informacje ogłoszenia komunikaty

Transkrypt

informacje ogłoszenia komunikaty
Rok XXII nr 09 (372)
14 września 2011
Cena 2 zł (w tym 8% VAT)
MIESIĘCZNIK
www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl
Dożynki 2011
z produktem lokalnym
fotoreportaż str. 10-11
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
Pracownia modelarska Domu Kultury w Łapach ogłasza
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
zapraszają do uczestnictwa w projekcie
„PODLASKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
i wsparcie sektora Ekonomii Społecznej
oraz budowanie otoczenia sprzyjającego jego rozwojowi.
W ramach Podlaskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
zaplanowano następujące działania:
1. Punkty informacyjno-doradcze, gdzie można otrzymać informacje dotyczące
ekonomii społecznej, materiały informacyjne, broszury i poradniki z zakresu
ekonomii społecznej, profesjonalne doradztwo z zakresu zakładania
i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.
2. Specjalistyczne usługi księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej.
3. Szkoła Ekonomii Społecznej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii
społecznej.
4. Szkolenia dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia
podmiotów ekonomii społecznej, gdzie uczestnicy nauczą się prowadzić
spółdzielnię socjalną oraz poznają inne formy zarabiania pieniędzy.
5. Szkolenia dla liderów środowisk lokalnych z gminy Łapy, gdzie uczestnicy
nauczą się pracy metodą projektową, pozyskiwania środków na działalność,
metod integracji społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych.
6. Stworzenie Paktu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie Łapy.
Osoby zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej prosimy o kontakt
z Katarzyną Żukowską-Koc – koordynatorem projektu w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łapach: tel. 085 715 25 50 wew. 31, mail:
[email protected] lub w Biurze projektu w Łapach przy ul. Głównej 8, tel.
085 814 11 56 we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 i czwartki w godz. 15.00 – 18.00.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
ZAWODY
LATAWCOWE
III
III
25 września
Binduga 2011
2011
tereny nadrzeczne „Binduga” w Łapach
godz. 14.00
Regulamin
1. Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio
przed rozpoczęciem konkursu t.j. od godz. 13.00. do 14.00.
3. W konkursie będą brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.
4. Przewidziane są następujące grupy wiekowe:
I - Dzieci do 15 roku życia / kat. młodsza
II - powyżej 15 roku życia /kat. starsza
5. Latawce oceniane będą w kategoriach:
I - płaski
II - skrzynkowy
6. Kryteria oceny:
- za konstrukcję latawca, oprawę plastyczną i jego oryginalność
- za atrakcyjny lot
7. Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.
8. Latawce wykonane z zestawów gotowych mogą brać udział w zawodach
poza konkursem, /nie będą oceniane przez jury
Po zakończeniu konkursu wspólne ognisko.
ziny
y całe rod
Zapraszam
y.
w
a
ej zab
do wspóln
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
BIA TOUR Adam Górski
Belgia, Holandia, Niemcy
Wyjazdy - wtorek, środa, sobota
Przewóz osób i przesyłek,
wyjazdy okazjonalne, wesela,
lotnisko, wynajm busów i lawet
Tel. 502 116 664 85, 715 33 19
IECZÓR
R YS Ó W
DOM KULTURY W ŁAPACH
ZAPRASZA
Zapraszamy wszystkich artystów, twórców i odtwórców oraz publiczność
na organizowany co miesiąc w ostatni piątek miesiąca Wieczór Artystów. Pragniemy
aby te cykliczne spotkania stały się swoistą prezentacją pracy twórczej artystów naszego
miasta, gminy i regionu. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji emailem:
[email protected] lub osobiście w Domu Kultury w Łapach
Pierwszy Wieczór Artystów odbędzie się 28 października godz. 19.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury w Łapach. Ten wieczór poświęcimy debacie o kulturze
w nowoczesnym świecie i w lokalnej społeczności. Pragniemy zastanowić się wspólnie
i przeanalizować potrzeby i oczekiwania społeczności kierowane do szeroko
pojmowanej Kultury - globalnie, a może przede wszystkim lokalnie.
W listopadzie wieczór artystów zdominuje film. Artyści z naszego miasta pod nazwą
Harocha Studio zaprezentują swoją twórczość i zdradzą nam tajniki swojej pracy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w wieczorach artystów.
2
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
KULTURA
Dnia 14 sierpnia wielbiciele muzyki organowej zebrali siê w koœciele pw. Œwiêtego Krzy¿a w £apach, by podziwiaæ muzyczny talent artystek z Danii
Koncert organowy
Obie panie ukoñczy³y Królewsk¹ Akademiê Muzyczn¹ w Aarhus. Lise-Lotte Kristensen pracuje obecnie w koœciele Grenaa
jako organistka oraz dyrektor muzyczny. Natomiast Rikke Kursch pe³ni funkcje organistki i dyrygentki w Vor Frue Kirke w Aalborgu. Nie tylko gra, ale równie¿ œpiewa sopranem. Artystki graj¹ koncerty na cztery rêce
od 2005 roku.
Dnia 14 sierpnia wielbiciele muzyki organowej zebrali siê w koœciele pw. Œwiêtego
Krzy¿a w £apach, by podziwiaæ muzyczny
talent artystek z Danii. Koncert zaplanowany by³ na godzinê 18.00, rozpocz¹³ siê jednak
z niewielkim poœlizgiem, co tylko wzmog³o
muzyczny apetyt oczekuj¹cych s³uchaczy.
Wystêp sk³ada³ siê z trzech czêœci. W pierwszej zgromadzeni w koœciele mieli przyjemnoœæ wys³uchaæ m.in. Andante C-dur na cztery rêce autorstwa Nielsa Wilhelma Gade'a.
W czêœci drugiej Rikke Kursch zagra³a utwór
Jehana Alaina pt. "Litanies". Czêœæ trzecia
przynios³a marsz wojskowy "Stars and stri-
pes forever", którego autorem jest John Philip Sous. O uznaniu s³uchaczy œwiadczy³y
brawa, jakimi nagradzali artystki po ka¿dym
utworze, jednak najwiêkszy entuzjazm wywo³a³ œpiew Rikke Kursch. Kiedy w koœciele rozleg³ siê jej przepiêkny sopran, wszystkie g³owy
zwróci³y siê ku górze, w kierunku organów.
S³uchacze mogli jednak zobaczyæ artystki,
dopiero gdy zesz³y na dó³ do publicznoœci.
Po koncercie, który trwa³ oko³o godziny, organistki otrzyma³y kwiaty w dowód uznania, nie
oby³o siê równie¿ bez owacji na stoj¹co.
Warto wspomnieæ, ¿e koncert odby³ siê
dziêki organizatorom: parafii pw. Œwiêtego
Krzy¿a w £apach oraz Domowi Kultury w
£apach.
Jeœli wierzyæ s³owom Wies³awa Myœliwskiego, duñskie artystki mo¿na uznaæ za pewnego rodzaju kap³anki, które pomagaj¹ zbli¿yæ siê cz³owiekowi do wszechmocnego
Boga. Niew¹tpliwie koncert organowy by³ nie
tylko uczt¹ muzyczn¹, ale równie¿ prze¿yciem
duchowym.
Magdalena Panasko
zdj. W Biernat
"Bóg jest muzyk¹, a dopiero potem
wszechmoc¹" - przekonuje Wies³aw
Myœliwski w swym "Traktacie o
³uskaniu fasoli". Nie wiemy, jakie pogl¹dy na ten temat maj¹ Lise-Lotte
Kristensen i Rikke Kursch, dwie organistki z Danii, jednak z pewnoœci¹
muzyka jako sztuka, czyli coœ
doskona³ego, pomaga lepiej odczuæ
obecnoœæ Stwórcy w naszym ¿yciu.
Dom Pogrzebowy „Perkowscy”
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Dwie kaplice pogrzebowe (przy cmentarzu)
Całodobowy odbiór zwłok
Posiadamy chłodnię
Wykonujemy ekshumację
Organizujemy kremację
Sprowadzamy zwłoki z zagranicy
Zapewniamy godną obsługę i niskie ceny.
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
ŁAPY, UL. CMENTARNA 19
tel. (085) 715 24 17
kom. 608 43 78 88
3
Z GMINY
Chcê byæ
dobrym uczniem
Wychowanie przedszkolne i edukacja zintegrowana w klasie I stanowi¹
podwaliny dalszej kariery szkolnej uczniów. W okresie poprzedzaj¹cym naukê w szkole dziecko powinno osi¹gn¹æ dojrza³oœæ w sferze poznawczej,
spo³ecznej, fizycznej i emocjonalnej. Powinno zdobywaæ orientacjê w najbli¿szym otoczeniu oraz rozwijaæ procesy poznawcze, przede wszystkim
spostrzeganie wzrokowe i s³uchowe, myœlenie, uwagê, pamiêæ, mowê, aktywnoœæ ruchow¹ itp. Poniewa¿ ka¿de dziecko rozwija siê w swoim indywidualnym tempie, mo¿liwe jest wystêpowanie opóŸnieñ w zakresie
niektórych funkcji.
Wczesne wykrywanie nieprawid³owoœci
rozwojowych, ukierunkowanie form pomocy dzieciom, zarówno w domu jak i w danej
placówce, planowanie pog³êbionej diagnozy
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £apach, pozwalaj¹ na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie
ewentualnym niepowodzeniom szkolnym.
Badania przesiewowe pozwalaj¹ na wczesne rozpoznanie dzieci z grup ryzyka edukacyjnego, czyli bardziej ni¿ innych podatnych
na niepowodzenia szkolne. Mo¿na wówczas
zaplanowaæ wczesn¹ interwencjê w postaci organizowania i udzielania dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wsparcia zarówno w domu jak i
w placówkach oœwiatowych.
Z tego wzglêdu pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £apach opracowali autorski program edukacyjno- profilaktyczny "Chcê byæ dobrym uczniem".
Miejscem realizacji s¹ przedszkola i szko³y
podstawowe z terenu dzia³ania poradni.
Obejmuje on dzieci z klas 0 i II oraz ich wychowawców i rodziców. Program ten pozwala na
okreœlenie mocnych i s³abszych stron dzieci w celu wyboru zindywidualizowanych
metod i form pracy z nimi, wytypowanie dzie-
ci na pog³êbione badania diagnostyczne w
poradni psychologiczno- pedagogicznej a
tak¿e w poradniach medycznych. Pozwala
tak¿e na ukierunkowanie nauczycieli odnoœnie indywidualizowania zajêæ i wyposa¿enie rodziców w umiejêtnoœci pomocne w
pracy z dzieckiem w domu.
