przetwornik-analizator

Komentarze

Transkrypt

przetwornik-analizator
LUBUSKIE ZAK£ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
„LUMEL” Spó³ka Akcyjna
ul. Sulechowska 1, 65-950 Zielona Góra
PRZETWORNIK-ANALIZATOR
Typu
P10
Instrukcja obs³ugi
interfejsu szeregowego
1
SPIS TREŒCI
1. WSTÊP ..................................................................................... 3
2. OPIS PROTOKO£U MODBUS ................................................ 3
2.1 Ramka w trybie ASCII ........................................................ 5
2.2 Ramka w trybie RTU .......................................................... 5
2.3 Charakterystyka pól ramki ................................................. 6
2.4 Wyznaczenie LRC ............................................................. 7
2.5 Wyznaczenie CRC ............................................................. 8
2.6 Format znaku przy transmisji szeregowej ......................... 8
2.7 Przerwanie transakcji ......................................................... 9
3. OPIS FUNKCJI ....................................................................... 10
3.1 Odczyt n-rejestrów (kod 03) ............................................. 10
3.2 Zapis wartoœci do rejestru (kod 06) ................................. 11
3.3 Zapis do n-rejestrów (kod 16) .......................................... 12
3.4 Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 17) ...................... 12
4. KODY B£ÊDÓW ..................................................................... 13
5. MAPA REJESTRÓW RZETWORNIKA P10 .......................... 16
2
1. WSTÊP
Programowalny przetwornik P10 przeznaczony do pomiaru parametrów sieci energetycznych zosta³ wyposa¿ony w ³¹cze szeregowe w standardzie RS485 do komunikacji z innymi urz¹dzeniami.
Na ³¹czu szeregowym zosta³ zaimplementowany asynchroniczny
znakowy protokó³ komunikacyjny MODBUS. Konfiguracja parametrów ³¹cza szeregowego zosta³a opisana w instrukcji obs³ugi przetwornika P10.
Zestawienie parametrów ³¹cza szeregowego przetwornika P10:
- 1...247
- 300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200 bit/s,
l tryby pracy
- ASCII, RTU,
l jednostka informacyjna
- ASCII: 8N1, 7E1, 7O1;
RTU: 8N2, 8E1, 8O1,
l maksymalny czas odpowiedzi - 600 ms.
l
l
adres przetwornika
prêdkoœæ transmisji
2. OPIS PROTOKO£U MODBUS
Interfejs MODBUS jest standardem przyjêtym przez producentów
sterowników przemys³owych dla asynchronicznej, znakowej wymiany
informacji pomiêdzy urz¹dzeniami systemów pomiarowo kontrolnych.
Posiada on takie cechy jak:
l prosta regu³a dostêpu do ³¹cza oparta na zasadzie „master-slave”,
l
zabezpieczenie przesy³anych komunikatów przed b³êdami,
l
potwierdzenie wykonywania rozkazów zdalnych i sygnalizacja b³êdów,
skuteczne mechanizmy zabezpieczaj¹ce przed zawieszeniem systemu,
l wykorzystanie asynchronicznej transmisji znakowej.
l
3
Kontrolery urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie MODBUS komunikuj¹ siê ze sob¹ przy wykorzystaniu protoko³u typu master-slave,
w którym tylko jedno urz¹dzenie mo¿e inicjalizowaæ transakcje (jednostka nadrzêdna-master), a pozosta³e (jednostki podrzêdne-slave) odpowiadaj¹ jedynie na zdalne zapytania jednostki nadrzêdnej.
Transakcja sk³ada siê z polecenia wysy³anego z jednostki master
do slave oraz z odpowiedzi przesy³anej w odwrotnym kierunku.
OdpowiedŸ zawiera dane ¿¹dane przez master lub potwierdzenie
realizacji jego polecenia. Master mo¿e przesy³aæ informacjê do pojedynczych odbiorców lub informacje rozg³oszeniowe (broadcast),
przeznaczone dla wszystkich urz¹dzeñ podrzêdnych w systemie
(na polecenia rozg³oszeniowe master nie otrzymuje odpowiedzi).
Format przesy³anych informacji jest nastêpuj¹cy:
⇒slave:
l master⇒
adres odbiorcy, kod reprezentuj¹cy ¿¹dane polecenie, dane, s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce przesy³an¹ wiadomoœæ,
⇒master: adres nadawcy, potwierdzenie realizacji rozkazu,
l slave⇒
dane ¿¹dane przez master, s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce
odpowiedŸ przed b³êdami.
Je¿eli urz¹dzenie slave wykryje b³¹d przy odbiorze wiadomoœci,
lub nie mo¿e wykonaæ polecenia, przygotowuje specjalny komunikat o wyst¹pieniu b³êdu i przesy³a go jako odpowiedŸ do mastera.
Urz¹dzenia pracuj¹ce w protokole MODBUS mog¹ byæ ustawione
na komunikacjê przy u¿yciu jednego z dwóch trybów transmisji:
ASCII lub RTU. U¿ytkownik wybiera ¿¹dany tryb wraz z parametrami portu szeregowego (prêdkoœæ transmisji, jednostka informacyjna), podczas konfiguracji ka¿dego urz¹dzenia.
W systemie MODBUS przesy³ane wiadomoœci s¹ zorganizowane
w ramki o okreœlonym pocz¹tku i koñcu. Pozwala to urz¹dzeniu
odbieraj¹cemu na odrzucenie ramek niekompletnych i sygnalizacjê
zwi¹zanych z tym b³êdów.
4
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ pracy w jednym z dwóch ró¿nych trybów
transmisji (ASCII lub RTU), definiuje siê dwie ramki.
2.1. Ramka w trybie ASCII
W trybie ASCII ka¿dy bajt wiadomoœci przesy³any jest w postaci
dwóch znaków ASCII. Podstawow¹ zalet¹ tego trybu jest to, i¿ pozwala on na d³ugie odstêpy miêdzy znakami (do 1s) bez powodowania b³êdów.
Format ramki przedstawiono poni¿ej:
Znacznik
pocz¹tku
Adres
Funkcja
1 znak «:» 2 znaki 2 znaki
Dane
Kontrola
LRC
n znaków 2 znaki
Znacznik
koñca
2 znaki
CR LF
Znacznikiem pocz¹tku jest znak dwukropek („:”- ASCII 3 Ah), natomiast znacznikiem koñca dwa znaki CR i LF. Czêœæ informacyjn¹
ramki zabezpiecza siê kodem LRC (Longitudinal Redundancy Check).
2.2. Ramka w trybie RTU
W trybie RTU wiadomoœci rozpoczynaj¹ i koñcz¹ siê odstêpem trwaj¹cym minimum 3.5 x (czas trwania pojedynczego znaku), w którym
panuje cisza na ³¹czu. Najprostsz¹ implementacj¹ wymienionego
interwa³u czasowego jest wielokrotne odmierzanie czasu trwania
znaku przy zadanej szybkoœci bodowej przyjêtej na ³¹czu.
