Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Transkrypt

Pobierz - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 02 kwiecień -czerwiec 2014
- Mleko w proszku – w pierwszych pięciu miesiącach
2014 roku import do Algierii wzrósł o 61%............ 1
- Import zbóż do Algierii w I kwartale 2014 r.
wzrost o 17,66%................................................... 2
-
Algieria – Rozwój Biotechnologii....... 2
-
AREES
miesiącach 2014 roku import do Algierii
wzrósł o 61%
..............................................2
targów budownictwa, materiałów budowlanych
O d s t yc z n i a d o k o ń c a m a j a 2 0 1 4
roku Algieria zakupiła 154 734 ton
mleka w proszku, co stanowi wzrost
o 20,03% w porównaniu do 128 913
to n d o s t a rc zo nyc h w t y m s a my m
okresie roku ubiegłego. Tym samym
p a ń s t w o w a a g e n c j a O N I L (O f f i c e
national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers) uzupełnił
zapasy mleka w proszku, które
i robót publicznych .......................................... 7
powinny wystarczyć do października
- Misja firm polskich sektora budowlanego
b r. – z g o d n i e z d e k l a r a c j ą Fe t h i
Messara, Dyrektora Generalnego ONIL.
- Algieria modernizuje służbę zdrowia 10 nowych szpitali budowanych zgodnie
ze światowymi normami jakości...........3
- Ułatwienia celne w imporcie do Algierii
wyposażenia hoteli........................................ 3
- DJAZAGRO 2014..............................................4
SPIS TREŚCI
Mleko w proszku – w pierwszych pięciu
- Misja polskich firm sektora rolno-spożywczego na
targi DJAZAGRO................................................... 6
- 17 Edycja BATIMATEC Międzynarodowych
na targi BATIMATEC..................................... 9
- 14. Międzynarodowe Targi Rolnicze SIPSA ...............106. Międz ynarodowe Targi Medyczne i
Wyposażenia Szpitali SIEHM.................... 11
- OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH
OTRZYMANE PRZEZ WPHI II KWARTAŁ
2014
ROKU...................................12
«ONIL zapewnia producentów i konsumentów
o dostępności mleka przez cały okres
«Nie będzie okresowych braków w dostawach
mleka w proszku na rynku, ONIL zabezpieczył
Ramadanu» podkreślił Dyrektor ONIL.
potrzeby w zakresie subwencjonowanego
surowca do produkcji mleka pasteryzowanego
sprzedawanego w detalu po 25 Da za litr».
Dane Ministerstwa Handlu wskazują, że ONIL
rozdziela miesięcznie 15 260 ton mleka w
proszku do 116 mleczarni, z czego do 15
«Dysponujemy niezbędnymi ilościami aż do
października 2014 roku, a nawet dokonaliśmy
państwowych. Algieria produkuje obecnie
blisko 3,5 miliarda litrów mleka surowego
rocznie oraz importuje mleko sproszkowane
przedpłat za dostawy do lutego 2015 roku. Całe
zapotrzebowanie mleczarni państwowych
i prywatnych będzie zaspokojone»,
o równowartości od 1,5 do 2 mld litrów,
podczas gdy poziom krajowej konsumpcji
oceniany jest na ponad 5 mld litrów rocznie.
Import zbóż do Algierii w I kwartale 2014 r. wzrost o 17,66%
Przy rocznym popycie wynoszącym
8 milionów ton i produkcji własnej
Import pszenicy miękkiej i twardej wyniósł
4-5 mln ton - Algieria jest jednym z
największych na świecie importerów zbóż.
1,714 mln ton wobec 1,251 mln t. w I kw.
2013 r. Wartość importu pszenicy twardej w
tym okresie to 148,65 mln USD (401,6 tys. t.) -
W I kwartale 2014 roku wartość algierskiego
wzrost o 118,6% i pszenicy miękkiej o wartości
395,31 mln USD (1,312 mln t.) - wzrost o 1,03%.
importu zbóż wzrosła o 17,66% do
541,96 mln USD wobec 462,31 mln rok
wcześniej (algierskie dane celne – CNIS).
W I kwartale br. Algieria zaimportowała
także owies o wartości 56,48 mln USD
w ilości 213 ton (+33,93%) oraz 801 ton
kukurydzy za 191,91 mln USD wobec 148,07
mln USD i 471 ton w porównywalnym
okresie roku ubiegłego (+26,61%).
W całym 2013 roku wartość algierskiego
importu zbóż wyniosła 3,16 mld USD
wobec 3,18 mld USD rok wcześniej (-0,62%).
Algieria – Rozwój Biotechnologii
„made in Algeria”. Tym samym w regionie MENA
Algieria ma ambicję przeistoczyć się z kraju
- Middle East and North Africa - Algieria stanie
importującego leki w ich producenta i
eksportera. W 2013 roku algierski import
się lokalnym centrum badań medycznych,
produkcji leków i szkoleń w dziedzinie
zdrowia. Porozumienie stało się możliwe dzięki
uzgodnieniom pomiędzy ministerstwami
Zdrowia, Przemysłu, Szkolnictwa Wyższego
oraz Pracy jak też przedstawicieli
amerykańskich laboratoriów, którzy wspólnie
stworzyli marszrutę określając definicje oraz
etapy i zobowiązania stron zaangażowanych
Dzięki algiersko-amerykańskiej współpracy
w zakresie zdrowia, Algieria ma szansę stać
się w 2020 roku, zgodnie ze strategią wpisaną
w raport Algeria «Vision 2020», centrum
rozwoju biotechnologii w regionie Afryki i
Bliskiego-Wschodu, podobnie jak Boston w
USA, Singapur w Azji, czy Irlandia w Europie.
w budowę klastra w Sidi Abdallah.
Odbyły się liczne konferencje, zdefiniowano
aktualne i przyszłe potrzeby Algierii w zakresie
szkoleń medycznych i farmaceutycznych, w
których udział wzięły akademie medyczne,
szpitale oraz centra badawczo-rozwojowe.
Warto wymienić współpracę między
Wspomniany raport zakłada, że w roku
2020 Algieria zacznie produkować pierwsze
instytutem medycznym w Harvardzie,
amerykańskim instytutem badań medycznych
molekuły we własnych laboratoriach, a po
NIH – National Institutes of Health oraz
instytutem badań nad rakiem Dana Farber.
przeprowadzeniu badań klinicznych - leki
farmaceutyków wyniósł 2,3 miliarda
USD wobec 2,24 mld USD rok wcześniej.
Lokalna produkcja pokrywa zaledwie 36%
popytu na leki. Rząd Algierii zamierza w
ciągu najbliższych lat podnieść poziom
produkcji do 70% zapotrzebowania rynku.
Porozumienie zostało podpisane
przez Mohameda Mansouri, dyrektora
laboratorium kontroli produktów
farmaceutycznych oraz Samira Khalil,
dyrektora na Afrykę Północną i Bliski Wschód
amerykańskiej fundacji przemysłu i badań
farmaceutycznych (PhRMA) w Waszyngtonie.
źródło:
http://www.elmoudjahid.com/fr/
actualites/62477
AREES Agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des
établissements de santé
Powołana do życia rozporządzeniem
inwestycyjnymi w sektorze zdrowia, ogłasza
również za szkolenie personelu medycznego
wykonawczym Nr 13-220 z dnia 18 czerwca
2013 roku algierska Agencja AREES jest
inwestorem zastępczym w imieniu Skarbu
przetargi, zleca analizy projektów, studia
wykonalności i monitoruje realizację wszelkich
projektów inwestycyjnych w sektorze zdrowia
oraz zapewnienie konserwacji urządzeń.
źródło:
http://www.liberte-algerie.com/actualite/
Państwa. Ma za zadanie zapewnić wsparcie
techniczne rozbudowywanej i modernizowanej
algierskiej infrastrukturze medycznej. W
w Algierii. W swoich prerogatywach ma również
zakup, dostawę i instalację sprzętu medycznego
dla obiektów publicznych podległych
le-concepteur-attitre-des-investissementshospitaliers-agence-nationale-de-gestiondes-realisations-et-d-equipement-des-
ramach powierzonej misji zarządza projektami
Ministerstwu Zdrowia. Odpowiedzialna jest
etablissements-de-sante-arees-221680
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
2
Algieria modernizuje służbę zdrowia - 10 nowych szpitali budowanych
zgodnie ze światowymi normami jakości.
Abdelmalek Boudiaf, Minister Zdrowia,
obiecuje wprowadzić w algierskiej
firmy jak brytyjska International Hospital
Group, IHG, włoska Rizzani De-Eccher/Hôpital
szpitali rząd w Algierze wyasygnował
środki finansowe na odnowę 14 szpitali
służbie zdrowia światowe standardy
jakości. Zapowiedział budowę 10
San Rafael, francusko-austriacka Bouygues
Bâtiment International/ APHParis/Vamed
pamiętających jeszcze czasy kolonialne.
szpitali w k ilku regionach k raju.
