HUAWEI UGW9500

Komentarze

Transkrypt

HUAWEI UGW9500
HUAWEI UGW9500
HUAWEI UGW9500 jest pierwsz¹ na rynku bram¹ do obs³ugi, zarówno systemów
wideokonferencyjnych obs³uguj¹cych protokó³ TIP, jak i opartych na innych
protoko³ach. HUAWEI UGW9500 obs³uguje H.323, IMS (IP Multimedia Subsystem),
rozdzielczoœci HD a¿ do 1080p 30 klatek na sekundê. Dziêki TIP HUAWEI UGW9500
komunikuje siê z systemami wideokonferencyjnymi g³ównych dostawców systemów
telepresence.
Standardy komunikacyjne
KompatybilnoϾ
Dziêki protoko³om H.323 ITU-T i IETF SIP HUAWEI
UGW9500 obs³uguje standardy kodowania, takie jak:
ISO i IEC. Zapewnia komunikacjê Full HD i TIP.
HUAWEI UGW9500 wspiera protokó³ TIP. HUAWEI
UGW9500 mo¿e pracowaæ z wszystkimi typowymi
systemami wideokonferencyjnymi HD i SD ró¿nych
producentów, wspieraj¹cymi protoko³y TIP.
Ochrona inwestycji
HUAWEI UGW9500 jest ³atwy do wdro¿enia.
Wbudowany Gatekeeper upraszcza nawi¹zywanie
po³¹czenia. Zapewnia ³atw¹ obs³ugê przez WWW.
Wymaga jedynie prostej konfiguracji w celu
nawi¹zania komunikacji miêdzy ró¿nymi
urz¹dzeniami.
Pozwala komunikowaæ siê
z innymi systemami telepresence, opartymi na TIP
poprzez protokó³ H.323 lub sieci IMS. Co
najwa¿niejsze, HUAWEI UGW9500 nie wymaga
przebudowy istniej¹cych sieci. Zabezpiecza
wczeœniejsze inwestycje klientów.
Sygnalizacja
Media
Nowoczesna konstrukcja
W oparciu o najwydatniejsz¹ platformê sprzêtow¹ full
– mesh HUAWEI UGW9500 oferuje zaawansowane
mo¿liwoœci przetwarzania mediów. W³asny system
operacyjny dzia³aj¹cy w czasie rzeczywistym
skutecznie zabezpiecza HUAWEI UGW9500
przed wirusami i atakami sieciowymi. Dziêki temu
dzia³anie HUAWEI UGW9500 jest stabilne przez ca³y
czas (7x24h).
HUAWEI UGW9500
Sieæ IP
HUAWEI TP3106
HUAWEI RP200-40/46
Sieæ oparta
na protokole TIP
Lokalizacje telepresence
oparte na protokole TIP
Komunikacja miêdzy systemami telepresence opartymi na protokole TIP
HUAWEI UGW9500
Uniwersalna brama (Gateway)
HUAWEI UGW9500
Specyfikacja
Konfiguracja
Konfiguracja
(liczba portów)
Mo¿liwoœci
HUAWEI UGW9500
06
2 kana³y telepresence z trzema ekranami lub 6 kana³ów wideo 1080p 30 fps
z szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (bezpoœrednie prze³¹czanie)
3 kana³y wideo 720p 30 fps szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (kiedy wymagane jest
dopasowanie parametrów konferencji)
15
5 kana³ów telepresence z trzema ekranami lub 15 kana³ów wideo 1080p 30 fps
z szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (bezpoœrednie prze³¹czanie)
3 kana³y wideo 720p 30 fps szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (kiedy wymagane jest
dopasowanie parametrów konferencji)
30
10 kana³ów telepresence z trzema ekranami lub 30 kana³ów wideo 1080p 30 fps
z szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (bezpoœrednie prze³¹czanie)
3 kana³y wideo 720p 30 fps szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (kiedy wymagane jest
dopasowanie parametrów konferencji)
45
5 kana³ów telepresence z trzema ekranami lub 45 kana³ów wideo 1080p 30 fps
z szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (bezpoœrednie prze³¹czanie)
3 kana³y wideo 720p 30 fps szybkoœci¹ transmisji 4Mbit/s (kiedy wymagane
jest dopasowanie parametrów konferencji)
WskaŸniki wydajnoœci i parametry fizyczne
Standardy komunikacyjne
ITU-T H.323/H.320, IETF SIP
Mo¿liwoœci audio / wideo
Protoko³y audio: G.711, G.722, G.728, AAC-LD/LC
Protoko³y wideo: H.261 CIF
H.263 CIF i H.263 4CIF
H.264 CIF, H.264 4CIF
i H.264 720p 30 fps
H.264 720p 60 fps
i H.264 1080p 30 fps
Diagnostyka i zarz¹dzanie
Obs³uga: WWW, telnet
Porty sieciowe
2 × port Ethernet 1 GB: 10M/100M/1000M, RJ45
2 × port Ethernet 1 GB: 10M/100M, RJ45
1 × port RS232: RJ45
2 × port SFP: port optyczny 1000M
Wymiary i waga
Wymiary (szer. x g³êb. x wys.): 436 mm x 540 mm x 43,5 mm
Waga: < 15 kg
Zasilanie i pobór mocy
Napiêcie: 100 – 240 V (AC)
Czêstotliwoœæ: 50 - 60 Hz
Zu¿ycie mocy: < 250 W
Warunki pracy
Temperatura otoczenia:
0 – 45 °C (d³ugi czas pracy)
-5 – 45 °C (krótki czas pracy)
Wilgotnoœæ wzglêdna przechowywania: 5 – 90 % Rh
Ciœnienie atmosferyczne: 70 - 106 kPa (70 kPa odpowiada
ciœnieniu atmosferycznemu na wysokoœci 3000 m n.p.m.)
Szumy otoczenia: < 65 dB
Normy: ETS300 386-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4
Wytrzyma³oœæ
MTBF: 100000 godzin
ZgodnoϾ z normami
RoHS
WEEE
3C
CE
Dystrybutor VAD Huawei w zakresie
TP&VC, UC&C, IPT, CC, IVS
Szkolenia i prezentacje u klienta
Wsparcie przy tworzeniu projektów
Koordynacja dostaw
Opieka posprzeda¿na i gwarancyjna
KONTEL
02-528 Warszawa
ul. Rakowiecka 30
Dowiedz siê wiêcej: [email protected]
www.kontel.pl
Niniejsze t³umaczenie nale¿y do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treœci bez zezwolenia jest niedozwolone.
Materia³ do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ w umowie partnerskiej.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo zmian specyfikacji.
Wszystkie znaki handlowe i towarowe s¹ w³asnoœci¹ ich odpowiednich w³aœcicieli.
tel: 22 646 76 76

Podobne dokumenty