cisku Enter. Wstaw test do komory napalania i wystartuj program przyciskiem START. Tu można ustawić odstęp czasowy pomiędzy przy‐
pomnieniami o serwiso‐
waniu (Porada 1700) Protokoły
Automatyczna funkcja protokołowania może być aktywowana lub dezak‐
tywowana przyciskami + lub ‐. Współczynnik kalibracji Tylko po wprowadzeniu kodu użytkownika. Interwał serwisowania
Krótki opis
Kontrast Zabezpieczenie włącza się przyciskami + i ‐. Funkcja dotyczy wszystkich pro‐
gramów i nie może być przypisana indywidualnie. Tylko po wprowadzeniu kodu użytkownika 6725 Automatyczna funkcja oszczędzania energii może być aktywowana lub dezaktywowana przyciskami + lub – (dodatkowa informacja w rozdziale 6.4.7) Wyświetlacz Krótki opis
Oszczędzanie energii
5.5.1 Ustawienia / konfiguracja Ustawiana wartość Wyświetlacz Umożliwia kontrolę jakości próżni w systemie. Program kontroli próżni
Test mufy grzejnej
Umożliwia kontrolę elementu grzejnego. Rezultat wyświetlany jest w formie graficznej po zakończeniu testu Test klawiatury
Pożądaną głośność ustawia się przyci‐
skami + i ‐ Umożliwia kontrolę przycisków klawiatury. Rodzaj sygnału dźwiękowego wybie‐
ra się przyciskami + i ‐ Czas wprowadza się przyciskami klawia‐
tury numerycznej Program czyszczący
Program służy do czysz‐
czenia mufy grzejnej i materiału izolacyjnego poprzez proces wypalania zanieczyszczeń. Program usuwania wilgoci Umożliwia odwilgocenie pieca Datę wprowadza się przyciskami klawia‐
tury numerycznej 20
5.5.2 Informacje Ustawiana wartość Wyświetlacz
Krótki opis
Ustawiana wartość
Przywrócenie ustawień fabrycznych Kasowanie licznika godzin napalania Kasowanie licznika godzin pracy pompy próżniowej Za pomocą tej funkcji wszystkie parametry pieca mogą być przy‐
wrócone do wartości ustawianych fabrycz‐
nie. Uwaga: Użycie tej opcji skasuje wszystkie indywidual‐
nie wprowadzone programy. Dostepna po wprowadzeniu kodu. Wyświetlacz Krótki opis
Numer seryjny
Numer seryjny pieca
Wersja oprogramo‐
wania Ilość godzin grzania głowicy pieca Ilość godzin pracy pieca Licznik ilości godzin napalania może być wyzerowany. Tylko po wprowadzeniu kodu użytkownika Ilość godzin pracy pompy próżniowej Licznik ilości godzin pracy pompy próżnio‐
wej może być wyzero‐
wany. Tylko po wprowadzeniu kodu użytkownika. Data ostatniej kalibra‐
cji Wartość kalibracyjna
Ważna informacja Napięcie zasilania
Do wprowadzenia niektórych ustawień wymagany jest kod użytkownika (6725). Tablica błędów
21
Pokazuje aktualne napięcie zasilania pieca. 5.6 Symbole na wyświetlaczu 5.7 Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych Nazwa symbolu Znaczenie
„Program jednostop‐
niowy” Pokazuje , że wybrany jest konwencjonalny jednostopniowy program. „Program dwustop‐
niowy” „Program dwustop‐
niowy” „Standardowe otwie‐
ranie głowicy pieca” (można przełączać za pomocą + i ‐) Zasadniczo wszystkie sygnały dźwiękowe są odgrywane z melodia i siła dźwięku ustawiona przez użytkownika Symbol Dźwięk może być wyłączony jedynie przez naciśnięcie STOP Pokazuje, że wybrano szczególny, dwustop‐
niowy program. Pogrubiona linia oznacza wartości dla stopnia drugiego. „Szybkie otwieranie głowicy pieca” (można przełączać za pomocą + i ‐) Pokazuje, że po zakończeniu napala‐
nia głowica otworzy się szybko Wstępne suszenie Pokazuje, że uaktyw‐
niono opcję „Wstęp‐
nego suszenia”. 2
Głowica pieca otwarta i temperatura poniżej 550 C / 1022 F Wybrana melodia informuje użytkownika przez 5 sekund o tym, że o
temperatura w otwartej głowicy pieca spadła poniżej 550 C / 1022 o
F. Innymi słowami, głowica pieca jest wystarczająco chłodna aby można było rozpocząć kolejny program napalania. 3
Głowica pieca otwarta i temperatura poniżej 320 C / 608 F Wybrana melodia informuje użytkownika o tym, że temperatura w o
o
otwartej głowicy pieca spadła poniżej 320 C / 608 F. Jeśli pierwsza sygnalizacja (przez 10 sekund) nie zostanie potwierdzona przyci‐
skiem STOP, po 5 minutach melodia będzie odtwarzana ponownie przez 5 minut. Jeśli żaden z powyższych sygnałów nie zostanie potwierdzony przy‐
ciskiem STOP, sygnalizacja dźwiękowa zostanie wyłączona i żaden kolejny sygnał dźwiękowy nie będzie zgłaszał stygnięcia otwartej głowicy pieca. 4
Przy komunikatach błędów Komunikaty błędów są wspomagane akustycznie tzw. „melodyjką błędu” (nie kończące się bipanie). Przetwornik dźwiękowy może być wyłączony przyciskiem STOP, podczas kiedy komunikat błędu nadal pozostaje widoczny na ekranie. Potwierdzenie błędu przyci‐
skiem ESC powoduje jednoczesne wyłączenie dźwięku. „Zabezpieczenie przed TSP aktywne
Szokiem Termicznym” „Standardowe zamy‐
kanie głowicy pieca” Po zakończeniu samokontroli Wybrana melodia informuje użytkownika o pomyślnym zakończe‐