W roku ubieg³ym odby³y siê badania przesiewowe grupowe i indywidualne ok. 350 dzieci 5 i 6- letnich w Turoœni Dolnej, Uhowie,
Poœwiêtnem, Sura¿u, Zawadach, Dani³owie
Du¿ym, Turoœni Koœcielnej, Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkó³ w £apach oraz
Przedszkolu nr 2 w £apach. Po badaniach
przekazano informacje dla wychowawców
grup wraz z omówieniem zaleceñ do pracy
z danym dzieckiem, a tak¿e udzielano porad
indywidualnych zainteresowanym rodzicom. Zosta³y przeprowadzone w Szkole
Podstawowej w £apach- Ossem warsztaty
dla rodziców "Jak bawiæ siê ucz¹c swoje
dziecko".
Badania w ramach programu objê³y te¿
oko³o 160 uczniów klas II w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i Zespole Szkó³ w £apach, w
£upiance Starej, Turoœni Koœcielnej oraz w
Zespole Szkó³ w Poœwiêtnem. Zosta³y przedstawione wyniki nauczycielom oraz kon-
sultacje z rodzicami badanych dzieci. Odby³y siê tak¿e warsztaty dla rodziców na temat:
"Jak pracowaæ z dzieckiem maj¹cym trudnoœci w czytaniu i pisaniu".
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012
odbêdzie siê ju¿ trzecia edycja tego programu. Do przeprowadzania badañ przesiewowych konieczna jest zgoda rodziców oraz
wniosek z danej placówki skierowany do
poradni.
Jak wskazuj¹ nasze dotychczasowe
doœwiadczenia, program ten pozwala
wychwyciæ trudnoœci w rozwoju dzieci i w
porê im zapobiegaæ. Badania s¹ bezp³atne i
odbywaj¹ siê na terenie szko³y, do której chodzi dziecko.
Pedagodzy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w £apach
El¿bieta Brzosko
El¿bieta £apiñska
Odznaka Honorowa
Sybiraka
Roman Czepe 8 wrzeœnia br. zosta³ odznaczony Odznak¹ Honorow¹ Sybiraka za pomoc œrodowisku Sybiraków. Jest
to najwy¿sze odznaczenie Zawi¹zku Sybiraków. R. Czepe jako
burmistrz bardzo mocno wspiera³ œrodowisko Sybiraków Ziemi
£apskiej. By³ tak¿e inicjatorem wystawienia pomnika „Krzy¿
Sybiraków” w £apach. Jest (autorem koncepcji pomnika) i
wspó³autorem projektu wraz z D. Gumowskim, ods³oniêtego w 2009 r. Odt¹d odbywaj¹ siê tu uroczystoœci, s¹ sk³adane
kwiaty i zapalane znicze.
Urszula Jab³oñska
4
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
Z GMINY
Nowe kwalifikacje
szans¹ na rynku pracy
D¹¿¹c do ograniczenia
przyczyn oraz zminimalizowania skutków
bezrobocia, nale¿y
wzmocniæ spójnoœæ
spo³eczn¹ i ograniczyæ zasiêg ubóstwa oraz wykluczenia spo³ecznego,
poprzez wsparcie dochodowe oraz rozwijanie
instrumentów aktywnej integracji, z
uwzglêdnieniem potrzeb
lokalnego rynku pracy.
Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom doœwiadczaj¹cym ró¿nego rodzaju dyskryminacji i w zwi¹zku z brakiem
stabilnoœci ekonomicznej zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym powinno prowadziæ do
przygotowania ich do wejœcia i
utrzymania siê na rynku pracy
oraz szeroko rozumianej integracji z otoczeniem. Naprzeciw
tym problemom wychodzi Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £apach, który nieprzerwanie od roku 2008 realizuje
projekt systemowy "Nowe kwalifikacje szans¹ na rynku pracyaktywizacja spo³eczno- zawodowa bezrobotnych w gminie
£apy".
W okresie od stycznia do
sierpnia 2011r. ponad siedem-
dziesiêciu osobom udzielono
wsparcia dochodowego w
postaci zasi³ków celowych oraz
zrealizowano dwa kursy zawodowe dla 41 osób, w tym 16 osób
niepe³nosprawnych. 25 niepracuj¹cych kobiet uczêszcza³o na
kurs zawodowy "Kasjer- sprzedawca". Jego tematyka obejmowa³a m.in. zasady organizacji
pracy w kasie, technikê druku
oraz zabezpieczenia na banknotach polskich i zagranicznych, obs³ugê kas fiskalnych,
komputera i programów magazynowych. Niepe³nosprawni
uczestnicy projektu, podczas
120 godz. kursu "Bukieciarzflorysta" zapoznani zostali, z
technikami aran¿acji wnêtrz,
uk³adaniem wi¹zanek okolicznoœciowych, kompozycji pierwszokomunijnych, wieñców i
dekoracji ¿a³obnych. W ramach
zajêæ na obu kursach odbywa³y siê równie¿ spotkania z doradc¹ zawodowym i trening interpersonalny.
W okresie wakacyjnym dla
dzieci z otoczenia uczestników
projektu zorganizowano dwutygodniowe kolonie nad jeziorem. Realizatorzy przygotowali
dla nich wiele atrakcji i ciekawych zajêæ: wycieczki, k¹piele
w jeziorze, spacery, ró¿nego
rodzaju gry i zabawy. Równie¿ w
miesi¹cu lipcu, 16 niepe³nosprawnych uczestników projektu skorzysta³o z wyjazdu
usprawniaj¹co- rehabilitacyjnego do Lalik. W ramach siedmiodniowego pobytu dla ka¿dej
z osób ustalono indywidualny
plan rehabilitacji, odby³y siê
zajêcia kynoterapeutyczne i
edukacyjne, warsztaty komunikacji pozawerbalnej. Uczestnicy zwiedzali rodzinn¹ miejscowoœæ Adama Ma³ysza, odbyli wycieczkê do Istebnej i na Górê
¯ar. Na zakoñczenie odby³a siê
uroczysta kolacja z wystêpem
kapeli góralskiej i pieczeniem
prosiaka.
W miesi¹cu sierpniu, 26
mê¿czyzn rozpoczê³o kurs zawodowy "Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie".
Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie i
pod³ogowe. Kurs zakoñczy siê
egzaminem czeladniczym.
Dziêki uzyskanym œrodkom
finansowym z EFS, Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w £apach ma mo¿liwoœæ zastosowania innowacyjnych instrumentów pomocowych i prowadzenia dzia³añ integracyjnych w
rozszerzonym zakresie.
Urszula Andrejuk
Rodzinie Œ.P. Bogdana Ryœ,
wszystkim darczyñcom
oraz Panu Paw³owi Kosiñskiemu
w³aœcicielowi
Domu Pogrzebowego Kosiñscy
za darowiznê na rzecz Fundacji
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹“ w Warszawie
na leczenie i rehabilitacjê podopiecznego chorego na autyzm
Oliwiera Zawistowskiego
d z i ê k u j e rodzina chorego dziecka
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
5
HISTORIA
Wrzesieñ 1939 r. w £apach
Œmieræ przysz³a z nieba
£apski wêze³ kolejowy w 1937 r.
(Archiwum Zbigniewa Gumowskiego)
72 lata temu rozpoczê³a siê
II wojna œwiatowa. Najwiêksz¹
liczbê zabitych we wrzeœniu
1939 r. na terenie £ap stanowi³y
ofiary niemieckich bombardowañ.
Ka¿dego roku w dniu 1 wrzeœnia z uwag¹ œledzimy we wszystkich mediach relacje z uroczystoœci upamiêtniaj¹cych tragiczny pocz¹tek II wojny œwiatowej. Prezentowane s¹ fragmenty ostatnich audycji polskiego radia z wrzeœnia 1939 r. W
gazetach masowo pojawiaj¹ siê
archiwalne fotografie z pierwszych dni wojny. Najczêœciej
publikowane jest zdjêcie przedstawiaj¹ce ³amanie szlabanu na
granicy Polski i Wolnego Miasta
Gdañska. W rzeczywistoœci
scena ta zosta³a wyre¿yserowana na potrzeby niemieckiej
machiny propagandowej.
Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskê rozpoczê³a nowy
rozdzia³ w dziedzinie prowadzenia wojen. Oparto j¹ na taktyce
tzw. Blitzkriegu – wojny b³yskawicznej. Umo¿liwia³a ona
wspó³dzia³anie si³ l¹dowych
powietrznych i morskich. Samoloty, które w czasie I wojny œwiatowej debiutowa³y na polach
bitew, w 1939 r. odegra³y czo³owe znaczenie. Wykorzystywano je zarówno do walki bezpo-
6
œredniej w powietrzu a tak¿e
przy bombardowaniu celów
naziemnych. Adolf Hitler w
swoim przemówieniu do
wy¿szych dowódców Wehrmachtu w dniu 22 sierpnia 1939r.,
opowiedzia³ siê za ca³kowit¹ brutalnoœci¹ dzia³añ wojennych i
wyrzeczeniem siê litoœci do polskiej ludnoœci cywilnej. Pierwszymi, którzy gorliwie zaczêli
wype³niaæ te rozkazy byli niemieccy lotnicy. Ju¿ pierwszego
dnia wojny kilkaset samolotów
hitlerowskich bombardowa³o
miasta i wsie na terenie Polski.
Niszczono zarówno cele wojskowe jak i budynki cywilne.
Obrona i pierwsze ofiary
Miasteczko £apy le¿a³o przy
bardzo wa¿nym strategicznie
wêŸle kolejowym. Têdy przeje¿d¿a³y transporty wojsk polskich
na liniê frontu. Niemcy starali siê
za wszelk¹ cenê unieruchomiæ
ten wêze³ komunikacyjny. Obrona linii kolejowej na odcinku Bia³ystok – Warszawa nie przedstawia³a siê jednak najlepiej. Nie
licz¹c miasta sto³ecznego i Bia³egostoku, artyleria przeciwlotnicza znajdowa³a siê jedynie w
Rembertowie, Ma³kini oraz
£apach. W mieœcie stacjonowa³y dwie baterie, które dysponowa³y nowoczesnymi dzia³ami po
40 mm ka¿de. Nale¿a³y one do
903 plutonu pó³sta³ego, który
podlega³ Samodzielnej Grupie
Operacyjnej ,,Narew”. Do £ap
œci¹gniêto je ju¿ w ostatnich
dniach sierpnia 1939 r. Rozlokowano je przy ulicy Polnej i Wodoci¹gowej. Obronê wzmocniono
dodatkowo kompani¹ karabinów
maszynowych. ¯o³nierzy z tej
jednostki rozstawiono m.in. na
dachach warsztatów kolejowych.