Odpowiedzialną za realizację projektu
Eng, południowo-korańska Daewoo E&C
wspólnie z Heerim Architectes oraz Hyundai
E&C/Baum Architects inc/Seoul National
Ministerstwo zdrowia postanowiło wyburzyć
istniejące, stare budynki i odbudować je
od fundamentów. Rozbiórka i odbudowa
jest utworzona w 2013 roku Krajowa
agencjaAREES (Agence nationale de gestion
University/Sun medical Center. Kontrakty
rozdano wyłonionym firmom z wolnej ręki.
realizowana będzie według nowoczesnej
metody polegającej na etapowej
Anisse Bendaoud twierdzi, że o wyborze
wykonawców szpitali zadecydowały trzy
rozbiórce istniejących struktur i budowie
w to miejsce nowego, kilkupiętrowego
obiektu mieszczącego kilka specjalizacji
des réalisations et d’équipement des
établissements de santé). Znane są już miasta,
w których powstaną nowe szpitale: Algier,
Tizi Ouzou, Konstantyna, Tlemcen i Ouargla.
Zainteresowanych przetargiem było 250
firm, 35 odpowiedziało na przetarg, 10
zostało wyłonionych powiedział Anisse
Bendaoud dyrektor agencji. Wybrane firmy
o międzynarodowym, potwierdzonym
standingu, zbudują obiekty pod klucz, w
pełni wyposażone, zapewnią szkolenie
personelu oraz zarządzanie całością przez
minimum 5 lat. Na short-list znalazły się takie
czynniki: zgodność realizacji ze światowymi
normami, najwyższa jakość wyposażenia,
zintegrowane zarządzanie oraz zapewnienie
szkoleń z zakresu inżynierii obiektów służby
zdrowia. Czas realizacji pierwszych pięciu
szpitali to 40 miesięcy. Po zakończeniu
pięcioletniego okresu zarządzania
obiektami przez spółki zagraniczne,
przejdą one w zarządzanie ekip algierskich.
medycznych. Kolejne części obiektu będą
odnawiane tą samą metodą, co pozwoli
pod koniec otrzymać całkowicie nowy
szpital odpowiadający normom światowym.
Zródło:
http://www.liberte-algerie.com/actualite/
objectif-une-meilleure-qualite-des-soins10-chu-modernes-seront-realises-selon-lesnormes-internationales-d-ici-a-2019-221679
Równolegle do projektu budowy nowych
Ułatwienia celne w imporcie do Algierii wyposażenia hoteli.
W algierskim Dzienniku Ustaw z dnia 26
lipca 2014 roku opublikowano dekret, który
przewiduje obniżki ceł w odniesieniu do
przywozu mebli i wyposażenia hoteli, pod
warunkiem jednak, że nie są produkowane
lokalnie. Wśród wspieranych produktów
znalazły się m.in. sztućce, zamki, okna, itp..
Prawie całe w yposażenie hoteli.
w Algierii łatwiej jest import_ować niż
produkować. Za ten stan rzeczy wini nie
tylko biurokrację, ale i banki, których
import_owane. "Kiedy idę do supermarketu
i widzę wodę gazowaną z import_u, na którą
wydano tyle dewiz, to serce mi się kraje, a
polityka spowodowała, że firmy z takim
trudem zdobywają środki na inwestycje.
przecież można by ją produkować w Algierii".
A jednak "banki mają tyle pieniędzy,
że nie wiedzą co z nimi robić." mówi
Bendris. Nie tylko jednak banki są winne,
część inwestorów nierzetelnie podchodzi
Wskazuje również wysokie stawki
celne na import_ surowców, podczas
Zamiast obniżać ceny surowca i w ten
sposób wspierać produkcję w Algierii,
do kredytów i po prostu ich nie spłaca.
rząd wybrał najłatwiejsze rozwiązanie
i to ze szkodą dla przemysłu krajowego.
W Algierii jest dużo ulg pro-eksportowych,
zauważa prezes firmy Recta, jednak
żeby wysłać towary trzeba je najpierw
W rezultacie na rynku obecne są produkty
Żrodło :
wyprodukować, a z tym jest gorzej.
z import_u w bardziej atrakcyjnych
cenach niż produkowane lokalne.
Salim Bendris, prezes firmy Recta Industries
wyspecjalizowanej w produkcji na potrzeby
rolnictwa i przemysłu, potwierdza, że
gdy import_owane wyroby gotowe
korzystają z preferencji taryfowych.
Kamel Moula, prezes stowarzyszenia
przedsiębiorców z regionu Blidy k/Algieru
sprzeciwia się, aby wyroby, które można w
rhttp://www.tsa-algerie.
com/2014/07/29/avantages-douaniersa-limport_ation-dequipementshoteliers-le -gouvernement-opte pour-la-solution-de-facilite/
prosty sposób wyprodukować lokalnie były
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
3
DJAZAGRO 2014,
12. Międzynarodowe Targi Spożywcze DJAZAGRO 2014, Algier,
21-24 kwietnia 2014 roku
W 12-tej edycji targów DJAZAGRO w
Algierze udział wzięło 566 wystawców,
Prezentacji firm w pierwszym dniu targów
konsumpcyjnych przeznaczonych dla handlu
detalicznego oraz sektora HoReCa, jak i maszyn
z czego 82% stanowiły firmy zagraniczne
reprezentujące 31 państw. Wśród 19.200
profesjonalistów, którzy odwiedzili targi
najliczniejszą grupę stanowili kupcy (81%) a
42% zwiedzających związanych było z różnymi
towarzyszyła konferencja w hotelu Hilton, w
której uczestniczyli przedstawiciele ARR, polscy
i algierscy przedsiębiorcy oraz dziennikarze.
i urządzeń przeznaczonych dla producentów
żywności. Podczas licznych rozmów na
stoisku reprezentanci firm z Polski korzystali
W targach po raz pierwszy uczestniczyła
branżami przemysłu rolno-spożywczego.
utworzona pół roku wcześniej firma polskoalgierska SKLODY S.à r.l. Import-Export.
Udziałowcem polskim jest pan Tomasz
z okazji do zdobycia informacji o trendach
rynkowych, potrzebach konsumentach,
oczekiwaniach partnerów algierskich.
Tegoroczna edycja Djazagro odnotowała
15% wzrost liczby wystawców, 25% wzrost
wielkości powierzchni wystawowej, oraz
4% wzrost liczby odwiedzających. Dane te
potwierdzają wysoką rangę targów będących
największymi w branży na kontynencie
afrykańskim. Pomimo wieloletnich wysiłków
rządu mających na celu ograniczenie importu
artykułów spożywczych poprzez zwiększenie
produkcji własnej - rośnie on rokrocznie.
Skłodowski, właściciel ubojni i przetwórni
mięsa SKŁODOWSCY /MEAT-LAND Sp. z
o.o. z Tykocina. Na stoisku o powierzchni
20 m2 pod chwytliwą nazwą „Superette
Polonaise” – firma oferowała polskie jabłka,
sery twarde, mrożoną wołowinę, konserwy
rybne, śledzie, wędzonego łososia i
cieszące się ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających wyroby bezglutenowe,
(których jest niedobór na rynku algierskim).
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
konferencja zorganizowana w hotelu
Hilton, której przewodniczyli: Prezes ARR
Pan Radosław Szatkowski, Ambasador RP
Pan Michał Radlicki oraz Kierownik WPHI.
Przedstawiciele ARR zaprezentowali
bieżącą sytuację polskiego sektora
rolno-spożywczego oraz potencjalne
dziedziny współpracy ze stroną algierską.
Po części informacyjnej przedsiębiorcom
stworzono możliwość do bezpośrednich
rozmów podczas spotkań B2B i poczęstunku.
Algierscy przedsiębiorcy nadal są bardziej
Stoisko było oblegane przez zwiedzających
a prezentowana oferta miała charakter
sondażowy mający na celu wytypowanie
najbardziej chodliwych wyrobów. W oparciu o
doświadczenia potargowe – firma rozpoczęła
import jabłek, serów twardych i rozpocznie
niebawem import wyrobów bezglutenowych.
Wnioski:
Prezentowana przez polskich producentów
artykułów rolno-spożywczych. Dodatkowym
artykułów spożywczych oraz maszyn i
urządzeń (21 w ramach misji ARR oraz 3
firmy, które przyjechały samodzielnie). Było
oferta stanowiła ciekawą propozycję dla
algierskich przedsiębiorców. Różnorodna
i urozmaicona gama produktów spotkała
się z dużym zainteresowaniem ze
czynnikiem zwiększającym popyt i
atrakcyjność rynku jest rosnący w sposób
ciągły poziom zamożności społeczeństwa.
Przy nadal ubogiej ofercie asortymentowej
to już trzecie z kolei wspólne wystąpienie
ARR i WPHI podczas targów Djazagro.
strony zwiedzających targi kupców.