niu samokontroli pieca. Pokazuje, że wybrano szczególny, dwustop‐
niowy program. Pogrubiona linia oznacza wartości dla stopnia pierwszego. Pokazuje, że po zakończeniu napala‐
nia głowica pieca otworzy się z normal‐
ną prędkością. 1
Wstepne susze‐
nie/TSP nieaktywne 22
o
o
o
o
6. Wskazówki praktyczne Praktyczne funkcjonowanie pieca Programat P300/G2 G2 , zostanie pokazane na dwóch przykładach: programu standardowego i indywidu‐
alnego. 6.1 Włączenie / wyłączenie urządzenia Łącznik I/O (11), znajdujący się na tylnej ściance korpusu pieca przesta‐
wić w pozycję I. Piec rozpocznie automatyczną samokontrolę a odpo‐
wiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu. Pasek postępu zobrazuje przebieg tego procesu. W tym czasie nie należy manipulować ustawie‐
niami pieca. 6.1.1 Stan gotowości Po poprawnym zakończeniu autotestu, na wyświetlaczu ukazuje się stan gotowości (patrz rozdz. 4.5). Program można wybrać przez przyciskanie klawiszy + lub – lub przez wprowadzenie numeru pro‐
gramu z klawiatury numerycznej. Lista parametrów jest pokazywana po naciśnięciu klawisza P. 6.1.2 Lista parametrów Lista pokazuje wszystkie parametry 6.1.3 Wskaźnik operacyjny: Krzywa napalania c) e) b) d) a) Zawsze są wyświetlane następujące informacje: a) Numer i grupa programu b) Pozostały czas c) Aktualna temperatura d) Stan próżni e) Krzywa napalania Dla programu dwustopniowego poka‐
zywane są dwa stopnie. W każdej chwili przy pomocy przycisku P może być wyświetlony czas pozostały lub można mieć dostęp do listy parametrów. Parametry można modyfikować tylko po zastopowaniu programu lub w czasie stanu gotowości. a) stopień 1 b) stopień 2
6.1.3 Wskaźnik operacyjny: Czas pozostały Program jednostopniowy Jeśli wybrany jest program dwustopniowy, parametry dla pierwszego i drugiego stopnia są wyświetlane na osobnych ekranach. Przycisk P słuzy do przełączania się pomiędzy tymi ekranami. Zwróć uwagę na symbol odpowiadający stopniowi (pierwszy lub drugi). Jeśli przycisnąć przycisk P podczas wyświetlania krzywej napalania, zosta‐
nie pokazany czas pozostały. Wskaźnik czasu pozostałego informuje użytkow‐
nika o czasie, który pozostał do zakoń‐
czenia procesu nawet z dużej odległości. Czas pozostały jest wyświetlany w centrum ekranu dużymi cyframi. 6.2 Napalanie z użyciem programów Ivoclar Viva‐
dent. Krok 1 Program dwustopniowy Pierwszy stopień Drugi stopień Jeżeli kursor jest ustawiony na symbolu stopni programu, można prze‐
łączać się pomiędzy stopniami przez naciśnięcie przycisku + lub ‐. Program można wystartować w każdym momencie, nawet podczas wyświetlania ekranu dla drugiego stopnia. Wariant specjalny: Wykonanie programu jednostopniowego w którym tylko część czasu wygrzewania przebiega w próżni (wymaga ustawienia temperatury wygrzewania 1 = temperaturze wygrzewania 2). Wybrać żądany program (1‐50) odpowiednio do tabeli napalania (Roz‐
dział 10) Krok 2 Otworzyć głowicę pieca przyciskiem (90) „Otwieranie głowicy” i umie‐
ścić pracę na stoliku do napalania. Krok 3 Nacisnąć przycisk START (73) aby rozpo‐
cząć program. Zielona lampka Start LED zacznie migać. Na wyświetlaczu pojawi się obraz krzywej napalania. 23
6.4.6 Szybkie otwieranie głowicy pieca 6.3 Napalanie przy użyciu programów indywidual‐
nych Krok 1: Przełącz się do ekranu wyboru przez naciśnięcie przycisku Home (93). Wybierz Programy Indywidualne prawym przyciskiem kursora. Wybierz wolny program. Krok 2: Wybierz żądany parametr (np. przy‐
rost temperatury). Pojawi się maska wprowadzania. W dolnym polu znaj‐
dziesz informacje o dopuszczalnym zakresie temperatur (min. i maks.). To usprawnia wprowadzanie i zabezpie‐
cza przed pomyłkami. Kilka funkcji jest dostępnych przy zamykaniu głowicy pieca. Jeśli kursor jest ustawiony na liście parametrów w zaznaczonym miejscu, używając przycisków + lub ‐ można przełą‐
czać się pomiędzy następującymi funkcjami:
‐ Zabezpieczenie przed szokiem temperaturowym ‐ Wstępne suszenie ‐ brak aktywnej funkcji – TSP – Thermo Shock Protection (Zabezpieczenie Przed Szo‐
kiem Temperaturowym) Krok 3: Naciśnij przycisk START (73) aby uru‐
chomić program. Przebieg programu można obserwować na krzywej napa‐
lania. Funkcja TSP zabezpiecza obiekt w komorze napalania od zbyt wysokiej temperatury podczas zamykania głowicy pieca. W tym celu TSP mierzy temperaturę w komorze napalania głowicy pieca przy starcie progra‐
mu. Jeśli to konieczne, korygowany jest czas zamykania głowicy S. TSP jest aktywne jedynie wtedy, jeśli nie uaktywniono wstępnego suszenia oraz jeśli temperatura w komorze napalania jest zbyt wysoka w mo‐
mencie rozpoczęcia programu. W dodatku TSP działa tylko przy tempe‐