Dzia³ania te by³y jednak niewystarczaj¹ce aby ochroniæ ludnoœæ cywiln¹ i miasto przed
zniszczeniem. W dniu 1 wrzeœnia
1939 r. w wyniku nalotu bombowego na ulicy J. Pi³sudskiego
w £apach zosta³ ciê¿ko ranny
Antoni Kleszczewski, który zmar³
wkrótce po przewiezieniu do
szpitala w Bia³ymstoku. Kolejn¹
ofiar¹ by³ Szlomo Godigand, trafiony bomb¹ podczas jazdy na
rowerze. Prawdziwa jednak
gehenna mieszkañców rozpoczê³a siê w dniu 2 wrzeœnia.
Tego dnia bomby spad³y obok
domu nale¿¹cego do Falkowskich przy ulicy J. Pi³sudskiego,
powoduj¹c œmieræ kilkunastu
osób.
Wed³ug ustaleñ Waldemara
Monkiewicza zginêli wówczas:
Adela Chamerska z Konopków,
Bogumi³a Nap³oszek, Stefan
Nap³oszek, Irena Witu³a, Sabina
Witu³a, W³adys³aw Witu³a. W
tym samym dniu od bomb niemieckich zgin¹³ nieznany z nazwiska rolnik, który przyjecha³ do ³apskiego m³yna. Pozosta³e ofiary to:
student Stanis³aw Bartold, Aleksander Banaszuk, nieznany z
nazwiska ¿ydowski ch³opiec
Lejbka, W³odzimierz Tydelski
oraz trzech ¿o³nierzy. Wielu zginê³o w czasie ostrza³u stacji kolejowej oraz mostu na Narwi w dniu
5 wrzeœnia. Œmieræ ponieœli
wtedy Leon Czernicki, Antoni
Hnychorowicz, Franciszek Marcinowicz, Cezary Maziec, Wincenty Tumanek i Pawe³ W³ostowski. Zginê³o wtedy tak¿e
dwóch nieznanych z nazwiska
kolejarzy.
,,Cel: instalacje dworcowe”
Marius Emmerling w swojej
ksi¹¿ce ,,Luftwaffe nad Polsk¹” w
doœæ szczegó³owy sposób przedstawi³ raporty niemieckiego lotnictwa bombowego z wrzeœnia
1939 r. Warto przytoczyæ kilka
szczegó³ów z tej cennej publikacji.
W dniach 5-8 wrzeœnia £apy
zosta³y najciê¿ej dotkniête bombardowaniami
lotniczymi.
Nadrzêdnym celem samolotów
niemieckich by³a przede wszystkim infrastruktura kolejowa. Zdarza³o siê jednak, ¿e bomby spada³y tak¿e na budynki cywilne.
Wed³ug raportów niemieckich w
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
HISTORIA
dniu 5 wrzeœnia mia³o miejsce
kilka niemieckich ataków z
powietrza. Pomiêdzy godzin¹
10.30 a 12.30 nad miasto nadlecia³o oko³o dwudziestu bombowców typu Heinkel 111 (I dywizjon 27 Pu³ku Bombowego). Ich
g³ównym celem by³ dworzec
kolejowy w £apach na który,
wed³ug raportów niemieckich,
spad³o wtedy 70% bomb.
Radiooperator jednego z
samolotów niemieckich Ofw.
Adolf Bauer tak zanotowa³ ten
nalot: O godz. 10.30 start z
Insterburga do £ap. Cel: instalacje dworcowe. Zrobiliœmy 3
naloty. Przy 1. nalocie lekki
ostrza³ artyleryjski nie siêga
naszej wysokoœci. Przy 2. nalocie ciê¿ki ogieñ przeciwlotniczy. Polacy ka¿dego dnia strzelaj¹ lepiej. Przy 3. nalocie zero
ostrza³u. Pierwsze nieprzyjacielskie trafienie w eskadrze
pociskiem s.S. (?) bez szkód,
o których warto by³oby wspominaæ.
Pomiêdzy godzin¹ 13.00 a
15.00 w rejonie £ap zniszczono
poci¹g transportowy. Bombardowanie by³o dzie³em 5 eskadry
(II dywizjon 2 Pu³ku Bombowego).
PóŸnym popo³udniem nad
miastem ponownie pojawi³y siê
wrogie samoloty, tym razem z III
dywizjonu bombowego (1 Pu³k
Szkolny). Powraca³y one z akcji
bombardowania linii Bia³ystok –
BrzeϾ oraz dworca kolejowego
w Czeremsze. Po wyl¹dowaniu
na macierzystych lotniskach,
za³ogi maszyn meldowa³y o
ostrzale przeciwlotniczym w
rejonie £ap.
,,Miasteczko £apy zniszczone”
W dniu 6 wrzeœnia lotnictwo
niemieckie ponowi³o bombardowania na linii kolejowej Warszawa – Bia³ystok i Bia³ystok –
BrzeϾ. Od godziny 9.00 do
12.00 miasto zosta³o ponownie
zaatakowane przez samoloty z 27
Pu³ku Bombowego. Marius
Emmerlich nie poda³ jednak w
swoich raportach celu porannego bombardowania z 6 wrzeœnia.
Nie s¹ znane równie¿ szczegó³y
zniszczeñ, które dotknê³y tego
dnia miasto. Znany jest jedynie
lakoniczny raport dowódcy 2
eskadry. Po zakoñczonym locie
odnotowa³ on, ¿e: Atak na liniê
kolejow¹ Warszawa – Bia³ystok zakoñczony sukcesem.
Miasteczko £apy zostaje kompletnie zniszczone
Dzieñ 7 wrzeœnia przyniós³
kolejne zniszczenia infrastruktury
kolejowej i drewnianej zabudowy
miasta. Bombardowanie samolotów niemieckich (II dywizjon
3 Pu³ku Bombowego) spowodowa³o doszczêtne zniszczenie
dworca kolejowego w £apach, po
którym pozosta³y jedynie œciany.
Polacy z obrony przeciwlotniczej
ci¹gle jednak siê nie poddawali
i ostrzeliwali nadlatuj¹ce maszyny niemieckie.
W dniu 8 wrzeœnia bombowce niemieckie operowa³y
na odcinku linii kolejowej £apy –
Ma³kinia. O ataku na miasto
tego dnia Ÿród³a niemieckie milcz¹. Pilot 2 eskadry (I dywizjon
27 Pu³ku Bombowego) Oberfeldwebel Adolf Bauer odnotowa³
wówczas: Start o 16.48. Cel:
linia kolejowa miêdzy wsiami
£apy a Ma³kini¹ Górn¹. Najwiêkszy nasz sukces do tej
pory. Co kilkaset metrów
porozrywane tory, czêœciowo
unicestwiono ca³y nasyp.
Wszystko w locie kosz¹cym.
Nie napotkaliœmy ognia ze
strony nieprzyjaciela. Niemal
wszystkie du¿e miasta na linii
frontu w 50% stoj¹ w ogniu.
L¹dowanie w ciemnoœciach
w Neukuhren. Pierwsze niemieckie oddzia³y pancerne s¹
w Warszawie.
Zniszczony dworzec kolejowy w £apach. Przez ca³y okres wojenny
okupanci nie zdecydowali siê na jego odbudowê, 1944 r.
(Archiwum Krystyny Bielickiej)
Unternehmen ,,Lapy”
Poza atakami z powietrza
Niemcy próbowali innych sposobów na zniszczenie wêz³a kolejowego w £apach. Wed³ug Tomasza Chinciñskiego w pierwszym
tygodniu wrzeœnia do £ap zosta³a wys³ana niemiecka grupa
dywersyjna z Prus Wschodnich.
Jej zadaniem by³o wysadzenie w
powietrze wêz³a kolejowego
(kryptonim
Unternehmen
,,Lapy”). W dniu 7 wrzeœnia dwie
grupy dywersantów znajduj¹ce
siê we wsiach Gruzy, Grodzisko
i Lipniki w powiecie piskim,
wyruszy³y w celu wykonania
zadania. Grupie pierwszej uda³o
siê przekraœæ dwukrotnie przez
polsk¹ liniê frontu, jednak¿e ju¿
po trzech dniach dywersanci
zostali aresztowani przez regularne niemieckie oddzia³y i przewiezieni do Bia³ej Piskiej. Z kolei
druga grupa wpad³a w rêce Niemców ju¿ na drugi dzieñ po wymarszu z rejonu koncentracji. Ostatecznie ¿adna z grup nigdy nie
dotar³a do £ap.
W dniu 14 wrzeœnia 1939 r. do
£ap wesz³y pierwsze oddzia³y niemieckie. Z kolei w dniu 26 wrzeœnia, krótk¹ okupacjê niemieck¹
zast¹pi³a sowiecka, która trwa³a
do 22 czerwca 1941 r. Od czerwca 1941 do pocz¹tków sierpnia
1944 r. w³adza mieœcie znalaz³a
siê ponownie w rêkach niemieckich. Bilans wojny w £apach
oraz najbli¿szej okolicy mia³
okrutny wymiar. Oprócz zniszczeñ materialnych zginê³o blisko
1500 osób. Do dzisiaj jednak nie
znamy wszystkich personaliów
a tak¿e dok³adnej statystyki
dotycz¹cej ofiar II wojny œwiatowej na tym terenie.
Piotr Sobieszczak
Wykorzystano m.in.:
Marius Emmerling, Luftwaffe nad
Polsk¹ 1939 - Czêœæ II. Kampfflieger,
Gdynia 2005; AIPN, sygn. Ds. 7/69, Bi
1/408, k. 144-145, 147; W. Monkiewicz,
Czarne krzy¿e nios³y œmieræ, ,,Gazeta
Wspó³czesna”, 3.X.1983 r., nr 229, s. 4; Our
Family by Sol and Toby Rubenstein,
Courtesy of the Museum of Family History, (stan z 9.09.2010); T. Chinciñski, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w
Polsce w 1939 r., Gdañsk – Warszawa
2010; Relacja Teresy Jurkian, Danuty
Skibko, Henryka Perkowskiego.
