Biuletyn Rok 1 numer 1 grudzień 2009

Transkrypt

Biuletyn Rok 1 numer 1 grudzień 2009
ZAKOPIAŃSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJAŹNI
POLSKO-WŁOSKIEJ
BIULETYN INFORMACYJNY
Rok 1 numer 1
grudzień 2009
Spis treści:
• Powstanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej
w Zakopanem
• Regulamin działalności TPPW w Zakopanem
• Tygodnik Podhalański o nas
• Korespondencja z Mediolanu
• Wystawa we Włoszech
• Działalność architektów włoskiego pochodzenia w Polsce –
Dominik Merlini
• Przygotowania do wielkiej gali piosenki włoskiej w Zakopanem
Spotkanie w restauracji Villa Toscana w Nowym Targu
i pierwszy Zarząd TPPW w Zakopanem, lipiec 2008
Tygodnik Podhalański o nas
Sekcja włoska WyŜszej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej z aktorką
Agnieszką Fitkau Perepeczko
Na polanie Lipki przy szałasie „Skorusa”. Członkowie Zakopiańskiego Klubu Literackiego
Tra-WERS, grupa inicjująca powstanie TPPW z aktorką Agnieszką Fitkau Perepeczko
Regulamin działalności
TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-WŁOSKIEJ
w Zakopanem
1. Organizacją załoŜycielską Towarzystwa Przyjaźni Polsko-włoskiej jest
Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN
2. Członkiem organizacji moŜe zostać kaŜda osoba, (w tym takŜe
niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów), zamieszkała na terenie
Małopolski.
3. Kierownictwo organizacji składa się z członków wchodzących w skład
Zarządu Fundacji i tworzących w jego łonie Komisję TPP-w
w Zakopanem.
4. Organizacja pod nazwą TPP-w działa od dnia załoŜenia i zatwierdzenia
przez Zarząd Zakopiańskiej Fundacji Narodowej SKANSEN wg listy
członków i zatwierdzonego regulaminu działania.
5. Od członków organizacji nie pobiera się składek członkowskich, których
brak rekompensuje ich wkład pracy w pozyskiwaniu środków z grantów
Urzędu Miasta Zakopane, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych ogólnie dostępnych
źródeł jak fundacje i organizacje pomocowe.
6. Komisja TPP-w sprawuje nadzór i steruje pracami Towarzystwa. Składa
się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 2 sekretarzy.
7. Przewodniczący Komisji wchodzi w skład Zarządu Fundacji.
8. Celem działalności TPP-w w Zakopanem jest:
a) skupienie nauczycieli j. włoskiego, Włochów mieszkających w regionie
Podtatrza oraz miłośników tego kraju, jego kultury i tradycji.
b) nawiązanie współpracy z regionami i miastami włoskimi, szczególnie
partnerskimi dla województwa małopolskiego ( m.in. z regionu Toscanii)
c) kultywowanie polskich pamiątek narodowych we Włoszech a włoskich w
Polsce. Szczególnie pamięci po ludziach kultury, zaangaŜowanych w rozwój
ogólnoświatowego dziedzictwa kultury i sztuki oraz myśli naukowej.
d) poznanie ciekawych regionów kulturowych Włoch, ich gospodarki
i kultury oraz wykorzystywanie dobrych wzorców w celach introdukcji w
obieg tradycji kulturowych polskich gór.
9. Metody działalności organizacji:
a) wyjazdy do Włoch
b) spotkania o charakterze naukowym i towarzyskim
c) górskie rajdy turystyczne
d) wymiana międzynarodowa
10.Sposoby działalności organizacji:
a) sporządzanie programów operacyjnych w ramach projektów
ogłoszonych przez jednostki państwowe i społeczne
b) nauka języka włoskiego
c) promocja ciekawych programów telewizyjnych pomocnych w
nauce języka, kultury oraz poznania osobliwości włoskich.
11. Dla regulacji postanowień prawnych i merytorycznych działalności
TPP-w w Zakopanem, obowiązuje statut Zakopiańskiej Fundacji Narodowej
SKANSEN.
Marian Matusiak
31 marca 2008 roku
Tel. 608 809-469
Korespondencja z Mediolanu
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękujemy
Towarzystwa
Przyjaźni
za poinformowanie nas o zawiązaniu się
Polsko-
Włoskiej
w
Zakopanem.
Jesteśmy
zainteresowani otrzymaniem informacji na temat Waszego Towarzystwa,
tj. główne cele, rodzaj działalności, charakter inicjatyw jakie zamierzacie
podjąć.
W
załączniku
przesyłamy
materiał
informacyjny
dotyczący
Związku
Polaków
w Mediolanie. Jesteśmy organizacją kulturalną z ponad 10-letnią tradycją,
działającą
na
rzecz
krzewienia
kultury polskiej
we
Włoszech oraz
podtrzymywania więzi polsko- włoskich. Ewentualna współpraca naszych
organizacji mogłaby być interesująca. Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.polonia-milano.org .