o
o
raturze spoczynkowej B=403 C/757 F co wymagane jest dla materia‐
łów Ivoclar Vivadent. Aktywnośc funkcji TSP jest wskazywana na wy‐
świetlaczu symbolem „TSP”. Jeśli program został wystartowany przy o
o
temperaturze wyższej niż 680 C/ 1256 F, pojawi się komunikat błędu. 6.4 Dalsze możliwości i funkcje specjalne pieca Jeśli za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzone zostaną nielo‐
giczne wartości (poza aktualnym zakresem wartości), edytowana war‐
tość nie przestaje migać po potwierdzeniu. Jako wskaźnik błędu (błąd wprowadza‐
nia: wartość poza dopuszczalnym zakre‐
sem), w dolnej linii pojawia się migający znak zapytania i pozostaje aż do po‐
twierdzenia następnej wartości lub do zrezygnowania z operacji przyciskiem ESC. W tym przypadku pojawi się stara, prawidłowa wartość. Proszę zwracać uwagę na zakresy wartości parame‐
trów. 6.4.2 Blokada zapisu programu Jeśli w Ustawieniach zostanie aktywowane zabezpieczenie wszystkich programów przed zapisem, wszystkie programy Ivoclar Vivadent będą zabezpieczone. Będzie to wskazywane przez symbol zamkniętej kłódki na liście parametrów Tylko programy Ivoclar Vivadent mogą być chronione za‐
bezpieczeniem przed zapisem. Dla programów indywidual‐
nych ta funkcja nie działa. 6.4.3 Zatrzymywanie biegnącego programu Jednokrotne naciśnięcie przycisku STOP powoduje pauzę w biegnącym programie ‐ zielony LED w przycisku START zaczyna migać. Naciśnij STOP powtórnie aby całkowicie zatrzymać wykonanie programu, albo START aby kontynuować. 6.4.4 Zmiana parametrów podczas wykonywania programu Wszystkie parametry programu które nie zostały już wykonane, mogą być zmienione podczas pauzy w programie (zielony LED miga) – Suszenie wstępne Jeśli aktywna jest funkcja wstępnego suszenia, piec rozgrzewa się do ustawionej temperatury spoczynkowej. 6.4.7 Funkcja Oszczędzania energii Po uaktywnieniu tej funkcji i zamknięciu głowicy pieca, po 30 minutach nastąpi automatyczne włączenie oszczędzania energii o ile piec pozostaje w bezczynności i żaden klawisz nie został naciśnięty w tym czasie. Ikona Oszczędności Energii pojawia się na ekranie. naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza przerywa działanie tej funkcji. 6.4.8 Protokoły Jeśli została uaktywniona funkcja protokołów (patrz rozdz. 5.5.1), po zakończeniu programu napalania protokół napalania zostanie skopiowany do podłączonego komputera PC przy pomocy odpowiedniego oprogra‐
mowania. Piec zapamiętuje w postaci protokołów 15 ostatnio przeprowadzonych programów napalania. Skopiowanie protokołów do PC auto‐
matycznie kasuje zapamiętane dane z pieca. 6.4.9 Uaktualnianie oprogramowania Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia samodzielnie uaktualnienia oprogramowania pieca przy pomocy komputera PC i kabla danych. W tym celu, poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch specjalnych przycisków podczas włączania pieca, uaktywnia się pobieranie danych z podłączone‐
go komputera. Dalsze szczegóły można znaleźć w Instrukcji Uaktualniania Oprogramowania (Software Update Instructions). (www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter). 6.4.5 Szybkie otwieranie głowicy pieca Poprzez przełączenie symbolu „standardowego otwierania głowicy pieca” dla aktualnie wybranego programu można aktywować „szybkie otwieranie głowicy pieca” na końcu procesu napalania. 24
Należy zwrócić uwagę, że podczas uaktualniania oprogramo‐
wania programy indywidualne zostaną skasowane. Dlatego zalecamy wykonie kopii bezpieczeństwa programów indywidu‐
alnych (n.p. przy użyciu programu Programat PrograBase 2) 7. Konserwacja, Czyszczenie, Diagnostyka Ten rozdział opisuje procedury konserwacji i czyszczenia pieca Programat P300/G2 G2 możliwe do wykonania przez użytkownika. Wszystkie inne prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy Ivoclar Vivadent. 7.1 Kontrola i konserwacja Częstotliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych jest uzależniona od intensywności użytkowania pieca i od metod pracy stosowanych przez użytkownika. Z tego powodu podane wartości mają charakter orientacyjny To urządzenie zostało skonstruowane wyłącznie do typowych zastosowań w laboratoriach protetycznych. Zastosowanie urządzenia w firmach pro‐
dukcyjnych lub do celów przemysłowych spowoduje przedwczesne wyeks‐
ploatowanie zużywalnych elementów takich jak: - Mufa grzejna - Izolacja termiczna Elementy zużywalne nie są objęte gwarancja producenta. Należy także wziąć pod uwagę konieczność częstszych przeglądów i uważniejszej obsłu‐
gi. Co: Część:
Kiedy:
Sprawdzić, czy wszystkie połączenia wtykowe są bezspornie poprawne.