Wysadzony most na Narwi w Uhowie. Zdjêcie wykonano we wrzeœniu 1939 b¹dŸ sierpniu 1944 r. (Archiwum Mieczys³awa France)
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
7
Z GMINY
Festynowi towarzyszy³y stoiska miejscowych artystów i rêkodzielników, stoiska promocyjne,
stoiska handlowe, ogródek piwny i urz¹dzenia do zabawy dla dzieci
Narwiañski Zajazd Szlachecki
W niedzielê 28 sierpnia odby³ siê festyn historyczny
"Narwiañski Zajazd
Szlachecki". By³a to druga
edycja imprezy plenerowej
organizowanej na placu
przed Wiejskim Domem
Kultury w £apach - Szo³ajdach.
Nawi¹zuj¹c do drobnoszlacheckich zwyczajów na naszych
terenach, siêgaj¹cego swymi
pocz¹tkami okresu póŸnego œredniowiecza, organizatorzy chcieli zaprezentowaæ rekonstrukcje
historyczne ró¿nych aspektów
¿ycia ludzi tamtych czasów.
Wi¹¿e siê z tym historia rodu
£apiñskich - za³o¿ycieli licznych
zaœcianków, na bazie których
powsta³o miasto £apy. W tym
dniu walka przeplata³a siê tu z
¿yciem obozowym, rzemios³em,
sztuk¹ kulinarn¹ i obyczajami, a
przede wszystkim z zabaw¹.
Pierwszym punktem programu by³a inscenizacja w wykonaniu Szwadronu Kawalerii X
Pu³ku U³anów Litewskich. Zaprezentowali zgromadzonym jak
wygl¹da³o pe³ne fantazji ¿ycie
szlachty zaœciankowej. Nie zabrak³o popisów w³adania szabl¹,
zabaw dziewcz¹t i ch³opców oraz
pe³nych grozy pojedynków
"zacietrzewionych" szlachciców.
A to wszystko na koniach, bo
przecie¿ kto bardziej ni¿ szlachta kocha³ w dawnej Polsce konie.
Mieliœmy okazjê te¿ zobaczyæ pokaz historyczny pt. "Jarmark Staropolski" przygotowany przez grupê Jantar. Na jarmarku w przys³owiowym garncu zobaczyæ mo¿na by³o wszystko, co zwi¹zane jest z dawnym
rzemios³em i histori¹ Polski.
Centralnym punktem jarmarku
by³ staropolski piec chlebowy, w
którym wypiekane by³y pysznoœci z minionych epok, a przede
wszystkim podp³omyki z cebul¹ i grzybami. W sk³ad jarmarku
wchodzi³y stanowiska dawnych
kupców prezentuj¹cych swoje
wyroby. Spotkaæ tu mo¿na by³o
kram podró¿nego dziada - bajarza, suto wype³niony rzeŸb¹ i snycerstwem. Obok rogownik zaprasza³ w œwiat dawnych wyrobów
koœcianych i rogowych, a jego
pomocnik tka³ na bardzie piêkne krajki. Trzecim namiotem
w³adali historyczni rycerze z czasów W³adys³awa £okietka bij¹cy
jego monety. Sarmacki szlachcic
strzela³ z armaty wiwatówki i
bandolet, a ksi¹¿ê Boles³aw Chrobry zaprasza³ na swe trony
wszystkich amatorów pami¹tkowej fotografii. Na z³oczyñców
czeka³ kat z dybami i narzêdziami tortur. Jarmark ubarwia³y
dŸwiêki dawnych s³owiañskich
instrumentów pasterskich m.in.
sza³amaja, piszcza³y, tr¹bity, okaryny i rogi. W trakcie pokazu
rycerze stoczyli pojedynki, a
szlachcice zapraszali do gier i
zabaw staropolskich.
Festynowi towarzyszy³y stoiska miejscowych artystów i
rêkodzielników, stoiska promocyjne, stoiska handlowe, ogródek
piwny i urz¹dzenia do zabawy dla
dzieci. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie.
Nie brakowa³o równie¿ zabaw
i konkursów. Do udzia³u w
poszczególnych zmaganiach
ustawia³a siê kolejka chêtnych.
Panowie najchêtniej próbowali siê
w rzucie chom¹tem, toczenie
beli oraz "dojeniu krowy". Dla
wszystkich uczestników zmagañ przygotowano cenne nagrody. By³ te¿ wystêp Miejskiej
Orkiestry Dêtej z £ap, koncert
"Na Ch³opsk¹ Nutê" w wykonaniu absolwentów szko³y wokalno-aktorskiej im D. Baduszkowskiej w Gdyni. A wieczorem
odby³a siê zabawa taneczna,
która trwa³a do póŸnych godzin
nocnych.
Organizatorami "Narwiañskiego Zajazdu Szlacheckiego"
by³ Dom Kultury w £apach i
WDK w £apach - Szo³ajdach, partnerami "Proekona" - Nadnarwiañskie Stowarzyszenie spo³ecznoEkologiczne, OSP w £apach Dêbowinie, Stowarzyszenie
"Nasza Przestrzen".
Festyn wspó³finansowany
by³ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 (kk)
2013.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt. „Narwiański Zajazd Szlachecki”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szanowni Państwo
Już 18.09.2011 r. od godz. 12:00 do 16:00
w Łapach
zaprasza na rodzinny festyn
W programie przewidzieliśmy m.in. pokazy Straży
Pożarnej, pokaz przewodnika policyjnego z psem,
konkursy, malowanie twarzy i inne atrakcje dla dzieci.
Podczas trwania imprezy zapraszamy na słodycze
i napoje, a także na degustację regionalnych produktów.
Zabawy i konkursy dla dzieci poprowadzi Agencja Artystyczna „Melodia”
Serdecznie zapraszamy
8
Oferujemy Państwu:
CARVING - rzeźbione dekoracje z owoców i warzyw
FONTANNY - czekoladowe, serowe, alkoholowe
Zapewniamy także dekorację kościołów,
przyjęć oraz kompleksową obsługę.
www.magicznechwile.com
508 421 801
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
FOTOREPORTA¯
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
9
Gospodarzem tegorocznych Do¿ynek Gminnych by³y £apy, nie zbrak³o
tradycji, nie zabrak³o te¿ zabawy
Do¿ynki z produktem lokalnym
Do¿ynki s¹ tradycyjnym
œwiêtem, podczas którego
rolnicy dziêkuj¹ za zebrane plony. S¹ te¿ okazj¹ do
wypoczynku i dobrej zabawy po pe³nej wysi³ku pracy
na roli.
11 wrzeœnia oczy mieszkañców ca³ej naszej gminy i nie
tylko skierowane by³y w stronê
Stadionu OKF w £apach.
Wszystko za spraw¹ Do¿ynek
Gminnych, które w tym roku
odby³y siê w naszym mieœcie.
Niedziela przywita³a wszystkich
s³oneczn¹, letni¹ pogod¹ - idealn¹ na podziêkowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy.
W roku ubieg³ym gospodarzem do¿ynek by³y Bokiny, w
tym roku zaœ uroczystoœci odbywa³y siê w £apach. Nad ca³oœci¹
imprezy czuwa³a ekipa z Domu
Kultury w £apach, OKF i pracowników Urzêdu Miasta i Gminy
w £apach. Swój udzia³ w organizacji Œwiêta Plonów mia³y tak¿e
so³ectwa naszej gminy, których
przedstawiciele przygotowali
wieñce do¿ynkowe oraz regionalne potrawy, które ka¿dy móg³
skosztowaæ przechadzaj¹c siê
miêdzy suto zastawionymi straganami.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
o godz. 11.30 msz¹ œwiêt¹ w
koœciele pw. Œw. Krzy¿a w
£apach, któr¹ koncelebrowa³
ksi¹dz biskup senior Tadeusz
Zawistowski. W mszy œw. udzia³
wziêli pos³owie, wicemarsza³ek
województwa podlaskiego Walenty Korycki, starosta powiatu bia³ostockiego Wies³aw Pusz oraz
samorz¹dowcy ró¿nych szczebli.
By³y te¿ reprezentacje so³ectw z
terenu gminy £apy. Kap³an w
swojej homilii podziêkowa³
wszystkim rolnikom za wysi³ek
i poœwiêcenie w ich ciê¿kiej
pracy. W trakcie nabo¿eñstwa
odby³o siê przekazanie chleba i
sk³adanie wieñców. Po zakoñczeniu eucharystii z koœcio³a
wyruszy³ barwny korowód do¿ynkowy w stronê stadionu, gdzie
starosta i staroœcina pañstwo
Teresa i Edward Grabowscy
dokonali oficjalnego otwarcia
do¿ynek. Licznie przyby³ych
goœci przywita³ burmistrz Wiktor
Borzosko.
W trakcie do¿ynek rozstrzygniête zosta³y 4 konkursy m.in.
"Najpiêkniejszy Wieniec Do¿ynkowy". Ka¿dy z nich by³ wyj¹tkowy, przez co wybór by³ niezwykle trudny. Niektóre z nich
wymaga³y nawet kilkumiesiêcznej pracy! Powo³ana "Komisja
Wieñcowa" po burzliwych naradach wy³oni³a zwyciêzców. I miejsce ex quo zajê³y Bokiny i P³onka Strumianka. Wyró¿nieniami
nagrodzono P³onkê Koœcieln¹,
£apy Szo³ajdy, £upiankê Star¹,
Wólkê Waniewsk¹ oraz Uhowo.
- W Moñkach na do¿ynkach
wojewódzkich nasz wieniec zdoby³ I miejce w kategorii wieniec
nowoczesny! - chwali siê Agata
Skrzypkowska z £upianki Starej.
So³ectwa naszej gminy przyst¹pi³y równie¿ do konkursu na
"Najlepsze stoisko promocyjne".
Zg³osi³o siê 8 so³ectw z terenu
gminy £apy. W konkursie tym
równorzêdne I miejsca zajê³y
£apy - Dêbowina i Bokiny. II
miejsce przypad³o £apom - Szo³ajdom i P³once - Strumiance, a
III miejsce zdoby³o Uhowo i Wólka
Waniewska. PublicznoϾ za
naj³adniejsze uzna³a stoisko
So³ectwa Bokiny, przyznaj¹c mu
swoj¹ nagrodê.
Tego dnia wrêczono tak¿e
nagrody przyznane w konkursie
na Najlepszy Produkt Lokalny.