Format ramki przedstawiono poni¿ej:
Znacznik
pocz¹tku
Adres Funkcja
T1-T2-T3-T4 8 bitów 8 bitów
Dane
Kontrola
CRC
n x 8 bitów 16 bitów
Znacznik
koñca
T1-T2-T3-T4
5
Znaczniki pocz¹tku i koñca zaznaczono symbolicznie jako odstêp
równy czterem d³ugoœciom znaku (jednostki informacyjnej). S³owo
kontrolne jest 16 bitowe i powstaje jako rezultat obliczenia CRC
(Cyclical Redundancy Check) na zawartoœci ramki.
2.3. Charakterystyka pól ramki
Pole adresowe
Pole adresowe w ramce zawiera dwa znaki (w trybie ASCII)
lub osiem bitów (w trybie RTU). Zakres adresów jednostek slave
wynosi 0 - 247. Master adresuje jednostki slave umieszczaj¹c jej
adres na polu adresowym ramki. Kiedy jednostka slave wysy³a odpowiedŸ, umieszcza swój w³asny adres na polu adresowym ramki,
co pozwala masterowi sprawdziæ, z któr¹ jednostk¹ realizowana
jest transakcja.
Adres 0 jest wykorzystywany jako adres rozg³oszeniowy, rozpoznawany przez wszystkie jednostki slave pod³¹czone do magistrali.
Pole funkcji
Pole funkcji zawiera dwa znaki w trybie ASCII lub 8-bitów w trybie
RTU. Zakres kodów funkcji od 1 - 255.
Przy transmisji polecenia z jednostki master do slave, pole funkcji
zawiera kod rozkazu, okreœlaj¹cy dzia³anie, które ma podj¹æ jednostka slave na ¿¹danie mastera.
Kiedy jednostka slave odpowiada masterowi, pole funkcji wykorzystuje do potwierdzenia wykonania polecenia lub sygnalizacji b³êdu,
je¿eli z jakichœ przyczyn nie mo¿e wykonaæ polecenia. Potwierdzenie pozytywne realizowane jest poprzez umieszczenie na polu funkcji
kodu wykonanego rozkazu. W przypadku stwierdzenia b³êdu, jednostka slave umieszcza na polu funkcji szczególn¹ odpowiedŸ, któr¹
stanowi kod funkcji z ustawionym na 1 najstarszym bitem. Kod b³êdu umieszczany jest na polu danych ramki odpowiedzi.
6
Pole danych
Pole danych tworzy zestaw dwucyfrowych liczb heksadecymalnych,
o zakresie 00-FF. Liczby te przy transmisji w trybie ASCII reprezentowane s¹ dwoma znakami, a przy transmisji w trybie RTU jednym.
Pole danych ramki polecenia zawiera dodatkowe informacje potrzebne jednostce slave do wykonania rozkazu okreœlonego kodem
funkcji. Mog¹ to byæ adresy rejestrów, liczba bajtów w polu danych,
dane itp.
W niektórych ramkach pole danych mo¿e posiadaæ zerow¹ d³ugoœæ.
Tak jest zawsze, gdy operacja okreœlona kodem nie wymaga ¿adnych parametrów.
Pole kontrolne
W protokole MODBUS s³owo kontrolne zabezpieczaj¹ce czêœæ
informacyjn¹ zale¿y od zastosowanego trybu transmisji.
W trybie ASCII pole kontrolne sk³ada siê z dwóch znaków ASCII,
które s¹ rezultatem obliczenia Longitudinal Redundancy Check
(LRC) na zawartoœci czêœci informacyjnej ramki (bez znaczników
pocz¹tku i koñca). Znaki LRC s¹ do³¹czane do wiadomoœci jako
ostatnie pole ramki, bezpoœrednio przed znacznikiem koñca (CR,LF).
W trybie RTU s³owo kontrolne jest 16-bitowe i powstaje jako rezultat obliczenia Cyclical Redundancy Check (CRC) na zawartoœci ramki. Pole kontrolne zajmuje dwa bajty do³¹czane na koñcu ramki.
Jako pierwszy przesy³any jest mniej znacz¹cy bajt, jako ostatni starszy bajt, który jest jednoczeœnie znakiem koñcz¹cym ramkê.
2. 4. Wyznaczenie LRC
Obliczanie LRC polega na sumowaniu kolejnych 8-bitowych bajtów
wiadomoœci, odrzuceniu przeniesieñ i na koniec wyznaczeniu uzupe³nienia dwójkowego wyniku. Sumowanie obejmuje ca³¹ wiadomoœæ za wyj¹tkiem znaczników pocz¹tku i koñca ramki.
7
Wartoœæ 8-bitowa sumy LRC jest umieszczana na koñcu ramki
w postaci dwóch znaków ASCII, najpierw znak zawieraj¹cy starsz¹
tetradê, a za nim znak zawieraj¹cy m³odsz¹ tetradê LRC.
2.5. Wyznaczenie CRC
Obliczanie CRC realizowane jest wed³ug nastêpuj¹cego algorytmu:
1. Za³adowanie FFFFh do 16-bitowego rejestru CRC.
2. Pobranie bajtu z bloku danych i wykonanie operacji EXOR z m³odszym bajtem rejestru CRC. Umieszczenie rezultatu w rejestrze
CRC.
3. Przesuniêcie zawartoœci rejestru CRC w prawo o jeden bit po³¹czone z wpisaniem 0 na najbardziej znacz¹cy bit (MSB=0).
4. Sprawdzenie stanu najm³odszego bitu (LSB) wysuniêtego z rejestru CRC w poprzednim kroku. Je¿eli jego stan równa siê 0,
to nastêpuje powrót do kroku 3 (kolejne przesuniecie), je¿eli 1,
to wykonywana jest operacja EXOR rejestru CRC ze sta³¹ A001h.
5. Powtórzenie kroków 3 i 4 osiem razy, co odpowiada przetworzeniu ca³ego bajtu.
6. Powtórzenie sekwencji 2, 3, 4, 5 dla kolejnego bajtu wiadomoœci.
Kontynuacja tego procesu a¿ do przetworzenia wszystkich bajtów wiadomoœci.
7. ZawartoϾ CRC po wykonaniu wymienionych operacji jest
poszukiwan¹ wartoœci¹ CRC.
8. Wartoœæ CRC jest umieszczana na koñcu ramki najpierw mniej
znacz¹cy bajt, a za nim bardziej znacz¹cy bajt.
2.6. Format znaku przy transmisji szeregowej
W protokole MODBUS znaki s¹ przesy³ane od najm³odszego
do najstarszego bitu.
8
Organizacja jednostki informacyjnej w trybie ASCII:
• 1 bit startu,
• 7 bitów pola danych,
• 1 bit kontroli parzystoœci (nieparzystoœci) lub brak bitu kontroli
parzystoœci,
• 1 bit stopu przy kontroli parzystoœci lub 2 bity stopu przy braku
kontroli parzystoœci.
