WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA POCZTOWEGO Dane osobowe: 1

Transkrypt

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA POCZTOWEGO Dane osobowe: 1
WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA POCZTOWEGO
Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko:
................................................................................................
2. Nr indeksu:
................................................................................................
3. Kierunek:
................................................................................................
4. E-mail:
................................................................................................
Regulamin korzystania z sieci komputerowej WSB Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
1. Konto może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie ze statutem
2.
3.
4.
uczelni. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta do celów powszechnie uznanych za
szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
Zabrania się korzystania z cudzych kont w sieci WSB oraz innych systemach z nią połączonych,
skanowania sieci, włamywania się na cudze konta, przechwytywania haseł, cudzych danych
podczas transmisji itp.
Konto nie może być udostępniane osobom drugim (użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie
działania dokonane z jego konta, dlatego powinien dbać o właściwe zabezpieczenie hasłem
i dopilnowanie aby było ono znane tylko właścicielowi).
Osobom, które nie będą się stosowały do powyższego regulaminu, konta zostaną zlikwidowane.
Jednocześnie zostaną też podjęte przeciw nim inne działania w przypadku naruszenia przez nie
prawa lub statutu uczelni
Dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie Uczelni
Studenci posiadający założone konto pocztowe mają możliwość skorzystania z dostępu do
bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Uczelni. W tym celu należy dokonać jednorazowej
aktywacji oraz skonfigurować połączenie. Czynności te są szczegółowo opisane na stronie
https://wifi.chorzow.wsb.pl Korzystanie z bezprzewodowego Internetu na terenie WSB reguluje
powyższy regulamin
Proszę o założenie konta pocztowego w sieci komputerowej WSB Wydziału
Zamiejscowego w Chorzowie. Jednocześnie oświadczam, że znam regulamin korzystania
z konta i zobowiązuję się do niego stosować.
..................................
Data
................................................
Czytelny podpis

Podobne dokumenty