Dotyczyło to zarówno licznych artykułów
na rynku detalicznym – konsumenci żywo
interesują się i szukają nowości. Należy
zainteresowani zakupem gotowych produktów
niż rozwijaniem rodzimej produkcji, choć
z roku na rok systematycznie zwiększa sie
część ekspozycji poświecona maszynom i
urządzeniom dla przemysłu spożywczego.
Stoisko zorganizowane przez Agencję Rynku
Rolnego przy wsparciu WPHI zajmowało
powierzchnię 81 m2, na której swoją ofertę
prezentowało 24 polskich producentów
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
4
Sytuacja demograficzna Algierii (39 mln
mieszkańców, młode społeczeństwo, wysoki
przyrost naturalny) w połączeniu z niskim
poziomem produkcji żywności kreuje bardzo
chłonny rynek dla polskich producentów
pamiętać, że przeciętna rodzina algierska
lokalnej produkcji połączone z wysokimi
zostało wysoko ocenione przez uczestników.
blisko połowę wydatków przeznacza
na zakup żywności (!). Silnym atutem
dotacjami są podstawą do coraz silniejszego
zapotrzebowania na technologie produkcji
Pomaga to w budowaniu wizerunku
polskich wyrobów jest ich „europejskość”.
Konsumenci algierscy słusznie uważają
wyroby pochodzące z Europy za
rolnej i przetwórstwa oraz niezbędne maszyny
i urządzenia, co stanowi realną, daleką od
wykorzystania szansę dla polskich eksporterów.
najlepsze jakościowo (zwłaszcza na tle
produktów chińskich czy tureckich).
Rosnąca liczba wystawców i odwiedzających
targi DJAZAGRO świadczy o ich wysokiej
dostawców Algierii), a prz y tym
charakter yzuje się w ysok ą jakością
randze i sile oddziaływania na algierski
rynek. Wysoka i rokrocznie rosnąca liczba
odwiedzających czyni uczestnictwo
w tej imprezie bardzo efektywnym.
i stosunkowo niskim poziomem
Jest to nasz silny atut, który powinniśmy
podkreślać zwłaszcza przy z reguły
korzystnej relacji ceny do jakości
Specyfika prowadzenia biznesu przez
nawiązanie kontaktów bezpośrednich
z importerami i tym samym stopniowe
ograniczenie eksportu polskich
przeważającej części polskich produktów.
Pomimo ambitnych planów rozwoju
sektora rolno-spożywczego - Algieria
jeszcze przez wiele lat będzie głównym
impor terem ż ywności w Afr yce i
jednym z największych na świecie.
Programy rządowe ukierunkowane na rozwój
Algierczyków wymaga od potencjalnych
partnerów osobistego zaangażowania
i bezpośrednich kontaktów. Połączenie
promocji poszczególnych firm na stoisku z
konferencją prezentującą osiągnięcia Polski
w rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
Po l s k i , j a k o e u r o p e j s k i e g o l i d e r a
produkcji żywności, która jest
tańsza niż w takich krajach jak
Francja cz y Hiszpania (tradyc yjnych
zawar tości chemicznych dodatków.
Coraz liczniejsze prz yjazdy polsk ich
f i r m d o A l gi e r i i p oz w a l a t a k że n a
artykułów rolno-spożywczych poprzez
pośredników zachodnioeuropejskich
(głownie z Holandii – art. mleczarskie,
Francji i Hiszpanii – jabłk a).
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
5
Misja polskich firm sektora rolno-spożywczego na targi DJAZAGRO 2014, Algier, 2124 kwietnia 2014 roku
Przy okazji zorganizowanego przez Agencję
Rynku Rolnego przy wsparciu WPHI stoiska
na targach DJAZAGRO przebywała w Algierii
misja 24 polskich producentów artykułów
spożywczych oraz maszyn i urządzeń (21
firm w ramach grupy ARR oraz 3 firmy, które
przyjechały samodzielnie). ARR i WPHI już po
raz trzeci współpracowały podczas Djazagro
nad efektywną promocją polskiej żywność
oraz technologii produkcji i przetwórstwa.
Uczestnicy misji korzystali ze stoiska na
targach oraz brali udział w wydarzeniach
towarzyszących mających na celu nawiązanie
bezpośrednich kontaktów (spotkania
B2B), wzmocnienie rozpoznawalności
polskich produktów (konferencja, w której
oprócz algierskich przedsiębiorców brali
udział także dziennikarze) jak i lepszego
zrozumienie rynku i potrzeb miejscowych
konsumentów (store-check, seminarium w
Centralnym punktem programu misji był
siedzibie WPHI, wyjazd studyjny do Oranu).
udział w targach DJAZAGRO na polskim stoisku
promocyjno-informacyjnym, na którym
W tegorocznej misji udział wzięły firmy z branż:
• Soki, owoce i warzywa :
AC TIV, BLUE MOUNTAIN GR OUP,
EWA-BIS, GRUPA OWOCE NATURY
firmy mogły prezentować swoje produkty
i technologie oraz nawiązać bezpośrednie
kontakty handlowe i przeprowadzić
rozmowy. Tegoroczne stoisko polskie było
rekordowo duże (84 m2) i dzięki atrakcyjnej
zabudowie – przyciągało licznych klientów.
bezpośrednich rozmów z kontrahentami
algierskimi podczas spotkań B2B.
Dla dopełnienia obrazu r ynku zainteresowanym przedsiębiorcom
stworzyliśmy możliwość jednodniowego
Z dużym zainteresowaniem spotkała się
wyjazdu do Oranu. Zorganizowane zostało
tam spotkanie z przedstawicielami Izby
Handlowo-Przemysłowej (CCI d’Oranie) oraz
przedsiębiorcami zainteresowanymi polską
ofertą. Obie strony miały okazję do wzajemnego
• Słodycze :
konferencja zorganizowana w hotelu
poznania się, wymiany doświadczeń
SŁOWIANKA, CHOCOMOCO, ARSENAL
oraz prezentacji ofert i zapotrzebowania.
• Pozostałe artykuły spożywcze :
BARTNIK (miód), IGLOTEX (mrożonki),
Hilton, której przewodniczyli: Prezes ARR
Pan Radosław Szatkowski, Ambasador RP
Pan Michał Radlicki oraz Kierownik WPHI.
Przedstawiciele ARR zaprezentowali
INTERFIBER (błonnik), KULINARIA
(przyprawy), POLDER (karmel), AGRICO
osiągnięcia polskiego sektora rolnospożywczego na przestrzeni ostatniej dekady
spożywczych. Polscy producenci mieli okazję
zobaczyć jak kształtują się ceny półkowe,
(pasztety drobiowe, dania gotowe)
oraz potencjalne dziedziny współpracy. Duże
zainteresowanie uczestników wzbudziły
informacje o procesie transformacji i
sposób prezentacji towaru, czym kierują
się konsumenci w wyborze produktu, jakie
specyficzne informacje muszą być zawarte
na opakowaniu, czego należy unikać przy
konstruowaniu ofert na algierski rynek.
ME TALBUD, WESSTRON, MEDIANE
polskich sukcesach w modernizacji
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
Nasze doświadczenia i umiejetnosci są
•Doradztwo i konsulting :
AGENCJA RYNKU ROLNEGO, MSM-INT Halal
Algierczyków niezwykle cenne, gdyż zmagają
się z licznymi problemami odbudowy
produkcji rolnej i przetwórczej. Po części
W trakcie pobytu misji zorganizowaliśmy w
siedzibie WPHI seminarium, w którym wziął
także udział Ambasador RP Pan Michał Radlicki.
Polska (firma wystawiajaca certyfikaty halal)
informacyjnej przedsiębiorcy mieli możliwość
Była to doskonała okazja do omówienia
• Napoje :
SAHARA GOLD, VAN PUR, GRANA
•Maszyny, urządzenia i technologie dla
przemysłu spożywczego :
AJDAR,
ALAGRA,
LO N Z A
P E T,
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
6
Istotnym punktem programu misji był tzw.
store-check, czyli wizyta w kilku sklepach
zdobytych doświadczeń, wymiany opinii i
pomiędzy Polską a Algierią. Umożliwił także
konsumentów. Daje to szansę weryfikacji
dyskusji nad możliwościami, jakie oferuje
Algieria polskim firmom, podsumowania
b o g a t e g o p ro g r a m u ro b o c z e g o.
stronie algierskiej zdobycie szerokiej gamy
w yobrażeń i poz wala na podjęcie
informacji o Polsce, naszych osiągnięciach
trafniejszych działań ze strony polskich
w dziedzinie transformacji i rozwoju
rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej.
przedsiębiorców w celu rozpoczęcia lub
rozwoju swojej obecności w Algierii.
Algieria jest dla polskiego przemysłu
Podsumowując warto podkreślić iż w
rolno-spożywczego bardzo obiecujących
i perspektywicznym rynkiem zbytu, wciąż
jednak niedocenianym i postrzeganym
niesłusznie, jako wyjątkowo trudny.