Przyłącza zewnętrzne co tydzień
Sprawdzić, czy głowica pieca otwiera się płynnie i bez nadmiernego hałasu.
Mechanizm otwierania głowicy co miesiąc
Sprawdzić czy termoelement nie jest uszkodzony i czy znajduje się na właściwym miejscu.
Termoelement (4) co tydzień
Sprawdzić, czy elementy izolacji termicznej nie mają rys i śladów uszkodzeń. Jeżeli elementy izolatora są zużyte, muszą być wymienione w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy IVOCLAR. Elementy izolacyjne (3) co miesiąc
Rant uszczelniający korpusu (1) oraz uszczelka głowicy (2) co tydzień
Sprawdzić, czy klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli klawiatura jest uszkodzona, musi być wymieniona w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy IVOCLAR. Klawiatura (10) co tydzień
Przeprowadzać kontrolę temperatury. Użyj zestawu do kontroli temperatury do sprawdzenia i regulacji temperatury w piecu.. Komora napalania co pół roku
Skontroluj kwarcową osłonę grzałki pod kątem możliwych uszkodzeń.
Komora napalania codziennie
Sprawdź czy nie ma kondensatu wody w wężu pompy próżniowej lub komorze pieca Wąż pompy próżniowej Komora napalania co miesiąc
Sprawdzić, czy rant uszczelniający i uszczelka głowicy są czyste i czy nie mają uszkodzeń. Zasadniczo głowica pieca nie powinna być zamieniana, ponieważ jest sparowana z podstawą. Jednakże, jeśli z przyczyn technicznych konieczna jest wymiana głowicy, po wymianie piec musi być skalibrowany Następujące elementy należy okresowo czyścić: 7.2 Czyszczenie Ze względu na możliwość oparzeń, piec można czyścić tylko wtedy, gdy ostygnie. Nie wolno używać przy tym żadnych pły‐
nów czyszczących. Co:
Kiedy: Czym:
Obudowa (9) i głowica (25) pieca w miarę potrzeb miękką, suchą ściereczką Klawiatura (10). co tydzień miękką, suchą ściereczką Stolik podręczny (34) codziennie pędzel do czysz‐
czenia * Elementy izolacyjne (3) codziennie pędzel do czysz‐
czenia * Pierścień uszczelniający przy głowicy (2) i korpusie (1) codziennie pędzel do czysz‐
czenia i miękka ściereczka. * Nigdy nie używaj sprężonego powietrza
25
7.3 Programy specjalne c)
Włożyć drut srebrny w trzymadełko . d)
Ustawić trzymadełko ze srebrnym drutem na środku stolika do napala‐
nia (6). Przy pomocy tego programu można automatycznie skontrolować jakość systemu próżni w piecu. W tym celu jest mierzona (minimalna) osiągnięta wartość próżni w mbar. Jeśli wartość próżni jest niższa niż 80 mbar, jakość próżni w systemie jest odpowiednia. e)
Nacisnąć START. (Jeżeli pojawi się komunikat Err 14 oznacza to, że temperatura w komorze roboczej jest za wysoka do przeprowadzenia próby srebrowej (>410 C, >770 F)). Głowica zamknie się automatycznie przy właściwej temperaturze i program zostanie uruchomiony. Program testowania klawiatury Jeżeli po wykonaniu próby srebrowej drut jest odpowiednio (fot. B) nadto‐
piony, temperatura jest właściwa. Jeżeli nie, trzeba przeprowadzić rekali‐
brację. Naciśnij przycisk z „trybikami” (Ustawienia/Informacje) Program testowy próżni Każde naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku powoduje krótki dźwięk. Zakoń‐
czenie testu przez ESC. Program kontroli mufy grzejnej Jakośc mufy grzejnej może być automatycznie zmierzona przy pomocy testu grzałki (czas trwania ok. 7 minut) Test grzałki powinien być przeprowadzany przy pustej komorze napalania, ponieważ jakikolwiek obiekt w komorze (n.p. podstawka do napalania) może mieć wpływ na wynik testu. należy przeprowadzic test grzałki bezpo‐
średnio po właczeniu pieca i przed jakimikolwiek paleniami. Jeśli piec będzie zbyt gorący, jakośc mufy grzejnej może być oceniona niewłaściwie. Jeśli jakość elementy grzejnego spadnie poniżej 50%, zaleca się wymianę. Rekalibracja W piecu P300/G2 możliwa jest zmiana Trzymadełko Drut srebrny o
temperatury o „+/‐„100 C. Wybierz program kalibracji aby uaktywnić przyciski kalibracyjne + i ‐. Programu nie wolno uruchamiać tylko w celu Stolik (6) zmiany temperatury. Na wyświetlaczu ukaże się wartość ostatniej kalibracji. Program usuwania wilgoci Kondensacja wody w izolacji termicznej głowicy i pompie próżniowej dają w rezultacie pogorszenie próżni a to z kolei pogarsza wyniki napala‐
nia. Dlatego głowica pieca powinna być zamknięta jeśli piec jest wyłączony, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci. Jeśli jest to ko‐
nieczne należy wykonać program usuwania wilgoci (z izolacji termicznej głowicy). Fot. A Temperatura za niska. -
-
Program czyszczący program czyszczący jest używany do „czyszczenia” mufy grzejnej (czs trwa‐
