A-2 PBW TOM 2cz1 MSP Instalacje sanitarne

Komentarze

Transkrypt

A-2 PBW TOM 2cz1 MSP Instalacje sanitarne
BIURO PROJEKTÓW
TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09–402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68
TEL. (024) 366 40 48
FAX (024) 366 40 48
e-mail: [email protected]
Umowa Nr
Pracownia:
Branża: Sanitarna
Egz. nr
TZ-
Obiekt:
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Nazwa i adres opracowania:
Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku
Ministerstwa Skarbu Państwa pn.
„Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”.
Stadium – Rodzaj pracy
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Zamawiający:
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Zawartość opracowania:
Projekt Budowlano Wykonawczy branży Sanitarnej TOM 2
cz.1 instalacje sanitarne pomieszczenia agregatu
Data opracowania: LISTOPAD 2014 r.
Rozdzielnik:
Zamawiający
Archiwum BP
Uwagi:
Stanowisko:
br.
Sanitarna
br.
Sanitarna
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Jasińska
mgr inż. Joanna Kucznerowicz
Nr. upr.
Data:
WKP/0379/PWOS/11
20.11.2014
WKP/0139/POOS/09
20.11.2014
Podpis
5 egz.
1 egz.
1
OŚWIADCZENIE -------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.1
Oświadczenie Projektanta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.2
Uprawnienia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2
PODSTAWA OPRACOWANIA --------------------------------------------------------------------- 8
2.1
Wytyczne inwestora: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
2.2
Przedmiot opracowania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
3
OPRACOWANIE PROJEKTOWE W ZAKRESIE SANITARNYM ---------------------------- 11
3.1
Założenia projektowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.2
Przedmiot opracowania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.3
Opis ogólny --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.3.1
Wentylacja pomieszczenia agregatu prądotwórczego ---------------------------------------------------------------------- 11
3.3.2
Odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego ------------------------------------------------------------------------- 12
3.3.3
Wytyczne dla branży elektrycznej ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
3.3.4
Wytyczne dla branży budowlanej: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
3.3.5
UWAGI do części instalacyjnej: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
3.3.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4
UWAGI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4.1
Klauzula opracowania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4.2
Odbiory techniczne----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.3
Końcowe uwagi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
5
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ------------------------------------------------------------------ 18
6
SPIS RYSUNKÓW ---------------------------------------------------------------------------------- 19
2
1
1.1
Oświadczenie
Oświadczenie Projektanta
Warszawa dn. 20.11.2014 r.
Oświadczam, że
Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku
Ministerstwa Skarbu Państwa pn.
„Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej”.
w zakresie branży sanitarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
Projektował:
mgr inż. Dorota Jasińska
…………………………………
Sprawdził:
mgr inż. Joanna Kucznerowicz
…………………………………
Inwestycja:
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Inwestor:
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Wykonawca:
Biuro Projektowe TELECOM
Norbert Górzyński
09- 402 Płock
ul. 3 go Maja 12 lokal 68
3
1.2
Uprawnienia
4
5
6
7
2
Podstawa opracowania
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-
-
-
-
-
-
-
Projekt Budowlano- wykonawczy został wykonany na podstawie:
zawartej umowy pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa w Warszawie a
Biurem Projektowym TELECOM w Płocku
Założeń technicznych przekazanych przez zamawiającego
Planów architektoniczno-budowlanych;
Warunków technicznych systemu zasilacza UPS
Warunków technicznych agregatu prądotwórczego
Obowiązujących norm i przepisów:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r z późn. zm.)
Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z późn. zm.),
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7. 06.
2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (
Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-2151-02:1987 –Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach.
PN-B-01410:1989 – Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada
wykorzystania i oznaczenia.
PN-B-03421:1978 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary
kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.
8
- PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
- PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
przewodów.
- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymiary.
- PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w
przewodzie.
- PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania
dotyczące czystości powietrza.
- PN-EN-1751:2014 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne
końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykających.
- PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane
okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
- Część 1: Rury do instalacji rurowych.
- PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 5:
Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego
lutowania twardego.
