WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI NA ZAKUP BILETÓW DO CENTRA

Transkrypt

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI NA ZAKUP BILETÓW DO CENTRA
............................................, dnia........................
(miejscowość)
WNIOSEK
O UDZIELENIE ULGI
NA ZAKUP BILETÓW DO CENTRA FANTAZJA
Do Prezes Firmy Centra Fantazja Sp. z o.o.
ul. Podpromie10 Rzeszów
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa instytucji zwracającej się o ulgę na zakup biletów)
.....................................................................................................................................................
(adres i telefon instytucji)
zwraca się z prośbą o możliwość skorzystania z ulgi na zakup biletów do Centra Fantazja przy
ul. Podpromie10 w Rzeszowie, w kwocie 5 zł brutto za dwie godziny zabawy.
Lista dzieci będących podopiecznymi / wychowankami / uczniami naszej placówki:
(poniżej prosimy uzupełnić listę dzieci podając ich imiona i nazwiska)
1...............
2...............
3...............
4................
5................
(...)
Jednocześnie oświadczam, że nasza placówka jest uprawniona do skorzystania z ulgi, a na
liście znajdują się wyłącznie podopieczni / wychowankowie / uczniowie naszej placówki*.
....................................................................................................
podpis dyrektora lub kierownika placówki, pieczątka
*Placówki uprawnione do korzystania z ulgi:
- domy dziecka
- stowarzyszenia działające na rzecz dzieci chorych i z upośledzeniem
- pogotowia opiekuńcze, izby dziecka
- szkoły specjalne
- przedszkola specjalne
- warsztaty terapii zajęciowej
- uczniowie szkół i przedszkoli pozostający w trudnej sytuacji życiowej korzystający z pomocy
społecznej (max. 2 dzieci na grupę co najmniej 20 osób)
- inne organizacje i instytucje pomagające najuboższym i chorym dzieciom, jeśli Prezes Firmy
zaopiniuje Wniosek pozytywnie
Grupa, której wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie zgłasza swój przyjazd do Centra
Fantazja (na zasadach obowiązujących wszystkie grupy) oraz dokonuje rezerwacji.
Dzieci i opiekunów obowiązują wszystkie zapisy Regulaminu Firmy Centra Fantazja.

Podobne dokumenty