Jak co roku, pierwsza konkursowa prezentacja produktów
lokalnych odby³a siê w lipcu
2011r. podczas festynu "Sobieski
w P³once". Kilku lokalnych twórców orz Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy £apy, wystawi³o
produkty, które zosta³y podzielone na dwie kategorie: kulinaria
i rêkodzie³o. Podczas festynu w
P³once Koœcielnej Komisja Konkursowa odwiedzi³a ka¿de stoisko, oceniaj¹c produkty. Laureatami konkursu zostali: W kategorii kulinaria I miejsce - KGW z
P³onki - Strumianki za pierogi z
jagodami, II - Stowarzyszenie
"Nasza Przestrzeñ" z £ap - Dêbowiny za pasztet z królika z ¿urawin¹, III - Krystyna Falkowska z
P³onki Koœcielnej za ziemniaki
faszerowane miêsem. Wyró¿nienia przypad³y Stowarzyszeniu
"Nasza Przestrzeñ" za babkê
ziemniaczan¹ z niespodziank¹
oraz Alicji i Stanis³awowi £apaiñskim za miód pitny dwójniak.
W kategorii rêkodzie³o i artystyczna twórczoœæ lokalna I miejsce zajê³a Agata Perkowska z
P³onki Koœcielnej (rêcznie robione karty okolicznoœciowe i pocztówki znad Narwi), II miejsce
Œwietlica Socjoterapeutyczna w
£apach "Œwiat w kolorach" (filcowe rozmaitoœci). Nagrodê
publicznoœci otrzyma³o Stowarzyszenie "Nasza Przestrzeñ" z
£ap - Dêbowiny.
Najwiêcej emocji wzbudzi³o
rozstrzygniêcie Konkursu na Najczystsze So³ectwo Gminy £apy
- 2011, w którym na I miejscu uplasowa³y siê £apy-Dêbowina, na II
P³onka-Koœcielna i P³onka-Strumianka, a III miejsce zajê³y Bokiny. Natomiast wyró¿nienie dosta³y £apy - £ynki.
Do¿ynki gminne obfitowa³y
te¿ w ró¿ne konkursy sprawnoœciowe. By³o przeci¹ganie liny,
toczenie beli s³omy czy rzut chom¹tem na odleg³oœæ. Nagrody w
tych konkursach ufundowa³o
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiañska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
Zgromadzeni na placu do¿ynkowym widzowie oraz zaproszeni goœcie byli pod wra¿eniem
wystêpów zespo³ów œpiewaczych tj. P³onkowian, Uhowianek oraz £upinianek, nagradzaj¹c ich wystêpy gromkimi brawami.
Nastêpnie na scenê wkroczy³
zespó³ DEPE, który swoim
wystêpem "rozpali³ publicznoœæ
do czerwonoœci". I nareszcie
przyszed³ czas na wystêp gwiazdy wieczoru - zespo³u "Redlin".
Folkowy charakter ich aran¿acji
porwa³ serca uczestników festynu. Zabawa dopiero siê rozkrêca³a, bo kiedy "gwiazdy" zesz³y
ju¿ ze sceny przyszed³ czas na
zabawê pod chmurk¹ z ³apskim
zespo³em "Dwie Trzecie".
Organizatorami Do¿ynek
Gminnych by³ Urz¹d Miejski,
Dom Kultury i Oœrodek Kultury
Fizycznej w £apach.
(kk)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt. „Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy 2011”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Fot. J. Barañczuk
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
ZAPRASZA W ROKU SZKOLNYM 2011/12
ŚĆ
O
W
NO
RYTMIKA
GRUPY DZIECIĘCE
W WIEKU 3-4 i 5-6 lat
Pracownia
plastyczna
-zapisy do końca września
Pracownia
modelarska
STUDIO PIOSENKI
ESTRADOWEJ
-zapisy do końca września
-zapisy do końca września
CAPOEIRA
R
TE A T
Spróbuj swoich sił na scenie!!!
-zapisy do końca września
BRAZYLIJSKA
SZTUKA WALKI
-zapisy do końca września
TANIEC
grupa
Zajęcia skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat , oraz 15-18
lat. To ogół styli i technik, które powstawały w tym nurcie
kulturowym w ostatnim trzydziestoleciu, np. locking, poping,
rocking, b-boing, hip hop, crumping, new style, house.
Wszystkie style charakteryzuje niska, pochylona i rozluźniona
sylwetka, skomplikowane izolacje różnych partii ciała, a przede
wszystkim zgodność rytmiczna z muzyką. Niesamowity efekt
tańca hip hopowego często wykorzystywany jest w teledyskach
i na koncertach. Zajęcia prowadzi Magda Surwiłło, związana ze
studiem Działań Kreatywnych Danceoffnia w Białymstoku.
Przewidziane zajecia ;
ESCAPE
NOWA GRUPA 11-15 LAT
CZWARTEK /PIĄTEK 15.00-16.30
CZWARTEK /PIĄTEK 16.30 -17.30
/ Dzieci.
WSPÓŁCZESNY
Zajęcia taneczne skierowane dla dzieci w wieku 5 -7 lat ,
oraz 7 -10 lat. Zajęcia stanowią bazę edukacyjną w
programie nauczania jest rytmika, elementy hip hopu oraz
jazzu
Lekcje uzupełniane są grami i zabawami integracyjnymi.
Zajęcia prowadzi Dorota Baranowska związana ze Studiem
Działań Kreatywnych Danceoffnia w Białymstoku.
Przewidziane zajęcia:
5 -7 lat
PONIEDZIAŁEK / WTOREK 15.00 -16.00,
7 - 10 lat
PONIEDZIAŁEK / WTOREK 16.00 -17.00
UWAGA !!!! PIERWSZE ZAJĘCIA TANECZNE ZUPEŁNIE ZA FREE. SALA DOMU KULTURY W ŁAPACH, 1 PAŻDZIERNIKA 2011 (SOBOTA)
TANIEC WSPÓŁCZESNY /DZIECI GODZ. 9.00-10.00
HIP HOP / NOWA GRUPA GODZ. 10.00-11.00
„ESCAPE” GODZ. 11.00-12.00
Dom Kultury
ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
tel. 85 715 23 00
www.dklapy.pl
OPŁATA ZA ZAJĘCIA - 20 zł /miesięcznie
Przyjdź i spróbuj !!!
12
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
Z GMINY
Nagrod¹ za trudy pielgrzymki by³ udzia³ we mszy œw. sprawowanej w Kaplicy Ostrobramskiej w
intencji pielgrzymów z £ap oraz zwiedzanie Wilna
Pierwszego dnia pielgrzymom towarzyszy³o upalne s³oñce,
nie przestaj¹c œwieciæ ani na
chwilê, nawet podczas trudnego
odcinka ¯uki - Wyszowate, gdzie
rowerzystom przysz³o przedzieraæ siê przez piaski leœne, mimo
to szczêœliwie dotarli do goœcinnego hotelu Zbyszko w Goni¹dzu,
gdzie odby³ siê pierwszy noclneg
na trasie. Mimo pielgrzymowego
charakteru wyprawy, obs³uga
hotelowa przygotowa³a kilka niespodzianek: by³a m.in. na kolacjê
babka ziemniaczana oraz sa³atka z tuñczyka.
Pod koniec drugiego dnia
pielgrzymki jazda odbywa³a siê
w mniejszym, lub wiêkszym,
deszczu. Drobny deszcz zacz¹³
padaæ tu¿ po Mszy œw. sprawowanej w Sanktuarium Matki
Bo¿ej Studziennicznej. Za to
pierwsza ulewa spotka³a p¹tników - cyklistów w lasach oko³o
miejscowoœci Karolin, gdzie by³
zaplanowany drugi nocleg, tym
razem na plebanii parafii œw.
Rodziny.
W trakcie pielgrzymki nie
zabrak³o miejsca na modlitwê
pod spotkanymi przydro¿nymi
krzy¿ami i kaplicami, gdzie by³y
odmawiane modlitwa "Anio³
Pañski" oraz "Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia", zaœ w pi¹tek
tak¿e "Droga Krzy¿owa".
Drogi p¹tnicze prowadzi³y
g³ównie asfaltem, ale równie¿
by³y gdzie niegdzie "¿wirówki", te
laœne oraz prowadz¹ce piêkn¹
Dolin¹ Biebrzy i Mazurami, by
wreszcie, trzeciego dnia pielgrzymki, doprowadziæ ³apskich
cyklistów do miejscowoœci Bre¿niki, gdzie pielgrzymka przekroczy³a granicê polsko - litewsk¹.
Przy szlabanie granicznym zosta³
odœpiewany "Mazurek D¹browskiego", dopiero potem rowerzyœci ruszyli dalej.
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
Tego te¿ dnia nad
brzegami Niemna zosta³a odprawiona Msza œw.,
w specjalnej intencji, z
okazji 28 rocznicy zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa przez Gra¿ynê i
Jana Klewinowskich,
którzy wraz z synem
Mateuszem, wziêli udzia³
w pielgrzymce.
Na koniec trzeciego
dnia pielgrzymki, po
przejechaniu 140 km,
p¹tnicy dotarli wreszcie
na nocleg oko³o miejscowoœci Verona.
Trud ten op³aci³ siê,
gdy¿ ostatniego dnia
cyklistom pozosta³o do
przejechania ok. 65 km.
Po ich pokonaniu 22 rowerzystów, wraz z ekip¹ techniczn¹,
przejecha³o przez Ostr¹ Bramê,
witani przez pielgrzymów, którzy
z £ap do Wilna przyjechali autokarem. Niektórzy z podró¿nych,
jak kleryk Adam Hryc ¿a³owali, ¿e
nie uda³o im siê wzi¹æ udzia³ w
pielgrzymce rowerowej - czujê
niedosyt, bo sam chcia³em byæ
po drugiej stronie, ale cieszê siê,
¿e inni mogli skorzystaæ z tego.
Kleryk Adam dodaje, ¿e nie mia³by problemu z pokonaniem
trasy- lubiê d³ugie trasy, kupi³em
niedawno nowy rower, ale, nie-
stety dla mnie, za póŸno siê
zg³osi³êm do ogranizatorów.
Nagrod¹ za trudy pielgrzymki by³ udzia³ we Mszy œw. sprawowanej w kaplicy Ostrobramskiej w intencji pielgrzymów z
£ap oraz zwiedzanie Wilna. P¹tnicy widzieli m.in. miejsca zwi¹zane ze œw. s. Faustyn¹ Kowalsk¹,
pierwszy obraz Jezusa Mi³osiernego, koœció³ œw. Ap. Piotra
i Paw³a, cmentarz na Rossie, a
tak¿e pa³ac prezydencki, ratusz
oraz, ju¿ nastêpnego dnia, zamek
w Trokach.
Powrót autokarem nast¹pi³ 22
sierpnia w poniedzia³ek póŸnym
wieczorem, gdzie mimo póŸnej
pory pod koscio³em œw. Krzy¿a
w £apach na pielgrzymów oczekiwa³a du¿a grupa parafian.
