zamość| Przygotowanie, skład, korekta tekstu` wykonanie i

Komentarze

Transkrypt

zamość| Przygotowanie, skład, korekta tekstu` wykonanie i
|]npJ/b4]podaIl4'gov'pL/ńdexphp
1Pngdm'otgmfamówenajesU9U9apd|gralcnakłanada|eluguqąUbzómóseńeń)obejńoą.a
zamość|Przygotowanie,skład,korektatekstu'wykonaniei
dostarcfeniew opakowaniachzbiorczychdo zamawiającego
kaIendaęy,informatoraoraz Iegitymacji
Numerogłoszenia:235833- 20l2; datazamieszczenia.08.11.2012
oGLosZEN|Eo UDf|ELENIU
zA[,4oWIEN|A.
Usłus
zŹmi.szczanieogloszeni.: obowiązkowe
ogłosz€ n iedotyczy:amowiónapubc,ego
czy zamóM.nl.byłopż€ d m|Ó1ćńoqło€ z eniaw Biu|.gn|.zlmówieńPublienych:|ak,nmer
ogłrszei'a
w BzP 405]44'2ol2l
cuy s Biu|etyniezanówi€ń Pub|icznychz6|.ł0 zańieśzĆzÓneoqło€zenie o zm..ń|. og|ośfenia]
SEKCJA l: ZAIIIIAWAJACY
|'1)NAfwAIADR€ S | Nr]iasto
famośćRynekvM.|ki13.22-400
zamśÓ wo] ubehke.le|034
6392034faks0346393054
|.2) Roo?lJ z]ĄMAW|,JĄcEGo:Adńń śEqa sanoŹądowa
sEKGJA |||PRzED|MIoT
zAMÓWIENIA
||.1)Naa nad.na z.nówl€ n |! pżez zamawiającego:
Puygotow.ne'sk|ad kolektalekslu
wykÓńanie dostarczeniew opakowaniachfb orcfyr h dÓ za ńaw ając€g o ka endalzy nfo.ńalora oraf
||2) Rodzaj żamówi6. ia: Ugugi
||'3)okrcś|enie
pEdmjo|u z.mówl€ ń |.: ] PżedmotemamóWi€ n ]a]esluŚłĘapo|igńfięnal&ana
da e, usrlgą |ubfa mów en]em)obejńUJącapuy golowan e' skkd ' koreklę lekslu [email protected] doslarcanie
w opakwa n ach zbE rczychdo z. lw
ającegoka endaEy. informlola oraz eqityńac]i 2 W sk|adu9Ę i
wchodfwykonańenaŚtępqąĆychrodajówadań:1I(ALENDARZE2013lokeś|anydae]]akÓ
zadaniel.2 MAŁY KĄLENDARZm 2013l (w fom e wizylÓwkj)
okr€ ś |a
ny da]e]
]akozadanie2.3'
NFoRMAToR (w lormie ks ążeczk) okeś|anłda ej iako zadani€ 3 4, KALENDARZ \Ą^/DAFfEŃ
KULTIRALNYC|]sPoRToWYcHITURYsTYczltlYcHna2013.okeś|anyda|e]]akozadane45,
LEG|WMACJAokr€ ś |aM]akozadańie5zadane 1 Pżedmiol€ m uańówenEwzakesef.dania ] jesl
h''p//b4|'pofu]
up s{p|jrndd,phproe|osrni.=shoł&po4
op,acowaniegrafic-ek rendarfna20I3 L z nadtukiemwykoMnisdosrarcenedosedzby
zamaw'a]ącego
ops -ka|endaż
p|[email protected]ńar
8243ox630mń paper:k.edapo|yŚk25og.
ÓprawaIs!łaŚlebrnaz awieszkąpÓkÓlkimboku oŚć:2oośn'zadane2
Pżedniolem
