Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące załadunku Dla Kierowców Autotransporterów

Transkrypt

Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące załadunku Dla Kierowców Autotransporterów
Dział Jakości, 6.06.2011
Annex # 4 Regulacje bezpieczeństwa (Nosovice and Zilina)
Zasady Bezpieczeństwa HMMC i Instrucje VPC dotyczące
załadunku
Dla Kierowców Autotransporterów
1.
Zasady Bezpieczeństwa HMMC
1) Kierowca autotransportera otrzymuje od Ochrony obiektu pozwolenie wjazdu na teren HMMC pod warunkiem
zgłoszenia autotransportera
2) Kierowca na terenie HMMC musi być wyposażony w odblaskową kamizelkę
3) Na żądanie Ochrony Kierowca powinien poddać się badaniu na obecność alkoholu we krwi
4) Należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości: fabryka – 30 km/h, plac – 25 km/h
5) Kierowca musi się stosować do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i instrukcji Ochrony obiektu
6) Kierowca musi sprawdzić kompletność wyposażenia w ładowanych samochodach
7) Kierowca musi sprawdzić zgodność ładunku z wystawionymi dokumentami
8) Kierowca musi sprawdzić zgodność wyposażenia z dokumentami
9) Kierowca powinien umożliwić Ochronie HMMC wyrywkową kontrolę pojazdów oraz autotransportera podczas
operacji załadunku i pobytu na terenie HMMC
2.
Instrukcje załadunku VPC
1)
Kierowca powinien dokonać załadunku samochodów (pod względem ilości i numerów nadwozi) zgodnie z
„picking list”
2)
Kierowca musi zebrać karty lokacyjne pojazdów jako dowód prawidłowego ładunku
3)
Wszystkie karty lokacyjne Kierowca przekazuje Dyspozytorowi biura Placu
4)
Po otrzymaniu dokumentów załadunkowych (CMR, Faktura Handlowa, Pieczęć i Podpis) od
Dyspozytora, Kierowca sprawdza ich poprawność
5)
W przypadku problemów Kierowca zgłasza się do Biura Placu
6)
Wszystkie autotransportery zatrzymują się przed bramą do czasu potwierdzenia wyjazdu przez Ochronę
Thank you for your understanding
---------------------------------ALC
---------------------------------GLOVIS CZ
1 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
Safety Rule Protocol in Yard Protokół Bezpieczeństwa na Placu Read and respect information on the Truck driver information board Czytaj i przestrzegaj informacji na tablicach dla kierowców autotransporterów Respect Basic Truck Driver Regulation Przestrzegaj podstawowych zasad obowiązujących kierowców autotransporterów
Respect traffic regulation in HMMC area Przestrzegaj przepisy ruchu obowiązujące na terenie HMMC Ignoring information on Truck driver information board, Basic Truck Driver Regulation, Traffic rules and Security, Truck assistant or Dispatcher instruction could be punished by waiting time, load cancelation or claiming your Employer. Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować nałożenie kar: wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie ładunku bądź obciążenie przewoźnika. W przypadku łamania zasad ustalonych przez Glovis Czechy/ALC stosowane będą następujące kary: 1 ostrzeżenie – wydłużenie czasu oczekiwania przez 2 godziny 2 ostrzeżenie – anulowanie ładunku 3 ostrzeżenie – zakaz ładowania w przyszłości You are monitored by CCTV camera for your and others safety W celu bezpieczeństwa teren jest monitorowany Inspect the vehicle on location before you drive it. Skontroluj samochód na miejscu postojowym przed załadunkiem Check Input material by "Export Direction Sheet" Sprawdź dokument wejścia zgodnie z “Export Direction Sheet” , schowek pasażera (antena, literatura), bagażnik (siatka bagażnika) – szczegóły w standardzie IL/26 ‐ dostępny na tablicach Watch if battery indicator lights up during driving of vehicle. If yes contact Truck assistant or Dispatcher and request battery charging. Obserwuj podczas jazdy wskaźnik akumulatora. Jeśli po uruchomieniu kontrolka nie gaśnie zgłoś