Pobierz - WSTiJO

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - WSTiJO
1) Umowa, która polega na nabyciu przez konsumenta prawa do korzystania z budynku
lub pomieszczenia mieszkalnego, w oznaczonym czasie, w każdym roku, oraz
zobowiązaniu się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia to:
a) najem kwalifikowany
b) dzierżawa
c) timescharing
2) Ofertę Last Minute
a) zawsze można reklamować
b) nigdy nie można reklamować
c) możemy reklamować, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez
przedsiębiorcę.
3) Rzeczą wniesioną może być:
a) krowa
b) samochód
c) portfel
4) Przypadki, które powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy turystycznej to:
a) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można był przewidzieć
ani uniknąć
c) wzrost kursu waluty obcej
d) nie można wyłączyć takiej odpowiedzialności nigdy
5) Rzeczą wniesioną do hotelu jest
a) samochód
b) zwierzę
c) kamera VHS
6) postanowienia umów muszą:
a) być zgodne z dobrymi obyczajami
b) naruszać interesy klienta
c) zawsze być ocenione przez sąd
7) Ochrona klienta biura podróży została szczegółowo określona
a) w ustawie o usługach turystycznych
b) w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
c) w ustawie o działalności gospodarczej
8) Tabela Frankfurcka przewiduje:
a) możliwości obniżenia ceny za poszczególne nieprawidłowości, które wystąpiły podczas
wycieczki
b) zasady uznania za najlepsze hotele i restauracje w Niemczech
c) okoliczności podwyższenia ceny za usługę turystyczną
9) Timescharing zawiera się na co najmniej na:
a) 5 lat
b) 3 lata
c) 10 lat
10) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych imprezą turystyczną jest:
a) co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną,
jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny
b) co najmniej trzy usługi turystyczne tworzące jednolity program, który przewiduje
zmianę miejsca pobytu
c) usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone
turystom lub odwiedzającym;
11) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych pośrednikiem turystycznym jest:
a) przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu
umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających
zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju,
b) przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta,
czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług
turystycznych
c) osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy
turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz
usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca;
12) zgodnie z ustawą o usługach turystycznych turystą jest:
a) osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu,
dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz
niekorzystającą z noclegu
b) osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na
okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w
odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc
b) osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na
okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w
odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc
13) Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych jest działalnością:
a) reglamentowaną
b) koncesjonowaną
c) regulowaną
14) Działalność gospodarcza agentów turystycznych, polegająca na stałym
pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz
organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru, lub na rzecz innych
usługodawców posiadających siedzibę w kraju:
a) jest koncesjonowana
b) jest regulowana
c) nie jest regulowana
15) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez
turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych jest obowiązany:
a) zawrzeć umowy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, umowy
ubezpieczenia na rzecz klientów i przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek
powierniczy,
b) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które
je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarantujących wypłacalność na wypadek ogłoszenia
niewypłacalności nie później niż 7 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy
poprzedniej,
c) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu
klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu, zapewnić klientom zwrot wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu
impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, zapewnić klientom zwrot części wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki
lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu
16) Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym,
który w ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny,
jest obowiązany:
a) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego
b) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru
c) działać na podstawie ważnej umowy gwarancji bankowej
17) Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, obejmuje upoważnienie do
wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju:
a) dla wojewody
b) dla ministra do spraw sportu
c) dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki
18) Marszałek województwa
a) nie jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z
tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy
ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów
b) jest organem właściwym do prowadzenia rejestru organizatorów imprez turystycznych
c) przesyła ministrowi właściwemu do spraw turystyki oryginały wszelkiej dokumentacji
złożonej przez przedsiębiorcę, tj. oryginały gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
19) Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie dokumentów, przesłanych
przez marszałka województwa prowadzi:
a) Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
b) Krajowy Rejestr Sądowy i Karny
c) Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
20) wykazy przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem
wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, którzy wykonywali działalność bez
wymaganego wpisu do rejestru, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie
wykreślenia z rejestru, jest prowadzony w ramach:
a) Krajowego Rejestru Sądowego
b) Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
c) Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
21) Do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w
zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru są
upoważnieni:
a) minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa
b) tylko minister właściwy do spraw turystyki
c) tylko marszałek województwa
22), minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, ustawy o usługach turystycznych, uwzględniając zakres i
rodzaj działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych oraz termin i wysokość przyjmowanych przedpłat, określa w drodze
rozporządzenia:
a) minister właściwy do spraw instytucji finansowych
b) minister właściwy do spraw turystyki
c) marszałek województwa
23) Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności jest:
a) proponowanie klientowi zawarcia lub zawarcie z klientem umowy o imprezę turystyczną
bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej
b) wykonywanie działalności nieprzekraczając zakresu terytorialnego określonego we
wniosku o wpis do rejestru
c) nieprowadzenie obowiązkowego dla każdego przedsiębiorcy rachunku powierniczego
24) Przedsiębiorcę wpisanego do rejestru występującego wobec klientów jako agent
turystyczny, który w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie
właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje lub działa bez ważnej
umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres
a) minister właściwy do spraw turystyki
b) marszałek województwa wykreśla w drodze decyzji z rejestru,
c) marszałek województwa wzywa do prawidłowego działania
25) Tsunami jako siła wyższa:
a) nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy
turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi
b) stanowi podstawę wyłączenia odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,
c) zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy
turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi
26) Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi,
przed zawarciem umowy:
a) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych,
w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach
zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
b) tylko informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
udziału w imprezie turystycznej
c) tylko ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych
27) Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu
imprez turystycznych wymaga:
a) formy notarialnej
b) formy ustnej
c) formy pisemnej
28) obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia mają:
a) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne w kraju ,
b) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą,
c) organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne zarówno w kraju jak i za granicą,
29) Organizator turystyki jest obowiązany wydać pisemne potwierdzenie posiadania
gwarancji bankowej klientowi, który:
a) wpłaca należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy,
b) wpłaca część należności za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 20 % tej
sumy,
c) wpłaca część należności za imprezę turystyczną
30) Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z
przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien:
a) niezwłocznie o tym powiadomić klienta
b) powiadomić zawsze na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
c) niezwłocznie o tym powiadomić marszałka województwa
31) Klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie
uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie:
a) nie dłuższym niż 10 dni od dnia zakończenia imprezy,
b) nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy,
c) nie dłuższym niż 20 dni od dnia zakończenia imprezy,
32) Organizator turystyki ma na ustosunkowanie się na piśmie do reklamacji
złożonej przez klienta:
a) 30 dni od dnia zakończenia imprezy
b) 30 dni od dnia złożenia reklamacji
c) 30 dni od dnia w którym klient został zakwaterowany w hotelu
33) Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania
imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej:
a) uważa się, że uznał reklamację za nieuzasadnioną,
b) uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną,
b) uważa się, że reklamacja nie została złożona
34) Cena ustalona w umowie o imprezę turystyczną:
a) zawsze może być podwyższona gdy organizator turystyki udokumentuje wpływ na
podwyższenie ceny poprzez wzrost kosztów transportu
b) nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość
podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny np.
zmianą kursu walut
c) może być zmieniona z każdej przyczyny nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem
imprezy
35) Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami
mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych:
a) są nieważne
b) są ważne
b) są ważne jeśli klient podpisze umowę
36) Przedsiębiorca występujący wobec klientów jako agent turystyczny, który w umowach
zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwego organizatora turystyki,
którego reprezentuje - odpowiada wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych tak jak:
a) agent turystyczny
b) organizator turystyki
c) najemca
37) oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej
informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie
opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas
prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas
wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu należy do:
a) pilota wycieczek
b) przewodnika turystycznego
c) agenta turystycznego
38) czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na
rzecz klientów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,
sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie
lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących
odwiedzanego kraju i miejsca należy do:
a) agenta turystycznego
b) przewodnika turystycznego
c) pilota wycieczek
39) obywatelstwo unii europejskiej uprawnia do:
a) swobodnego przekraczania granic wszystkich krajów Unii Europejskiej, także tych
które nie podpisały traktatu z Schengen
b) opieki prawnej państw członkowskich na terenie państwa trzeciego gdzie państwo
macierzyste nie posiada przedstawicielstwa dyplomatycznego
c) powoływania się na przepisy wspólnotowe w zakresie ochrony klienta biura podróży
40) Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób:
a) zorganizowany lub ciągły
b) tylko zorganizowany
c) zorganizowany i ciągły
41) działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych
warunków, określonych przepisami prawa to zgodnie z przepisami ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej :
a) działalność reglamentowana
b) koncesja
c) działalność regulowana
42) Koncesja jest udzielana na okres
a) bezterminowy
b) 25 lat
c) od lat 5 do 50
43) Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie
może być
a) spółka komandytowa
b) spółka akcyjna
c) spółka cywilna
44) wspólnikami w spółce komandytowej są:
a) komplemenci
b) komendanci
c) komplementariusze
45) Uzyskanie koncesji jest wymagane na prowadzenie działalności polegającej na:
a) prowadzenie plantacji tytoniu
b) prowadzenie agencji ochrony osób i mienia
c) prowadzenie biura podróży
46) Stowarzyszenie jest:
a) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
b) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach zarobkowych,
c) dobrowolnym, samorządnym, trwałym zakładem o celach zarobkowych,
47) Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, którzy mają:
a) pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych,
b) pełną zdolność do czynności prawnych i nie karanych
d) ograniczoną zdolność do czynności prawnych niepozbawionym praw publicznych
48) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych,
tym
a) mogą być członkami stowarzyszeń
b) nie mogą być członkami stowarzyszeń
c) mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z
że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności
do czynności prawnych.
49) Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a) mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli
polskich,
b) mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, jeśli pozwala na to statut stowarzyszenia
c) nie mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach działających na terenie RP
50) Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa
ich członków wobec władz stowarzyszenia jest:
a) zakazane
b) dozwolone
c) ustawa o stowarzyszeniach nie reguluje tej kwestii
51) Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawuje właściwy ze względu na
siedzibę stowarzyszenia:
a) wojewoda lub starosta
b) marszałek województwa
c) Prezydent RP
52) Do założenia stowarzyszenia wymagana jest liczba:
a) 10 osób
b) 3 osób
c) 15 osób
53) Do założenia stowarzyszenia zwykłego wymagana jest liczba:
a) 10 osób
b) 3 osób
c) 15 osób
54) Stowarzyszenie zwykłe może:
a) powoływać terenowe jednostki organizacyjne
b) prowadzić działalność gospodarczą
c) uzyskiwać środki na swoją działalność ze składek członkowskich
55) Dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów
społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia,
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc
społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami można założyć:
a) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
b) fundację
c) związek wyznaniowy
56) Fundację mogą ustanowić:
a) tylko osoby fizyczne
b) osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby
prawne mające siedziby tylko w Polsce lub za granicą
c) osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby
prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą
57) Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie
a) zawsze aktu notarialnego,
b) aktu notarialnego, chyba, że ustanowienie fundacji następuje w testamencie
c) oświadczenia pisemnego
58) W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać:
a) cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację
b) adres zakładanej fundacji
c) organ nadzorczy nad zarządem fundacji
59) Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i
uzyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym
b) Rejestrze Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonym przez Prezydenta RP
c) fundacja nie posiada osobowości prawnej
60) Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności:
a) właściwemu ministrowi
b) Episkopatowi Polski
c) wojewodzie
61. Działalnością fundacji oraz reprezentuje fundację na zewnątrz:
a) walne zgromadzenie
b) zgromadzenie reprezentantów
c) zarząd
62) Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
a) rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników
niewypłacalnych,
b) rejestru spółek i stowarzyszeń
c) rejestru spółek, dłużników niewypłacalnych i przedsiębiorstw turystycznych
63) Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą w systemie informatycznym:
a) kancelarie notarialne
b) marszałek województwa
c) sądy rejonowe wydziały gospodarcze
64) Krajowy Rejestr Sądowy jest :
a) niejawny
b) jawny
c) ściśle tajny
65) Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają obowiązkowi ogłoszenia w:
a) Dzienniku Ustaw
b) Radiu i Telewizji
c) Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej
d)
66) Domniemywa się, że dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:
a) nieprawdziwe
b) prawdziwe
c) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie reguluje tej kwestii
67) Spółką osobową jest
a) spółka cywilna
b) spółka akcyjna
c) spółka partnerska
68) Spółką osobową nie jest
a) spółka jawna
b) spółka akcyjna
c) spółka partnerska
69) Spółką kapitałową jest
a) spółka cywilna
b) spółka akcyjna
c) spółka partnerska
70) stronami umowy najmu są
a) wynajmujący i najemca
b) dwaj wynajmujący
c) właściciel i wynajmujący
71) najem jest co do zasady
a) umową nieodpłatną
b) umową odpłatną
c) umową nienazwaną
72) przedmiotem umowy najmu mogą być:
a) tylko nieruchomości
b) tylko ruchomości
c) zarówno ruchomości jak i nieruchomości
73) Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny
miesięcznie, najem można wypowiedzieć :
a) najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
b) z miesięcznym wypowiedzeniem
c) natychmiast
74) Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez
czas oznaczony lub nie oznaczony, na
a) odpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy,
b) nieodpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy,
c) dochodzi do nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy
75) Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność
biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a
biorący zobowiązuje się
a) zwrócić te same pieniądze albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej
jakości
b) zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej
jakości
c) zapłacić za pożyczone rzeczy cenę
76) Kredyt może zostać udzielony przez:
a) osobę fizyczną
b) każdą osobę prawną
c) bank
77) Za bagaż, który podróżny