Organizacja jednostki informacyjnej w trybie RTU:
• 1 bit startu,
• 8 bitów pola danych,
• 1 bit kontroli parzystoœci (nieparzystoœci) lub brak bitu kontroli
parzystoœci,
• 1 bit stopu przy kontroli parzystoœci lub 2 bity stopu przy braku
kontroli parzystoœci.
2.7. Przerwanie transakcji
W jednostce master u¿ytkownik ustawia wa¿ny parametr jakim jest
„maksymalny czas odpowiedzi na ramkê zapytania”, po którego przekroczeniu transakcja jest przerywana. Czas ten dobiera siê tak, aby
ka¿da jednostka slave pracuj¹ca w systemie (nawet ta najwolniejsza) zd¹¿y³a normalnie odpowiedzieæ na ramkê zapytania. Przekroczenie tego czasu œwiadczy zatem o b³êdzie i tak jest traktowane przez jednostkê master.
Je¿eli jednostka slave wykryje b³¹d transmisji, nie wykonuje polecenia oraz nie wysy³a ¿adnej odpowiedzi. Spowoduje to przekroczenie czasu oczekiwania na ramkê odpowiedzi i przerwanie transakcji.
W przetwprniku P10 „maksymalny czas odpowiedzi na ramkê zapytania” wynosi 600 ms.
9
3. OPIS FUNKCJI
W przetworniku P10 zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funkcje protoko³u:
kod
03
znaczenie
odczyt n-rejestrów
06
zapis pojedynczego rejestru
16
zapis n-rejestrów
17
identyfikacja urz¹dzenia slave
3.1. Odczyt n-rejestrów (kod 03)
¯¹danie:
Funkcja umo¿liwia odczyt wartoœci zawartych w rejestrach w zaadresowanym urz¹dzeniu slave. Rejestry s¹ 16 lub 32-bitowymi
jednostkami, które mog¹ zawieraæ wartoœci numeryczne zwi¹zane ze zmiennymi procesowymi itp. Ramka ¿¹dania okreœla
16-bitowy adres pocz¹tkowy rejestru oraz liczbê rejestrów do odczytania. Znaczenie zawartoœci rejestrów o danych adresach mo¿e
byæ ró¿ne dla ró¿nych typów urz¹dzeñ.
Funkcja nie jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym.
Przyk³ad. Odczyt 3 rejestrów zaczynaj¹c od rejestru o adresie 6Bh
adres
funkcja
01
03
10
adres
adres
liczba
liczba
suma
rejestru rejestru rejestrów rejestrów kontrolna
Hi
Lo
Hi
Lo
00
6B
00
03
OdpowiedŸ:
Dane rejestrów s¹ pakowane pocz¹wszy od najmniejszego adresu:
najpierw starszy bajt, potem m³odszy bajt rejestru.
Przyk³ad. Ramka odpowiedzi
adres fun- liczba wart. w wart. w wart. w wart. w wart. w wart. w suma
kcja bajtów rej.107 rej.107 rej.108 rej.108 rej.109 rej.109 konHi
Lo
Hi
Lo
Hi
Lo
trolna
01
03
06
02
2B
00
00
00
64
3.2. Zapis wartoœci do rejestru (kod 06)
¯¹danie:
Funkcja umo¿liwia modyfikacjê zawartoœci rejestru. Jest dostêpna
w trybie rozg³oszeniowym.
Przyk³ad.
adres
11
funkcja
06
adres adres
rejestru rejestru
Hi
Lo
00
87
wartoϾ wartoϾ suma
Hi
Lo
kontrolna
03
9E
OdpowiedŸ:
Prawid³ow¹ odpowiedzi¹ na ¿¹danie zapisu wartoœci do rejestru jest
retransmisja komunikatu po wykonaniu operacji.
Przyk³ad.
adres
11
funkcja
06
adres
adres wartoϾ wartoϾ suma
rejestru rejestru
Hi
Lo
kontrolna
Hi
Lo
00
87
03
9E
11
3.3. Zapis do n-rejestrów (kod 16)
¯¹danie:
Funkcja dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Umo¿liwia modyfikacje zawartoœci rejestrów.
Przyk³ad. Zapis dwóch rejestrów pocz¹wszy od rejestru o adresie 136
adres funk- adres adres liczba liczba liczba dane dane dane dane suma
cja
rej. rej.
rej.
rej. bajtów Hi
Lo
Hi
Lo konHi
Lo
Hi
Lo
trolna
01
10
00
87
00
02
04
00
0A
01
02
OdpowiedŸ:
Prawid³owa odpowiedŸ zawiera adres jednostki slave, kod funkcji,
adres pocz¹tkowy oraz liczbê zapisanych rejestrów.
Przyk³ad.
adres
funkcja
adres
rej.
Hi
adres
rej.
Lo
liczba
rej.
Hi
01
10
00
87
00
liczba
suma
rej.
kontrolna
Lo
02
3. 4. Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 17)
¯¹danie:
Funkcja pozwala u¿ytkownikowi uzyskaæ informacje o typie urz¹dzenia, statusie i zale¿nej od tego konfiguracji.
Przyk³ad.
Adres
01
12
funkcja suma kontrolna
11
OdpowiedŸ:
Pole „identyfikator urz¹dzenia” w ramce odpowiedzi oznacza unikalny identyfikator danej klasy urz¹dzeñ, natomiast pozosta³e pola
zawieraj¹ parametry zale¿ne od typu urz¹dzenia.
Przyk³ad dla przetwornika P10.
Adres funkcja liczba identyfikator stan urz¹slave
01
bajtów urz¹dzenia
11
6
55
dzenia
FF
zakres
zakres suma
napiêciowypr¹dowy kontrolna
0064
0001
4. KODY B£ÊDÓW
Gdy urz¹dzenie master wysy³a ¿¹danie do urz¹dzenia slave, to za
wyj¹tkiem komunikatów w trybie rozg³oszeniowym, oczekuje prawid³owej odpowiedzi. Po wys³aniu ¿¹dania jednostki master mo¿e
wyst¹piæ jedno z czterech mo¿liwych zdarzeñ:
r Je¿eli jednostka slave odbiera ¿¹danie bez b³êdu transmisji oraz
mo¿e je wykonaæ prawid³owo, wówczas zwraca prawid³ow¹
odpowiedŸ.
r Je¿eli jednostka slave nie odbiera ¿¹dania, ¿adna odpowiedŸ nie
jest zwracana; w programie urz¹dzenia master zostan¹ spe³nione warunki timeout dla ¿¹dania,
r Je¿eli jednostka slave odbiera ¿¹danie, ale z b³êdami transmisji
(b³¹d parzystoœci, sumy kontrolnej LRC lub CRC), ¿adna odpowiedŸ nie jest zwracana; w programie urz¹dzenia master zostan¹ spe³nione warunki timeout dla ¿¹dania,
r Je¿eli jednostka slave odbiera ¿¹danie bez b³êdu transmisji, ale
nie mo¿e go wykonaæ prawid³owo (np. je¿eli ¿¹daniem jest odczyt nie istniej¹cego wyjœcia bitowego lub rejestru), wówczas
13
zwraca odpowiedŸ zawieraj¹c¹ kod b³êdu, informuj¹cy urz¹dzenie master o przyczynie b³êdu.