2013 import artykułów spożywczych
d o Al gi e r i i w z ró s ł w p o rów n a n i u
Bezpośredni kontakt z algiersk imi
Jednocześnie import maszyn
ro l n i c z yc h w t y m s a my m o k re s i e
Wnioski:
Połączenie kilku form promocji (stoisko targowe,
konferencja, spotkania B2B) i rozpoznania
rynku (store-check, wyjazd studyjny)
zostało wysoko ocenione przez uczestników
do rok u popr zedniego o 6,18% i
w y n i ó s ł w s u m i e 9 , 5 8 m l d U S D.
misji i daje w ich opinii najlepsze efekty.
Urozmaicony program pobytu polskich
przedsiębiorców pozwolił na zapoznanie się z
różnymi aspektami rynkowymi, spojrzenie na
importerami, otrzymane wyjaśnienia
oraz obserwacje własne poczynione
podczas pobytu owocują lepsz ym
Algierię z kilku perspektyw oraz zrozumienie
różnic w sposobie prowadzenia interesów
zrozumieniem możliwości i ograniczeń
algierskiego rynku, potrzeb i preferencji
wzrósł o 53,33% i osiągnął war tość
5 0 6 m l n U S D. D a n e t e n a j l e p i e j
obrazują możliwości dla polsk iego
eksportu, jakie oferuje rynek algierski.
17 Edycja BATIMATEC
Międzynarodowych targów budownictwa,
materiałów budowlanych i robót publicznych
Algier, 4-8 maja 2014 roku.
W dniach 4-8 maja 2014 r. odbyła się 17ta edycja Międzynarodowych targów
budownictwa, materiałów budowlanych
i robót publicznych – BATIMATEC.
stoiska (o powierzchni 30m2) wystawiły
się 3 firmy: ALPOL (algierski dystrybutor
profili z PCV z poznańskiej firmy VOX),
KA-RO Roman Bornus (biuro projektowo
- geodezyjne), TRAS POL (budowa i
Stoiska własne miały także firmy: INVESTLAND
Krosno (meble hotelowe i dekoracyjne drzwi
ze szkła stapianego) o powierzchni 24m2 i
producent wibropras i form do produkcji kostki
brukowej i krawężników TECHMATIK S.A. (12
Jest to największy salon sektora budowlanego
stabilizacja dróg) tworząc wspólną, polską,
m2) oraz firma Mon Bain - algierski dystrybutor
w Afryce i największe targi organizowane w
Algierii. Tegoroczna edycja, zorganizowana
pod patronatem Ministra Mieszkalnictwa i
Urbanizacji Miast, zgromadziła ponad 1100
przestrzeń promocyjną o powierzchni 60m2.
Armatury Kraków i płytek ceramicznych z
Paradyża na stoisku o powierzchni 120m2.
wystawców w tym 651 firm zagranicznych
z 23 państw (Hiszpania, Turcja, Chiny,
TOPEX (narzędzia i elektronarzędzia),
VOX (profile PCV, meble, drzwi i panele
Włochy, Tunezja, Maroko, Portugalia,
Francja, Niemcy, Polska, Belgia, Grecja itd.).
podłogowe), konsorcjum firm Blue Mountain
& Bistroy (prace i materiały wykończeniowe),
DELTA (producent rusztowań i szalunków),
Ponad 150 000 osób odwiedziło Batimatec, które
odbyły się na łącznej powierzchni 44 500m2.
Polskie stoisko w ramach Programu
SKB (firma budowlana), PROJPRZEM
(systemy przeładunkowe, konstrukcje
stalowe i budownictwo), Protan-Elmark
Promocji Ogólnej zorganizowane
zostało przez konsorcjum na czele
z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG).
(producent aluminiowych hal i konstrukcji
namiotowych), Tontor (producent drzwi
i okien), Marada (firma consultingowa),
W bezpośrednim sąsiedztwie naszego
Alagra
Po n a d t o n a n a s z y m s t o i s k u
o b e c n e by ł y n a s tę p u j ą c e f i r my :
(firma
consultingowa).
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
7
Przedsiębiorcy polscy wzięli udział i mieli
konferencji odbyły się spotkania B2B i cocktail.
możliwość prezentacji swojej oferty na
Przedstawiciele WPHI aktywnie wspierali
ogromnym potencjale rynku algierskiego.
Przy okazji targów Batimatec algierska firma
zorganizowanej we współpracy KIG, WPHI
oraz Konfederacji Pracodawców z Annaby
(CAP Annaba) konferencji „POLSKA – sektor
polskich przedsiębiorców podczas rozmów
handlowych z klientami na targach, a polskie
stoisko informacyjne dzięki obecności polskich
SIAD oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie współpracy
z polską firmą Dressta, producentem
maszyn budowlanych ze Stalowej Woli.
budownictwa, innowacyjność i zaufanie –
firm cieszyło się dużym zainteresowaniem
możliwości współpracy”, która odbyła się w
trakcie targów w dniu 6 maja br. w Hotelu Hilton.
Dzięki wysłaniu przez WPHI drogą mailową
kilkuset zaproszeń w połączeniu z dalszym
kontaktem telefonicznym oraz rozdaniu w
pierwszy i drugi dzień targów ponad 200 ulotek
informujących o konferencji – cieszyła się ona
wysoką frekwencją wśród przedsiębiorców
algierskich, którzy licznie wzięli w niej udział. Po
wśród zwiedzających. Podczas trwania
targów uczestnicy mogli umawiać się ze
swoimi algierskimi kontrahentami na
stoisku narodowym i prowadzić rozmowy
Informacja ta została przekazana do
publicznej wiadomości podczas uroczystej
gali, w której udział brali także dziennikarze
handlowe, z czego chętnie korzystali.
Uczestnictwo w targach umożliwiło
nawiązanie licznych obiecując ych
kontaktów handlowych. Polskie firmy
opuszczały imprezę przekonane o
oraz przedstawiciele WPHI, a relacja z niej
ukazała się w prasie i telewizji algierskiej.
W 2013 r. podczas targów FIA - WPHI
Algier poznał ze sobą obu partnerów
i skutecznie pomógł w pierwszych
rozmowach, które zaowocowały podpisaniem
wieloletniego porozumienia i kontraktami.
Wnioski:
partnerów do wspólnych przedsięwzięć
Władze algierskie kończą realizację
5-letniego (2010-2014) planu rozbudowy
szpitali, obiektów sportowych, kulturalnych
oraz religijnych, modernizację infrastruktury
i modernizacji infrastruktury, na którego
realizację przeznaczono 286 mld USD.
Trwają prace końcowe nad nowym planem
drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej,
rozwój infrastruktury transportu miejskiego
(tramwaj, metro), modernizację rolnictwa,
5-letnim obejmującym lata 2015-2019.
budowę stacji odsalania wody morskiej itp.
Należy przypuszczać, że nowy plan będzie
Targi Batimatec to najważniejsze targi
W ocenie WPHI, obecność na BATIMATEC
p ow i n n a s t a n ow i ć o b ow i ą z k ow y
kontynuacją poprzedniego i ponownie
obejmie realizację dużych projektów
inwestycyjnych, w tym mieszkań socjalnych,
budowlane w Afryce, na których obecni
są wszyscy najważniejsi gracze sektora
budowlanego, odwiedzają je licznie
punkt programu dla polskich firm
zainteresowanych algierskim sektorem
budowlanym, jako wystawcy bezpośredni
ale także budowę między innymi nowych szkół,
przedsiębiorcy algierscy, poszukujący
lub korzystający ze stoiska polskiego.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
8
oraz nowych dostawców materiałów
budowlanych i wykończeniowych,
maszyn i urządzeń, nowych rozwiązań i
technologii stosowanych w budownictwie
Misja firm polskich sektora budowlanego na targi BATIMATEC,
Algier, 4-8 maja 2014 roku.
Podczas targów BATIMATEC przebywała w
Algierii misja 13 polskich przedsiębiorców
strategii skutecznego wejścia na rynek.
Z tych też powodów – staramy się
sektora budowlanego: KA-RO Roman Bornus
(biuro projektowo-geodezyjne), TRAS POL
organizować seminaria w naszej siedzibie
możliwie jak najszybciej po przyjeździe
(budowa i stabilizacja dróg i autostrad),
TOPEX (narzędzia i elektronarzędzia),
misji polskich przedsiębiorców do Algierii.
VOX (profile PCV, meble, drzwi i panele
podłogowe), konsorcjum firm Blue Mountain
& Bistroy (prace i materiały wykończeniowe),
Wnioski:
DELTA (producent rusztowań i szalunków),
SKB (firma budowlana), PROJPRZEM
(systemy przeładunkowe, konstrukcje
i dobrym kontaktom WPHI z przedsiębiorcami
- na tegoroczną edycję BATIMATEC udało
się nam wspólnie z KIG zorganizować
stalowe i budownictwo), Protan-Elmark
(producent aluminiowych hal i konstrukcji
namiotowych), Tontor (producent drzwi
i okien), Marada (firma consultingowa),
Alagra (firma consultingowa) oraz na
stoiskach własnych 2 firmy: INVESTLAND
Krosno (meble hotelowe i dekoracyjne
drzwi ze szkła stapianego) i producent
wibropras i form do produkcji kostki
brukowej i krawężników TECHMATIK S.A.
Przedsiębiorcy realizowali program
prz ygotowany przez KIG oraz
WPHI. Główne elementy programu:
1. Konferencja „POLSKA
– Sektor budownictwa, innowacyjność i zaufanie
– Możliwościwspółpracy” (POLOGNE)
– Secteur du bâtiment innovation et confiance
Dzięki intensywnym namowom i zabiegom, jak
W konferencji zorganizowanej w dniu 6
maja br. przy współpracy WPHI, KIG oraz
algierskich instytucji otoczenia biznesu
(Konfederacji Algierskich Pracodawców
- CAP i oddziału CAP w Annabie), udział
wzięli wszyscy przedstawiciele polskich
firm obecnych na targach BATIMATEC oraz
ponad 60 przedstawicieli firm algierskich.
Podczas konferencji zaprezentowano polski
sektor budowlany, a firmy polskie przedstawiły
swoje oferty i odczekiwania, co do rynku
algierskiego/profilu poszukiwanych partnerów.
Udział w targach umożliwił polskim
przedsiębiorcom nawiązanie licznych
kontaktów z firmami algierskimi, jak i
zapoznanie się z algierskim rynkiem
budowlanym, stosowanymi w Algierii
technologiami, sprzętem oraz materiałami
wyjątkowo liczną misję przyjazdową
15 polskich firm sektora budowlanego.
Ze względu na skalę realizowanych w
Algierii projektów jak i potrzeby rynku przy
komplementarności polskiej oferty – należy
nie tylko kontynuować a wręcz zintensyfikować
nasze działania w tym sektorze. Tak jak coraz
lepiej rozwija się eksport do Algierii polskich
materiałów budowlanych i wykończeniowych,
(choć jest on nadal na etapie początkowym
a jego skala daleko odbiega od możliwości
eksportowych polskich firm przy ogromnych
i wciąż rosnących potrzebach rynku), tak po
dzień dzisiejszy polskie firmy budowlane
są praktycznie nieobecne na rynku.
Algierski rynek budownictwa z pewnością nie
budowlanymi, co pozwala lepiej ocenić
należy do łatwych (w ponad 90% inwestycji
– Opportunités de
partenariat), która odbyła się w hotelu
Hilton w dniu 6 maja br.
potrzeby rynku i dostosować do nich ofertę.
Seminarium w siedzibie WPHI prowadzone
przez Kierownika Wydziału i Ambasadora
zamawiającym jest Państwo) coraz lepiej radzą
sobie jednak na nim nie tylko licznie obecne od
lat firmy chińskie i tureckie, ale także hiszpańskie,
portugalskie czy włoskie. Próby wejścia czynią
2. Udział w targach BATIMATEC z pomocą
merytoryczną i logistyczną pracowników
RP, było jak zwykle znakomitą okazją
do pr z ybliżenia pr zedsiębiorcom
firmy serbskie, chorwackie, indonezyjskie itd.
Przyjazdy misji w połączeniu z udziałem
WPHI i możliwością prezentacji oferty na
polskim stoisku, jak i podczas konferencji.
specyfiki, potrzeb i perspektyw Algierii
i rynku algierskiego. Ważnym elementem
organizowanych przez nas seminariów
w dobr ych targach branżowych,
przy stosownej oprawie medialnej
zapewnianej przez WPHI i organizowanie
3. Seminarium zorganizowane w siedzibie
WPHI z udziałem pracowników WPHI,
Ambasadora RP i ekspertów algierskich.
dla polskich przedsiębiorców jest część
poświęcona pytaniom zadawanym przez
seminariów / konferencji i spotkań B2B stanowią najlepszą możliwość i okazję
przedsiębiorców. Odpowiedzi udzielane
przez pracowników Wydziału, Ambasadora i
zapraszanych ekspertów algierskich pozwalają
polskim firmom lepiej zrozumieć rynek algierski,
rozwiać ich obawy i pomóc w określeniu
dla polskich przedsiębiorców do
prezentacji własnych osiągnięć i oferty,
nawiązania licznych kontaktów z firmami
Wszystkie punkty programu misji polskich firm
sektora budowlanego zostały zrealizowane i
spotkały się z dużym uznaniem uczestników.
algierskimi, poznania potrzeb i specyfiki
rynku jak i rozwiania obaw przed nim.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
9
14. Międzynarodowe Targi Rolnicze SIPSA 2014,
Algier 15-18 maja 2014 roku
O randze targów może także świadczyć fakt, iż
otwarcia dokonało wspólnie pięciu ministrów
(rolnictwa, przemysłu, zasobów wodnych,
rybołówstwa oraz szkolenia zawodowego).
Algieria pomimo dogodnych warunków
naturalnych, uzależniona jest silnie od
importu żywności – zmiana tej sytuacji to
jeden z głównych priorytetów rządu. Znaczące
kwoty przeznaczane przez władze na rozwój
rodzimej produkcji rolnej są bazą stale
rosnącego popytu na maszyny i urządzenia
oraz technologie, zarówno stricte rolnicze
jak i przechowalnicze oraz przetwórcze.
Targi Rolnicze SIPSA w Algierze zgromadziły
w roku bieżącym 520 wystawców (blisko
przekroczyła 25.000 i wzrosła w porównaniu
do roku poprzedniego o 39%. Stały
400 w roku 2013) - z czego 72% (350)
stanowiły firmy zagraniczne pochodzące
przyrost liczby zarówno wystawców jak
i zwiedzających sprawia, że targi SIPSA
z 27 państw. Najliczniej były reprezentowane
firmy francuskie (103), włoskie (51) i
tureckie (30). Liczba zwiedzających
stają się z roku na rok coraz ważniejszą
branżową imprezą wystawienniczą nie
tylko w Algierii, ale i w regionie Maghrebu.
maszyny (przeznaczone głównie dla upraw
roślinnych i przetwórstwa spożywczego) jak
się istotną imprezą wystawienniczą dla
i jabłka. Również oferta kierowana głównie
do hodowców drobiu przez firmy Wesstron i
całej Afryki Północnej. Nadal jednak
rynek algierski jest głównym adresatem
prezentowanej podczas targów SIPSA oferty.
Mixta cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Odwiedzający polskie stoiska doceniali
wysoką jakość, szeroką gamę produktów oraz
komplementarność prezentowanej oferty.
A l gi e r i a , b ę d ą c k r a j e m l u d ny m
(39 mln mieszkańców) o wysokim
Dotyczy to tak sektora roślin jak i zwierząt.
Pre ze n tow a n a p r ze z w ys t awców
oferta skierowana była na równi do
otoczenia biznesowego rolnictwa jak i do
indywidualnych rolników, którzy mają tym
samym szansę zapoznania się z najnowszymi
metodami uprawy i hodowli oraz maszynami
i urządzeniami wspomagającymi ich pracę.
Wielu z wiedzając ych dek larowało
zainteresowanie kupnem maszyn i
urządzeń, jednak nie bezpośrednio od
producenta a u algierskiego dystrybutora.
Na bazie tego zainteresowania czynnie
pomagaliśmy polskim przedsiębiorcom
w poszukiwaniu przedstawicieli i
zachęcaliśmy do otwierania firm w Algierii
- w tym montowni maszyn i urządzeń
rolniczych z elementów w CKD lub SKD.
Komponenty montowane w Algierii zwolnione
są z opłat celnych a zmontowane z nich
maszyny rolnicze – traktowane są jako wyrób
Rządowe starania ograniczenia silnego
uzależnienia od importu artykułów rolnospożywczych jest w pełni zrozumiałe (Algieria
jest w pierwszej dziesiątce największych
importerów żywności na świecie).
Sytuacja ta stanowi doskonałą i stabilną
bazę dla rozwoju eksportu polskich
maszyn i urządzeń przede wszystkim
poprzez uruchamianie montowni w
joint-venture z partnerami algierskimi.
Ze względu na strukturę gospodarstw,
profil produkcji rolnej i niską kulturę
techniczną - na chwilę obecną najbardziej
Stąd liczną grupę zwiedzających stanowiły
algierski mogący być kupowany przez rolników
poszukiwane są maszyny i urządzenia
osoby prowadzące gospodarstwa rolne.