2.1 Wytyczne inwestora:
Według wytycznych Inwestora, zaplanowano wybudowanie nowego pomieszczenia
w części garażowej budynku. Projektuje się wydzielenie pomieszczenia przy
rozdzielni głównej budynku zgodnie z częścią rysunkową. Zespół projektowy
przedstawił trzy warianty zabudowy agregatu. Rekomendowana jest aranżacja nr II
i III z powodu swobodnego dostępu podczas serwisu urządzenia i większy wybór
agregatów na rynku ze względu na gabaryty urządzenia. Zakres prac obejmuje
zaprojektowanie:
- usuniecie wylewki betonowej (w zakresie proj. architektonicznego i budowlanego)
- projekt fundamentu pod agregat (w zakresie proj. architektonicznego i
budowlanego)
- wykonanie nowej posadzki wypoziomowanej względem płaszczyzn garażu (w
zakresie proj. architektonicznego i budowlanego)
- budowa ścian wydzielenia pomieszczenia (w zakresie proj. architektonicznego i
budowlanego)
- wymiana drzwi głównych garażowych na roletę termiczną (w zakresie proj.
architektonicznego i budowlanego)
- wymianę drzwi do rozdzielni głównej budynku (w zakresie proj.
architektonicznego i budowlanego)
- montaż drzwi do pomieszczenia agregatu (w zakresie proj. architektonicznego i
budowlanego)
Bilans mocy
Wstępne zestawienie zapotrzebowania na moc elektryczną rezerwowaną:
Lp
1
2
3
urządzenie
Zasilacz UPS
Klimatyzacja serwerowni
pom 03niski parter, pom
25 parter,
Klimatyzacja serwerowni
Moc [kVA]
80
10
ilość
1
2
4
2
Suma docelowa [kVA]:
80
20
8
9
4
5
444 IV piętro
Zasilanie potrzeb
własnych
Rezerwa
4
1
20
1
4
Suma:
20
132 kVA
2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji budowy systemu zasilania
gwarantowanego w Ministerstwie Skarbu Państwa jest :
wentylacja pomieszczenia agregatu prądotwórczego
odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego
10
3
Opracowanie projektowe w zakresie sanitarnym
3.1 Założenia projektowe
Zapewnie odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego dla odebrania zysków
ciepła od agregatu prądotwórczego i odprowadzenie spalin wg wytycznych
producenta agregatu.
3.2 Przedmiot opracowania
Projektuje się przebudowę pomieszczenia garażu zlokalizowanego pod ziemią na
potrzeby pomieszczenia technicznego agregatu prądotwórczego. W pomieszczeniu
tym projektuje się agregat prądotwórczy o mocy P=150 kVA w wersji zabudowanej
z własną chłodnicą, wentylatorem, tłumikiem wydechowym wbudowanym,
własnym zbiornikiem paliwa. Agregat projektuje się w wersji zewnętrznej. Agregat
prądotwórczy ujęto w części elektrycznej projektu. Agregat zamontowany zostanie
na projektowanym fundamencie
(wg. opracowania projektu konstrukcji).
Fundament wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym i wytycznymi
producenta urządzenia.
3.3 Opis ogólny
3.3.1 Wentylacja pomieszczenia agregatu prądotwórczego
Wentylacja pomieszczenia agregatu prądotwórczego ma na celu usunięcie
gorącego powietrza wydzielanego podczas pracy urządzenia, dostarczenie powietrza
do spalania. Agregat z własną chłodnicą wyposażony jest w własny wentylator
zasysający powietrze z otoczenia poprzez otwory nawiewne w obudowie. Nawiew
powietrza do pomieszczenia realizowany będzie za pomocą
czerpni ściennej
zamontowanej tuż za ścianą zewnętrzną na kanale wentylacyjnym, zlicowaną ze
słupem. Projektuje się czerpnię ścienną typu A z blachy stalowej ocynkowanej o
wym. 500x2850mm z żaluzjami poziomymi i siatką zabezpieczającą. Świeże
powietrze do wentylacji pomieszczenia i schładzania agregatu doprowadzone będzie
za pomocą kanału wentylacyjnego prowadzonego pod stropem, pod istniejącymi
podciągami, nad kanałem technicznym części garażu. Kanał zostanie zakończony
w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego kratką wentylacyjną o wymiarach:
400x2800mm. Bezpośrednio przed kartką wentylacyjną należy zamontować
przepustnicę wielopłaszczyznową wyposażoną w siłownik (typ i rodzaj wg
opracowania instalacji elektrycznej), otwierający przepustnicę podczas pracy
agregatu prądotwórczego. Wielkość siłownika dostosować do
wielkości
przepustnicy zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas postoju urządzenia
żaluzje przepustnicy będą zamknięte. Będzie to zapobiegało nadmiernemu
wychłodzeniu pomieszczenia, gdy agregat nie będzie pracował. Świeże powietrze
podczas pracy urządzenia będzie dostawać się do pomieszczenia, opływać
urządzenie i wpływać do środka poprzez otwory w obudowie. Wentylator w
urządzeniu będzie zasysał powietrze zewnętrzne, które będzie opływało silnik,
przepływało przez chłodnicę i za pomocą kanału wywiewnego będzie kierowane do
kanału wywiewnego.