do Truck Asystenta lub Dyspozytora celem doładowania Do not use any car to transport your colleagues. Samochodami nie wolno przewozić innych osób I confirm by signature, I have read and fully understood this protocol. I am aware of consequences if I do not respect it. Potwierdzam zapoznanie się z protokołem i zdaję sobie sprawę ze skutków jego nie przestrzegania. Name of Company:……………………………………………………………………………………………………………………………………... Name of Driver:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Truck No. plate:……………………………………………………….. Trailer No. plate:…………………………………………………….. Date:………………………………………………………………………... Signature:………………………………………………………………... 2 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
SA
AFETY RULE PR
ROTOCOL IN YARD
Y
Be
ezpečnostné pra
avidlá na parkovisku
PR
ROTOKÓŁ ZASAD BEZPIECZE
EŃSTWA NA PLACU
P
Name/ Meno/ imię
Surname/ Priezvisko
o/ nazwisko
Company/ Firma/ Firma:
ID:
READ BOARD PANE
EL AND RESPECT ALL
L RULES
Prečítaj si pokyny na nástenke a rešpektu
uj pravidlá
PRZECZYTAJ INFO
ORMACJĘ NA TABLI
ICACH I
PRZESTRZEGAJ WYTYCZNYCH
W
RESPECT TRAFIC RULES
R
IN THE YARD
Dodržuj všetky prav
vidlá na parkovisku
PRZESTRZEGAJ ZA
ASAD RUCHU NA
PLACU
ALL RULES NOT RE
ESPECTED MAY BE PU
UNISHED BY WAITING TIME,
CANCELLED LOAD, CLAIM TO YOUR EM
MPLOYER
Za nedodržanie pred
dpisov môžeš byť potr
restaný čakaním,
zrušením nakládky alebo
a
upozornením tvojjej firmy
NIE STOSOWANIE
E ZASAD MOŻE SPOW
WODOWAĆ NAŁOŻEN
NIE KAR:
WYDŁUŻENIE CZAS
SU OCZEKIWANIA, AN
NULOWANIE ŁADUNK
KU
BĄDŹ OBCIĄŻENIE PRZEWOŹNIKA
PAY ATTENTION YOU
Y
ARE MONITORE
ED
Pozor, si sledovaný
UWAGA JESTEŚ MONITOROWANY
M
FOR YOUR SAFETY
Y AND FOR THE OTHE
ERS
Pre tvoju bezpečnos
sť a bezpečnosť iných
h
DLA SWOJEGO I INNYCH
I
BEZPIECZE
EŃSTWA
CONTROL THE CAR
R ON PARKING POSIT
TION BEFORE LOADI
ING
Skontroluj auto na parkovacej
p
pozícii pred
d naložením
SKONTROLUJ SAM
MOCHÓD NA MIEJS
SCU POSTOJOWYCM
M
PRZED ZAŁADUNK
KIEM
DON`T USE ANY CAR
C
TO TRANSPORT YOUR
Y
COLLEAGUES
Neprevážaj svojich kolegov v aute
NIE WOLNO PRZEW
WOZIĆ SAMOCHODA
AMI INNYCH OSÓB
I declare having rea
ad, understood and app
plying all above mentio
oned rules and being fully responsible
for all consequence
es in case of no respec
ct
Týmto potvrdzujem že som si prečítal a pochopil
p
vyššie spomen
nuté pravidlá a zaväzujjem sa ich dodržiavať.
Som si vedomý násle
edkov v prípade ich nedodržania.
OŚWIADCZAM, ZA
APOZNANIE I ZROZ
ZUMIENIE WSZYSTK
KICH POWYŻSZYCH ZASAD I ZDAJĘ SO
OBIE
SPRAWĘ ZE SKUTK
KÓW ICH NIE STOS
SOWANIA
Date/ Dátum/ DATA
A:
Signature/ Podpis/ PODPIS:
P
3 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
1
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
WYMAGANIA W PRZEWOZIE SAMOCHODÓW
1. Wprowadzenie
2. Dostawa
3. Załadunek
4. Zabezpieczanie samochodów na autotransporterze
4 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
2
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
1.
Wprowadzenie
Poniższe wymagania są ważne dla wszelkich rodzajów transportu w kierunku
Diler.
Na placu załadunkowym będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole i zaplanowane
audyty.
Uwagi będą przekazywane do osób odpowiedzialnych w firmach
transportowych.
Nie przestrzeganie dokumentu i naruszanie zasad na placu będzie powodowało
wstrzymanie załadunku.
5 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
3
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
2. DOSTAWA:
Przygotowanie pojazdów w obszarze dostawy:
Kierowca pobiera samochody z rejonu dostawy. Lokacja samochodów zawarta jest na liście załadunkowej
( lub innym stosownym dokumencie)
Przygotowanie samochodów w ścieżce ładunkowej:
W celu zaoszczędzenia czasu, centrum wysyłkowe powinno zapewnić:
- Partie pojazdów do transportu znajdują się w obszarze ładunkowym przed przybyciem Kierowcy.