Komunikat z b³êdn¹ odpowiedzi¹ zawiera dwa pola odró¿niaj¹ce
go od prawid³owej odpowiedzi:
Pole kodu funkcji: W prawid³owej odpowiedzi, jednostka slave
retransmituje kod funkcji z komunikatu ¿¹dania na polu kodu funkcji odpowiedzi. Wszystkie kody funkcji maj¹ najbardziej znacz¹cy
bit (MSB) równy 0 (wartoœci kodów s¹ poni¿ej 80 h). W b³êdnej
odpowiedzi urz¹dzenie slave ustawia bit MSB kodu funkcji na 1.
To powoduje, ¿e wartoœæ kodu funkcji w b³êdnej odpowiedzi jest
dok³adnie o 80 h wiêksza ni¿ by³aby w prawid³owej odpowiedzi.
Na podstawie kodu funkcji z ustawionym bitem MSB program urz¹dzenia master mo¿e rozpoznaæ b³êdn¹ odpowiedŸ i mo¿e sprawdziæ na polu danych kod b³êdu.
Pole danych: W prawid³owej odpowiedzi, urz¹dzenie slave mo¿e
zwróciæ dane na polu danych (pewne informacje ¿¹dane przez jednostkê master). W b³êdnej odpowiedzi, urz¹dzenie slave zwraca
kod b³êdu na polu danych. Okreœla on warunki urz¹dzenia slave,
które spowodowa³y b³¹d.
Poni¿ej przedstawiono przyk³ad ¿¹dania urz¹dzenia master i b³êdn¹ odpowiedŸ urz¹dzenia slave. Dane s¹ w postaci heksadecymalnej.
Przyk³ad: ¿¹danie
adres funkcja
slave
01
14
01
adres
adres
liczba
liczba
zmiennej zmiennej zmiennych zmiennych
Hi
Lo
Hi
Lo
04
A1
00
01
suma
kontrolna
Przyk³ad: b³êdna odpowiedŸ
adres slave
0A
funkcja
81
kod b³êdu
suma kontrolna
02
W tym przyk³adzie urz¹dzenie master adresuje ¿¹danie do jednostki slave o numerze 10 (0Ah). Kod funkcji (01) s³u¿y do operacji
odczytu stanu wyjœcia bitowego. Ta ramka oznacza wiêc ¿¹danie
odczytu statusu jednego wyjœcia bitowego o adresie 1245 (04A1h).
Je¿eli w urz¹dzeniu slave nie ma wyjœcia bitowego o podanym adresie, wówczas urz¹dzenie zwróci b³êdn¹ odpowiedŸ z kodem b³êdu nr 02. Oznacza on niedozwolony adres danych w urz¹dzeniu
slave.
W poni¿szej tabeli przedstawione s¹ mo¿liwe kody b³êdów i ich znaczenie.
kod
01
znaczenie
niedozwolona funkcja
02
niedozwolony adres danych
03
niedozwolona wartoϾ danej
04
uszkodzenie w przy³¹czonym urz¹dzeniu
05
potwierdzenie
06
zajêty, komunikat usuniêty
07
negatywne potwierdzenie
08
b³¹d parzystoœci pamiêci
15
5. MAPA REJESTRÓW PRZETWORNKA p10
W przetworniku P10 dane umieszczone s¹ w rejestrach 16
bitowych lub 32 bitowych. Zmienne procesowe i parametry miernika umieszczone s¹ w przestrzeni adresowej rejestrów w sposób zale¿ny od typu wartoœci zmiennej. Bity w rejestrze 16 bitowym numerowane s¹ od najm³odszego do najstarszego (b0-b15).
Rejestry 32-bitowe zawieraj¹ liczby typu float w standardzie
IEEE-745.
Mapa rejestrów podzielona zosta³a na nastêpuj¹ce obszary:
Zakres adresów
Typ wartoœci
Opis
4000 - 4039
integer (16 bitów) Wartoœæ umieszczona jest
w jednym rejestrze16 bitowym.
Opis rejestrów zawiera
Tabela 1. Rejestry mog¹ byæ
odczytywane i zapisywane.
7500 - 7924
float (32 bity)
16
WartoϾ umieszczona jest
w rejestrze 32 bitowym.
Opis rejestrów zawiera
Tabela 2. Rejestry s¹ tylko
do odczytu
Zawartoœæ rejestrów 16-bitowych o adresach od 4000 do 4039.
Tabela 1
Lp. Adres
Symbol
Zakres
1 4000
I Ratio
1...20000
Przek³adnia przek³adnika
pr¹dowego
2 4001
U Ratio
1...4000
Przek³adnia przek³adnika
napiêciowego
3 4002
Clear E*t?
0,1
Kasowanie liczników taryfowych
4 4003
Clear Pav?
0,1
Kasowanie mocy Pav, œrednich
(np.15 min) PAV(wart. max i min.)
5 4004
Pav Time?
1, 2, 3
6 4005
Pav Window
0,1
7 4006
Password
0000,...,9999
Opis
Czas uœredniania mocy
Synchronizacja uœredniania
mocy Pav:
- zegarem
- moving window
Zmiana kodu dostêpu
8 4007 Alarm1 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 1 - wielkoœæ
instr. obs³ugi
9 4008
Alarm1 On
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 1 - wartoœæ
za³¹czenia
10 4009
Alarm1 Off
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 1 - wartoœæ
wy³¹czenia
11 4010 Alarm2 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 2 - wielkoœæ
instr. obs³ugi
12 4011
Alarm2 On
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 2 - wartoœæ
za³¹czenia
13 4012
Alarm2 Off
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 2 - wartoœæ
wy³¹czenia
14 4013 Alarm3 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 3 - wielkoœæ
instr. obs³ugi
15 4014
Alarm3 On
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 3 - wartoœæ
za³¹czenia
17
Tabela 1 cd.