Odwiedzając stoisko WPHI - algierscy klienci
mogli zapoznać się ze zróżnicowaną ofertą
polskich producentów maszyn i urządzeń, a
w oparciu o preferencyjne, nieoprocentowane
i częściowo umarzane kredyty rządowe.
stosunkowo proste i niedrogie, a przy tym
trwałe i łatwe w obsłudze. Oferta polskich
firm spełnia te oczekiwania i produkty
polskie stopniowo zyskują nabywców.
także sadowników i hodowców bydła. Firmy
uczestniczące w targach w ramach stoiska
WPHI to: Uni-Masz, Bomet Sp z o.o., Farmer,
KFMR Krukowiak, Nasz Owoc Sp z o.o. Sklody
Sarl, oraz Centrum Ekologii i Promocji Puławy.
Na własnym niezależnym stoisku swoją
ofertę prezentowały współpracujące ze
sobą firmy Wesstron i Mixta: producent
wyposażenia ferm hodowlanych i pasz.
Oferta polskich firm trafnie wpisała się w
oczekiwania odwiedzających. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się na równi
Uczestnicząc y w
poinformowani
targach zostali
o możliwości
prezentacji firmy na stronie WPHI oraz
korzystania z bazy adresowej Wydziału.
Dodatkowo, dla polskich uczestników targów
zostało zorganizowane seminarium w siedzibie
Kolejnym szerokim i nietkniętym obszarem
WPHI, w którym wziął udział także Ambasador
RP. Celem seminarium było przybliżenie rynku
algierskiego, jego potencjału i specyfiki.
właścicielami areałów idących niekiedy w
setki a nawet tysiące hektarów żyznej ziemi
- o polskich partnerów, którzy wnieśliby
współpracy jest wspólna uprawa roślin
i hodowla. Wydział otrzymuje liczne
zapytania od Algierczyków będących
know-how i technologie upraw i hodowli.
Wnioski:
Targi SIPSA z roku na rok zyskują na
Udział w targach SIPSA stanowi dla
znaczeniu i sile oddziaływania, stając
polskich firm sektora dostaw dla rolnictwa
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
10
pr z yroście naturalnym, generuje
stale rosnący popyt na ż ywność.
chcących zaistnieć na rynku algierskim
- znakomitą bazę wyjściową i okazję
użytkowników wśród odwiedzajacych,
którzy chętnie przekazują swoje uwagi,
do nawiązania ciekawych kontaktów.
Daje ono możliwość bezpośredniej
odnośnie swoich potrzeb i wymogów
gotowe i silną konkurencję tanich,
gotowych produktów chińskich – jedynym
wobec użytkowanych maszyn i urządzeń.
Pozwala to na lepsze dostosowanie
o f e r t y, r o z w a ż e n i e m o ż l i w o ś c i
skutecznym sposobem trwałego zaistnienia
na rynku algierskim polskich maszyn
i urządzeń dla rolnictwa, jak i uzyskania
wykonania zmian konstrukcyjnych tak,
aby ofertowane produkty jak najlepiej
z większonej war tości i wolumenu
eksportu - jest uruchomienie montażu,
spełniały oczekiwania użytkowników.
zwłaszcza prostych maszyn, w Algierii.
prezentacji, która jest najbardziej
skuteczną formą zarówno rozpoczęcia
jak i kontynuowania współpracy z
Algierczykami. Ogromnym atutem tych
targów jest duża liczba końcowych
Ze względu na wysokość ceł na wyroby
6. Międzynarodowe Targi Medyczne i Wyposażenia
Szpitali SIEHM 2014,
Algier, 15-19 maja 2014 roku.
Targi SIEHM zgromadziły 500 wystawców
i przeszło 10.000 odwiedzających. Polskie
stoisko narodowe w ramach Programu
Promocji Ogólnej zorganizowane przez
konsorcjum pod pr zewodnic t wem
Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) liczyło
36 m2 i wyróżniało się na tle pozostałych
oryginalną kompozycją i wystrojem.
W bezpośrednim sąsiedztwie stoiska
odbyło się seminarium pt.: „Polski sektor
medyczny – Wiedza i technologie XXI
wieku. Dziedziny potencjalnej współpracy
polsko-algierskiej w sektorze zdrowia”.
Seminarium zakończyła konferencja
prasowa i cocktail. Na targach przebywała
misja polskich firm sektora turystki
medycznej. Przedsiębiorcy mieli spotkania
Do najważniejszych
wizyt na stoisku
należy zaliczyć
wizyty algierskiego
przedstawiciela
Światowej
Organizacji Zdrowia
oraz przedstawiciela
Banku
Światowego, którzy
przeprowadzili
m.in. rozmowę z
doc. Romualdem
Cichoniem z Dolnośląskiego Centrum
Chorób Serca «MEDINET» na temat
świadczenia usług kardiochirurgicznych
przez polskich lekarzy w Algierii i w krajach
wysokim poziomie. Wobec rosnących
potrzeb i znacznych środków
b u d ż e t o w yc h w yd a t k o w a nyc h n a
dostosowanie algierskiej służby zdrowia
Afryki Subsaharyjskiej.
do międzynarodowych standardów należy się spodziewać, że targi SIEHM
zagranicznych firm na stoisku narodowym.
Wnioski:
W przeddzień rozpoczęcia targów WPHI
zorganizował konferencję prasową w audytorium
Targi SIEHM to licząca się impreza
wystawiennicza sektora medycznego
oraz algierski sektor zdrowia będą w
nadchodzących latach z yskiwały na
znaczeniu, stanowiąc ciekawą alternatywę
dla firm szukających nowych rynków zbytu.
dziennika El Moudjahid, rozdano materiały
prasowe, udzielono wywiadów dla radia i dla
w Algierii. Uczestniczą w niej producenci
i dystrybutorzy sprzętu medycznego,
Ogromne znaczenie ma na rynku algierskim
TV algierskiej. Rozesłano 250 zaproszeń na
konferencję. Na konferencjach prasowych, przed
targami oraz na zakończenie seminarium, jak też
w yrobów jednorazowego uż ycia,
odczynników medycznych, leków, opakowań
i technologii używanych w szpitalnictwie.
na stoisku narodowym, przedstawiciele WPHI
prezentowali ofertę polskich producentów
sektora medycznego oraz wspierali
Organizatorzy wykazali się dbałością
o zapewnienie wystawcom gości
przedsiębiorców podczas rozmów z klientami.
Stoisko cieszyło się dużym uznaniem zarówno
wyselekcjonowanych na podstawie analizy
kodu działalności gospodarczej, co było
przedstawicieli mediów, jak i zwiedzających.
gwarancją kontaktów biznesowych na
i prowadzili rozmowy z przedstawicielami
marketing bezpośredni. Największe
szanse mają więc firmy inwestujące w
bezpośrednie kontakty, wzajemne wizyty
oraz doceniające wagę współprac y
opartej na partnerstwie i współdziałaniu.
Algierscy przedsiębiorcy nie dokonują
transakcji handlow ych jedynie na
podstawie korespondencji elektronicznej.
