RB 8/2009

Transkrypt

RB 8/2009
DEBICA
RB 8 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
8
/
2009
2009-04-30
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieŜącego z dnia 23 grudnia 2008 r. (RB 39/2008), Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica
S.A.(Spółka) podaje do wiadomości, Ŝe w dniu wczorajszym został podpisany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy (ZUZP) Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Podpisanie ZUZP poprzedziły kilkumiesięczne negocjacje pomiędzy
Zarządem T.C. Dębica S.A. a zakładowymi związkami zawodowymi działajacymi w Spółce.
Postanowienia nowego ZUZP zaczną obowiązywać w Spółce od dnia 1 września 2009 r., po upływie terminów
wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków pracy i płacy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa pracy.
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA
Motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
39-200
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Dębica
(kod pocztowy)
(miejscowość)
ul. 1 Maja
1
(ulica)
(numer)
(014) 670-28-31
014 670-09-57
(telefon)
(fax)
www.debic a.com.pl
(e-mail)
(www)
872-000-34-04
850004505
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2009-04-30
Jacek Pryczek
Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2009-04-30
Leszek Szafran
Członek Zarządu/Dyrektor ds. Handlowyc h
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty