Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne

Komentarze

Transkrypt

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335600-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne
2016/S 187-335600
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
Warszawa
00-400
Polska
E-mail: [email protected]l
Faks: +48 0225838850
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mgm.gov.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://gospodarkamorska.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)
Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnym umożliwiającym realizację
połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach.
Numer referencyjny: BDG.III.2510.18.2016.MCH
II.1.2)
Główny kod CPV
64200000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/9
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnym
umożliwiającym realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w
obu kierunkach w systemie zapamiętaj – przekaż.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ruchomej
łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych
pomiędzy 203 terminalami Inmarsat zamontowanymi na polskich statkach rybackich, a sieciami naziemnymi w
obu kierunkach w systemie „zapamiętaj – przekaż”.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2016
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesyłania ogłoszenia drogą elektroniczną
warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/9
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte
w kolejnych polach sekcji III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków w powyższym zakresie.
4.1.2 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków w powyższym zakresie.
4.1.3 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
A. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują)
należycie, co najmniej jedną usługę polegająca na zapewnieniu ruchomej łączności satelitarnej w tym samym
czasie dla nie mnie niż 100 jednostek/pojazdów.
B. skierują do realizacji zamówienia, co najmniej trzyosobowy zespół, przy czym niezależnie od wielkości
zespołu każdy z członków zespołu będzie posiadał, co najmniej roczne doświadczenie polegające
uczestniczeniu w świadczeniu usług zapewnienia ruchomej łączności satelitarnej w tym samym czasie dla nie
mnie niż 100 jednostek/pojazdów.
4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) –
23) ustawy. Zamawiający informuje, że podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 21) – 23) mają
charakter krajowy.
4.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie poniżej
wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o którą zamawiający może
wykluczyć wykonawcę:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
4.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 4.1.2 i 4.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4.3 Stosowna sytuacja, o której mowa w pkt 4.2 SIWZ będzie miała miejsce, gdy:
a. stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inne dowody potwierdzające oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia powinny zostać załączone do oferty (w oryginale).
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/9
Ze zobowiązania lub innych dowodów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
jednoznacznie wynikać:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
b. stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy.
c. stosownie do art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć
do oferty.
4.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt
od 4.1.1 do 4.1.3 muszą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub kilku wykonawców łącznie, warunki
określone w pkt 4.1.4 i 4.1.5 muszą zostać spełnione przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4.6 Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy.
Stosownie do art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/25/UE.
Zakres oświadczenia został wskazany w załączniku nr 2 do SIWZ (część II JEDZ nie została wskazana w
załączniku, ponieważ wykonawca wypełnia ją w całości zgodnie z instrukcjami zawartym w JEDZ). Załącznik
nr 2 nie stanowi formularza do wypełnienia przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/
UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE.
Zamawiający informuje, że oświadczenie składane w części III.D JEDZ dotyczy następujących podstawy
wykluczenia:
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/9
— wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 21) – 22) ustawy,
— wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i 14 ustawy w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko
wiarygodności dokumentów (art. 270-277 Kodeksu Karnego), przestępstw przeciwko mieniu (art. 278-295
Kodeksu Karnego), przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 Kodeksu Karnego z
wyjątkiem art. 299 Kodeksu Karnego).
Załącznik nr 2a do SIWZ stanowi spakowany plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia
dostępnego pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
Należy pobrać plik stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ oraz rozpakować pobrany plik. Otworzyć stronę
internetową, do której link został podany powyżej. Następnie wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia
jest wykonawcą. Zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD. Po czym załadować pobrany plik (rozpakowany
załącznik nr 2a do SIWZ). Wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.
Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać przez osoby reprezentujące wykonawcę i w formie
pisemnej złożyć wraz z ofertą.
5.2 Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt
5.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3 Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów stosownie do pkt. 4.2 SIWZ w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1
dotyczące tych podmiotów.
JEDZ dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca podpisują osoby
reprezentujące te podmioty.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.4 Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ dotyczącego
podwykonawców.
5.5 Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wymienionych
poniżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
5.5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (składana w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem);
5.5.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem);
5.5.3 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne (składane w oryginale; sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) albo
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności (składane w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem);
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/9
5.5.4 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (składane w oryginale; sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ);
5.5.5 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których lub usługi zostały wykonane (składany w oryginale, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane (składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy (składane w oryginale); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.5.6 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (składany w oryginale; sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
5.6 Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów stosownie do pkt. 4.2 SIWZ zamawiający
na zasadach określonych w pkt 5.5 SIWZ wezwie wykonawcę do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.5.1 – 5.5.4 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5.7 Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy –
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składane jest w oryginale.
5.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.5 SIWZ zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) pkt 5.5.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) pkt 5.5.2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/9
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5.9 W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.5 SIWZ Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.5.1 SIWZ, składa dokument, o którym
mowa w pkt 5.8 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 12:00
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/9
Miejsce:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień-wrzesień 2017 roku.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100).
Więcej informacji w przedmiocie obowiązku wniesienia wadium zawierają dokumenty zamówienia udostępnione
na stronie internetowej http://gospodarkamorska.bip.gov.pl
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie
do art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu
4. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1)-III.1.3) odpowiada numeracji przyjętej w SIWZ. Jeżeli
jakiekolwiek odniesienie zawarte w sekcji III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia odsyła do SIWZ dotyczy to również punktu
ogłoszenia zawartego w sekcji III.1.1)-III.1.3) o takim samym numerze. Z wcześniej omówionych przyczyn
związanych z ograniczoną liczbą znaków jakie mogą być wpisane w poszczególnych sekcjach ogłoszenia treść
sekcji III.1.1)-III.1.3) należy traktować jako całość, z pominięciem nagłówków.
5. Użyte w niniejszym ogłoszeniu określenia mają następujące znaczenie:
a. ustawa – ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.),
b. „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w okresie od 1.12.2016 roku do 30.11.2017 roku albo
do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej.
Jeżeli, z powodu przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarcie umowy
będzie możliwe dopiero po 1.12.2016 roku wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie w
okresie od zawarcia umowy do 30.11.2017 albo do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie
zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/9
Dz.U./S S187
28/09/2016
335600-2016-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/9
02-676
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016
28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/9

Podobne dokumenty