Ogranizatorami Rowerowej
Pielgrzymki £apy - Ostra Brama
byli: parafia œw. Krzy¿a na czele
z ks. Krzysztofem Jurczakiem,
który równie¿ wzi¹³ udzia³ w
pielgrzymce, sklep Rowerowy
AGAT Gra¿yny i Marka Grabowskich oraz £apskie Towarzystwo Rowerowe PELETON na
czele z prezesem, Leszkiem
£apiñskim.
Karol Brejnak
zdj. W Biernat
Prawie 400 km pokonali
pielgrzymi z £ap, którzy 18
sierpnia po porannej mszy
œw. w koœciele pw. œw.
Krzy¿a, udali siê w
pielgrzymkê rowerow¹ do
Ostrej Bramy.
zdj. K.Brejnak
W drodze do Ostrej Bramy
13
Z GMINY
Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie
Nie?sprawni w labiryncie ¿ycia
Ochrona zdrowia
psychicznego polega na
zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi
takich form wsparcia,
które umo¿liwi¹ im prawid³owe funkcjonowanie w
œrodowisku rodzinnym i
spo³ecznym.
Konieczne jest tworzenie sieci
oparcia spo³ecznego dla osób
chorych i cz³onków ich rodzin.
Œwiadczenie kompleksowej i
specjalistycznej pomocy zapewnia efektywnoœæ podejmowanych dzia³añ. Dlatego te¿, Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
£apach realizuje projekt pt. "
Nie?sprawni w labiryncie ¿ycia.
Œrodowiskowy system wsparcia
i psychospo³ecznej rehabilitacji
osób zaburzonych psychicznie".
Projekt finansowany jest ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej, a jego celem g³ów-
nym jest utworzenie kompleksowego systemu wsparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniaj¹cy
im optymalny poziom samodzielnoœci spo³ecznej i zawodowej.
Projektodawca planuje realizacjê dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie izolacji osób niepe³nosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, poprawê
dostêpu do informacji, szkoleñ,
poprawê funkcjonowania spo³ecznego W ramach projektu
przewiduje siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Dni Otwarte w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w
£apach"
2. Grupowe zajêcia warsztatowo- szkoleniowe z psychologiem "Nie-zale¿ne ¿ycie"
3. Rodzinne konsultacje z
psychologiem
4. Powo³anie Asystentów
Nastêpny numer
Gazety £apskiej
uka¿e siê w œrodê
26 paŸdziernika
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £apach w
ramach projektu pn. "Nie? sprawni w labiryncie ¿ycia. Œrodowiskowy system wsparcia i psychospo³ecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie" powo³a³ Punkt
Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Zadaniem Punktu jest m.in. poradnictwo w zakresie rozwi¹zywania problemów prawno-socjalnych, leczenia, rehabilitacji spo³ecznej oraz zawodowej dla osób cierpi¹cych
na zaburzenia psychiczne ich rodzin.
Specjalistycznego wsparcia udzielaj¹ psycholog, doradca zawodowy i pracownik socjalny.
Kontakt: Punkt Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w £apach, 18- 100 £apy,
ul. Leœnikowska 54; tel. 85 715 25 50 wew. 40
Dy¿ury w godz.15.00- 17.00
Najbli¿sze dy¿ury: 1 i 29 wrzesieñ; 6 i 27 paŸdziernik
14
osób z zaburzeniami psychicznymi w œrodowisku. G³ównym
celem pracy Asystentów jest
dotarcie do osób pozostaj¹cych
poza instytucjonalnymi formami
wsparcia
5. Szkolenie "Sztuka u¿ytkowa"
6. Wyjazd do Galerii Sztuki
7. Wigilia
8. Utworzenie Punktu Wsparcia Œrodowiskowego na Rzecz
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Dy¿ury pe³ni¹ pracownik
socjalny, doradca zawodowy,
psycholog, którzy udziel¹ konsultacji i porad m.in. w zakresie
leczenia, rehabilitacji spo³ecznej
oraz zawodowej osobom cierpi¹cym na zaburzenia psychiczne
i ich rodzinom
9. Wystawa pod has³em
"Nie?sprawni w labiryncie ¿ycia"
Celem wystawy jest promocja
twórczoœci osób z zaburzeniami
psychicznymi. Na wystawie
zaprezentowane zostan¹ prace
wykonane podczas warsztatów
"Sztuka u¿ytkowa", zdjêcia z realizacji poszczególnych dzia³añ w
projekcie.
Inauguracja wystawy nast¹pi
w dniu Obchodów Œwiatowego
Dnia Zdrowia Psychicznego, 11
paŸdziernika 2011r. w Domu Kultury w £apach
10. Organizacja konkursu literackiego. Celem konkursu jest
zwrócenie uwagi na problem
zaburzeñ psychicznych. M³odzi
twórcy poproszeni zostan¹ o
napisanie krótkiego eseju zawieraj¹cego refleksjê na temat funkcjonowania spo³ecznego, problemów, ewentualnego ³amania
praw osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne
Rozstrzygniêcie konkursu i
wrêczanie nagród nast¹pi w dniu
11 paŸdziernika 2011r. w Domu
Kultury w £apach
W niniejszym projekcie, sztuka zostanie wykorzystana, by
pomóc osobom z zaburzeniami
psychicznymi komunikowaæ w
sposób inny ni¿ tradycyjny, pokonaæ stres, a tak¿e odkryæ nowe
aspekty swojej w³asnej osobowoœci. Umiejêtnoœæ u¿ywania
jêzyka sztuki jako sposobu porozumiewania siê z otoczeniem
wspiera osobê z problemami
natury psychicznej, pozwala jej
wyraziæ emocje i uczucia.
Szczegó³owych informacji,
osobom zainteresowanym wziêciem udzia³u w proponowanych dzia³aniach udzielaj¹ p.
Urszula Andrejuk i p. Beata Kie³sa- Dowejko tel. 85 715 25 50.
Urszula Andrejuk
Panu Markowi Malinowskiemu
w³aœcicielowi firmy
MAREK MALINOWSKI
MEBLE
£apy, ul. Wyspiañskiego 1
Serdeczne podziêkowania
za wielokrotnie udzielon¹
fachow¹ pomoc i sponsorowanie
sk³adaj¹ pracownicy
Domu Kultury w £apach
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
Klub Radnych
PRAWO I SPRAWIEDLIWOή
Rady Miejskiej w £apach
Roman Czepe (tel. 606 612 607), Marek Go³ko (tel. 501 093 493),
Aldona Ewelina Jamio³kowska (tel. 509 704 711), Janusz Jamio³kowski (tel. 798 806 452), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski - Przewodnicz¹cy Klubu (tel. 668 484
425), Maciej Michno (tel. 781 401 781), Marek O³tarzewski (tel. 604
936 040), Piotr Pu³koœnik (tel. 600 367 888).
Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek miesi¹ca
w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzêdzie Miejskim
w £apach w pokoju nr 9 lub telefonicznie.
Klub Radnych Platforma Obywatelska
Rady Miejskiej w £apach
zaprasza
KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE
Radni miejscy i powiatowi z klubu radnych Nasze
Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój
dy¿ur w drugi tydzieñ ka¿dego miesi¹ca (czwartek)
w godzinach 16:00 - 17:00.
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 9
Urzêdu Miejskiego.
DY¯URY
APTEK
12 - 18 wrzeœnia
3 - 9 paŸdziernika
do korzystania z naszych dy¿urów w ostatni¹ œrodê
Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a,
tel. 85 / 715 - 29 - 35
Apteka Salus, ul. Kossaka 18
tel. 85 / 715 - 69 - 35
ka¿dego miesi¹ca w godzinach 16:00 - 17:00
19 wrzeœnia - 2 paŸdziernika
w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego w £apach
DY¯URY PREZYDIUM RADY
Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15,
tel. 85 / 715 - 25 - 22
10 - 16 paŸdziernika
Apteka ul. Cmentarna 6
tel. 85 / 715 - 24 - 30
O G£OSZENIA
Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w £apach (prze! Wynajmê mieszkanie 2
wodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo¿na spotkaæ siê pokojowe. Antoniukowska 56
w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty tele- tel. 674 57 50
foniczne oraz e-mail dostêpne s¹ na stronie internetowej
! Mieszkanie, gara¿ w
Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady £apach do wynajêcia
Miejskiej (tel. 85 715 22 51)
tel. 664 551 753
DROBNE
! Sprzedam dzia³kê siedliskow¹ przy ul. G³ównej tel. 85
715 32 97, kom. 608 20 20 23
! Zgubiono okulary 2ogniskowe. Pi¹tek 9.IX.2011r. Za
postojem TAXI. Tel. 85 715 53 86
KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH
DOM POGRZEBOWY
Łapy
ul. J.Matejki 1a
telefon całodobowy
085 715 43 62
0 502 720 269
KOSINSCY
Bogaty wybór trumien, krzyży i urn;
kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną;
odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka;
kopanie grobów i murowanie grobowców;
eleganckie karawany i własne autokary;
krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok;
KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU
ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU
Gazeta £apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w £apach, dyr. Grzegorz Perkowski
Adres redakcji: 18-100 £apy, Nowy Rynek 15 tel. 85 - 715-23-00, fax. 85 - 715-20-71, e-mail: [email protected]; www.gazeta.dklapy.pl
Redakcja: Kamila Klim, Piotr Sobieszczak, Jerzy Barañczuk. Fot. na ok³adce - Jerzy Barañczuk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne - 0.90 z³. za s³owo (w tym 8% VAT), ramkowe - 1 z³. za cm2 (w tym 23% VAT), ramkowe kolorowe - 1.50 z³. za cm2 (w tym
23% VAT). Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na
konto Millennium Bank S.A. 21 11602202 00000000 59180223, przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w £apach. Druk: Drukarnia Belesprit Sp. z o.o.
15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A. ISSN 1233-5363. Nak³ad 600 egz.
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
15
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
OG£OSZENIE
Burmistrz £ap informuje, ¿e w dniu 18 paŸdziernika 2011 r. godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w £apach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ niezabudowanych dzia³ek, po³o¿onych w £apach na
osiedlu "Barwiki", stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy £apy, posiadaj¹cych
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/00038969/3, zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹, bliŸniacz¹ i szeregow¹ wraz z ogrodami:
1. numer 2015 powierzchni 454 m2, ul. W. Puchalskiego 32,
cena wywo³awcza 33 600 z³, wadium 4.000 z³,
2. numer 2017 o powierzchni 687 m2, ul. W. Puchalskiego 28,
cena wywo³awcza 51 400 z³, wadium 4.000 z³.