nia ok.1 7 minut). po czyszczeniu zaleca się przeprowadzenie kalibracji pieca. W przypadku problemów z przebarwianiem porcelany zalecamy wymianę stolika do napalania lub materiału podstawki do napalania. Fot. A Temperatura za wysoka o
o
Podczas używania przycisków kalibracyjnych, wartość kalibracyjna w C ( F) jest pokazywana na wyświetlaczu. Wprowadzanie wartości kalibracyjnej nie musi być potwierdzane przez ENTER. Nie zaleca się przeprowadzania rekali‐
bracji bezpośrednio przed osiągnięciem przez piec temperatury wygrzewania lub trakcie czasu wygrzewania programu Testu Srebrowego. Powtarzaj Test Srebrowy aż do osiągnięcia poprawnego stopienia próbki srebrnej (Fot. B). Kalibracja pieca (Test Srebrowy) Termoelement pieca, w miarę zużycia i upływu czasu, zmienia nieco parametry. W konsekwencji zmienia się temperatura w komorze pieca. Przynajmniej raz na rok trzeba skontrolować temperaturę w piecu przy pomocy testu srebrowego i w razie potrzeby wyregulować ją. Do tego celu służy specjalny program do przeprowadzenie kalibracji. 7.5 Nota serwisowa Kiedy po raz pierwszy pojawi się Nota serwisowa (Porada 1700), minęło już dwa lata lub mufa grzejna ma ponad 1200 godzin pracy. Z tego powodu Ivoclar Vivadent zaleca serwisowanie pieca. W swoim Paszporcie Serwiso‐
wym Wyposażenia znajdziesz dalsze informacje. Odstęp czasowy do na‐
stępnego serwisowania może być ustawiony w ustawieniach zaawansowa‐
nych (patrz Rozdział 5.5.1) Postępowanie: Piec musi być nagrzany do temperatury roboczej (włączony przez o
przynajmniej 60 minut ) i osiągnąć temperaturę gotowości 403 C (757 F b)
Nacisnąć przycisk „Informace/ustawienia. Fot. B Temperatura idealna Przy każdym naciśnięciu przycisku kali‐
bracyjnego, następuje zmiana nastawia‐
o
nej temperatury o 1 C na plus lub na minus. Zazwyczaj wystarcza zmiana o 5 o
C co oznacza pięciokrotne naciśnięcie odpowiedniego (+ lub ‐) przycisku. 7.4 Kalibracja a)
Jeśli po zakończeniu Testu drut srebrny nie zaczął się topić, rekalibruj przyciskiem + (Fot. A) Jeśli w trakcie Testu drut srebrny stopił się w kulkę, rekalibruj przyci‐
skiem – (Fot. C) Następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz prawego kursora (79), aż ukaże się następujący ekran 7.6 Stan gotowości (spoczynku) Zalecamy utrzymywanie pieca w stanie zamkniętym, szczególnie jeśli tem‐
o
o
peratura spada poniżej 150 C (302 F) Wybór programu kalibracji przez ENTER. pokaże się nastepujący ekran: 26
8. Co robić, gdy ... Ten rozdział powinien pomóc Państwu rozpoznać usterkę i przedsięwziąć odpowiednie działania lub, jeśli to możliwe i dopuszczalne, samodzielnie usu‐
nąć uszkodzenie. 8.1 Komunikaty błędów Podczas pracy piec stale kontroluje wszystkie swoje funkcje. Jeśli zostanie wykryty błąd, odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu. W przypadku wykrycia błędu, ze względów bezpieczeństwa grzałka zostaje wyłączona Mogą się pojawić następujące komunikaty błędów Nr Błędu Kontynua‐ Błąd cja możli‐
wa? Wyjaśnienie błędu 2 T < B Wprowadź logiczną wartość T 8 L > T Wprowadź logiczną wartość przedłużonego studzenia L 9 V2x <= V1x Wprowadź logiczną wartość temperatury załączania próżni Vx1 lub temperatury wyłączania próżni Vx2 10 V2x > Tx + 1oC Zmień wartości próżni lub czas wygrzewania T Wprowadź logiczne wartości dla Vx1, Vx2 11 Niewłaściwa wartość dla V1x, V2x 13 *, ** Aktualna temperatura po Starcie > Przekroczenie temperatury! Program zatrzymany, piec otwiera się dla wystudzenia. Tx + 50 oC 14 * Temperatura w komorze napalania Temperatura za wysoka dla kalibracji; piec musi ostygnąć! Wystartuj program ponownie później. > 410 oC przy starcie programu kalibracji (za wysoka) 16 T2 < T1 Wprowadź niższą wartość dla T1 lub wyższą dla T2 17 Zanik zasilania >10 s podczas napalania Biegnący program napalania został przerwany na czas dłuższy niż 10 sekund. Program nie może być kontynuowany! 18 T1 > V12 Wprowadź niższą wartość dla T1 lub wyższą dla V12 20 ** nie Błąd w systemie grzania Sprawdź bezpiecznik grzałki. Jeśli jest w porządku, skontaktuj się z Serwisem Ivoclar Vivadent. 23 Mufa grzejna bardzo stara Mufa grzejna jest już bardzo stara i zaleca się jej wymianę. Jednakże po zaakceptowaniu błędu program napalania może być rozpoczęty. 24 Mufa grzejna uszkodzona Kondycja mufy grzejnej jest tak zła, że konieczna jest natychmiastowa wymiana. 26 T > B+200 przy starcie programu napalania Komora napalania zbyt gorąca dla rozpoczęcia programu. 27 **, *** nie Nie można zainicjalizować głowicy pieca Głowica pieca nie może otworzyć się do końcowej pozycji. Może być zablokowana przez zewnętrzne czynniki mechaniczne! Jeśli nie, skontaktuj się z Serwisem . 