Prosimy o kontakt w kwestii pomysłów dotyczących ewentualnej
współpracy.
Serdecznie pozdrawiam. Joanna Heyman Salvadč
Prezes Zwiazku Polaków w Mediolanie
ZWIĄZEK POLAKÓW W MEDIOLANIE
ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI A MILANO
C.so Vercelli 56, 20145 Milano
Tel. 366.41.30.409 Fax: 02 48020345
www.polonia-milano.org
mail: [email protected]
KIM JESTEŚMY
Związek Polaków w Mediolanie jest stowarzyszeniem o charakterze
kulturalnym, załoŜonym 14 kwietnia 1996 roku, skupiającym Polaków
mieszkających na terenie Włoch oraz przedstawicieli innych narodowości,
sympatyzujących z Polską.
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Działalność Związku Polaków w Mediolanie ma charakter:
Kulturalny
Związek jest organizacją działającą w poszanowaniu zasad demokracji i
solidarności, kultywującą wielowiekową więź łączącą tek kraje. Jest
organizatorem imprez o charakterze kulturalnym i historycznym,
mających na celu aktywne uczestnictwo Polonii w Ŝyciu kulturalnym Włoch
oraz przybliŜenie Włochom polskiej kultury i historii. Działalność kulturalna
skupia się na organizowaniu polsko- włoskich przedsięwzięć, przybliŜeniu
Polakom włoskiego dorobku kulturalnego, zaakcentowaniu wkładu
mieszkańców Włoch w rozwój kultury polskiej oraz rozpowszechnianiu
kultury polskiej (poprzez organizację koncertów, wystaw, konferencji,
odczytów i wycieczek do miejsc pamięci narodowej), a takŜe celebrację
rocznic historycznych.
Podtrzymuje tradycje narodowe
Związek podtrzymuje więzi między rodakami oraz utrwala kontakty z
Polską, poprzez kultywowanie narodowych tradycji, a takŜe propagowanie
polskich tradycji świątecznych i solidarności między Polonią zamieszkałą
na terenie Lombardii i jej mieszkańcami. Tradycją stały się takŜe wiosenne
spotkania Polonii, których idea zrodziła się przede wszystkim z chęci
spotkania się w gronie rodzin polskich i polsko- włoskich, a tym samym
konsolidacji środowiska polonijnego równieŜ poprzez towarzyskie i
rodzinne kontakty połączone z aktywnym spędzaniem czasu na łonie
natury. W spotkaniach uczestniczą liczni Włosi.
Oświatowy
Związek podejmuje równieŜ działania na rzecz rozwoju edukacji polskiej
za granicą oraz, we współpracy ze środowiskiem i władzami włoskimi,
przyczynia się do pogłębiania znajomości kultury włoskiej przez Polaków,
poprzez organizowanie manifestacji kulturalno- oświatowych.
Informacyjny
Związek prowadzi działalność historyczno- kronikarską oraz informacyjną,
dotyczącą jego funkcjonowania oraz wydarzeń z Ŝycia Polonii włoskiej.
Związek współpracuje z innymi stowarzyszeniami polonijnymi we
Włoszech i w Europie, organizując wspólne spotkania.
ZAPISY DO ZWIĄZKU
Kto moŜe zapisać się do Związku
Do Związku mogą się zapisać osoby narodowości lub pochodzenia
polskiego oraz ich krewni, a takŜe przedstawiciele innych narodowości,
którzy czują się bliscy Polsce.
Jak zapisać się do Związku
Aby zapisać się do Związku naleŜy skontaktować się ze Związkiem
(telefonicznie, mailowo, bądź osobiście), złoŜyć Deklarację przystąpienia
do Związku oraz uiścić roczną opłatę składkową.
Do Związku moŜna sie zapisać w czasie imprez organizowanych przez
Związek - dokonując wpłaty bezpośrednio u skarbnika.
Opłaty składkowej moŜna dokonać:
•
na poczcie, wpłacając na nr konta Związku IBAN: IT84 Z 076 0101
6000 0004 1415 209
lub
•
przelewem bankowym na numer konta IBAN: IT 76 F 02008 01632
000005291945
Jako tytuł wpłaty naleŜy podać składka członkowska za rok.......oraz
swój dokładny adres.
Wysokość składek członkowskich
Wysokość składek członkowskich jest ustalana corocznie na Walnym
Zebraniu Związku, aktualna opłata wynosi 25 Euro od osoby, zaś składka
zniŜkowa to 15 euro od osoby; zniŜki są przewidziane dla członków
rodziny, studentów oraz osób przebywających we Włoszech tymczasowo.
Są mile widziane dodatkowe dobrowolne wpłaty wspomagające działalność
Związku.
Prawa członkowskie
Opłata składki upowaŜnia do otrzymania legitymacji członkowskiej, a tym
samym do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym Polonii włoskiej,
bezpłatnej prenumeraty Biuletynu Polonii Włoskiej (kwartalnik kulturalny z
siedzibą w Rzymie) oraz do korzystania z atrakcyjnych ofert
zarezerwowanych dla członków Związku.