Lp. Adres
Symbol
16 4015
Alarm3 Off
Zakres
Opis
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 3 - wartoœæ
wy³¹czenia
17 4016 Alarm4 Param Kod wg tablicy 8 Wyjœcie dwustanowe 4 - wielkoœæ
instr. obs³ugi
4017
Alarm4 On
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 4 - wartoœæ
za³¹czenia
19 4018
Alarm4 Off
-120...0...120 [%] Wyjœcie dwustanowe 4 - wartoœæ
wy³¹czenia
18
20
4019 Alarms Delay
0...100
Zw³oka w dzia³aniu alarmów
21 4020 AnOut1 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 1
instr. obs³ugi
22 4021
AnOut1 Low
[%]
-100...0...100
Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 1
23 4022
AnOut1 Hi
[%]
-100...0...100
Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 1
24 4023
AnOut1 Zero
[mA]
0,1
25
Typ wyjœcia analogowego nr 1
4024 AnOut2 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 2
instr. obs³ugi
26 4025
AnOut2 Low
[%]
-100...0...100
Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 2
27 4026
AnOut2 Hi
[%]
-100...0...100
Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 2
28 4027
AnOut2 Zero
[mA]
0,1
Typ wyjœcia analogowego nr 2
29 4028 AnOut3 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 3
instr. obs³ugi
30 4029
18
AnOut3 Low
[%]
-100...0...100
Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 3
Tabela 1 cd.
Lp. Adres
Symbol
Zakres
Opis
31 4030
AnOut3 Hi
[%]
-100...0...100
Górna waroœæ zakresu wejœciowego nr 3
32 4031
AnOut3 Zero
[mA]
0,1
33
Typ wyjœcia analogowego nr 3
4032 AnOut4 Param Kod wg tablicy 8 Wielkoœæ na wyjœciu ci¹g³ym nr 4
instr. obs³ugi
34 4033
AnOut4 Low
[%]
-100...0...100
Dolna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 4
AnOut4 Hi
[%]
-100...0...100
Górna wartoœæ zakresu wejœciowego nr 4
36 4035
AnOut4 Zero
[mA]
0,1
37 4036
Year
38 4037
MonthDay
39 4038
HourMin
40 4039
Alarm
35
4034
Typ wyjœcia analogowego nr 4
Rok
Miesi¹c*100 + Dzieñ
Godzina*100 + Minuta
0...16
Stan wyjœæ przekaŸnikowych b0,
b1, b2, b3
19
Zawartoœæ rejestrów 32-bitowych o adresach od 7500 do 7619.
Tabela 2
Lp. Adres
Symbol
Jednostka
U1
V
0
Nazwa wielkoœci
bez wielkoœci
1
7500
2
7501
I1
A
Pr¹d fazy L1
3
7502
P1
W
Moc czynna fazy L1
4
7503
Q1
Var
Moc bierna fazy L1
5
7504
S1
VA
Moc pozorna fazy L1
6
7505
Pf1
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L1
7
7506
tϕ1
Stosunek mocy biernej do czynnej
fazy L1
8
7507
U2
9
7508
10 7509
Napiêcie fazy L1
V
Napiêcie fazy L2
I2
A
Pr¹d fazy L2
P2
W
Moc czynna fazy L2
11 7510
Q2
Var
Moc bierna fazy L2
12 7511
S2
VA
Moc pozorna fazy L2
13 7512
Pf2
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L2
14 7513
tϕ2
Stosunek mocy biernej do czynnej
fazy L2
15 7514
U3
V
Napiêcie fazy L3
16 7515
I3
A
Pr¹d fazy L3
Moc czynna fazy L3
17 7516
P3
W
18 7517
Q3
Var
Napiêcie fazy L3
18 7517
Q3
Var
Napiêcie fazy L3
19 7518
S3
VA
20 7519
Pf3
20
Moc pozorna fazy L3
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L3
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
21
7520
tϕ3
Jednostka
Nazwa wielkoœci
Stosunek mocy biernej do czynnej
fazy L3
22
7521
Us
V
23
7522
Is
A
Pr¹d 3-fazowy œredni
24
7523
P.
W
Moc czynna 3-fazowa
Napiêcie 3-fazowe œrednie
25
7524
Q
Var
Moc bierna 3-fazowa
26
7525
S
VA
Moc pozorna 3-fazowa
27
7526
Pf
Wspó³czynnik mocy czynnej
28
7527
tϕ
Stosunek mocy biernej do czynnej
3-fazowy œredni,tj = Q/p.
29
7528
f
Hz
Czêstotliwoœæ
30
7529
U12
V
Napiêcie miêdzyfazowe L1-L2
31
7530
U23
V
Napiêcie miêdzyfazowe L2-L3
32
7531
U31
V
Moc pozorna fazy L2
33
7532
U123
V
Napiêcie miêdzyfazowe œrednie
34
7533
PAV
W
Moc czynna œrednia np. 15 min.
35
7540
Data - dzieñ, miesi¹c
36
7541
Data - rok
37
7542
Czas - godziny, minuty
38
7543
Czas - sekundy
39 7544,7545
U1
V
40 7546,7547
U2
V
Napiêcie fazy L2 - min, max
41 7548,7549
U3
V
Napiêcie fazy L3 - min, max
42 7550,7551
I1
A
Pr¹d fazy L1 - min, max
Napiêcie fazy L1 - min, max
21
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
43 7552,7553
I2
A
Pr¹d fazy L2 - min, max
44 7554,7555
I3
A
Pr¹d fazy L3 - min, max
45 7556,7557
P1
W
Moc czynna fazy L1 - min, max
46 7558,7559
P2
W
Moc czynna fazy L2 - min, max
Moc czynna fazy L3 - min, max
47 7560,7561
P3
W
48 7562,7563
S1
VA
Moc pozorna fazy L1 - min, max
49 7564,7565
S2
VA
Moc pozorna fazy L2 - min, max
50 7566,7567
S3
VA
Moc pozorna fazy L3 - min, max
51 7568,7569
Q1
Var
Moc bierna fazy L1 - min, max
52 7570,7571
Q2
Var
Moc bierna fazy L2 - min, max
53 7572,7573
Q3
Var
54 7574,7575
Pf1
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L1 - min, max
55 7576,7577
Pf2
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L2 - min, max
56 7578,7579
Pf3
Wspó³czynnik mocy czynnej
fazy L3 - min, max
57 7580,7581
tϕ1
tϕ1 = Q1/P1 fazy L1 - min, max
58 7582,7583
tϕ2
tϕ2 = Q2/P2 fazy L2 - min, max
59 7584,7585
tϕ3
tϕ3 = Q3/P3 fazy L2 - min, max
60 7586,7587
Us
Moc bierna fazy L3 - min, max
61 7588,7589
Is
A
Napiêcie 3-fazowe œrednie - min,
max
Pr¹d 3-fazowy œredni - min, max
62 7590,7591
P
W
Moc czynna 3-fazowa - min, max
Moc bierna 3-fazowa - min, max
V
63 7592,7593
Q
Var
64 7594,7595
S
VA
65 7596,7597
Pf
22
Moc pozorna 3-fazowa - min, max
Wspó³czynnik mocy czynnej - min,
max
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
66 7598,7599
Symbol
Jednostka
tϕ
Nazwa wielkoœci
Wspó³czynnik mocy biernej
do czynnej 3-fazowy œredni
- min, max
Czêstotliwoœæ - min, max
67 7600,7601
f
Hz
68 7602,7603
U12
V
69 7604,7605
U23
V
70 7606,7607
U31
V
71 7608,7609
U123
V
Napiêcie miêdzyfazowe œrednie
- min, max
72 7610,7611
PAV
W
Moc czynna œrednia np. 15
- min, max
Napiêcie miêdzyfazowe L1-L2
- min, max
Napiêcie miêdzyfazowe L2-L3
- min, max
Napiêcie miêdzyfazowe L3-L1
- min, max
73
7612
THDU1
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L1
74
7613
THDU2
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L2
75
7614
THDU3
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L3
76
7615
THDI1
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L1
77
7616
THDI2
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L2
78
7617
THDI3
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L3
79 7618,7619
THDU1
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L1