Kanał nawiewny prowadzony przez pomieszczenie garażu należy obudować izolacją
przeciwpożarową o odporności ogniowej EIS120.
11
Projektuje się odcinek wentylacji wywiewnej bezpośrednio od chłodnicy urządzenia
do projektowanej wyrzutni ściennej o wymiarach: 1350x750mm, która zostanie
umieszczona na pionowym odcinku kanału wywiewnego.
Do połączenia urządzenia z kanałem wywiewnym w celu redukcji drgań
projektuje się króciec elastyczny o wym. zgodnych z otworem wywiewnym z
agregatu prądotwórczego.
Przekrój króćca dostosować do wymiarów
zakupionego agregatu.
Za króćcem należy zamontować: odcinek pionowy,
kolano, redukcję (wymiary danych elementów dokładnie domierzyć na budowie po
dostarczeniu agregatu), odcinek poziomy o wymiarach: 1350x400mm, redukcję o
wym.1350x400/1350x750mm, kolano750x1350mm 90o, odcinek pionowy
750x1350mm o dł. ok. 1200mm (dokładnie domierzyć na budowie), kolano
750x1350mm 90o zakończony wyrzutnią ścienną.
Kanał wywiewy wyprowadzić poza ścianę zewnętrzną budynku i jej opierzenie.
Dodatkowo, dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia agregatu projektuje się
kanał wentylacyjny wywiewny grawitacyjny o wymiarach 200x200m. Kanał należy
poprowadzić pod stropem, podciągami w pomieszczeniu garażu i podobnie jak
kanał wywiewny odprowadzający ciepłe powietrze z agregatu poprowadzić odcinek
pionowy po elewacji i zakończyć wyrzutnią ścienną o wymiarach: 200x200mm. Od
strony pomieszczenia agregatu dany kanał wentylacyjny zakończyć kratką
wentylacyjną o wymiarach: 200x200mm.
Kanały wywiewne prowadzone przez pomieszczenie garażu należy obudować
izolacją przeciwpożarową o odporności ogniowej EIS120.
Ze względu na sposób usytuowania króćca odprowadzającego spaliny jak i ciepłe
powietrze od agregatu (współosiowo) należy komin spalinowy wyprowadzić przez
ściankę kanału wentylacyjnego. Przejście komina wykonać jako szczelne,
odizolować ścianki komina od ścianki kanału za pomocą uszczelki ceramicznej.
Uszczelnić przejście sylikonem odpornym na wysokie temperatury.
Kanały i kształtki typu A/I wykonać zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505. Kanały
te i kształtki łączyć za pomocą uszczelek gumowych i zacisków. Wnętrze kanałów
powinno być gładkie bez zgięć, nieszczelności.
Kanały montować do stropu za pomocą typowych zawiesi zgodnie z wytycznymi
producenta zawiesi. Na kanale wywiewnym, w pomieszczeniu zamontować rewizję
500x500mm.
3.3.2 Odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego
W celu odprowadzenia spalin z silnika agregatu prądotwórczego projektuje się
układ wydechowy składający się z komina dwuściennego wykonanego ze stali
nierdzewnej , dwupłaszczowej, izolowanej wełną mineralną gr 30mm o wym. dn150
(wewnętrzna
średnica
rury
spalinowej)/210mm(średnica
zewnętrzna)
wyprowadzonej przez wymurowaną ścianę w miejscu istniejących wrót garażowych.