INFORMACJI O ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE UDZIELAJĄ
DYśURUJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU POD NUMEREM TELEFONU
366.41.30.409 ( poniedz-piątek w godz. 16-20):
Wystawa we Włoszech
Carissimi Amici
L'associazione culturale "ARCADIA et in arcadia ego" con sede a
Pitigliano - GR è lieta di informarVi ed allo stesso tempo invitarVi al
vernissage della Mostra Pitigliano ArtExpò 2008,che si svolgerà nelle sale
dei Granai della Fortezza Orsini (Pitigliano -GR) dal 9 al 21 Dicembre 2008
, *il vernissage e l'apertura ufficiale si terrà Sabato 13 Dicembre 2008 alle
ore 15:00, alla presenza dei critici d'arte Prof. M. Musone e il prof. D.
Menicucci.
Il 20 Dicembre alle ore 17 si terrà l'asta d'arte di beneficenza "Per Elisa"
L’Arcadia per aiutare la piccola Elisa indice un’asta di
opere d’arte, che si terrà il 20 Dicembre 2008 alle ore 17
nelle sale espositive degli ex granai della Fortezza Orsini.
*Nella mostra verranno esposte le opere degli oltre 50 artisti provenienti da
diverse nazionalità , ospite d'onore saranno le due gigantografie
rappresentanti "Neutrini - Una straordinaria ricerca nel Cosmo" opere del
Maestro Italo Rodomonti scultore e pittore di fama internazionale nella
rappresentazione di opere a carattere astronomico.
ARTISTI PARTECIPANTI A PITIGLIANO ArtExpò 2008
Italo Rodomonti, Bozena Krol Legowska, Mario Casapieri, Marcella Mandis,
Anna Pachetti, Lilly Brogi, Rosella Lenci, Mauro Scalampa, Monica Castaldelli,
Franca Maria Pace, Fabrizio Vascotto, Ilaria Pergolesi, Mauro Ceselli, Giuseppe
Di Nunzio, Franco Cappelli, Domenico Asmone, Ebe Petronio, Fabiola Barna,
Anna Ghetti, Luigi Bianchi Campadifilo, Silvia Bolognini, Alfredo Di Bacco,
Daniela Tombà, Giovanni Tarlao, Nadine Calefato, Francesco Massa, Giovanni
Morgia, Danilo Fresu, Antonio Conte, Giacomina Di Bello, Annamaria
Pastorini, Amaranto, Giovanna Garbuio, Renata Pocopagni, Mauro Biasini,
Roberto Maiorca, Dario De Cristofaro, Arnaldo Pauselli, Zoro, Giovanna Alfeo,
Theresa Rosa, Paola Digiovanni, Virginia Milici, Mana Greco, Claudio Fiori,
Omer Murat Onol, Enzo Correnti, Alessandra Veccia, Maria Pia Rella, Sara
Giantin, Valente Cancogni, Antonio De Rose, Silvia Bravetti, Giuseppe Devoti,
Franco Bastianelli di Laurana
In allegato troverete la locandida ufficiale dell' evento.
rinnovo l'invito ad essere presenti al vernissage che si terrà Sabato 13 Dicembre
alle ore 15:00
Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, sicura di un vostro interesse vi invio
i più Cordiali Saluti
Działalność architektów
włoskiego pochodzenia w Polsce
Dominik Merlini (1730-1797). Urodził się w Castello, w dolinie Valsolda, w górach
Lombardii, zmarł w Warszawie. Architekt włoskiego pochodzenia. Pracował w Polsce na
zlecenie
króla
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego.
Wykonywał
teŜ
projekty
dla
arystokracji związanej z królewskim dworem. Po śmierci spokrewnionego z nim Jakuba
Fontany został naczelnym architektem Rzeczypospolitej. Tworzył w stylu późnego baroku,
kiedy stosowano bogatą i fantazyjną ornamentykę oraz klasycyzmu, kiedy odwoływano
się do osiągnięć staroŜytnych Greków i Rzymian. Merlini osiadł w Polsce na stałe i załoŜył
liczną rodzinę. Dla upamiętnienia jego działalności, jedną z ulic na Mokotowie nazwano
jego imieniem. Autorem ksiąŜki o Dominiku Merlinim jest Władysław Tatarkiewicz.
Przygotowania do wielkiej gali piosenki włoskiej
w Zakopanem
W
ramach
naszej
działalności
rozpoczynamy
cykl
prezentacji
piosenkarzy włoskich. Spotkania będą odbywały się w Zakopanem, w
muzeum Pod Kuźniczym Młotem przy Placu Niepodległości 6.
W pierwszym kwartale 2010 roku
bohaterem wykładu i spotkania
z piosenką włoską będzie
MASSIMO RANIERI
Szczegóły w bieŜących wydarzeniach

Podobne dokumenty