3. numer 2026 i 2029/3 o ³¹cznej powierzchni 632 m2, ul. W.
Wodzickiego 26, cena wywo³awcza 47 300 z³, wadium 4.000 z³.
Do ceny ka¿dej z dzia³ek osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.
OG£OSZENIE
Burmistrz £ap informuje, ¿e w dniu 18 paŸdziernika 2011 r. godz.
9.30 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej numerem geodezyjnym
160/4 o powierzchni 0,0599 ha. po³o¿onej we wsi G¹sówka-Oleksin, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy £apy, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/88189/6, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego le¿¹cej na terenach rolnych
z istniej¹c¹ zlewnia mleka. Tereny te mog¹ ulec przekszta³ceniu na
inny rodzaj us³ug, zwi¹zanych z obs³ug¹ i przetwórstwem rolno-spo¿ywczym. Nieruchomoœæ jest zabudowana budynkiem zlewni
mleka o powierzchni u¿ytkowej 61,60 m2.
Cena wywo³awcza - 17 820 z³, wadium - 2 000 z³
Nieruchomoœæ wolna jest od d³ugów, ciê¿arów, roszczeñ osób
trzecich oraz ograniczeñ w rozporz¹dzaniu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w £apach nr 92 1540 1216 2001
4405 3110 0006 do dnia 12 paŸdziernika 2011 roku. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto
Urzêdu Miejskiego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w
Urzêdzie Miejskim w £apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302,
tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.
Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej
tut. Urzêdu www.lapy.podlasie.pl
INFORMACJA
Burmistrz £ap informuje, ¿e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£apach, ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia
14 wrzeœnia 2011 roku do dnia 4 paŸdziernika 2011 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, obejmuj¹cy dzia³kê po³o¿on¹ w Uhowie, oznaczon¹ numerem geodezyjnym 854.
Wszelkich informacji na temat nieruchomoœci udziela Referat
Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301
i 302.
16
Dzia³ki po³o¿one s¹ w otulinie Narwiañskiego Parku Narodowego;
wszelka dzia³alnoœæ inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnienia z Dyrekcj¹ NPN.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w £apach Nr 92 1540 1216 2001
4405 3110 0006 do dnia 12 paŸdziernika 2011 roku. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto
Urzêdu Miejskiego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w
Urzêdzie Miejskim w £apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302,
tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.
Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej
tut. Urzêdu www.lapy.podlasie.pl.
OG£OSZENIE
Burmistrz £ap informuje, ¿e w dniu 18 paŸdziernika 2011 r. godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w £apach
przy ulicy D³ugiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1199 o
powierzchni 0,0794 ha, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy £apy, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/00084501/2, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod
³¹ki i pastwiska. Dzia³ka le¿y w otulinie Narwiañskiego Parku
Narodowego, na terenie zalewowym, w obrêbie którego obowi¹zuje
zakaz zabudowy.
Cena wywo³awcza - 10.461 z³, wadium - 1.000 z³
Zastrzega siê prawo nieodp³atnego udostêpnienia gruntu pod
œcie¿kê rowerow¹ w przypadku ustalenia przebiegu œcie¿ki rowerowej biegn¹cej wzd³u¿ starorzeczy Narwi.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w £apach Nr 92 1540 1216 2001
4405 3110 0006 do dnia 12 paŸdziernika 2011 roku. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto
Urzêdu Miejskiego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w
Urzêdzie Miejskim w £apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302,
tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.
Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej
tut. Urzêdu www.lapy.podlasie.pl
INFORMACJA
o wykazie lokalu przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu, po³o¿onego w budynku przy ul. G³ównej 8 w £apach.
Burmistrz £ap informuje, ¿e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£apach, ul. gen. W³. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na okres 21
dni, tj. od dnia 14 wrzeœnia 2011 r. do 04 paŸdziernika 2011 r. wykaz
obejmuj¹cy lokal nr 19, przeznaczony do wynajêcia o powierzchni
u¿ytkowej 13 m2, znajduj¹cy siê na piêtrze budynku, posadowionego na dzia³ce po³o¿onej w £apach przy ul. G³ównej 8, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1356.
Wszelkich informacji na temat nieruchomoœci udziela Referat
Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 302 i 303 tel. 085 715 22 51 wew.
302 i 303.
£apy, dnia 12.09.2011 r.
nr 08 / 10 sierpnia 2011
Z GMINY
Plac NSZZ SolidarnoϾ
Ca³oœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw.
sprawowan¹ w intencji ojczyzny,
której przewodzi³ ks. kan. Krzysztof Jurczak. W homilii kap³an
przypomnia³, ¿e nie by³oby Solidarnoœci, gdyby nie pierwsza
pielgrzymka b³. Jana Paw³a II do
Ojczyzny.
Druga czêœæ uroczystoœci
odby³a siê przed Domem Kultury,
gdzie burmistrz £ap - Wiktor Brzosko oraz Józef Mozolewski - prze-
wodnicz¹cy podlaskiego regionu NSZZ Solidarnoœæ dokonali
ods³oniêcia tablicy z nazw¹ placu.
Jednog³oœnie w czerwcu tego
roku now¹ nazwê dla placu przy
³apskim Domu Kultury Rada Miejska nada³a, na wniosek Marii
Kaczyñskiej, wieloletniej dzia³aczki
³apskiej Solidarnoœci. Przed 1989r.
nosi³ on nazwê "Skwer XXlecia
PRL". Mimo likwidacji tej nazwy w
wolnej Polsce, a¿ do 18 sierpnia
2011 roku skwer przy ³apskim
Domu Kultury nie mia³ nazwy
w³asnej. Po uroczystoœci mo¿na
by³o zapoznaæ siê z histori¹ "Solidarnoœci" na wystawie w Ma³ej
Galerii Domu Kultury w £apach.
W uroczystoœci wziêli udzia³
pos³owie na Sejm RP - Mariusz
Kamiñski i Damian Raczkowski,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ - Józef Mozolewski, przewodnicz¹ca Solidarnoœci w £apach
- Marianna Kaczyñska, miejscowe
w³adze samorz¹dowe i poczty
sztandarowe z £ap oraz Podlasia.
(ad)
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ¿al,
okazali wiele serca i ¿yczliwoœci
oraz uczestniczyli we mszy œw.
i ceremonii pogrzebowej
Œ.P. Marii Roszko
Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Znajomym,
Delegacjom, za okazan¹ pomoc,
wspó³czucie, wieñce i kwiaty
serdeczne „Bóg zap³aæ“
sk³adaj¹ M¹¿ z dzieæmi
nr 08 / 10 sierpnia 2011
zdj. W Biernat
28 sierpnia odby³a siê uroczystoœæ nadania placu po³o¿onego przy ³apskim Domu Kultury imienia "Plac
NSZZ SolidarnoϾ".
"Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach"
Serdeczne podziêkowania
Rodzinie, Przyjacio³om, Kolegom, S¹siadom
oraz wszystkim tym,
którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystoœci pogrzebowej
naszego ukochanego Mê¿a, Ojca i Dziadziusia
Œ.P. Stanis³awa Maciejewskiego
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w bezgranicznym smutku
¯ona i Syn z Rodzin¹
17
SPORT
W GMINIE
Sportowe wakacje za nami
A nam jest szkoda lata
Wakacje siê skoñczy³y a
wraz z nimi rywalizacja
sportowa w siatkówce pla¿owej, koszykówce ulicznej, pi³ce no¿nej dzieci i
m³odzie¿y oraz cykliczn¹
zabaw¹ "Spod Trzepaka
do Spartaka". Do koñca
wrzeœnia trwa³y bêd¹
zajêcia Pi³karskiego
Przedszkola Pepe. Organizator zajêæ - ³apski Oœrodek Kultury Fizycznej
przygotowa³ ju¿ nowa ofertê jesienno zimow¹, ale i
tak jest szkoda lata.
Jej pi³karska moœæ
Najwiêkszym powodzeniem
cieszy³y siê i nadal ciesz¹ rozgrywki pi³karskie. Dok³adnie
pierwszego dnia wrzeœnia zosta³a uroczyœcie i patriotycznie podsumowana Wakacyjna Liga
Pi³karska dzieci i m³odzie¿y, w
której bra³o udzia³ 11 zespo³ów w
tym jedna dziewczêca. Rywalizacja by³a bardzo popularna nie
tylko wœród samych graj¹cych ale
i wœród kibiców. Ponad setka m³odych adeptów cotygodniowo
wciela³a siê w postacie Ronaldów,
Messich, B³aszczykowskich i
innych. Trzeba przyznaæ, ze wielu
z tych m³odych ch³opców i dziewcz¹t jest bardzo utalentowana.
Do najm³odszych do³¹czy³a
pokaŸna grupa dziesiêciu dru¿yn
doros³ych, którzy równie dobrze
potrafi¹ bawiæ siê graj¹c w pi³kê
jak ich m³odsi koledzy. Rozgrywki doros³ych potrwaj¹ do pierwszych dni listopada. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stro-
nie www.okf.lapy.pl
Przesz³o trzydziestu kilkulatków uczêszcza³o i nadal
uczêszcza na zajêcia "Pi³karskiego Przedszkola Pepe. Tam
pierwszych pi³karskich lekcji
udzielaj¹ instruktorzy OKF pod
okiem w³oskiego trenera Filippe
de Clemente, który wakacje
spêdza w £apach i anga¿uje siê
bardzo chêtnie nie oczekuj¹c
gratyfikacji.
Pla¿owicze i ulicznicy
Bardzo popularna w naszym
regionie siatkówka pla¿owa, któr¹
uprawia rekreacyjnie spora rzesza m³odych i starszych mieszkañców naszej gminy mia³a swoje
odzwierciedlenie równie¿ w rywalizacji. Przyst¹pi³o do niej kilkanaœcie dwuosobowych zespo³ów
z czego po trzy najlepsze spotka³y siê w finale. Siatkarskie turnieje odbywa³y siê zawsze w
bardzo przyjaznej, niemal piknikowej atmosferze. Trzeba przyznaæ, ze siatkówka ³agodzi obyczaje.
Nie mo¿na tego samego
powiedzieæ o koszykarzach ulicznych. No ale jak moda to moda.
Gra rodem z nowojorskich przedmieœæ to domena wcale nie najgrzeczniejszych ch³opców. Streetball wpisa³ siê ju¿ na sta³e w pejza¿ naszego miasta, które nomen
omen koszykówk¹ stoi.