- Pojazdy z regulacją zawieszenia są w pozycji do ładowania a nie jazdy.
- Wszystkie dokumenty są przygotowane.
Przygotowanie samochodów w strefie podjęcia aut:
W celu zaoszczędzenia czasu, centrum wysyłkowe powinno zapewnić:
- Partie pojazdów do transportu znajdują się w obszarze ładunkowym przed przybyciem Kierowcy.
- Pojazdy z regulacją zawieszenia są w pozycji do ładowania a nie jazdy.
- Wszystkie dokumenty są przygotowane.
Uwaga:
Niezależnie od okoliczności (np. noc, weekend) na placu dostępna jest osoba do której kierowca zgłasza
problemy.
2.1 KONTROLE:
- Podczas załadunku zlecający przeprowadza wyrywkowe kontrole, każdy autotransporter niespełniający
wymagań regulaminu podlega natychmiastowym działaniom korygującym, jeśli ma zezwolenie na
opuszczenie centrum załaunkowego w odpowiednich warunkach.
- Jeśli działania naprawcze nie zostaną podjęte, zlecający może zażądać rozładunku i opuszczenia placu bez
ładunku
- Żadne przedmioty nie mogą być mocowane do pojazdów (np. znaki). Jeśli jest takie wymagnie prawne w
danym kraju (np. Włochy) dopuszcza się mocowanie tylko do zabudowy autotransportera
- Zlecający powinien posiadać listę zatwierdzonych Przewoźników.
6 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
4
Opera
ating Sta
andards for Carss and Lig
ght
Comm
mercial Vehicles
V
(New and Used
d)
3. Załadunek
k
In
nformacje dla Kierow
wców Autottransporterrów
Wszyscy kieroowcy musząą znać stosoowne instrukkcje.
3.11.1 Ubraniee
Oddzież, rękaw
wice i buty muszą
m
byc czyste celem
m uniknięcia
zabbrudzenia wnętrza
w
przeewożonych aut.
a
Wszystkie guzziki i suwakki muszą byyć osłonięte..
Brrak narzędzii i innych poodobnych przedmiotów
w w kieszeniiach.
Niie zezwala siię na zdejmoowanie zabeezpieczeń z samochodów
s
w.
3.11.2 Inne
Jeddzenie, picie i palenie wewnątrz
w
luub obok sam
mochodów jeest zabronioone.
Saamochody mogą
m
być przzemieszczane wyłącznie w celach
załładunkowycch między parkingiem
p
a autotranspporterem.
Niie wolno przzewozić passażerów.
Niie używać nowych
n
sam
mochodów jaako transporrtu do Biuraa.
Niie otwierać szyberdachu
s
u i nie włączać radia.
3.11.3 Rysowaanie/oznaczzanie
Pissanie na sam
mochodach jest
j zabroniione. Przykllejanie naklejek do pow
wierzchni laakierowanycch samochoddów jest
zabbronione.
3.11.4 Uszkodzzenia
Niigdy nie ładuuj uszkodzoonych aut!
3.11.5 Śnieg i lód
l
Śnnieg i lód poowinien być usunięty z okien samoochodów. Śnnieg zebrać miękką szcczotką. Używ
wać skrobacczek z
plaastikowymi krawędziam
mi.
3.11.6 Zasady ruchu na Placu
P
Przzestrzegaj wszystkich
w
z
znaków
drogowych i maksymalny
m
ych prędkoścci. Postępuj zgodnie z
obbowiązujacyymi lokalnym
mi przepisam
mi. Zachow
waj bezpieczzeństwo i sppokój jazdy, szczególnie
naa rampach i platformachh załadunkoowych.
10 m
7 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
5
Opera
ating Sta
andards for Carss and Lig
ght
Comm
mercial Vehicles
V
(New and Used
d)
Jaźździć tylko wytyczonymi alejami
Do załadunku zawsze
z
używ
wać ścieżkii autotranspoortera
Niie przekracczać wytyczzonych mieejsc parkinggowych !!!
8 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
6
Opera
ating Sta
andards for Carss and Lig
ght
Comm
mercial Vehicles
V
(New and Used
d)
3.11.6 Przygottowanie przzewoźnika
Naastępujace pozycje
p
pow
winny być spprawdzone przed
p
załaduunkiem:
- Najazdy, raampy i platfformy załaddunkowe muuszą być woolne od pasóów, zastawek i
innnych przedm
miotów, które mogą uszzkodzić pojazd
- Wszystkiee rampy i platformy załładunkowe muszą
m
być dostosowan
d
ne do wielkoości przewożżonych aut..
