Plik do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Plik do pobrania
TAI Press
060370571101 Głos - Tygodnik Nowohucki Tydzień Telewizja z dnia 2006-03-17
PARTNERSTWO
INICJATYW NOWOHUCKICH
NOWA HUTA - NOWA SZANSA
KOLEJNA SATYSFAKCJA
NAS CIESZY
Nowohucki projekt (Nowa Huta Nowa Szansa) został oceniony najwyżej po przedstawieniu muliimedialnej
prezentacji dotyczącej planowanego
rezultatu i przedstawieniu metody pracy z osobami bezrobotnymi. Spotkanie
Partnerstwa Ponadnarodowego T.I.S.E.
z udziałem partnerów z Finlandii, Niemiec, Wioch i Holandii odbyło się w
Tilburgu. Centrum Tilburga opanowały dziesiątki rowerów, które suną przez
miasto nawet zimą. Kiedy śnieg zasypie ścieżki, natychmiast są one odśnieżane i odladzane. w Tilburgu zima nie
zaskakuje drogowców :)
\V tym 200 tyś. poprzemysłowym
mieście stopa bezrobocia wynosi 67%, a jeszcze 20 lat temu było to 1617%. Projekt „Werkcorporatie jeugdigen" proponuje młodym w wieku 1823, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w t w o r z e n i u i prowadzeniu własnych przedsiębiorstw, pomoc w p i s a n i u biznesplanów, oferuje
gry symulacyjne, podczas których rozw i a / u j e problemy, i s p e c j a l n i e opracowane podręczniki.
Dziwki projektowi w „Hali Famę" u
Tilburgu wybudowano skatc park. ^cenę teatralną, ścianą wspinaczkową,
prowadzone są usługi fotograficzne i
lekcje tańca. Projekt prowadzi też
swoje działania w Roosendaal i Deurne - pobliskich miastach.
Uczy przedsiębiorczości, odpowiadając na potrzeby osób zagrożonych wyk l u c z e n i e m , pozwala im realizować
s w o j e pasje, wzbogacając lokalną ofertę; k u l t u r a l n ą i podnosząc j a k o ś ć ich
życia. To działania bardzo bliskie proj e k t o w i Nowa Huta - Nowa Szansa.
W Tilburgu Partnerstwo I n i c j a t y w
Nowohuckich reprezentowali:
Bożena J u r o w s k a , Katarzyna Wąc h a ł , Jacek Karczowski, Bartek Zawadzki (Biuro PIN) i Danuta Bcncr
(Ccnlrum Przedsiębiorczości Społecznej).
O T \ V I K R A M Y N O W Ą HUTĘ
NA EUROPĘ
Zaczęło się od prezentacji naszego
projektu w Rzymie przed trzema Parlncrslwami na Rzecz Rozwoju z Wioch
oraz z L i t w y . S ł o w a c j i i Francji. Następnie w Pescar/.e, u A b r u z j i . nasze
nowohuckie p r o b l e m y i p o m \ s ł y na
ich r o z w i ą z a n i e p o z n a w a l i t e ż W ł o s i
Nieregularne
Śr. nakład 12000egz.
Zasięg lokalny
s. 3
ale i Holendrzy.
Finowie, Niemcy.
W i z y t a w Erfurcie
u partnerów niemieckich pozwoliła na spotkanie
studyjne w Norymberdze
w
związku z planowanym przez nas parkiem F.dukacyjnym w Czyżynach,
wzorowanym na norymberskim Polu
Doświadczeń Zmysłowych. W Jarwanpaa, w Finlandii, spotkaliśmy bardzo
życzliwych i u w a ż n y c h słuchaczy, w
Bretanii, w Redon. prawie już przyjaciół. Bo to oni wcześniej złożyli wizytę, w Krakowie, wybierając nas spośród 3500 projektów EQUAL realizowanych wówczas w Unii Europejskiej.
Spotkanie z Francuzami odbyło się w
„chateau" zamienionym w hotel dla
bezrobotnych. W Irlandii, w Belfaście,
na Konferencji „Creative Clusters"
(kreatywne klastry, sektory) poznawaliśmy współczesne tendencje w rewitalizacji .miast i dzielnic. W Mons w
B e l g i i z w i e d z i l i ś m y Centrum Projektowania, a w Brukseli Centrum Przedsiębiorczości Społecznej - miejsce dla
wielu drobnych przedsięwzięć gospodarki społecznej. W Tilburgu u partnera z Holandii jesteśmy po raz pierwszy.
Realizuje podobne przedsięwzięcia jak
im w Nowej Hucie.
Wszędzie, ale to wszędzie zawozimy
dobrze przygotowane informacje o
Nowej Hucie - jej problemach, jej potencjale i pomysłach na rozwój. Wszędzie zostawiamy wzbudzający wielkie
zainteresowanie i podziw nasz piękny
plakat „Błonia Krakowskie - Łąki Nowohuckie". Z Krakowskiego Biura w
Brukseli napisała do nas Pani Małgorzata Kuźnia „Dałam jeden w prezencie panu Tomaszowi Kaperze z przedstawicielstwa Małopolski (departament
promocji, turystyki i współpracy międzynarodowej U M), bo bardzo mu się
podobał".
Cieszymy się z naszych kontaktów.
które otwierają nas i Nową Hutę na
n o w e doświadczenia, nowe praktyki,
know how; wzmacniają nas i b u d u j ą
także nasza nową tożsamość. Z przyj a ź n i ą i szacunkiem i n n y c h łatwiej jest
pokonywać trudności we w ł a s n y m
domu.
/ w y c z e r p u j ą c y c h wyjazdów czerpiemy silę.