Pod stropem pomieszczenia komin spalinowy prowadzić najpierw pionowo,
następnie poziomo pod podciągami, stosując systemowe zawiesia niepalne. U
podstawy komina zastosować kolano z odwodnieniem, następnie zamontować
odcinek pionowy prosty o dł. ok. 1,5m i zakończyć kolanem 90o i wyjściem
poziomym fazowanym skośnie na kąt 30 o . Na odcinku poziomym zastosować
kolano z wyczystką.
12
Przy przejściu komina przez projektowaną ścianę pom. agregatu prądotwórczego
należy wykonać przejście p. poż. EIS 120.
Agregat prądotwórczy
w wersji obudowanej wyposażony będzie w tłumik
wydechowy oraz rurę spalinową amortyzującą drgania. W przypadku braku tych
elementów w zestawie agregatu, na przewodzie spalinowym poziomym należy
zamontować tłumik systemowy dostosowany do typu zakupionego urządzenia, zaś
na wylocie rury z urządzenia odcinek elastycznej rury spalinowej tłumiącej
drgania z blachy kwasoodpornej o temp roboczej 600oC .
Uwaga: Średnicę komina dostosować do zakupionego agregatu
Stosować system kominowy dwupłaszczowy (izolowany wełną mineralną
o gr. 30mm) ze stali nierdzewnej, przeznaczony wyłącznie do odprowadzania
spalin z agregatów prądotwórczych o maksymalnej temp. roboczej do 600oC i
maksymalnym dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym 5.000Pa , łączony za
pomocą obejm, uszczelniany specjalnym, systemowym silikonem.
3.3.3 Wytyczne dla branży elektrycznej
Wykonać okablowanie przepustnicy i zapewnić odpowiednie sterowanie w
funkcji pracy agregatu
Wykonać przełożenie lamp i włącznika światła w celu uniknięcia kolizji
Okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane przez
uprawnionego elektryka.
Powyższe wytyczne stanowią odrębne opracowanie
3.3.4 Wytyczne dla branży budowlanej:
Wykonać niezbędne otwory budowlane jak i obróbkę budowlaną danych
otworów
3.3.5 Uwagi do części instalacyjnej:
Instalacje wykonać zgodnie z:
- obowiązującymi normami i przepisami,
- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
- sztuką budowlaną;
- wytycznymi montażowymi producenta urządzenia
Wszystkie zastosowane materiały muszą
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
mieć
niezbędne
atesty
i
Montaż urządzeń powinien przeprowadzić wykonawca przeszkolony przez
producenta urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.
13
4
UWAGI
4.1 Klauzula opracowania
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do
wykonania pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień
przekazania projektu Zamawiającemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych
fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego
wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz
zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas
przepisów. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. W całościowej
formie zawartej w opracowaniu nadaje się do wykonania instalacji objętej
projektem. Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w
postaci rzutów i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie
treści.
Prawa autorskie przechodzą na zamawiającego tj. Ministerstwo Skarbu Państwa
po pełnym uregulowaniu płatności za przedmiot umowy.
14
4.2
Odbiory techniczne
Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń umownych, roboty instalacyjne podlegają następującym
odbiorom:
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np.
montaż kanałów wentylacyjnych itd.). Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
• Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie.
• Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy.
• Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
• Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
• Dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
• Zakończono uruchamianie instalacji
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
• Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy)
• Dziennik budowy
• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami)
• Obmiary powykonawcze
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
• Protokoły odbiorów technicznych częściowych
• Protokoły wykonanych badań odbiorczych
• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z
których wykonano instalację
• Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
• Instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
15
• Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
• Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw
• Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
• Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
• Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
• Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania
lub protokularnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku
zakończenia
odbioru
protokolarnym
stwierdzeniem
braku
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów.
Odbiór pogwarancyjny należy przewidzieć w umowie serwisowej z wykonawcą.
16
4.3
Końcowe uwagi
Projekt wykonany został zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostępną w
czasie projektowania wiedzą techniczną i warunkami aktualnymi w dniu oddania
go Zamawiającemu. Wykonawca projektu zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, które mają
wpływ na bezpieczeństwo przedmiotowego obiektu.
