Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

Transkrypt

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Załącznik nr 3 do Statutu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie
Program wychowawczy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie
w roku szkolnym 2012/2013
Akty prawne, na podstawie których opracowany został szkolny program wychowawczy:
1. Konstytucja RP (art. 48,53,70,72)
2. Ustawa o systemie oświaty (szczególne jej preambuła)
3. Karta Nauczyciela (szczególnie art.6)
4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 14/39)
5. Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
6. Konwencja o Prawach Dziecka
7. Europejska Karta Praw Człowieka
8. Statut szkoły.
9. Inne
− Wyobrażenia Rady Pedagogicznej szkoły o programie wychowawczym szkoły
i o możliwościach jego realizacji.
− Oczekiwania rodziców zawarte w sondażu: „Jaka ma być szkoła ponadgimnazjalna
mojego dziecka?”.
− Oczekiwania uczniów zawarte w ankiecie: „Moje potrzeby i czego oczekuję od szkoły
do której uczęszczam”.
MISJA SZKOŁY
Jesteśmy zespołem szkól zawodowych, opierającym się w pracy wychowawczej
z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
Chcemy wychowywać młodzież odpowiedzialną, tolerancyjną, samodzielną
i przedsiębiorczą.
Nauczyciele w swej pracy wychowawczej wspierać będą zarówno obowiązki jak
i oczekiwania rodziców uczniów, przygotowując tym samym powierzoną młodzież
do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Misją naszej szkoły jest :
1. Kreowanie człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny
za siebie i innych.
2. Stworzenie warunków do wykształcenia w uczniu umiejętności potrzebnych
do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.
3. Wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom.
4. Ukształtowanie człowieka do patriotyzmu z ukierunkowaniem na własny region.
SYLWETKA ABSOLWENTA
1. Absolwent potrafi dokonać samodzielnych wyborów:
− umie podejmować decyzje,
− zna skutki decyzji,
− wie dlaczego podejmuje działania,
− jest w stanie ponieść konsekwencje działania,
− umie krytycznie ocenić swoje możliwości,
− zna swoje mocne i słabe strony,
− nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia,
− wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie.
2. Absolwent współtworzy grupę społeczną:
− kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi,
− docenia i szanuje wysiłek i osiągnięcia,
− jest wrażliwy na krzywdę i ból.
3. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
4. Pielęgnuje i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju.
POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO
1. Poznanie uczniów oraz ich środowiska.
2. Integracja uczniów jako zespołu (imprezy, warsztaty, wycieczki).
3. Kształtowanie postaw społeczno-patriotycznych.
4. Realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły.
5. Egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców.
6. Egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych.
7. Włączenie rodziców w życie szkoły.
8. Obrona interesów klasy na forum szkoły.
9. Prowadzenie dokumentacji.
10. Kształtowanie postaw społeczno-patriotycznych /kultywowanie
przykład/.
tradycji,
własny
RODZICE OCZEKUJĄ OD SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
Dobrze przygotowanej i życzliwej kadry pedagogicznej.
Jak najlepszego przygotowania uczniów do dalszej nauki i poszukiwania informacji.
Nauczania prawidłowych relacji międzyludzkich.
Stworzenia warunków, w których uczeń będzie mógł urzeczywistniać swoje
zainteresowania i aspiracje.
5. Reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży.
6. Akceptacji i pomocy w realizacji własnych propozycji i usprawnienia relacji rodzice –
szkoła.
UCZNIOWIE OCZEKUJĄ OD SZKOŁY
1. Akceptacji ich potrzeb.
2. Poszanowania godności ucznia.
3. Wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności.
4. Nauczyciela kompetentnego i uczciwego w przekazywaniu wiedzy.
5. Zapewnienia bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.
6. Zapewnienia rozwoju zgłoszonych zainteresowań.
ZASOBY SZKOŁY
Formy pracy wychowawczej, tradycje kultywowane przez szkołę, pozytywne działania
poszczególnych wychowawców, umiejętności i zainteresowania nauczycieli (teatr, turystyka,
muzykowanie itp.).
PROBLEMY WYCHOWAWCZE WYSTĘPUJĄCE W SZKOLE
I ŚRODOWISKU
Proces poszukiwania misji to odpowiedź na pytania (podstawowe) związane ze szkołą, np.:
1. Kim jesteśmy?
2. Co chcemy osiągnąć?
3. Co proponujemy?
4. Kto będzie naszym klientem?
5. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?
6. Jakie wartości są dla nas szczególnie cenne (ważne)?

Podobne dokumenty