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
11
OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
II KWARTAŁ 2014 ROKU
Chambre de Commerce & d'Industrie
d'Oran
+213 21 482 372
Działalność : firma leasingowa
Kontakt: Rachid FELLA
Prezes
Adres: 8, Bd. De la Somam Oran
Kom: +213 661 200 020
Cevital Spa
Fax: + 213 25 493 310/11
Email: [email protected]
Działaność: hodowla zwierząt gospodarskich
Kontakt: Mourad OUZANI Techniczno-handlowy
Adres: Nouveau Quai BP 334 Port de Bejaia
Tel: +213 770 605 715
Sarl CADEX
Kontakt: Hadji Lahbib Zarządzający
Adres: Garidi 2 Bt 84 No 1, Kouba Alger
+213 34 20 20 00 post 2096
Fax: +213 34 22 06 96
Kom: +213 550 42 11 55
Tel: +213 21 54 31 61
Laboratoire Bendi
Email: [email protected]
www.cevital-agro.com
Działaność : dystrybucja, produkcja
+213 21 54 31 63
Fax: +213 21 56 13 01
+213 21 54 31 61
Noureddine BENDIMERED Dyrektor
żywności, siec marketów
Email: [email protected]
Działaność : import i dystrybucja art. Spożywczych
B.M.H Etudes et Conseil en
Investissements
tel.: +213 41 29 54 77
Fax.: +213 41 29 29 59
Email: [email protected]
www.ccioranie.com
Działalność: Izba Handlowo-Przemysłowa
Generalny
Adres : 63, Haï Emir Aek, Bir-El-Djir Oran
Kom: +213 550 87 20 22
tel: +213 41 53 93 00
+213 41 53 93 72
Fax: +213 41 53 93 01
Email: [email protected]
Działaność : laboratorium badawcze
BSTPO
Noureddine BENDIMERED Prezes Zarządu
Adres : 08, rue Farh El-Hadj Oran
Kom: +213 550 87 20 22
Tel: +213 41 24 86 47
Tel: +213 40 22 34 08
Fax: +213 41 24 86 94
Email: [email protected]
www.bstpo.org
Działaność : giełda informacji
AZIZ PLAST Import-Export
Adres: Cité Bensmail Mohamed Bat No 02E
Cheraga
Kom: +213 661 66 28 28
+213 550 66 03 37
Tel: +213 21 37 03 71
Email: [email protected]
Działaność : wyroby plastikowe ( miski,
pojemniki, kosze ect)
Naïlait Sarl B.B.L.D Lait & Dérivés
Kontakt: A.H. GHILOUBI
Zarządzający
Adres: Zone Industrielle Djelfa
Tel: +213 550 888 669
+213 27 87 33 34
Fax: +213 27 87 33 34
Email: [email protected]
Działaność: mleczarnia, marka Nailait
FIRESTON
Kontakt: Sellam Sephora Dyrektor
Adres: Oddziału Cité 100lgs Bt A7 RDC No
79, Les Tours Setif
Tel: +213 661 29 41 03
+213 36 93 68 85
Email: [email protected]
Działaność : agencja reklamowa
Działaność: firma konsultingowa
Sarl SBIKA AGRO
Kontakt : Righi Nacer Eddin Menadżer
Kom: +213 664 36 67 59
Tel: +213 773 85 38 35
Tel: +213 35 68 16 32
Email: [email protected]
Działąność: producent rolny
Email: [email protected]
www.namiras-dz.com
Działaność: import i dystrybucja art. Spożywczych
MITIDJA LIVESTOCK, Sarl Animal
Tel: +213 561 361 790
+213 25 493 310/11
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
12
Ali MOUAS
Kom: +213 771 12 13 78
Email: [email protected]
Sarl NAMIRAS
Kontakt : Boubrik Hocine Współzarządzający
Adres: Cité 360 lgts, Aissou Amara Bt. A30
No 02, Benaknoun Alger
Trading Kontakt : Tarik HADDOUM
Ijar Leasing Agérie
Menadżer
Adres: 01, rue Azil Abdelkader ex rue des
Adres: Route de Kolea, Benhamdani Blida
Cèdres, El Mouradia Alger
Tel: +213 21 482 377
Kontakt: Badreddine MANSOURIKonsultant
Adres: 21, rue B. Amani, Hydra Alger
Kom: +213 661 55 45 13
tel: +213 21 60 32 54
Fax: +213 21 60 32 54
Email: [email protected]
Działaność : firma konsultingowa
Conseil en création d'entreprise
exploitation agricole et d'elevage
+213 777 48 05 91
Bureau d'études KADEM
Kontakt: Abdelhafid MIHOUB
Ekspert Konsultant
Adres:LotMimouni6Avilla38BordjElKiffanAlger
Kom: +213 559 47 25 98
Tel: +213 21 37 08 66
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
SINPAC
Kontakt: Lamine ZIANI Współzarządzający
Wyposażenia wnetrz
Abdelhakim KAIDI Konsultant
ONEEX
Kontakt: S. MAZAR Główny Menadżer
Adres: B.P. 58 Hussein-Dey Alger
Kom: +213 70 92 54 77
Adres: BP 23 C, Draria Alger
Kom: +213 556 980 528 +213 770 579 444
Adres: Tipaza
Kom: +213 551 321 607
Tel: +213 24 46 43 12
Tel: +213 21 49 68 68
Fax: +213 21 49 67 67
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Fax: +213 24 46 43 12
Email: [email protected]
Działaność: producent napoi owocowych,
przetworów
DAWAJINE TLEMCEN Sarl Industrie Avicole
Kontakt: Mohamed FACI Dyrektor Generalny
SIDNA
Kontakt: Lamine ZIANI Współzarządzający
Adres: BP 427k Tlemcen
Kom: +213 661 229 809 +213 771 874 286
Email: [email protected]
Działąność: import i dystrybucja art.
Spożywczych
ONEEX
Kontakt : Y. HENNI Menadżer ds Sprzedaży
Adres: B.P. 58 Hussein-Dey Alger
Kom: +213 70 92 54 77
Działaność: chów drobiu
Adres: 02, rue Larbi Benmhidi, Khemisti
Tipaza
Kom: +213 554 279 240
Tel: +213 21 49 68 68
Fax: +213 21 49 67 67
Email: [email protected]
E.F.B - MEZINE
Adres: Cité Ferki Tizi Ouzou
Kom: +213 552 501 288 +213 770 299 451
Tel: +213 24 46 43 12
Fax: +213 24 46 43 12
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja art. Spożywczych
Działanośc: przyprawy, musztarda, ocet
Tel: +213 26 21 00 74
Fax: +213 26 21 00 74
Email: efbm[email protected]
Działaność: sprzęt chłodniczy, także do samochód
Chambre de Commerce et d"industrie
M'zi Laghouat
Kontakt: Taouti Bachir
Dyrektor
Kom: +213 661 70 08 56
Tel: +213 29 93 21 90
Fax: +213 29 90 68 90
Email: [email protected]
www.cci-mzi.com.dz
Działaność: Izba Handlowo-Przemysłowa
M'zi laghouat
Eurl Import Export Equipements
Industriels & Matériels Agricoles
Adres: Coopérative Immobilière Mouloud
Maameri, No 07 Souidania Alger
Kom: +213 770 58 14 76
Email: [email protected]
Działaność : import urządzeń
przemysłowych, materiałów rolniczych
Mamed Djamel EL MANSALI
Konsultant ds Ekonomii, Kultury i Sportu
Adres: 45, Avenue Mahmoud Boudjatit,
Kouba Alger
Kom: +213 550 91 14 23
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Sarl AGROMAYA
Kontakt: Hakim KHIER Dyrektor Handlowy
Sarl HMPI
Kontakt: Mahmoud HAROUN Zarządzający
Adres: 47 lot Metidji Akbou Bejaia
Kom: +213 550 50 98 86
Tel: +213 34 35 85 87
Email: hmcbsarl@yahoo.fr
Działaność: agencja nieruchomości
Adres: 10, rue Aissa Akif, Hussein Dey Alger
Kom: +213 557 30 25 00
Miel d'abeille de Bousselam
Email: [email protected]
Tel: +213 21 58 46 03
Fax: +213 21 58 46 06
Email: [email protected]
Kontakt: Filali Sofiane
Adres: Aouna, Bousselam Setif
Kom: +213 560 507 751
Działaność: biuro architektoniczne
Działaność:importidystrybucjaart.Rolno-pożywczych
Email: [email protected]
Działaność: producent miodu i produktów
CAMELEON AGRO
Adres:Cité Saliba, lot No 79, Zone
Industrielle, Oued Smar Alger
Kom: +213 771 68 56 34
pszczelarskich
Terapeuta
Adres: 19, Bd. Med. Khemisti Alger
Kom: +213 663 70 90 53 +213 771 94 70 79
+213 552 75 26 49
Tel: +213 23 92 05 72
Emai: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja art. Rolnopożywczych
Atelier d'Architecture
Kontakt: Anwar RAHAL Architekt
Adres: 27, rue Bensiam, H-Dey Alger
Kom: +213 556 428 561
Tel: +213 21 49 57 72
Fax: +213 21 49 57 72
Rémy Rachid Hacène
Działaność: rehabilitacja i fizjoterapia
STDAH GROUP
Kontakt: Mouhib Khatir Dyrektor Generalny
Adres:Village des Artistes Villa No 17,
Zeralda Alger
Kom: +213 699 35 33 58 +213 791 70 16 64
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja meble, art.