17
5
Zestawienie materiałów
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Opis urządzenia
Kanały wentylacyjne prostokątne wraz z kształtkami typ AI –
doprowadzenie powietrza do pom. agregatu prądotwórczego
Kanały wentylacyjne prostokątne wraz z kształtkami typ AI –
odprowadzenie powietrza z agregatu prądotwórczego
Kanały wentylacyjne wraz kształtkami typ AI – wentylacja
pomieszczenia agregatu prądotwórczego
Obudowa p.poż. kanałów wentylacyjnych EIS120
Przepustnica wielopłaszczyznowa 400x2800mm z siłownikiem
Kratka wentylacyjna: 400x2800mm
Kratka wentylacyjna: 200x200mm
Rewizja 500x500mm na kanał prostokątny
Czerpnia ścienna 500x2850mm
Wyrzutnia ścienna 200x200mm
Wyrzutnia ścienna 1350x750mm
System kominowy dwuścienny, izolowany gr.30mm, przeznaczony
do agregatów prądotwórczych do pracy max. nadciśnienie 5000Pa,
max. temperaturze spalin 600oC, z kolanem z wyczystką, z
odkraplaczem, systemem zawiesi, uszczelnień i zakończeniem:
wyjściem poziomym fazowanym skośnie na kąt 30o: Ø150/210
System zawiesi do kanałów wentylacyjnych
Przejście p.poż. EIS120 komin dwuścienny Ø150/210
j.m.
Ilość
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
1
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
1
1
1
1
1
1
kpl
1
kpl
kpl
1
1
18
6
SPIS RYSUNKÓW
IW -01
Rzut piwnicy (wycinek – pom. agregatu prądotwórczego) – instalacja
wentylacji i odprowadzenia spalin
1:100
19
wyrzutnia ścienna
200x200
wyrzutnia ścienna
1350x750mm
odcinek pionowywyrzutnia powyżej czerpni
otwór w ścianie:
50x260cm
hsp=+0,65
hsp czerpni=+0,50
WJAZD DO GARAŻY
czerpnia ścienna
500x2850mm
kolano z odwodnieniem
otwór w ścianie:30x30cm
hsp=+2,75
0,00
kanał:
500x2850mm
400x2500mm
podkucie tynku pod montaż
opaski z izolacji p.poż. o szer.
6cm
hsp=+1,7
otwór w ścianie:
145x50cm
hsp=+2,75
hsp=+2,8
otwór w ścianie:
Ø30cm
kanał wentylacyjny 200x200mm
izolacja p.poż. EIS120
komin dwuścienny
Ø150/210
otwór w ścianie:
30x30cm
hsp=+2,75
kratka wentylacyjna
200x200mm
kanał wentylacyjny
400x1500mm
kanał wentylacyjny
400x2800mm
kanał wentylacyjny
1350x400mm
otwór w ścianie:
Ø30cm
otwór w ścianie:
145x50cm
hsp=+2,75
kolano z wyczystką
wykonać szczelne przejście
komina przez kanał
wentylacyjny
EI 60
wzmocnienie
odpornosci
agregat prądotwórczy
przepustnica wielopłaszczyznowa
400x2800mm z siłownikiem
EI 60
izolacja
dzwiekochłonna
kratka
EI 120
400x2800mm
EI 60
otwór w ścianie:
50x290cm
hsp=+0,35
LEGENDA
kanał wentylacyjny wywiewny
kanał wentylacyjny nawiewny
komin dwuścienny Ø150/210
parametry pracy: max.
nadciśnienie 5000Pa, temp.
spalin 600oC
Uwaga:
1. z kanałem wywiewnym i kominem wyjść poza opierzenie elewacji.
2. Wyrzutnie ścienne, zakończenie komina z kolanem zamontować 1,5m powyże j
czerpni.
3. Wykonać przejście p.poż. na kominie w ścianie: pom. agregatu/garaż.
4. Wyrzutnie ścienne zamontować na kanałach wywiewnych.
5. Siłownik do przepustnicy wielopłaszczyznowej zamówić zgodnie z sepcyfikacją
instalacji elektrycznej.
6. Komin ułożyć ze spadkiem w kierunku agregatu prądotwórczego.
7. W przypadku prowadzenia któregokolwiek kanału wentylacyjnego bądź
komina w miejscu istniejącego odwodnienia dachu należy ominąć dane odwodnienie i zamontować dany element tuż za odwodnieniem.

Podobne dokumenty