28 ** 32 ** nie 33 Głowica pieca nie osiąga docelowej Głowica pieca nie otworzyła / zamknęła się prawidłowo. Głowica została otworzona / zamknięta ręcznie. pozycji Poruszać głowicą należy wyłącznie poprzez odpowiednie przyciski Próżnia nie opada Próżnia nie może być uwolniona. Zawór próżni może być zanieczyszczony lub zablokowany. Skontaktuj się z Serwisem. W ciągu 1 minuty nie osiągnięto niezbędnego poziomu próżni (xxxmbar) Próżnia nie została utworzona. Skontroluj uszczelnienie komory napalania, wąż próżniowy, pompę próżniową, bezpiecznik pompy. 110 HV > H (H2) Wprowadź mniejszą wartość dla HV lub większą dla H (H2) 702 Krótka przerwa w zasilaniu podczas Wykonywany program został przerwany przez krótką przerwę w zasilaniu. Program jest kontynuowany! wykonywania programu 800 Nie osiągnięto końcowej próżni Wymagana wartość próżni końcowej nie została osiągnięta. Sprawdź pompę próżniową. 801 Spadek próżni Wydarzył się niedopuszczalny spadek wartości próżni 802 Brak przyrostu próżni (samokontrola) Nie zmierzono przyrostu wartości próżni. Sprawdź następujące miejsca: Czy komora pieca jest szczelna (nie ma zanieczyszczeń na powierzchniach uszczelniających)? Czy wąż próżniowy jest podłączony? Czy pompa próżniowa jest podłączona? Czy bezpiecznik F1 jest sprawny? 1510 Temperatura > VT przy rozpoczęciu Temperatura w komorze napalania jest wyższa niż temperatura wstępnego suszenia. Naciśnij START aby programu napalania kontynuować program niezależnie od sygnału błędu. 1700 Nota serwisowa minęły dwa lata lub mufa grzejna pracuje dłużej niż 1200 godzin od czasu ostatniej inspekcji pieca. Dlatego Ivoclar Vivadent zaleca inspekcje serwisowa pieca. Po dalsze informacje zwróć się do Paszportu Serwisowego Urządzenia lub Instrukcji obsługi. Odstęp czasowy do następnego pojawienia się Noty można ustawić w Ustawieniach * Głowica pieca otwiera się przy wystąpieniu błędu. ** Zatrzymuje się wykonywanie bieżącego programu. *** Błąd nie może być zaakceptowany; program nie może być uruchomiony. 27
W przypadku wystapienia jednego z poniższych błędów, proszę skontakrowac się z Serwisem Ivoclar Vivadent 25, 29 43,44,45,46,47,48 54, 56 103, 107 143, 144, 145, 146, 147, 148 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 1024, 1025, 1026, 1028 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 1400, 1401. 1402 1500 . 28
8.2 Usterki techniczne Te usterki mogą nie być sygnalizowane komunikatami na wyświetlaczu. * Jeśli są jakieś pytania, skontaktuj się z Serwisem Ivoclar Vivadent Opis błędu Pytanie kontrolne
Środek zaradczy Próżnia nie schodzi wcale albo bardzo wolno Czy próżnia zanika w ciągu ok. 30 sekund?
Zaczekaj, aż próżnia całkowicie zaniknie, usuń pracę z komory. Wyłącz piec i włącz ponownie. * Niekompletny obraz na wyświe‐
tlaczu *
Bardzo trudno odczytać wartości na wyświetlaczu Czy kontrast jest ustawiony właściwie?
Wyreguluj kontrast. Wyświetlacz nie ma podświetle‐
nia Czy piec jest właściwie podłączony zgodnie z Instrukcją Obsługi i czy jest włączony? Podłącz piec prawidłowo i włącz go. Nie ma sygnałów dźwiękowych
Czy sygnalizator jest wyłączony (Tune 0) ?
Wybierz rodzaj sygnału 1 – 5 Głowica pieca nie otwiera się Czy głowica była poruszana ręcznie?
Otwieraj głowicę używając wyłącznie odpowiednich przyci‐
sków. Wyłącz piec i włącz ponownie. Czy próżnia zanikła?
Czy program nadal biegnie? Zaczekaj aż program zostanie ukończony. Wyłącz piec i włącz ponownie. Jeśli usterka występuje nadal, skontaktuj się z Serwisem Ivoclar Viva‐
dent. Czy bezpiecznik pompy jest przepalony?
Sprawdź bezpiecznik i wymień jeśli to konieczne.
Czy przekroczono maksymalny dopuszczalny pobór prądu? Używaj wyłącznie pomp zalecanych przez Ivoclar Vivadent.
Czy pompa jest prawidłowo podłączona?
Podłącz prawidłowo pompę do podstawy pieca.
Pompa próżniowa nie włącza się
Nie osiągnięto końcowej wartości Czy wąż próżniowy jest w porządku?
próżni Czy wydajność pompy jest wystarczająca?
Nieprawidłowe lub nielogiczne wskazania temperatury Włosowe pęknięcia w mufie grzejnej Pęknięcia w izolacji termicznej Pęknięcia w osłonie kwarco‐
wej/elemencie grzejnym Skontroluj wąż próżniowy i jego podłączenia.
Wykonaj program kontroli pompy. Czy występuje zawilgocenie/kondensacja w wężu próżniowym? Wykonaj program usuwania wilgoci. Czy termoelement jest zgięty lub przerwany?
*
Czy termoelement jest dobrze podłączony?
Właściwie podłącz termoelement. Czy wtyczka termoelementu jest wadliwa?