Sarl GRA
Kontakt: Kheireddine ATAMNIA Główny Menadżer
Adres: 28,30 Cité Abbane Ramdane
Kom: +213 550 50 85 28
Tel: +213 38 86 47 20
Fax: +213 38 86 91 88
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
13
Email: [email protected]
Działaność: maszyny rolnicze
Fax: +213 31 97 38 40
Email: [email protected]
SKLODY: Djamel MARNICHE Wspólnik
[email protected]
Działaność : Produkcja wózki widłowe
Adres: 22, rue Arab Si Ahmed, Birkhadem
Alger
Kom: +213 661 924 141
Email: [email protected]
www.sklody.dz
Działaność: import mięsa, serów i jabłek
Daoudi Faycal
Adres: Labbaci Ouraibba Constantine
Kom: +213 555 96 23 80
Email: [email protected]
Adres: Ain Abdallah Bt A Local No 9 à coté
Residence Ysref Boumerdes
Kom: +213 770 20 24 25 +213 555 04 67 21
ENMTP
+213 555 04 67 22
Kontakt: TENIOU FOUDIL Assystent
Tel: +213 24 91 28 07
Dyrektora Generalnego
Adres: B.P. 67 Zone Industrielle de Ain
Smara Constantine
Kom: +213 662 97 16 78
tel: +213 31 97 38 34
Fax: +213 31 97 38 12
Email: [email protected]
Adres: BP 74 Khroub Centre Oued
Hamimime Constantine
Kom: +213 661 30 38 47
Tel: +213 31 95 52 10
Email: [email protected]
www.etrag.dz
Działąność: producent traktorów
EPE ETRAG Spa
Kontakt : Abdelaziz BENDJAMA
Prezes, Dyrektor Generalny
Adres: BP 74 Khroub Centre Oued
Hamimime Constantine
Tel: +213 31 95 55 15
Fax: +213 31 95 53 28
Email: [email protected]
www.etrag.dz
Działaność: producent traktorów
Fax:+213 24 91 28 07
Email: [email protected]
www.alu-decor.com
Działąność: okna, fasady, żaluzje,
parkiety
Działanośc: sprzęt budowlany jeżdżący
Droben Energy Algerie
Kontakt: Abdelilah JBARA Przedstawiciel
FALCON MOTORS
handlowy
Adres: 13, Route de Saoula, Birkhadem Alger
Kom: +213 560 92 13 69
Tel: +213 21 55 31 77
Email: [email protected]
www.drobenenergy.com
Działąność: panele słoneczne
Działaność: agencja nieruchomości
EPE ETRAG Spa
Kontakt: Abdelhafid MEZDOUR
Dyrektor ds technicznych
Entreprise De Menuiserie Aluminium
Kontakt: Mourad MECHERI Zarządzający
Kontakc: Abdelouahab RIHANE
Doradca Handlowy
Adres: Route de l'Aéroport, Dar El Baida Alger
Kom: +213 555 06 69 45
Tel: +213 21 75 34 49 +213 21 75 34 50
Fax: +213 21 75 34 51
Email: [email protected]
Działąność: maszyny budowlane, pojazdy użytkowe
Sarl Chimere
Kontakt: Said MEZAI
Zarządzający
Adres: 17, rue Hallouane Tahar, Ain Benian Alger
Kom: +213 661 505 954
Tel: +213 21 30 48 48
Fax: +213 21 30 10 62
Email: [email protected]
www.sarlchimere.com
Działąność: import i dystrybucja
instalacji hydraulicznych, grzewczych,
SIKA EL DJAZAIR - TM BETON
Kontakt: Nacer ZAID
Menadżer ds kluczowych rynków
Adres: 8, Route de l'Arbaa - BP 64 bis,
Eucalyptus Alger
Kom: +213 770 98 82 78
Tel: +213 21 50 16 92 /93 /94 /95
Fax: +213 21 50 22 08
Email: [email protected]
www.dza.sika.com
Działaność: import i dystrybucja
BET / B.E.C.A.T
materiałów budowlanych, przedstawiciel
marki Sika
E.T.B.F.P.H LE CEDRIER
ATC Spa
Kontakt: Abdelaziz BENDJAMA
Kontakt: El-hachemi AISSANI
Adres: Haie Baba Yousef no 3 Bouamaire
Adres: Rue Djidjeli Med. Tipaza
Kom: +213 550 58 97 08
Prezes Zarządu
Adres: BP 74 Khroub Centre Oued
Hamimime Constantine
Ouargla
Kom: +213 661 44 45 88
Email: [email protected]
Tel: +213 24 47 77 77
Fax: +213 24 47 77 77
Email: [email protected]
Email: [email protected]
GERMAN
Kontakt: Mohamed CHELAGHIA
biuro projektowe architektoniczne
Działąnośc: wynajem maszyn budowlanych
S.A.R.L Fleur du Ciel
Prezes, Dyrektor Generalny
Adres: BP 72 Z.I. Ain Smara Constantine
Kom: +213 550 23 82 23
NOUR.DZ
Kontakt: Messaoud KHARF ALLAH
Kom: +213 775 91 51 59
Email: [email protected]
Kontakt: AIT SALEM N.
Adres: Cité Camps ilot E No 06 Dar El
Beida
Tel: +213 31 97 38 86 +213 31 97 38 88
Działaność: producent daktyli
elektrycznych
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
14
Kom: +213 550 41 56 55
Email: [email protected]
[email protected]
Działaność: Import odzież robocza, art.
Kom: +213 550 432 215
Tel: +213 21 87 03 57 +213 21 87 03 58
T.C.E. BOUDEFFA
Kontakt: S. BOUDEFFA
Menadżer
BHP
Fax: +213 21 87 02 40
Email: [email protected]
Adres: 03, rue du Mont Plaisant Skikda
Kom: +213 770 44 19 74
SARL EKM
Kontakt: A. KADERZarządzający
Adres: BP 12 climat de France Alger
Działąność : podłogi
Entreprise HGTB
Email: [email protected]
Działąność: firma budowlana budownictwo przemysłowe
Kom: +213 776 51 56 56
tel: +213 21 974 988
Kontakt: Brahim GHEBACHEMenadżer
Adres: Lotissement RTT No 24, Dely Brahim
EURL EERM CONSTRUCTION
Fax: +213 21 974 080
Email: [email protected]
Alger
Kom: +213 550 584 160
www.ermedi.com
Działaność: wyposażenie szpitali,
przedstawiciel Ermedi
Tel: +213 21 37 41 33
Fax: +213 21 37 41 33
Email: [email protected]
Działąność: firma budowlana
ELECTRO GENSET
Kontakt: Lahcen HAMIDI Menadżer
Adres: Cité Nasr Zone 1 no 10 Chlef
Kom: +213 770 92 26 06 +213 554 38 62 60
Tel: +213 27 79 71 89
Email: [email protected]
www.electrogenset.com
Działąność: instalacje elektryczne
INSIDER GROUPE
Kontakt: Ibrahim Kerim DOSTER
Adres: Alger
Kom: +213 555 999 601
Tel: +213 21 60 05 23
Fax: +213 21 48 18 39
Email: [email protected]
[email protected]
www.insidergroupe.com
Działaność: firma projektowo-
International Investissements et Partenariats
Adres: Hacene BENKREIRA Konsultant
Kom: +213 558 066 144
Kontakt: Mansour AHMIM Zarządzający
Adres: Zone des activités Bloc A No 22 BP
No 51, El Kharouba Boumerdes
Kom: +213 555 00 43 86
Tel: +213 24 91 49 80
Fax: +213 24 91 49 80
Email: [email protected]
[email protected]
Działąność: firma budowlano-projektowa
E.J. CONSTRUCTION
Email: [email protected]
[email protected]
Kontkat: Zakaria MERIKHI
Działaność: firma doradcza
Szef serwisu technicznego
Adres: 71 Zone Industrielle Tarf, Ibn Badis
JUBA Editions Communication
Constantine
Kontakt: Tarik OULD YOUCEF
Kom: +213 770 955 683
Handlowiec
Tel: +213 31 95 44 57 +213 31 95 44 58
Adres: 01, rue Jules Favre, El Mouradia +213 31 95 44 59
23, rue du Stade, Hydra Alger
fax: +213 31 95 44 56
Kom: +213 558 03 59 99
Email: [email protected]
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ejconstruction.net
Działąność: Firma reklamowa
Działąność: budynki modułowe
Ingenieur d'état - Expert en Génie Civil
SIAD
architektoniczna
Kontakt: Fatah FRITES Ekspert Sądowy
Adres: Cité ennassim B15 No 01, Gue de
BETONFORM
Constantine Alger
Kontakt: Miloud LADMIA Główny
Kom: +213 556 361 960 +213 770 354 023
Menadżer
Email: [email protected]
Adres: Citee 780, Loget, Ain Benian Alger
Kom: +213 770 563 983
Działaność: firma doradcza - budownictwo
Tel: +213 21 30 00 16
Email: [email protected]
Działaność: podłogi betonowe, ścieżki
Ahcene BOUDAOUD
Menadżer IT
Adres: 10, rue Idir Toumi lot no 02, Ben
betonowe itp.
Aknoun Alger
Kom: +213 560 922 023
ALGECER
Kontakt: S. Naâmane Prezes, Dyrektor
Generalny
Adres: Cité Benmered Gpe 857 lot no 03
Tel: +213 21 945 866
fax: +213 21 945 829
Email: [email protected]
www.imsie.com
B-E-K Alger
Działaność: instytut naukowy
Kontakt: Mohammed SIAD Prezes,
Dyrektor Generalny
Adres: Bd. Colonel Amirouche RN 12 Azazga
Tel: +213 26 34 18 24 +213 21 56 41 60
+213 26 34 14 80
Fax: +213 21 56 41 90
Email: [email protected]
[email protected]
www.siad-dz.com
Działąność: Import: maszyny
budowlane
Biuletyn Informacyjny – Nr 02 / 2014
15
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 02 / 2014
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
16

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu Zarówno stoisko WPHI jak i stoiska algierskich przedstawicieli cieszyły się

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu Podczas targów DJAZAGRO przedstawiciele polskich oraz algierskich firm rolnospożywczych wzięli udział w wielu bezpośrednich rozmowach i spotkaniach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 01 2014

Biuletyn Informacyjny 01 2014 firmy wybudują odpowiednio w Algierze CHU na 700 łóżek, w Tizi Ouzou, Konstantie i Tlemcen na 500 łóżek. Do realizacji drugiej części pozostałych sześciu szpitali zostaną

Bardziej szczegółowo