- min, max
80 7620,7621
THDU2
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L2
- min, max
23
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
81 7622,7623 THDU3
%
82 7624,7625
THDI1
%
83 7626,7627
THDI2
%
84 7628,7629
THDI3
%
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L3
- min, max
HarU1[1]
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L1
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi napiêcia fazy L3
- min, max
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L1
- min, max
Ca³kowity wsp. odkszta³cenia
harmonicznymi pr¹du fazy L2
- min, max
85
7630
86
7631
HarU1[2]
%
2 Harmoniczna napiêcia fazy L1
87
7632
HarU1[3]
%
3 Harmoniczna napiêcia fazy L1
88
7633
HarU1[4]
%
4 Harmoniczna napiêcia fazy L1
89
7634
HarU1[5]
%
5 Harmoniczna napiêcia fazy L1
90
7635
HarU1[6]
%
6 Harmoniczna napiêcia fazy L1
91
7636
HarU1[7]
%
7 Harmoniczna napiêcia fazy L1
92
7637
HarU1[8]
%
8 Harmoniczna napiêcia fazy L1
93
7638
HarU1[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L1
94
7639
HarU1[10]
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L1
95
7640
HarU1[11]
%
11 Harmoniczna napiêcia fazy L1
96
7641
HarU1[12]
%
12 Harmoniczna napiêcia fazy L1
97
7642
HarU1[13]
%
13 Harmoniczna napiêcia fazy L1
98
7643
HarU1[14]
%
14 Harmoniczna napiêcia fazy L1
99
7644
HarU1[15]
%
15 Harmoniczna napiêcia fazy L1
100
7645
HarU1[16]
%
16 Harmoniczna napiêcia fazy L1
101
7646
HarU1[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L1
24
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
102
7647
HarU1[18]
%
18 Harmoniczna napiêcia fazy L1
103
7648
HarU1[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L1
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L1
104
7649
HarU1[20]
105
7650
HarU1[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L1
106
7651
HarU1[22]
%
22 Harmoniczna napiêcia fazy L1
107
108
7652
7653
HarU1[23]
HarU1[24]
%
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L1
24 Harmoniczna napiêcia fazy L1
109
7654
HarU1[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L1
110
7655
HarU2[1]
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L2
111
7656
HarU2[2]
%
2 Harmoniczna napiêcia fazy L2
112
7657
HarU2[3]
%
3 Harmoniczna napiêcia fazy L2
113
7658
HarU2[4]
%
4 Harmoniczna napiêcia fazy L2
114
7659
HarU2[5]
%
5 Harmoniczna napiêcia fazy L2
115
7660
7661
HarU2[6]
%
6 Harmoniczna napiêcia fazy L2
116
HarU2[7]
%
7 Harmoniczna napiêcia fazy L2
8 Harmoniczna napiêcia fazy L2
117
7662
HarU2[8]
%
118
7663
HarU2[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L2
119
7664
HarU2[10]
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L2
120
7665
HarU2[11]
%
11 Harmoniczna napiêcia fazy L2
121
7666
HarU2[12]
%
12 Harmoniczna napiêcia fazy L2
122
7667
HarU2[13]
%
13 Harmoniczna napiêcia fazy L2
123
124
7668
7669
HarU2[14]
HarU2[15]
%
%
14 Harmoniczna napiêcia fazy L2
15 Harmoniczna napiêcia fazy L2
125
7670
HarU2[16]
%
16 Harmoniczna napiêcia fazy L2
126
7671
HarU2[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L2
127
7672
HarU2[18]
%
18 Harmoniczna napiêcia fazy L2
128
7673
HarU2[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L2
25
Tabela 2 cd.
Adres
Symbol
Jednostka
129
7674
HarU2[20]
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L2
130
7675
HarU2[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L2
22 Harmoniczna napiêcia fazy L2
Lp.
Nazwa wielkoœci
131
7676
HarU2[22]
%
132
7677
HarU2[23]
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L2
133
7678
HarU2[24]
%
24 Harmoniczna napiêcia fazy L2
134
7679
HarU2[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L2
135
7680
HarU3[1]
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L3
2 Harmoniczna napiêcia fazy L3
136
7681
HarU3[2]
%
137
7682
HarU3[3]
%
3 Harmoniczna napiêcia fazy L3
138
7683
HarU3[4]
%
4 Harmoniczna napiêcia fazy L3
139
7684
HarU3[5]
%
5 Harmoniczna napiêcia fazy L3
140
7685
HarU3[6]
%
6 Harmoniczna napiêcia fazy L3
141
7686
HarU3[7]
%
7 Harmoniczna napiêcia fazy L3
142
7687
HarU3[8]
%
8 Harmoniczna napiêcia fazy L3
143
7688
HarU3[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L3
144
7689
HarU3[10]
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L3
145
7690
HarU3[11]
%
11 Harmoniczna napiêcia fazy L3
146
7691
HarU3[12]
%
12 Harmoniczna napiêcia fazy L3
147
7692
HarU3[13]
%
13 Harmoniczna napiêcia fazy L3
148
7693
HarU3[14]
%
14 Harmoniczna napiêcia fazy L3
149
7694
HarU3[15]
%
15 Harmoniczna napiêcia fazy L3
150
7695
HarU3[16]
%
16 Harmoniczna napiêcia fazy L3
151
7696
HarU3[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L3
18 Harmoniczna napiêcia fazy L3
152
7697
HarU3[18]
%
153
7698
HarU3[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L3
154
7699
HarU3[20]
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L3
155
7700
HarU3[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L3
26
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
156
7701
HarU3[22]
%
22 Harmoniczna napiêcia fazy L3
157
7702
HarU3[23]
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L3
%
24 Harmoniczna napiêcia fazy L3
158
7703
HarU3[24]
159
7704
HarU3[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L3
160
7705
HarI1[1]
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L1
161
162
7706
7707
HarI1[2]
%
HarI1[3]
%
2 Harmoniczna napiêcia fazy L1
3 Harmoniczna napiêcia fazy L1
4 Harmoniczna napiêcia fazy L1
163
7708
HarI1[4]
%
164
7709
HarI1[5]
%
5 Harmoniczna napiêcia fazy L1
165
7710
HarI1[6]
%
6 Harmoniczna napiêcia fazy L1
166
7711
HarI1[7]
%
7 Harmoniczna napiêcia fazy L1
167
7712
HarI1[8]
%
8 Harmoniczna napiêcia fazy L1
168
7713
HarI1[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L1
169
170
7714
7715
HarI1[10]
HarI1[11]
%
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L1
11 Harmoniczna napiêcia fazy L1
12 Harmoniczna napiêcia fazy L1
171
7716
HarI1[12]
%
172
7717
HarI1[13]
%
13 Harmoniczna napiêcia fazy L1
173
7718
HarI1[14]
%
14 Harmoniczna napiêcia fazy L1
174
7719
HarI1[15]
%
15 Harmoniczna napiêcia fazy L1
175
7720
HarI1[16]
%
16 Harmoniczna napiêcia fazy L1
176
7721