*
Czy pęknięcia są bardzo małe i niewidoczne (włosowe pęknięcia)? Małe pęknięcia w mufie grzejnej są normalne i nie wpływa‐
ją negatywnie na sprawność pieca. Czy pęknięcia są duże lub czy część mufy grzejnej jest oderwana? *
Czy pęknięcia są bardzo małe i niewidoczne (włosowe pęknięcia)? Małe pęknięcia w izolacji termicznej nie wpływają nega‐
tywnie na sprawność pieca. Czy pęknięcia są duże lub czy część izolacji jest oderwana? *
Czy są pęknięcia w osłonie kwarcowej lub czy jest uszkodzony element grzejny? Wyłącz piec. *
8.3 Naprawy 8.4 Zobowiązania gwarancyjne Okres gwarancji trwa 2 lata, licząc od daty zakupu. Powstałe w tym czasie uszkodzenia, wynikające z błędów produkcyj‐
nych lub wad materiałów, będą usunięte bezpłatnie. Urządzenie do naprawy należy przesłać w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, do przedstawiciela handlowego firmy VIVADENT: IVOCLAR‐VIVADENT POLSKA Sp. z o.o. ul Jana Pawła II 78 00‐175 Warszawa tel (22) 635 54 96 ; (22) 635 54 97 Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wraz z urządzeniem dowodu jego zakupu (faktura, rachunek, paragon). Gwarancją nie są objęte: ‐ Uszkodzenia wynikłe z naturalnego zużywania się podzespołów ( żarówka, mufa grzejna). ‐ Uszkodzenia wywołane działaniem czynników zewnętrznych, np. uszkodzenia mechaniczne podczas transportowania. ‐ Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przygotowania urządzenia do pracy, np. nieprawidłowe zainstalowanie. ‐ Uszkodzenia powstałe w wyniku przyłączenia aparatu do sieci zasila‐
jącej o innych parametrach, niż podane na tabliczce znamionowej. ‐ Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i użytkowaniem aparatu niezgodnie przeznacze‐
niem. ‐ Uszkodzenia będące następstwem napraw i innych czynności, wyko‐
nanych w nieautoryzowanych placówkach serwisowych. Ponadto gwarancja nie uprawnia do roszczeń z tytułu ewentualnych strat materialnych lub niematerialnych. Naprawy wolno przeprowadzać tylko w autoryzowa‐
nych punktach serwisowych firmy IVOCLAR. Prosimy posłużyć się adresami stacji serwisowych, podanymi na końcu Instrukcji Obsługi.. W przypadku wykonania jakiejkolwiek naprawy gwarancyjnej poza autoryzowanym serwisem firmy IVOCLAR, natychmiast wy‐
gasają prawa gwarancyjne. Prosimy także przeczytać rozdz. 2, o zasadach bezpiecznej pracy 30
9. Dane produktu 9.1 Zawartość opakowania 9.3 Dopuszczalne warunki eksploatacji Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia od +5 C. do +40 C (+41 F do +104 F). Dopuszczalna wilgotność powietrza Maksymalna wilgotność względna powietrza w temperaturach do 31 C (87,8 F) wynosi 80 % i liniowo opada do 50 % wilgotności względnej przy 40 C (104 F), bez kondensacji Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne 500 mbar‐1060 mBar. Urządzenie jest sprawdzone na wysokości do 2000 m. n.p.m. Programat P300/G2 G2 Przewód zasilający kabel danych USB Wąż próżniowy Zestaw do kalibracji Stolik do napalania z pinami Instrukcja Obsługi Karta gwarancyjna Paszport Serwisowy Urządzenia 9.1.2 Zalecane akcesoria - Zestaw akcesoriów - Zestaw do kontroli temperatury - Pompa próżniowa VP4 / VP3 easy 9.4 Dopuszczalne warunki transportu i przechowywania 9.2 Dane techniczne Sieć zasilająca 110‐120V / 50‐60 Hz 220‐240V / 50‐60 Hz Kategoria przekroczenia napięcia II Poziom zanieczyszczeń 2 Dopuszczalne wahania napięcia. +/‐ 10%. Maksymalny pobór prądu 12 A przy 110‐120V 8.5 A przy 200‐240 V Dopuszczalne parametry pomp innych producentów 250 W / maks. prąd upływności 0,75A Maksymalna moc Końcowa próżnia Bezpieczniki elektryczne < 50 mBar. Używać tylko atestowanych pomp. 110‐120V 250V / T 15 A (obwód grzałki) 250 V / T 5 A (pompa próżniowa) 220‐240V : 250 V / T 8 A (obwód grzałki) 250 V / T 3,15 A (pompa próżniowa) Wymiary bezpieczników 110‐120 V Średnica 6,3 x 32 mm 200‐240 V Średnica 5 x 20 mm Wymiary zamkniętego pieca głębokość: 430 mm / długość: 305 mm / 410 mm (ze stolikiem) Wysokość: 320 mm Użyteczne wymiary komory roboczej Średnica 80 mm Wysokość 48 mm Maks. temperatura napalania 1200 C (2192 F) Waga Normy bezpieczeństwa Programat P300/G2 G2 spełnia następujące normy: ‐ IEC 1010‐1 / EN 61010, cz.1 ‐ UL i cUL Standard Korpus: 12,0 kg Głowica: 4,5 kg Zakłócenia radioelektryczne/ kompatybilność elektromagnetyczna ‐ EMC sprawdzone 31