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy
przewozi
ze
sobą,
przewoźnik
ponosi
a) zawsze ponosi odpowiedzialność cywilną
b) nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
c) szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika
78) Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem
a) roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy
miał być wykonany,
b) trzech lat od dnia, kiedy miał być wykonany,
c) nie przedawniają się nigdy
79) Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie
działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia
przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się:
a) zapłacić składkę,
b) dochować wszelkiej staranności by nie trzeba było wypłacić odszkodowania,
c) pożyczyć ubezpieczycielowi pieniądze
80) Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów jest
a) pies medalista wystaw kynologicznych
b) samochód
c) aparat fotograficzny
81) Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy
wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu wygasa, jeżeli:
a) poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie
utrzymującego zakład, chyba że szkodę wyrządził utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny
zakład albo gdy przyjął rzecz na przechowanie,
b) poszkodowany wykupił ubezpieczenie
c) roszczenie to nigdy nie wygasa
82) Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy
wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem:
a) sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym
razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub
podobnego zakładu,
b) roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z
upływem 6 miesięcy od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub
podobnego zakładu,
c) roszczenie to nigdy nie przedawnia się
83) Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub
podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się,
względem jednego gościa, do wysokości
a) dwukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę
b) pięćdziesięciokrotności należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę
c) stukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę
84) Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na
przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności
kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną:
a) ale może odmówić przyjęcia tych rzeczy wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu
albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą
wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca,
b) nigdy nie może odmówić przyjęcia tych rzeczy
c) odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas gdy klient pochodzi spoza Unii
Europejskiej
85) Rzeczą wniesioną jest rzecz, która:
a) w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w
tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona
utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo
umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym,
b) w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w
tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim i jest zwierzęciem
c) jest samochodem została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny
zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub
na ten cel przeznaczonym,
86) odpowiedzialność za rzecz wniesioną do hotelu to odpowiedzialność na
zasadzie:
a) ryzyka
b) winy
c) winy w nadzorze
87) Timesharing oznacza:
a) najem obiektu turystycznego
b) prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego lub jest firmą nabycia
czasowego, ułamkowego udziału we współwłasności nieruchomości
c) leasing czasowego korzystania z obiektu turystycznego lub jest firmą nabycia
czasowego, ułamkowego udziału we współwłasności nieruchomości
88) Timesharing jest zawierany:
a) na okres od lat 5 do 50
b) na co najmniej 3 lata
c) na 3 lata
89) Nabywca w umowie timesharingu uiszcza:
a) wynagrodzenie uznaniowe
b) wynagrodzenie zryczałtowane
c) wynagrodzenie kosztorysowe
90) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy timesharingu w terminie :
a) 15 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny
b) 14 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny
c) 10 dni od doręczenia mu dokumentu umowy bez podania przyczyny
91) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy timesharingu:
a) w terminie 3 miesięcznym, gdy przed dostarczeniem umowy nie otrzymał prospektu,
albo umowa nie została sporządzona we właściwym języku
b) w terminie 14 dni, gdy przed dostarczeniem umowy nie otrzymał prospektu, albo
umowa nie została sporządzona we właściwym języku
c) nie może wcale odstąpić od umowy timesharingu
92) Wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach zgodnie z ustawą o sporcie to:
a) rekreacja
b) kultura fizyczna
c) sport
93) Kultura fizyczna, to:
a) sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową
b) sport, turystyka i rehabilitacja ruchowa
c) tylko rehabilitacja ruchowa

Podobne dokumenty