Prrzed wprow
wadzeniem samochodu
u na autotrransporter::
- Jeśli
J
jest konnieczne rozłłożyć lusterkka.
- Zaleca
Z
się abby kierowca uprzątnął
u
wsszystkie przeedmioty z raamp.
Zw
wykle wszysstkie drzwi, za wyjątkieem drzwi kiierowcy, są zamknięte. Również żóółty bezpieccznik w pozzycji
sw
witch.off. Ceelem sprawddzenia akcessorii w bagaażniku (anteena itd.) posstępuj zgodnnie z instrukkcją:
-
nigdy nie wolno włącczać żółtegoo bezpieczniika
- umieść
u
kluczyk w stacyyjce i włączz pozycję „oon”,
- wyjdź
w
z autaa i otwórz baagażnik
- sprawdź
s
akccesoria
- po
p sprawdzeeniu wyłącz.
Up
pewnij się, że nachyleenie ramp załadunkow
z
wych:
- Jest
J mniejszze od 20 % i wynosi 111° dla załaduunku i rozłaadunku, i
- W razie potrzzeby, dołożyć przenośnne najazdy aby
a zreduko
ować nachyllenie do 14%
% czy 8°.
9 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
7
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
3.1.7 ŁADOWANIE SAMOCHODÓW:
- Kierowca musi zapewnić właściwe ustawienie aut do załadunku: wysokość zawieszenia, zdjęte lub
złożone (bez dotykania karoserii) anteny (w zależności od typu)
- Wprowadzać auta na autotransporter powoli, unikając poślizgu sprzęgła,
- Szczególnie zwolnić przejeżdżając przez pokłady.
MIĘDZY POKŁADEM I PRZYCZEPĄ:
- Podczas załadunku i rozładunku górnego pokładu ciężarówki, górne pokłady ciężarówki i przyczepy
muszą być sztywno ustawione pod zbliżonym kątem względem siebie. Oba pokłady powinny być tak blisko
siebie jak to możliwe.
- Działania takie zaleca się w celu uniknięcia uszkodzeń dolnych części samochodu: spoilera, listwy
podzderzakowej, układu wydechowego, podwozia.
- Na ruchomych pokładach:
Pas mocujący poprowadzony centralnie wzdłuż opony musi być przymocowany do stałej części pokładu.
10 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
8
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
3.1.8 USTAWIENIE SAMOCHODÓW NA AUTOTRANSPORTERZE:
- Samochody muszą być ustawione w odpowiednich odległościach:
8 cm do elementów autotransportera i sąsiedniego pojazdu,
20 cm od ostatniego samochodu na ciężarówce do pierwszego samochodu na przyczepie,
Obowiązkiem Kierowcy jest sprawdzenie czy nie ma możliwości zetknięcia pojazdów.
- Koła samochodów nie mogą wystawać za krawędzie ramp.
- Hamulec awaryjny zawsze włączony, dźwignia zmiany biegów w pozycji pierwszy bieg ( w automatach
w pozycji P ),
- Klucze należy wyjąć ze stacyjki,
- Wszystkie okna i drzwi zamknąć,
- Aby ochronić przed kradzieżą wszystkie samochody muszą być zamknięte,
- Jeśli samochody wyposażone są w regulowane zawieszenie należy sprawdzić postępowanie w rozdziale
„Specific Rules”.
- Kierowca musi zachować wystarczającą odległość między ostatnim samochodem na ciężarówce a
pierwszym na przyczepie, tak by nie uszkodzić przewożonych pojazdów.
flat tyre.
11 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
9
Operating Standards for Cars and Light
Commercial Vehicles (New and Used)
4. PRAWIDŁOWE MOCOWANIE SAMOCHODÓW
KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWOZY NA ZLECENIE SPÓŁKI MOSTVA STOSUJĄ
ZASADY ZAWARTE W INSTRUKCJI TRANSPORTU SAMOCHODÓW MOSTVA SP. Z O.O.
4.6. INNE INSTRUKCJE
12 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
10
Opera
ating Sta
andards for Carss and Lig
ght
Comm
mercial Vehicles
V
(New and Used
d)
MAPA PLACU – Abyy uniknąć wypadków
w
przestrzeg
gaj wytyczoonych alejek
k i znaków
w drogowych
h.
13 z 14
Dział Jakości, 6.06.2011
11
Opera
ating Sta
andards for Carss and Lig
ght
Comm
mercial Vehicles
V
(New and Used
d)
4.7 PRZYPAD
DKI BRAK
KU STOSOW
WANIA ZA
ASAD POD
DCZAS ZA
AŁADUNK
14 z 14

Podobne dokumenty