HarI1[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L1
177
HarI1[18]
%
18 Harmoniczna napiêcia fazy L1
178
7722
7723
HarI1[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L1
179
7724
HarI1[20]
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L1
180
7725
HarI1[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L1
181
7726
HarI1[22]
%
22 Harmoniczna napiêcia fazy L1
182
7727
HarI1[23]
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L1
27
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
183
7728
HarI1[24]
%
24 Harmoniczna napiêcia fazy L1
184
7729
HarI1[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L1
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L2
185
7730
HarI2[1]
186
7731
HarI2[2]
%
2 Harmoniczna napiêcia fazy L2
187
7732
HarI2[3]
%
3 Harmoniczna napiêcia fazy L2
188
189
7733
7734
HarI2[4]
%
HarI2[5]
%
4 Harmoniczna napiêcia fazy L2
5 Harmoniczna napiêcia fazy L2
6 Harmoniczna napiêcia fazy L2
190
7735
HarI2[6]
%
191
7736
HarI2[7]
%
7 Harmoniczna napiêcia fazy L2
192
7737
HarI2[8]
%
8 Harmoniczna napiêcia fazy L2
193
7738
HarI2[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L2
194
7739
HarI2[10]
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L2
195
7740
HarI2[11]
%
11 Harmoniczna napiêcia fazy L2
196
197
7741
7742
HarI2[12]
HarI2[13]
%
%
12 Harmoniczna napiêcia fazy L2
13 Harmoniczna napiêcia fazy L2
14 Harmoniczna napiêcia fazy L2
198
7743
HarI2[14]
%
199
7744
HarI2[15]
%
15 Harmoniczna napiêcia fazy L2
200
7745
HarI2[16]
%
16 Harmoniczna napiêcia fazy L2
201
7746
HarI2[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L2
202
7747
HarI2[18]
%
18 Harmoniczna napiêcia fazy L2
203
7748
HarI2[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L2
204
HarI2[20]
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L2
205
7749
7750
HarI2[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L2
206
7751
HarI2[22]
%
22 Harmoniczna napiêcia fazy L2
207
7752
HarI2[23]
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L2
208
7753
HarI2[24]
%
24 Harmoniczna napiêcia fazy L2
209
7754
HarI2[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L2
28
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
210
7755
HarI3[1]
%
1 Harmoniczna napiêcia fazy L3
211
7756
HarI3[2]
%
2 Harmoniczna napiêcia fazy L3
%
3 Harmoniczna napiêcia fazy L3
212
7757
HarI3[3]
213
7758
HarI3[4]
%
4 Harmoniczna napiêcia fazy L3
214
7759
HarI3[5]
%
5 Harmoniczna napiêcia fazy L3
215
216
7760
7761
HarI3[6]
%
HarI3[7]
%
6 Harmoniczna napiêcia fazy L3
7 Harmoniczna napiêcia fazy L3
8 Harmoniczna napiêcia fazy L3
217
7762
HarI3[8]
%
218
7763
HarI3[9]
%
9 Harmoniczna napiêcia fazy L3
219
7764
HarI3[10]
%
10 Harmoniczna napiêcia fazy L3
220
7765
HarI3[11]
%
11 Harmoniczna napiêcia fazy L3
221
7766
HarI3[12]
%
12 Harmoniczna napiêcia fazy L3
222
7767
HarI3[13]
%
13 Harmoniczna napiêcia fazy L3
223
224
7768
7769
HarI3[14]
HarI3[15]
%
%
14 Harmoniczna napiêcia fazy L3
15 Harmoniczna napiêcia fazy L3
16 Harmoniczna napiêcia fazy L3
225
7770
HarI3[16]
%
226
7771
HarI3[17]
%
17 Harmoniczna napiêcia fazy L3
227
7772
HarI3[18]
%
18 Harmoniczna napiêcia fazy L3
228
7773
HarI3[19]
%
19 Harmoniczna napiêcia fazy L3
229
7774
HarI3[20]
%
20 Harmoniczna napiêcia fazy L3
230
7775
HarI3[21]
%
21 Harmoniczna napiêcia fazy L3
231
HarI3[22]
%
22 Harmoniczna napiêcia fazy L3
232
7776
7777
HarI3[23]
%
23 Harmoniczna napiêcia fazy L3
233
7778
HarI3[24]
%
24 Harmoniczna napiêcia fazy L3
234
7779
HarI3[25]
%
25 Harmoniczna napiêcia fazy L3
235
7780
Ept1
Wh
1 taryfa licznika energii czynnej
236
7781
Ept2
Wh
2 taryfa licznika energii czynnej
29
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
237
7782
Ept3
Wh
3 taryfa licznika energii czynnej
238
7783
Ept4
Wh
4 taryfa licznika energii czynnej
Varh
1 taryfa licznika energii biernej
Nazwa wielkoœci
239
7784
Eqt1
240
7785
Eqt2
Varh
2 taryfa licznika energii biernej
241
7786
Eqt3
3 taryfa licznika energii biernej
242
243
7787
7788
Eqt4
Varh
Varh
Est1
VAh
4 taryfa licznika energii biernej
1 taryfa licznika energii pozornej
244
7789
Est2
VAh
2 taryfa licznika energii pozornej
245
7790
Est3
VAh
3 taryfa licznika energii pozornej
246
7791
Est4
VAh
4 taryfa licznika energii pozornej
253 7844,7845
U1
S (od 1.1.1970) Czas wyst¹pienia min i max dla
napiêcia fazy L1
254 7846,7847
U2
S (od 1.1.1970) Czas wyst¹pienia min i max dla
napiêcia fazy L2
255 7848,7849
U3
Czas wyst¹pienia min i max dla
napiêcia fazy L3
256 7850,7851
I1
Czas wyst¹pienia min max dla
pr¹du fazy L1
257 7852,7853
I2
Czas wyst¹pienia min max dla
pr¹du fazy L2
258 7854,7855
I3
Czas wyst¹pienia min max dla
pr¹du fazy L3
259 7856,7857
P1
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy czynnej fazy L1
260 7858,7859
P2
Czas wyst¹pienia min max dla
mocy czynnej fazy L2
261 7860,7861
P3
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy czynnej fazy L3
30
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
262 7862,7863
Q1
263 7864,7865
Q2
264 7866,7867
Q3
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy biernej fazy L3
265 7868,7869
S1
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy pozornej fazy L1
266 7870,7871
S2
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy pozornej fazy L2
267 7872,7873
S3
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy pozornej fazy L3
268 7874,7875
Pf1
269 7876,7877
Pf2
Czas wyst¹pienia min i max
wspó³czynnika mocy czynnej
fazy L1
Czas wyst¹pienia min i max
wspó³czynnika mocy czynnej
fazy L2
270 7878,7879
Pf3
Czas wyst¹pienia min i max
wspó³czynnika mocy czynnej
fazy L3
271 7880,7881
tgϕ1
Czas wyst¹pienia min i max
stosunku mocy biernej do czynnej
fazy L1
272 7882,7883
tgϕ2
Czas wyst¹pienia min i max
stosunku mocy biernej do czynnej
fazy L2
273 7884,7885
tgϕ3
Czas wyst¹pienia min i max
stosunku mocy biernej do czynnej
fazy L3
274 7886,7887
U3
Czas wyst¹pienia min i max
napiêcia trójfazowego œredniego
275 7888,7889
I
Czas wyst¹pienia min max pr¹du
trófazowego œredniego
Czas wyst¹pienia min i max dla
mocy biernej fazy L1
Czas wyst¹pienia min max dla
mocy biernej fazy L2
31
Tabela 2 cd.