Dopuszczalny zakres temperatur ‐20. do +65 C. (‐4 F do +149 F) Dopuszczalna wilgotność Wilgotność względna 80 %. Dopuszczalne ciśnienie 500 mBar do 1060 mBar Do transportu używać tylko oryginalnych opakowań przeznaczonych dla pieca Programat P300/G2 G2 z odpowiednimi wkładkami z tworzywa piankowego.. 10. Dodatek 10.1 Tabela programów Do instrukcji obsługi dołączono dwie tabele programów Jesli ich nie ma, skontaktuj sie z Serwisem ivoclar Vivadent Ważne Aktualne tabele programów dostępne są również pod adresem www.ivoclarvivadent.com Tabele programów pobrane z Internetu mają format PDF. Przy pobieraniu upewnij się, że pobierana tabela odpowiada wersji oprogramowania w Two‐
im piecu, ponieważ tabele są skoordynowane z odpowiednimi wersjami oprogramowania. 10.2 Struktura menu 10.2.1 Mozliwości wyboru programu 10.2.2 Ustawienia / Informacje 33
Programat – Firing program table °C
®
Version: 3; Date information prepared: 03/2011
Valid as of Software: P300/G2: V6.0, P500/G2: V6.0, P700/G2: V6.0, EP 3000: V6.0, EP 5000: V6.0
Ivoclar Vivadent na świecie Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 FL‐9494 Schaan Liechtenstein Tel.+423 235 35 35 Fax+423 235 33 60 www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent Pty. Ltd. 1 ‐ 5 Overseas Drive P.O. Box 367 Noble Park, Vic. 3174 Australia Tel. +61 3 979 595 99 Fax +61 3 979 596 45 www.ivoclarvivadent.com.au Ivoclar Vivadent GmbH Bremschlstr. 16 Postfach 223 A‐6706 Burs Austria Tel. +43 5552 624 49 Fax+43 5552 675 15 www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent Ltda. Rua Maestro Joao Gomes de Araujo 50; Salas 92/94 Sao Paulo, CEP 02332‐020 Brazil Tel.+55 11 69 59 89 77 Fax+55 11 69 71 17 50 www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent Inc. 2785 SkymarkAvenue, Unit 1 Mississauga Ontario L4W 4Y3 Canada Tel. +1 905 238 57 00 Fax+1 905 238 5711 www.ivoclarvivadent.us.com Ivoclar Vivadent Marketing Ltd. Rm 603 Kuen Yang International Business Plaza No. 798 Zhao Jia Bang Road Shanghai 200030 China Tel.+86 21 5456 0776 Fax.+86 21 6445 1561 www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent Marketing Ltd. Calle 134 No. 13‐83, Of. 520 Bogota Colombia Tel. +57 1 627 33 99 Fax+57 1 633 16 63 www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent s.r.l. Via Ivoclar Vivadent AB dell'lndustria 16 I‐39025 Naturno (BZ) Italy Tel.+39 0473 67 01 11 Fax +39 0473 66 77 80 www.ivoclarvivadent.it Dalvagen 14 S‐169 56 Solna Sweden Tel.+46 8 514 93 943 Fax+46 8 514 93 940 www.ivoclarvivadent.se IvoclarVivadent SAdeC.V. IvoclarVivadent UK Limited Av. Mazatlan No. 61, Piso 2 Col. Condesa 06170 Mexico, D.F. Mexico Tel. +52 (55) 55 53 00 38 Fax+52 (55) 55 53 14 26 www.ivoclarvivadent.com.mx Ground Floor Compass Building Feldspar Close Warrens Business Park Enderby Leicester LE19 4SE United Kingdom Tel.+ 4 4 1 1 6 284 78 80 Fax+44 116 284 78 81 www.ivoclarvivadent.co.uk IvoclarVivadent Ltd 12 Omega St, Albany POBox5243WellesleySt Auckland, New Zealand Tel.+64 9 914 9999 Fax +64 9 630 61 48 www.ivoclarvivadent.co.nz Ivoclar Vivadent SAS B.P. 118 F‐74410 Saint‐Jorioz France Tel.+33 450 88 64 00 Fax +33 450 68 91 52 www.ivoclarvivadent.fr Ivoclar Vivadent Polska Sp. z.o.o. Ivoclar Vivadent GmbH ul. Jana Pawla II 78 PL‐00‐175 Warszawa Poland Tel.+48 22 635 54 96 Fax +48 22 635 54 69 www.ivoclarvivadent.pl Dr. Adolf‐Schneider‐Str. 2 D‐73479 Ellwangen, Jagst Germany Tel.+49 (0)79 61 / 8 89‐0 Fax +49 (0) 79 61 / 63 26 www.ivoclarvivadent.de IvoclarVivadent S.A. Ivoclar‐Vivadent Marketing Ltd c/Emilio Muhoz, 15 Esquina c/Albarracin E‐28037 Madrid Spain Tel.+ 34 91 375 78 20 Fax + 34 91 375 78 38 www.ivoclarvivadent.com 114, Janki Centre Shah Industrial Estate Veera Desai Road, Andheri (West) Mumbai 400 053 India Tel. +91 (22) 673 0302 Fax. +91 (22) 673 0301 www.ivoclarvivadent.firm.in Wersja: 1 Data przygotowania informacji: 07/2010 Ważne dla wersji software V5.0 To urządzenie zostało skonstruowane wyłącznie do zastosowań w stomatologii. Uru‐
chomienie i użytkowanie powinno być przeprowadzane ściśle według zaleceń In‐
strukcji Obsługi. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego użytkowania lub nie stosowania się do Instrukcji Obsługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku prób zastosowania aparatu do zastosowań niewyszczególnionych w Instrukcji. Opisy i dane nie są wiążące.
36
Ivoclar Vivadent, Inc. 175 Pineview Drive Amherst, N.Y 14228 USA Tel. +1 800 533 6825 Fax+1 716 691 2285 www.ivoclarvivadent.us.com Dentigenix Inc. 454 North 34th Street Seattle, WA 98103 USA Tel. +1 206 547‐4790 Fax +1 206 547‐4789 www.dentigenix.com 

Podobne dokumenty