amówień6 w akles e fadana 2 ]estopEĆ aniegG'iżneńa]egoka|endażm 2o13r
wykoMń
e i doslacene do Śiedzby zamawia]ą@go
opiŚ: wyńar:35x55 ńń. papielkeda pÓ|ysk
350g drukdwuslronny4/4'
ksaat narÓżnków:
aokrą!one rodza]
fabżpiecze
na p.oduklu
fola
połyskobustro
nne .i|ośó100o sa zadane 3 Pu edmioleńDńówien a Wrkres e fadania3 jesl
qra{ene nfomatora sk]ad'koreklatekslu wykonańie
opradowanie
s edzbyzańaw'a]ąceqo
ops wymial99x2l0mml1/3lolmtuA4.pion) ńdŹ] nfomalÓlszyly.2
64wk .papielkeda po]tŚk300g (ok]adka)'
15o9(Wnęlrc)'ioścslronzÓk]adką4+6.
Ślanda.d.d.ukdwunronny
4/4 |Óść1ooo*1zadane4
ie fadania4 jeśoplac aniegrafc
kuluranych
ŚpÓiÓwych lurystydńychna2013r
Śk].d kolek|a
teksluwykona
ne i dosIa|*nie
b|enda%dosiedfbyzanawająceoÓops ]|ośó]5o0oegrempaży.t|oŚćformal2lox]50ńmpo
złofenu ,szywany pąiom' .okladka 4+4 'o ]a] + o pap]e|kreda 3oo9 wg fałąĆzonego
prcjekluston
zewnęlunych
pap'erkreda
1l5o ńatw ośca3żamo.b]a]ych
stlon+ B ko|olowych
dan.leksrowe
a)ęca [email protected]żezańawĘ)ą.y
zaó
kr€ s e zadana5 ]esl
op/acfuanegG'icfneleqitymac]
skład'
kÓrekIa
leksluwykoEniedoŚtarPene|egi(yńac]
dosed'by
farosa]ąEgo ops.lość 16sn .fomat1o5x]55mń Śk]adana.
opl&a lwarda.koorbodowy.
Bpskoorźamy3szeegó|owyopspżedńÓtU4mówena(szoPf)znajduresięwa|ącfnkUnr]d
sWz slanow'ó
będzezałącznk 1 do umowy
pojeiaarc u 4 Wfór umowy
3lanowizaą.fnik
nr2 do
||'4)wśpó|ny
sł&n|k?lmóq:eń(cPV):7981.oooo 5.79'30oooo2
SEXCJA rll:PROCEOURA
|||'1)'RYB UDZEIENIA ZAMóWEN|A
PlPlarc n eoglan ĆzÓl ,
III,2)
INFORMACJEADMINISTRACYJNE
zamówieni. doly.ży [email protected]€ttu/plogramu finaNoMnoqo
fe ślodków Uni. Eulop.j.ldej: nie
sEKCJA |V|UDz|ELENIEzAMóW|ENtA
|v1)DATAUDZELEN|A
zA^łów|EN|A
07'1l'20]2
rv2)LrcuBA oTRZYMANYCH
OFERT:6
!V.3)LICZBAoDRfUCONYCiI oFERT: 0
lV4)NA.a!AI ADREswYKoNA!/cY KroREMU UD7|ELoNozĄuÓWEN|A'
ATTYLAWady9|aw
Ka|daY JaĆekKardaŚfspÓ|kaJawna'U| Panyanlów61.22.4oo
zańość
inp:łtf pIłm|''4'goYpl/iid.x'pip?o9sai.-how&poz'tj&
|v.5)sacu.łe.
mńośc zanółt.n|.lbóŻ VtT):9796,00PLN
|v.6)|NFoRMACJAo CEN|EWYBMNEJ oFERTY oRlf o oFERTACH f NAJMż5ZĄ| NA,w
C.n. sybr.noi ororty:9397,20
ofoń. z n.lnE.2t ceną:9397'20l o|orta z n.'łyt'ą cćną 23929'60
zĄ

Podobne dokumenty