"Trzepakowcy" rosn¹ w si³ê
Z roku na rok rozwija siê
wakacyjna akcja Spod Trzepaka
do Spartaka. W roku bie¿¹cym,
dziêki Urzêdowi Miejskiemu w
£apach, pozyskano zewnêtrzne
œrodki, by móc przygotowaæ
dzieciom spêdzaj¹cym wakacje
na w³asnych podwórkach lub
wœród blokowisk organizacjê
wolnego czasu w sposób sportowy. Szczególn¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê zajêcia prowadzone
na osiedlu Marii Konopnickiej. Po
raz pierwszy prowadzono je równie¿ w centrum £ap.
W roku bie¿¹cym "Trzepakowcy" to si³a oko³o stu dzieciaków bior¹ca udzia³ w zajêciach
dwa razy w tygodniu prowadzonych przez profesjonalnych
instruktorów.
Nie sposób nie wspomnieæ o
³apskim Orliku, który dzieñ w
dzieñ by³ i jest dos³ownie oblegany przez setki m³odych i starszych. To bardzo optymistyczne.
(okf)
OKF- przygotowania do sezonu jesienno - zimowego 2011/2012
Chc¹c zabezpieczyæ mo¿liwie najbardziej atrakcyjn¹ ofertê
zajêæ sportowo-rekreacyjnych i rywalizacji sportowej w sezonie jesienno zimowym 2011/2012 - Oœrodek Kultury Fizycznej w £apach zaprasza Pañstwa ju¿ dziœ do zg³aszania chêci udzia³u w nastêpuj¹cych
zajêciach lub przedstawiania w³asnych propozycji:
Zajêcia rekreacyjno-s
sportowe
aerobiku pañ (zajêcia od poniedzia³ku do czwartku w SP1 o
godz.18.30); siatkówki (zajêcia dziewcz¹t w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek
o 17.30 w SP1); pi³ki no¿nej; koszykówki (ch³.kl.I,II); samoobrony; tenisa sto³owego; wyjazdów na p³ywalniê
18
Rywalizacja :
Edmark Liga Pi³ki No¿nej (w hali)
Edmark Liga Siatkówki (kobiety, mê¿czyŸni)
Edmark Liga Koszykówki (kobiety, mê¿czyŸni)
Indywidualna Liga Tenisa Sto³owego (dzieci, m³odzie¿, doroœli)
Pañstwa g³osy oraz sugestie przyjmowane bêd¹ do koñca
wrzeœnia i to od nich zale¿y uk³ad koñcowego wygl¹du oferty na okres
jesienno-wiosenny. Zapraszamy do wspó³pracy
Prosimy telefonowaæ na nr 85 715 24 75 b¹dŸ przesy³aæ na adres
[email protected] b¹dŸ zg³aszaæ osobiœcie w biurze OKF przy ul. Leœnikowskiej 18 a.
(okf)
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
MarcPol S.A. to największa polska sieć handlowa istniejąca na rynku od 1988 roku, laureat konkursu Teraz Polska.
Doceniamy znaczenie „kapitału ludzkiego” i wiemy, że sukces naszej firmy to w znacznej mierze wiedza umiejętności
i doświadczenie jej pracowników. W związku z otwarciem sklepu w Łapach poszukujemy osób do pracy na stanowiska:
KIEROWNIK SKLEPU nr ref: ZKS/LAP/11
Zakres obowiązków:
- Odpowiedzialność za zatowarowanie sklepu i jakość towaru
- Przestrzeganie procedur i standardów firmy
- Realizowanie wyznaczonych celów i planów handlowych
- Dbałość o wysoką jakość obsługi klienta
- Dbałość o powierzone mienie
- Kierowanie pracą zespołu
Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenie min. średnie
- Doświadczenia w handlu detalicznym w branży spożywczej
min. 2 lata
- Znajomości produktów z działów świeżych
- Samodzielności i dynamizmu w działaniu
- Predyspozycji i doświadczenia w kierowaniu zespołem
- Umiejętności motywowania zespołu pracowników
- Orientacji na wysoki poziom obsługi klienta
KASJER-SPRZEDAWCA
nr ref: KAS/LAP/11
SPRZEDAWCA DZIAŁY ŚWIEŻE
(mięso-wędliny, sery-ryby)nr ref: SDZ/LAP/11
Od kandydatów oczekujemy:
- Doświadczenia w pracy na takim lub
podobnym stanowisku
- Znajomości asortymentu z wskazanych
działów
- Pozytywnego nastawienia do klienta
- Zaangażowania
- Dyspozycyjności
- Umiejętności pracy w zespole
- Mile widziana aktualna książeczka do celów
sanitarno – epidemiologicznych
NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
- Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - Konkurencyjne wynagrodzenie
- Atrakcyjny system premiowy - Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna podstawowa i specjalistyczna,
korzystne ubezpieczenia grupowe) - Szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
- Możliwość awansu w strukturach firmy
CV prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail w tytule podając numer referencyjny: [email protected]
Przekazanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: ”Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MarcPol S.A. z siedzibą
ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.”
nr 09 / 14 wrzeœnia 2011
19
Pamiêtajcie o ogrodach, przecie¿ stamt¹d przyszliœcie...
Tam gdzie przechadza³ siê Jan Pawe³ II
Ogrody Watykanu
Mi³oœnicy ogrodów w czasie swoich wakacyjnych
podró¿y, je¿eli tylko nadarzy siê okazja, nie omijaj¹
ciekawych i niezwyk³ych
miejsc. Jednym z nich s¹
Ogrody Watykañskie, dostêpne zwiedzaj¹cym dopiero od kilkudziesiêciu
lat. Nawet obecnie nie s¹
one, z oczywistych powodów, ogólnie dostêpne. Z
za³o¿enia s³u¿yæ mia³y papie¿om jako miejsce odpoczynku i medytacji ju¿ od
1279 roku. Otoczone murami obronnymi, które
zapewnia³y
bezpieczeñstwo, zajmuj¹
blisko 25 ha, co stanowi
prawie po³owê obszaru ca³ego Pañstwa
Watykañskiego.
Na ich terenie znajduje siê
podziemny zbiornik wodny, który
zawiera 8 milionów litrów wody
do nawadniania ogrodów i fontann, a tak¿e na potrzeby basenu przeciwpo¿arowego. Obecny
kszta³t Ogrodów, jak równie¿
ca³ego Watykanu, to lata pomys³ów i prac za czasów wielu
papie¿y oraz wielu przemian.
Niektóre ich czêœci maj¹ wygl¹d
niezmienny od prawie 500 lat.
Rosn¹ tam drzewka oliwne równie stare, o grubych i pokrêconych pniach. Du¿¹ przyjemnoœæ
dla oczu sprawiaj¹ liczne piêkne
fontanny, które daj¹ trochê
wytchnienia od upa³u roœlinom
oraz zwiedzaj¹cym. Wœród prze-
myœlanych za³o¿eñ parkowych co
i rusz napotykamy piêkne, najczêœciej stare, choæ nie tylko, rzeŸby, podkreœlaj¹ce urok zadbanej
roœlinnoœci. Jest to chocia¿by niedawno zbudowana fontanna dla
uczczenia pontyfikatu obecnego
Papie¿a. Spaceruj¹c alejkami, co
jakiœ czas spotykamy ciekawe, a
nawet zaskakuj¹ce, miejsca. Jest
to m.in. reprodukcja groty z Lourdes ( z 1902 r.), gdzie Jan Pawe³
II koñczy³ miesi¹c Maryjny
malownicz¹ procesj¹ ze œwiecami. Wœród palm i strzy¿onych
¿ywop³otów oraz wypielêgnowanego trawnika zobaczymy
pomnik ku czci Matki Bo¿ej z
Guadalupe z 1939r. Styl, w jakim
utrzymane s¹ ogrody, nie jest
ujednolicony. Dzikoœæ i naturalnoœæ przyrody miesza siê tutaj z
romantyzmem stylu francuskiego i ''dyscyplin¹'' ogrodnictwa typowo angielskiego. Kaplice i kapliczki, domki, groty, wie¿e,
ale tak¿e kwiaty, drzewa, zielone
trawniki. ¯yj¹ tutaj ze sob¹ po
s¹siedzku egzotyczne gatunki z
odleg³ych kontynentów, a tak¿e
okazy roœlinnoœci œródziemnomorskiej - palmy, cedry i oleandry. Mieszanina kolorów, zapachów, kszta³tów, które okazuj¹
zw³aszcza w maju, swój najwiêkszy urok. W tym czasie wspania³y zapach kwitn¹cej magnolii
wielkokwiatowej mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy.
W dawnych wiekach, w
czêœci bardziej zalesionej, urz¹dzano nawet papieskie ³owy. Natomiast za Piusa IV w XVI w. by³y
one prawdziwym botanicznym
skarbem. To wówczas sprowadzano do Ogrodów ró¿ne egzotyczne roœliny. Takimi roœlinami
by³y dla W³ochów uprawiane na
¿yczenie b³. Papie¿a Jana Paw³a
II - szczypiorek i koperek - dla nas
tak pospolite. Ogród zawsze
zaopatrywa³ papiesk¹ kuchniê w
œwie¿e warzywa. Obecnie tradycjê tê pielêgnuj¹ siostry z
zakonu klauzurowego, który w
Watykanie za³o¿y³ b³. Jan Pawe³
II. Przed Pa³acem Rz¹dowym
dostrze¿emy zbudowany z roœlin
herb papieski. Jedna czêœæ jest
sta³a, tzw. klucze œw. Piotra i
tiara( czêœæ górna). Druga, zmienna, to heraldyczny symbol obecnie panuj¹cego papie¿a. Teraz jest
to herb Benedykta XVI: g³owa
murzyna, objuczony niedŸwiedŸ
i muszla. Wêdruj¹c wzd³u¿ alei
dêbów ostrolistnych, dochodzimy do l¹dowiska helikopterów,
obsadzonego woko³o lagerstroemi¹, zwan¹ bzem po³udnia. W
czasie, gdy lotnisko nie jest
wykorzystywane, s³u¿y jako plac
do æwiczeñ dla Gwardii Szwarcarskiej.
Ogrody te mo¿na zwiedzaæ
jedynie w grupach z przewodnikiem watykañskim, trwa to oko³o
2 godzin. Jednak my za przewodnika mieliœmy siostrê zakonn¹ pracuj¹c¹ w Watykanie, wiêc
mogliœmy przebywaæ tam o wiele
d³u¿ej. Bilety mo¿na nabyæ przez
internet na stronie Muzeów Watykañskich. Jednak musimy wczeœniej zrobiæ rezerwacjê on line.
(ha)

Podobne dokumenty