Lp.
Adres
Symbol
Jednostka
Nazwa wielkoœci
276 7890,7891
P
277 7892,7893
Q
278 7894,7895
S
Czas wyst¹pienia min i max mocy
pozornej trójfazowej
279 7896,7897
Pf
Czas wyst¹pienia min i max
wspó³czynnika mocy
280 7898,7899
tgϕ
Czas wyst¹pienia min i max
stosunku mocy biernej do czynnej
trójfazowego œredniego
281 7900,7901
f
282 7902,7903
U12
Czas wyst¹pienia min i max
napiêcia miêdzyfazowego L1-L2
283 7904,7905
U23
Czas wyst¹pienia min i max
napiêcia miêdzyfazowego L2-L3
284 7906,7907
U31
Czas wyst¹pienia min i max
napiêcia miêdzyfazowego L3-L1
285 7908,7909
U123
Czas wyst¹pienia min, max
napiêcia miêdzyfazowego
œredniego
286 7910,7911
PAV
Czas wyst¹pienia min, max mocy
czynnej np. 15 min.
287 7912,7913
HU1
Czas wyst¹pienia min, max wsp.
THD napiêcia fazy L1
288 7914,7915
HU2
Czas wyst¹pienia min i max wsp.
THD napiêcia fazy L2
289 7916,7917
HU3
290 7918,7919
HI1
291 7920,7921
HI2
292 7922,7923
HI3
Czas wyst¹pienia min max wsp.
THD napiêcia fazy L3
Czas wyst¹pienia min i max wsp.
THD pr¹du fazy L1
Czas wyst¹pienia min i max wsp.
THDpr¹du fazy L2
Czas wyst¹pienia min i max wsp.
THD pr¹du fazy L3
32
Czas wyst¹pienia min i max mocy
czynnej trójfazowej
Czas wyst¹pienia min max mocy
biernej trójfazowej
Czas wyst¹pienia min i max
czêstotliwoœci
DODATEK A OBLICZANIE SUMY KONTROLNEJ
W dodatku tym przedstawiono przyk³ady funkcji w jêzyku C,
obliczaj¹ce sumê kontroln¹ LRC dla trybu ASCII oraz CRC dla trybu
RTU.
Funkcja do obliczenia LRC ma dwa argumenty:
unsigned char *outMsg;
WskaŸnik do bufora komunikacyjnego, zawieraj¹cego dane binarne,
z których nale¿y obliczyæ LRC
unsigned short usDataLen; Liczba bajtów w buforze komunikacyjnym
Funkcja zwraca LRC typu unsigned char.
static unsigned char LRC(outMsg, usDataLen)
unsigned char *outMsg;
/* bufor do obliczenia LRC */
unsigned short usDataLen;
/* liczba bajtów w buforze */
{
unsigned char uchLRC = 0; /* inicjalizacja LRC */
while (usDataLen- -)
uchLRC += *outMsg++; /* dodaj bajt bufora bez przeniesienia */
return ((unsigned char)(-(char uchLRC))); /* zwraca sumê
w kodzie uzupe³nienia do dwóch */
}
Poni¿ej przedstawiono przyk³ad funkcji w jêzyku C obliczaj¹cej sumê
CRC. Wszystkie mo¿liwe wartoœci sumy CRC s¹ umieszczone
w dwóch tablicach. Pierwsza tablica zawiera starszy bajt wszystkich
z 256 mo¿liwych wartoœci 16-bitowego pola CRC, natomiast druga
tablica m³odszy bajt.
33
Wyznaczenie sumy CRC poprzez indeksowanie tablic jest o wiele
szybsze ni¿ obliczenie nowej wartoœci CRC dla ka¿dego znaku
z bufora komunikacyjnego.
Uwaga: Poni¿sza funkcja przestawia bajty sumy CRC
starszy/m³odszy, tak ¿e wartoœæ CRC zwracana przez
funkcjê mo¿e byæ bezpoœrednio umieszczona w buforze
komunikacyjnym.
Funkcja do obliczenia CRC ma dwa argumenty:
unsigned char *puchMsg;
unsigned short usDataLen;
WskaŸnik do bufora komunikacyjnego, zawieraj¹cego dane binarne, z których nale¿y obliczyæ CRC
Liczba bajtów w buforze
komunikacyjnym
Funkcja zwraca CRC typu unsigned short.
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
unsigned char *puchMsg;
/* bufor do obliczenia CRC */
unsigned short usDataLen;
/* liczba bajtów w buforze */
{
unsigned char uchCRChi = 0xFF; /* inicjalizacja starszego
bajtu CRC */
unsigned char uchCRClo = 0xFF; /* inicjalizacja m³odszego
bajtu CRC */
while (usDataLen- -)
{ uIndex =
uchCRChi ^ *puchMsg++; /* obliczenie
CRC */
uchCRChi = uchCRClo ^ crc_hi[uIndex];
uchCRClo = crc_lo[uIndex];
}
return(uchCRChi<<8 | uchCRClo);
}
34
35
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40
};
//tablica starszego bajtu CRC
const unsigned char crc_hi[ ]={
36
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC,0x0C, 0x0D, 0xCD,0x0F, 0xCF, 0xCE,0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB,0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC,0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
};
//tablica mlodszego bajtu CRC
const unsigned char crc_lo[ ]={

Podobne dokumenty